Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 82
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zaprawa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Długi okres użytkowania obiektów zabytkowych wpływa na zużycie techniczne stosowanych pierwotnie materiałów. Autorzy zaprezentowali wyniki wieloletnich doświadczeń w zakresie badania przyczyn destrukcji kunsztownych, monumentalnych struktur elewacji. Prezentowane są wyniki badań wpływu drgań. Podana[...]
EN The paper presents the exploitation problems of architectural monument which has been located in the north-east part of Poland. The brick building has been erected in the end of XlX-th century. In the paper was analysed causes of the destructive effects on the relic facades of monumental building. E[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2001 z. 93 77-86
PL W referacie przedstawiono wyniki badań odkształcalności i wytrzymałości na ściskanie w zależności od zawartości jonów siarczanowych w betonach i zaprawach poddanych ekspozycji korozyjnej w warunkach przemiennego nasycania, suszenia i mrożenia elementów próbnych. Stwierdzono, że: - istotny wzrost od[...]
EN This paper presents the results of laboratory tests, which examined the deformation and compression strength of concrete samples, varying according to the content of sulphate ions in the concrete exposed to corrosion in the conditions of alternate saturation, drying and freezing. One can conclude th[...]
3
88%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Podczas remontów obiektów budowlanych zachodzi niekiedy konieczność przyspieszenia wiązania i twardnienia tworzyw cementowych. w pracy przedstawiono wyniki badań zaczynów, zapraw i betonów modyfikowanych domieszkami chemicznymi przyspieszającymi wiązanie i twardnienie. Badano właściwości techniczne[...]
EN If we repair building objects, sometimes, it is necessary to accelerate the setting and hardening of cement materials. In the paper the results of the examination of grouts, mortars and concretes modificated with the chemical admixtures of type accelaration in setting and hardening was presented. Th[...]
4
88%
Cement Wapno Beton
PL Wapno należy niewątpliwie do materiałów tradycyjnych. By ocenić i porównać zaprawy murarskie i tynkarskie fabryczne z wytwarzanymi na budowie zaprawami tradycyjnymi, zaproponowano czteroetapowy schemat przeprowadzania oceny walorów użytkowych zapraw. W pierwszym oceniane są, składniki zaprawy (przed[...]
EN Lime belongs undoubtedly in the traditional materials. In order to estimate and compare masonry mortars and plasters with made in situ traditional mortars, four-stage scheme of estimation procedure of mortar functional qualities have been proposed. In the first stage mortar components are estimated [...]
5
88%
Przegląd Budowlany
6
75%
Materiały Budowlane
2012 nr 6 42-44
EN Durability of the material is the ability to maintain satisfactory technical and aesthetic properties, safety of operation under certain prescribed conditions of use and during use without the need for additional security. Building materials are exposed to many damaging factors such as temperature, [...]
7
75%
Izolacje
PL Artykuł kończy serię publikacji poświęconych zaprawom klejowym przeznaczonym do przyklejania płytek [1-4]. Stanowi on podsumowanie, w którym podkreślono znaczenie dodatków chemicznych w kształtowaniu właściwości klejów do płytek oraz wskazano zakres zastosowania tych dodatków. Przedmiotem oceny były[...]
8
75%
Drogi i Mosty
2010 nr 4 5-28
PL Przedstawiono wyniki kompleksowych badań eksperymentalnych cementów żużlowo-wapiennych, wytworzonych przez zmieszanie klinkieru portlandzkiego z granulowanym żużlem wielkopiecowym i kamieniem wapiennym o różnym rozdrobnieniu. Wykonane z nich zaprawy poddano badaniu wytrzymałości na ściskanie oraz ba[...]
EN The paper presents the results of tests of slag-limestone cements prepared by mixing Portland clinker with blast furnace slag and calcareous stone of variable fineness. The compressive strength was tested and pore size distribution was determined using mercury porosimetry. Specimens made of slag-lim[...]
9
75%
Izolacje
PL Zaprawa spoinująca to element okładziny ceramicznej. Taka definicja wy.musza traktowanie zaprawy spoinującej jako składnika kompleksowego roz.wiązania technologiczno-materiałowego, którego pozostałymi elementami są: zaprawa klejąca, płytki oraz masy do wypełnień dylatacji zastosowane na odpowiednim [...]
