Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 33
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zarządzanie bezpieczeństwem pracy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 8 32-24
PL Doskonalenie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach wymaga zmian w podejściu do oceny funkcjonowania w tym obszarze. Stosowane tradycyjnie wskaźniki wynikowe, takie jak wskaźniki wypadków przy pracy i chorób zawodowych, nie dostarczają zadowalających informacji potrzebnych [...]
EN Improving OSH management in companies and increasing their effectiveness requires changes in the approach to OSH performance assessment.Traditionally used outcome indicators such as rates of occupational accidents and diseases do not provide information necessary for pro-active OSH management. To en[...]
2
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2009 nr 1 13-15
PL Wdrażanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wspomaga rozwój różnych form partycypacji pracowniczej, a w szczególności partycypacji bezpośredniej, zakładającej osobiste zaangażowanie pracowników w sprawy bhp. W artykule przedstawiono wyniki badania rozwiązań w zakresie partycypacji [...]
EN Implementation of an OSH management system (MS) supports the development of different forms of direct participation. This article presents the results of a survey on direct participation implemented in companies. They confirm that in companies with OSH MS all forms of direct participation are implem[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2014 Nr 62 85--96
PL Celem artykułu jest przedstawienie metody HERCA, służącej do badania przyczyn błędów ludzkich. HERCA jest uzupełnieniem takich metod i narzędzi, jak 5W1H, diagram Ishikawy czy 5 Why. Człowiek i jego działania odgrywają najważniejszą rolę w całym procesie pracy, jednak właśnie człowiek stanowi najsła[...]
EN The aim of the article is to present HERCA, which is a tool for research of the reasons for human error. HERCA is a complement to the methods and tools such as 5W1H, Ishikawa's diagram or 5 Why. Man and his actions are very important in all work processes but also are the weakest link. HERCA enables[...]
4
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 5 16-19
PL W wyniku prac badawczych wykonanych w latach 2008-2010 stwierdzono, że zakłady niesevesowskie stwarzają relatywnie większe zagrożenie wystąpienia poważnej awarii, niż zakłady zwiększonego oraz dużego ryzyka. Jak wykazały liczne kontrole Państwowej Inspekcji Pracy, stan zarządzania bezpieczeństwem w [...]
EN As a result of research carried out t in 2008-2010 it has been found that non-Seveso establishments pose a relatively greater risk of a major accident, than Iower- and upper-tier establishments. As demonstrated by numerous inspections of the State Labour lnspectorate(PIP},the state of safety managem[...]
5
80%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN This paper was written to show the important process in safety system for enterprises - workers 'awareness. It is a new component of management process at the company. The key target of the management is to reduce a number of accidents. But its most important task, in long term, is to create an effi[...]
6
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2003 nr 9 22-26
PL W artykule omówiono metodę oceny ryzyka zawodowego, w której wykorzystano do szacowania prawdopodobieństwa wystąpienia urazu analizę zdarzeń pośrednich prowadzących od przyczyny do urazu, przedstawionych za pomocą drzewa zdarzeń. Zamieszczono przykład obejmujący scenariusz powstawania urazu oraz sza[...]
EN In this article discussed is a method of assessment of the occupational risk in which, for estimation of the probability of occurence of an injury, use has been made of an analysis of the intermediate events that lead from the cause to the injury, the events being represented by a tree of events. In[...]
7
80%
Wiadomości Górnicze
PL W artykule zaprezentowano systemowe działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa pracy w kopalniach Katowickiej Grupy Kapitałowej, jak również efekty wrdożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy. Przedstawiono analizę wypadkowości w latach 2000-2004, sposoby działań oraz programy szkoleń w[...]
EN The article presents a system like activity focused on improvement of work safety at mines of Katowice Kapital Group and the effects of the implementation of Work Safety Management System. It presents the analysis of accidents rates in 2000-2004 and the actions directed towards improvement of the Sy[...]
8
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2004 nr 4 24-27
PL W artykule przedstawiono wyniki badań socjotechnicznych załogi KWK "Jas-Mos", które miały udzielić odpowiedzi kierownictwu kopalni na pytania dotyczące oczekiwań załogi w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy. Wypowiedź załogi na temat poziomu bezpieczeństwa pracy jest wskaźnikiem do określenia narz[...]
EN In this article presented are the results of the social engineering survey conducted with the personnel of the Colliery of "Jas-Mos" to find answers for the mine's management to the questions pertaining to the expectations of the personnel as regards an improvement of work safety. The answers given[...]
9
70%
Problemy Jakości
PL Celem tego artykułu jest przedstawienie pewnego sposobu systemowego ujęcia przedsiębiorstwa, jako narzędzia pomocnego w projektowaniu systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy.
10
70%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2005 nr 5 4-8
PL Jednym z istotnych zadań w procesie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego jest poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Wymóg bezpiecznej pracy wynika nie tylko z odpowiednich krajowych i międzynarodowych uregulowań ale jest również społeczną i moralną powinnością pracodawcy. Stąd szcz[...]
