Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 155
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zaprawa cementowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2010 nr 3 62-72
PL Wyniki większości badań laboratoryjnych – dotyczących pokrytycznego zachowanie się betonów – wskazują, że charakter procesu niszczenia materiału odpowiada klasie pierwszej według Wawersika, co oznacza, że niszczenie przebiega w sposób stabilny. Badania, których wyniki zaprezentowano w niniejszym art[...]
EN Analytical formulas describing the full stress-stress characteristics of concrete mortars and laboratory test data indicate that post-critical behaviour of concrete can be categorised as class I behaviour in the Wawersik's scale, which means that the specimen fail in a stable manner and the advancem[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN In this paper the results of mortars with glass microfibers investigations are presented. The main objective of this work was to evaluate the influence of glass microfibers on shrinkage cracking, physical and mechanical properties of mortars with constant amount of superplasticizer. Obtained results[...]
3
100%
Cement Wapno Beton
PL Jednym ze sposobów zwiększania trwałości betonów może być zmniejszenie ich zdolności do absorbowania wilgoci. Ograniczenie penetracji wody w wyrobach betonowych można uzyskać między innymi przez zastosowanie różnego rodzaju domieszek wywołujących zamknięcie porów i hydrofobizację powierzchniową i ob[...]
EN One of the methods of increasing the concrete durability may be to decrease its moisture absorbing capacity. The reduction of water penetration in concrete products may be obtained among others by utilization of various kinds of admixtures resulting in closing the pores as well as in surface- and vo[...]
4
100%
Cement Wapno Beton
PL Przedstawiono wyniki badań trwałości zapraw cementowych poddanych cyklicznie zmiennemu obciążeniu zginającemu i równocześnie zanurzonych w roztworach Na2S04, (NH4)2S04 lub w wodzie. W badaniach uwzględniono wpływ rodzaju i poziomu obciążenia, rodzaju roztworu siarczanowego i stosunku w/c. Z badań wy[...]
EN The results of investigations on the durability of cement mortars under cyclic load simultaneously immersed in Na2S04 or (NH4)2S04 solutions, or else in water are presented. In these investigations the effects of mode and level of the load, type of solution as well as water-cement rafio were taken i[...]
5
100%
Cement Wapno Beton
PL Omówiono warunki powstawania taumazytu w betonie i w zaprawach cementowych. Rozpowszechniona w literaturze opinia za główne czynniki powodujące niszczenie betonu w wyniku działania siarczanów uważa powstawanie ekspansywnego etryngitu i gipsu. Jako parametr określający odporność betonu na ten rodzaj [...]
EN Conditions of thaumasite formation in concrete and in cement mortars are discussed. The main factors provoking the destruction of concrete in result of the sulphate aggression, according to the view spread in literature, the formation of expansive ettringite and gypsum is considered. As the paramete[...]
6
100%
Cement Wapno Beton
PL Proces korozji chlorkowej rozpoczyna się skurczem żelu cementowego wywołanym przez jego zagęszczanie pod wpływem ciśnienia osmotycznego. Powoduje to powstawanie w zaczynie mikrospękań, które mogą się stać drogami szybkiej migracji jonów chlorkowych do wnętrza zaczynu. Zaczyny zawierające znaczne ilo[...]
EN The chloride corrosion process starts with cement gel shrinkage caused by its thickening under the influence of osmotic pressure. This gives occasion to the formation of microcracks in the paste, which can to come the paths of fast migration of chloride ions into the interior of the paste. The paste[...]
7
100%
Archives of Civil Engineering
PL W ramach eksperymentu, który obejmował swoim zakresem trzy temperatury (T = 20, 35, 50° C) i trzy zaprawy cementowe (w/c = 0.50, 0.65, 0.80), przeprowadzono badania współczynników przepływu kapilarnego, bazujące na stacjonarnych procesach transportu wody. Pomiary zaaranżowano tak, aby móc przebadać[...]
EN The experiment that covered three temperatures, (i.e. T = 20, 35 and 50° C) and three cement mortars (w/c = 0.50; 0.65; 0.80) was aimed at the examination of capillary flow coefficients on the basis of stationary water transport processes. Measurements were arranged to allow for the separate testing[...]
8
88%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2013 nr 2 62--64
9
88%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2006 nr 3 54-57
10
88%
Cement Wapno Beton
PL Badano hydratację białego cementu i krzemianu trójwapniowego w trzech temperaturach (5, 25 i 45°C). Próbki badano po ośmiu okresach hydratacji oznaczając wytrzymałość na ściskanie oraz stosując termograwimetrię. Podwyższona temperatura początkowo przyspiesza hydratację, jednak mniejszy stopień hydra[...]
EN The hydration of white cement and tricalcium silicate has been investigated at three temperatures (5, 25 and 45°C). Samples were tested after eight periods of hydration using compressive strength determination and thermogravimetry. Increasing temperature initially accelerated the hydration, but a lo[...]
11
88%
Cement Wapno Beton
PL Ostatnio jako dodatek pucolanowy do cementu zaczęto stosować powstający w przemyśle petrochemicznym odpad - katalizator fluidalnego krakingu katalitycznego (KFKK) o dużej zawartości związków glinu. Jego powierzchnia właściwa przekracza 100 m2/g. W pracy badano wpływ środowiska (NH4)2SO4 i dodatku KF[...]
EN Recently the catalyst of fluidal catalytic cracking (named KFKK), a waste forming in petrochemical industry, with high content of aluminium compounds started to be used as a pozoolanic addition to cement. Its specific surface is higher than 100 m2/g. In the paper the effect of (NH4)2SO4 medium and o[...]
12
88%
Przegląd Budowlany
13
88%
Przegląd Budowlany
EN Investigation results, their analysis and conclusions.
14
88%
Materiały Budowlane
2005 nr 9 44-45
15
75%
Materiały Budowlane
2010 nr 11 26-29
16
75%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W pracy określono wielkość skurczu wczesnego zapraw cementowych zawierających domieszki zwiększające lepkość. Oznaczono wpływ domieszek zwiększających lepkość na wytrzymałość na ściskanie zapraw i na zawartość powietrza w zaprawach. Skurcz plastyczny zapraw został określony za pomocą urządzenia TL[...]
EN In this paper, an experimental research into the effect of viscosity modifying agents on the early shrinkage of mortar is reported. Early shrinkage was qualified in temperature 20°C and the relative humidity of the air 60%. Two types of VMA admixtures is used in research. The results confirmed t[...]
17
75%
Materiały Budowlane
2012 nr 11 8-9
18
75%
Inżynieria i Budownictwo
2011 R. 67, nr 6 341-343
PL Omówiono wyniki badania wpływu ilości domieszki napowietrzającej i popiołu lotnego oraz klasy cementu na 28-dniową wytrzymałość na ściskanie próbek zaprawy cementowej. Przedstawiono stopień i charakter wpływu czynników. Określono optymalne wartości czynników, zapewniające uzyskanie maksymalnej wytrz[...]
EN The results of laboratory investigation concerning the influence of air-entraining admixture amount, the amount of fly ash and the cement type on 28-days’ compressive strength of mortar samples have been presented. The influence grade and the character of factors have been described. The optimum fac[...]
19
75%
Materiały Budowlane
2009 nr 2 34-37
20
75%
Materiały Budowlane
2008 nr 10 8-9
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last