10
75%
Cement Wapno Beton
PL Omówiono wymagania stawiane kruszywom do zapraw, ujęte w europejskiej normie EN 13139, Aggregates for mortar, z 31 stycznia 2000 roku. Obejmuje ona wymagania dla kruszyw mineralnych i sztucznych, przeznaczonych do zapraw murarskich, zapraw posadzkowych, gładzi ścian wewnętrznych, obrzutki tynków zew[...]
EN The requirements made to mortar aggregates, included in the European Standard EN 13139, Aggregates for mortars, of 31 January 2000, are discussed. It encloses the requirements to mineral and artificial aggregates, designed for masonry mortars, floor mortars, finishing coats of interior walls, rough [...]
11
75%
Materiały Budowlane
1999 nr 2 44-45
12
75%
Warstwy
1999 nr 4 115-116
13
75%
Cement Wapno Beton
PL Badano zaprawy z drobnoziarnistego piasku z dodatkiem wełny mineralnej i włókien szklanych. Fibrozaprawy zostały poddane korozji w 4% roztworze zasady sodowej. Oznaczano odporność na pękanie i wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu przed i po korozji alkalicznej. Stwierdzono różną odporność na ko[...]
EN Fine sand mortars with various quantitative compositions with addition of mineral wool and glass fibres have been investigated. Fibre mortars were subjected to the corrosion in 4% solution of a sodium base. The crack resistance and tensile strength at bending before and after the alkaline corrosion [...]
14
75%
Materiały Budowlane
2007 nr 2 46-47
15
75%
Cement Wapno Beton
PL Omówiono badania, których celem było zwiększenie odporności zapraw cementowych i betonów na działanie destrukcyjne czynników korozyjnych, szczególnie tych które występują w ściekach. Do zarabianej mieszaniny wprowadzano asfalt w postaci roztworu w rozpuszczalniku organicznym jako tak zwaną pastę bit[...]
EN lnvestigations, aiming to increase the resistance of cement mortars and concretes against the destructive action of corrosion factors, especially these occuring in sewages, are discussed. The asphalt in the form of the solution in an organic solvent, as so called bituminous paste, was introduced to [...]
16
75%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Za sprawą gospodarki rynkowej pojawiła się w naszym kraju szeroka gama nowoczesnych materiałów budowlanych, co przyczyniło się do podniesienia walorów estetycznych i użytkowych wielu wznoszonych obiektów. Istnieje jednak nadal znacząca grupa drobnych inwestorów, zwłaszcza na terenach wiejskich, któr[...]
EN In paper the results of test on 8 walls and pillars made of sawdust concrete hollow bricks were presented. The height of them 2.6m was approximatelly equal to the height of masonery wall in ordinary flat. The cross section of three walls was 1.21x0.20m, the other five pillars had a cross section of [...]
17
75%
Cement Wapno Beton
PL Badanie przyspieszoną metodą ASTM C1260 zapraw z dodatkiem opalu wykonanych z trzech cementów: portlandzkiego, portlandzkiego z dodatkiem popiołu lotnego i portlandzkiego z żużlem wykazało, że reakcja alkaliów z opalem ma różny przebieg. W przypadku cementu portlandzkiego bez dodatków powstaje żel k[...]
EN Accelerated test according to ASTM C1260 of mortars with opal addition and prepared from three cements: Portland Cement as well as this cement with fly ash and slag has reviled differences in the reaction of alkalis with opal. In case of Portland Cement gel of sodium silicate is formed which transfo[...]
18
75%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL Wyniki większości badań laboratoryjnych dotyczących pokrytycznego zachowanie się betonów wskazują, że charakter procesu niszczenia materiału odpowiada klasie pierwszej według Wawersika co oznacza, że niszczenie przebiega w sposób stabilny. Badania, których wyniki prezentujemy, prowadzone są w celu z[...]
EN As indicated by the results of most laboratory tests concerning the post-failure behaviour of concrete, the nature of the material failure corresponds to class I after Wawersik, which points to stable failure propagation. The results presented hereby ensue a research conducted to verify the thesis, [...]
19
75%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2005 nr 2 46-48
20
75%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2019 nr 4 64--66
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last