EN One of the important tasks in the process of hard coal mining restructuring is to improve the occupational health and safety conditions. Not only the state and international regulations generate the requirement of safe work but it is also social and moral duty of the employer. That is why the role o[...]
11
70%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2005 nr 2 20-26
PL Opracowanie podejmuje aktualną problematykę zarządzania bezpieczeństwem pracy w górnictwie, których jednym z istotnych elementów jest ocena skuteczności systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Artykuł ten przedstawia analizę wyników badań w tym zakresie, które zostały przeprowadzone pr[...]
EN The elaboration presents current problems of occupational safety management, which one of essential elements is evaluation of effectiveness of occupational safety and health management systems. This article presents analysis of results of research in this range, which has been accomplished by J. Jur[...]
12
61%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2010 nr 3 12-16
PL W artykule przedstawiono i omówiono wyniki realizacji projektu badawczego dotyczącego opracowania systemu zarządzania bezpieczeństwem w zakładach niesevesowskich odnoszące się do identyfikacji tych zakładów. Przedstawiono informacje o występowaniu zdarzeń o znamionach poważnych awarii oraz poważnych[...]
EN This article presents and discusses the results of a research project on the development of a safety management system in non-Seveso establishments, which focused on identifying those enterprises. Information concerning events with attributes of major accidents and major industrial accidents that to[...]
13
61%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
2015 z. 61 179--192
PL Jednym z zakresów społecznie odpowiedzialnych działań przedsiębiorstwa jest kształtowanie warunków środowiska pracy. W warunkach sieci outsourcingowej istotne znaczenie w tworzeniu innowacji społecznych w obszarze bezpieczeństwa pracy ma narzucanie partnerom outsourcingowych własnych standardów prze[...]
EN One of the corporate social responsibility activities is creating working conditions. What is especially important in creation of social innovations within occupational safety area when working in outsourcing network conditions is imposing outsourcer’s own standards on partners. Meeting these standa[...]
14
61%
Polish Journal of Management Studies
2013 Vol. 7 188--200
PL Procesy zarządzania odgrywają kluczowa rolę w zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy a zarządzający odgrywają najważniejszą rolę w przeciwdziałaniu wypadkom przy pracy. W artykule omówiono podstawowe problemy związane z niewłaściwą organizacją pracy jako przyczyną wypadków w gospoda[...]
EN Management processes play the key role in providing for health and safe conditions of work and managers play the most important role in counteracting accidents at work. This article discusses some basic problems related to inappropriate organisation of work as a cause of accidents in the overall nat[...]
15
61%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2001 nr 2 2-6
16
61%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2014 nr 8 6-7
17
61%
Problemy Jakości
PL Warunkiem uzyskania przez przedsiębiorstwo wysokiej pozycji rynkowej jest prowadzenie produkcji w warunkach odpowiednich do potrzeb zatrudnionych oraz wymagań produkcyjnych. Ich częścią są warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, które mogą być rozpatrywane w odniesieniu do charakterystyki stanowiska[...]
EN The condition for a company to obtain a high market position is to run production in the conditions appropriate to the needs of its employees and production requirements. Their part are occupational health and safety conditions. They may be considered in relation to both the characteristics of the w[...]
18
61%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
2015 z. 61 163--178
PL W niniejszym rozdziale przedstawiono ryzyka, będące udziałem organizacji outsourcingowej w osiąganiu elastyczności ilościowej, funkcjonalnej i finansowej. Podkreślono znaczenie zaufania w osiąganiu przewag opartych o elastyczność organizacji. Jako dobrą praktykę kształtowania bezpiecznych warunków p[...]
EN The topic of this chapter are risks which outsourcing organization (outsourcing vendor) cope with in order to reach quantitative, functional and financial flexibility. The author put emphasis on trust between outsourcing partners as an important factor which helps to realize a successful outsourcing[...]
19
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 505--511, CD
PL W artykule omówione zostały zasady wdrażania systemu zarządzanie technicznym bezpieczeństwem pracy w zakładzie produkcyjnym. Opisano obowiązki pracodawcy w zakresie BHP, prawa i obowiązki pracownika. Jednym z decydujących elementów systemu bezpieczeństwa pracy jest stan techniczny maszyn i urządzeń [...]
EN Paper discussed the principles of implementing the system of technical management of workplace safety in a manufacturing plant. The employer's obligations as regards health and safety, the rights and obligations of the employee are described. One of the decisive elements of the work safety system is[...]
20
61%
Logistyka
2014 nr 5 576--583
PL W artykule prezentuje się m.in. następujące zagadnienia: bezpieczeństwo pracy na placu budowy, ryzyko zawodowe związane z pracą na placu budowy, etapy systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochrony zdrowia na placu budowy.
EN The article presents, among others, the following issues: safety at the construction site, occupational risk related to the work at the construction site, the stages of work safety management system and health protection at the construction site.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last