Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 181
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zarządzanie łańcuchem dostaw
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2005 Nr 3 73-75
2
63%
Logistyka
2005 Nr 4 21-25
3
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2005 nr 8 29-31
PL Jeśli człowiek jest uznawany za najważniejszy zasób w przedsiębiorstwie, to oczywista jest troska o jak najlepszą jakość kadr, w tym także system jej doskonalenia. W sytuacji coraz częstszego postrzegania funkcji zakupów jako strategicznego obszaru funkcjonowania przedsiębiorstwa istotna staje się o[...]
4
51%
Logistyka
PL Konieczności oszczędzania zasobów Ziemi, uwzględnienie aspektów ekologicznych w działaniach ludzkich, ciągłe dążenie do optymalizacji łańcuchów dostaw powodują nieodpartą chęć zamykania pętli dostaw. Jednym z uznanych sposobów osiągnięcia tego celu jest zastosowanie znanej koncepcji logistyki odwrot[...]
EN The need to conserve resources of the Earth, ecological aspects of human activities, striving to optimize supply chains cause the close of the supply chain. One of the recognized ways of achieving this is to use the wellknown concept of reverse logistics. The main sources of reverse logistics supply[...]
5
51%
Logistyka
PL W artykule zostało zaprezentowane zarządzanie łańcuchem dostaw, którego następstwem jest efektywna obsługa klienta. W celu uzyskania wysokiej sprawności obsługi klienta i obniżenia kosztów została opisana logistyka zaopatrzenia przedsiębiorstwa. Na podstawie analizy zaopatrzenia i stanów magazynowyc[...]
EN The paper was presented to the management of the supply chain , which is a consequence of effective service. In order to achieve high efficiency of customer service and cost reduction has been described supply logistics in the company. Based on the analysis of supply and the state storage in the ent[...]
6
51%
Logistyka
PL Wartość tworzona jest w całym łańcuchu dostaw, odpowiedzialność za produkt- przerzuca jest na kolejne ogniwo łańcucha- i bez względu na to, jak węzeł kompetencyjny jest analizowany- o efektywności jego działań decyduje co-opetition. Tak w obszarze łańcucha, sieci, czy klastera, realizowane są wielor[...]
7
51%
Logistyka
PL W pracy zaprezentowano sposób modelowania procesów towarzyszących wymianie dóbr w łańcuchu dostaw przy wykorzystaniu technik teorii sterowania. Nacisk położono na opis zjawisk związanych z obiegiem informacji (zamówienia generowane w dyskretnych chwilach czasu, np. Jeden raz dziennie) oraz odnoszący[...]
EN The paper presents formal methodology for describing logistic processes related to goods flow in supply chain using control theory techniques. The emphasis is placed on modeling the phenomena connected with the exchange of information (orders generated at discrete-time instants, e.g. once a day) and[...]
8
51%
Logistyka
2010 nr 2 52-53
9
51%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL Głównym celem jest przedstawienie współczesnych wyzwań w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw z punktu widzenia innowacyjnych rozwiązań. Jednym z takich rozwiązań jest technologia przetwarzania siatkowego, którą opisano w referacie. Kluczowe korzyści oferowane przez tę technologię zilustrowano p[...]
EN The main objective is to present contemporary challenges in logistics and supply chain management from the point of view of innovative solutions. One of this solution is grid computing technology described in the paper. Key advantages offer by this technology are illustrated by experiences of logist[...]
10
51%
Logistyka
PL Procesy integracyjne w łańcuchu dostaw ułatwiają zarządzanie tym łańcuchem poprzez lepsze planowanie i kontrolę wykonywanych czynności oraz prowadzą do ujednilicenia celów działania w przepływie surowców i materiałów. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą stanowić każde z ogniw łańcucha, pełniąc ro[...]
EN Integration processes of the supply chain facilitate management of this chain by better planning and controlling of the activities performed as well as lead to uniformity of action targets in the flow of supplies and raw materials. Small and medium enterprises can be any of the chain links since th[...]
11
51%
Logistyka
2005 Nr 5 19-21
12
51%
Logistyka
PL Omawiany w niniejszym artykule projekt mieści się w obszarze logistyki, określany mianem zarządzania łańcuchem dostaw. A więc jego istotą jest integracja przynajmniej kilku niezależnych przedmiotów w łańcuchu dostaw, który dostarcza na rynek określone rodzaje dóbr. W tym przypadku mamy do czynienia [...]
13
51%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Omawiane w artykule zagadnienia koncentrują się w obszarze zaopatrzeniowo - dystrybucyjnego systemu logistycznego średniego przedsiębiorstwa produkcyjnego branży mechanicznej. Bazując na podejściu systemowym do logistyki przemysłowej przy opracowywaniu metody wspomagania podejmowania decyzji związan[...]
EN Matters discussed in this paper, are concentrated in the area of supply and distribution logistics system of middle production enterprise. Authors show most important decision problems in area of supply and distribution logistics system. The aim of this paper is elaboration of the method of complex [...]
14
51%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN In the engineering community an extensive number of different terms are thrown around often without any explanation. Concurrent Engineering and Supply Chain Management are two such terms. In the present paper these two terms will be thoroughly discussed and it will be shown that they in fact are two[...]
15
51%
Zeszyty Naukowe AON
2007 nr 2(67)A 55-63
EN In this article there is presented the contemporary environment of supply chains. The aim of this article is to show the factors, which according to the American point of view, influence the functioning of the chains of supplies. Moreover, in the article the issue of the management of the chains of [...]
16
51%
Logistyka
2005 Nr 3 17-18
17
51%
Informatyka
2000 Nr 4 23-27
PL Rozpoczynając cykl artykułów poruszających zagadnienia z zakresu współczesnych systemów planowania i sterowania działalnością gospodarczą, chciałbym najpierw odnieść się do opinii krążących po rynku odnośnie ograniczonej użyteczności systemu MRPII i jego nieadekwatności do wymagań biznesu początku X[...]
18
51%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL Autor w swoim referacie w kontekście zarządzania w innych dziedzinach biznesu przedstawia zarządzanie w kolejowym transporcie towarowym które polega na zapewnieniu optymalnych rozwiązań w zakresie planowania, organizowania, kierowania i kontroli procesu świadczenia usługi transportowej. Optymalne ro[...]
EN Author in his report describes managment in railway transport of goods connected with managment of diffrent types of business. Mainly it is ensuring optimal sollutions in planning, organizing, leading and controlling of transport process. Author also points areas where logistics managment in railway[...]
19
51%
Logistyka
2015 nr 4 5195--5202, CD 2
PL Celem artykułu jest przedstawienie możliwości, jakie daje wdrożenie technologii cloud computing w zarządzaniu łańcuchem dostaw szczególnie w obszarze firm 3PL (Third Party Logistics). W artykule zaprezentowano modele przetwarzania w chmurze oraz usługi, które mogą być w niej realizowane. Artykuł opi[...]
EN The goal of the article is present the potential of cloud computing technology in supply chain management with a focus on 3PL (Third Party Logistics). The article describes various cloud computing models and services that can be provided with such models as well as supply chain activities that can b[...]
20
51%
Logistyka
2005 Nr 3 10-12
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last