Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 65
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zapotrzebowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL Artykuł porusza problem relacji pomiędzy zasobami a zapotrzebowaniem we współczesnym przedsiębiorstwie. Istota problemu wynika z dynamiki współczesnego rynku, która utrudnia zdefiniowanie zasobów niezbędnych do realizacji procesów przedsiębiorstwa. Autorzy przedstawili tradycyjne podejście do analiz[...]
EN The paper is supposed to analyse relation between resources of a company and demands of its customers. The relation is vital for contemporary companies as nowadays the demands are changing and pace of the changes is continuously growing. To thrive and prosper on a competitive market each company sho[...]
2
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL W Polsce, na tle krajów Unii Europejskiej, stosowanie odnawialnych źródeł energii stanowi stosunkowo mały procent w porównaniu do energii konwencjonalnych. W ostatnich latach nastąpił wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła. W artykule przedstawio[...]
3
88%
Pneumatyka
2002 nr 3 26-29
PL W przeprowadzonej w pierwszej części artykułu analizie wykazaliśmy, iż dla przedsiębiorstw, w których czas pracy sprężarek wynosi minimum 4000 godzin rocznie, podstawowym kryterium w ich doborze powinien być rachunek ekonomiczny, związany z ilością zużytej energii elektrycznej, zaś takie elementy, j[...]
4
88%
Inżynieria i Budownictwo
2002 R. 58, nr 11 651-654
PL Podano zasady prognozowania wielkości produkcji i sprzedaży mieszanki betonowej z projektowanej betonowni. Rozważania zilustrowano przykładami.
EN Outlines for forecasting concrete mix quantities in production and sale for planned concrete mix plant are given. Some deliberations of the problem are included.
5
88%
Budownictwo i Prawo
6
75%
Polityka Energetyczna
PL W Polsce wzrasta znaczenie ropy naftowej w bilansie wykorzystania energii pierwotnej. Należy podkreślić, że obecnie potrzeby paliwowe w ograniczonym stopniu podlegaj ą regulacji, gdyż wynikają bezpośrednio z długookresowych zmian zachodzących w otoczeniu. Ponadto barierą dla prawidłowego funkcjonowa[...]
EN In Poland the importance of petroleum in the balance of the exploitation of primary energy has been considerably increasing. It needs to be emphasized that the present petroleum demand can only be regulated in a limited degree as it results from the long-term changes in the environment. Moreover, po[...]
7
75%
Elektro Info
2011 nr 10 56-60
PL Prognozy miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną mają istotne znaczenie zarówno ekonomiczne, jak i techniczne. W dwuczęściowym artykule przedstawiono szczegółowe analizy statystyczne związane z miesięcznym zapotrzebowaniem na energię elektryczną w spółce dystrybucyjnej oraz czynnikami po[...]
8
75%
Elektro Info
2011 nr 9 138-145
9
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Budynki powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby ilość ciepła, potrzebnego do użytkowania budynku, zgodnie z jego przeznaczeniem, można było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie. Wymaganie to uznaje się za spełnione dla budynku mieszkalnego i zamieszkania zbiorowego, jeżeli wartoś[...]
EN Building design and construction should take into account rationally low heat consumption needed for their use. This requirement is believed as fulfilled for residential and collective buildings when the E indicator value (determining calculated heat requirement for building heating) is lower than a[...]
10
75%
Przegląd Budowlany
11
75%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Scharakteryzowano podstawowe trendy w rozwoju krajowej podaży kruszyw naturalnych łamanych po roku 2000 roku. Omówiono znaczenie importowanych kruszyw naturalnych łamanych na rynku krajowym. Poddano analizie regionalne zróżnicowanie relacji podaży i popytu na te kruszywa, jak również ich ceny. W koń[...]
EN The paper presents basic trends of development of domestic natural crushed aggregates supply after 2000. Importance of imported crushed aggregates on the domestic market is analysed. Regional variability of supply/demand relationships and prices, are presented. Finally, perspectives of further devel[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2005 Nr 4 67--75
EN Ciekawą koncepcją, a jednocześnie komponentem orodukcyinych opartych na filozofii just-in-time jest japoński system KANBAN. Pozwala na osiągnięcie dużych korzyści ekonomicznych dzięki usprawnieniu przepływu strumienia materialnego, minimalizacji poziomu zapasów, wysokiej elastyczności i eliminacji w[...]
13
75%
Problemy Kolejnictwa
2013 Z. 161 67--86
PL Artykuł przedstawia wyniki badań nad oszacowaniem przyszłego zapotrzebowania na przewozy pasażerskie wykonywane pociągami dużej prędkości nowej generacji (NGT). Badacze stworzyli teoretyczną sieć połączeń, przyjmując następujące założenia: 1) prędkość kursowania pociągów rzędu 400 km/h; 2) miasta o [...]
EN The article presents the results of research investigation aimed at assessment of the future demand for passenger transport realized by high speed (HS) trains of a new generation. The research created the theoretical network, basing on the following pre-assumptions: 1) running speed of the trains wi[...]
14
63%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
PL Rynek energetyczny w Polsce jest w coraz większym stopniu kształtowany przez odnawialne źródła energii, w tym w dużym stopniu przez biomasę drzewną. Należy podkreślić, że chociaż ranga problematyki wykorzystania biomasy drzewnej do celów energetycznych jest wysoka to, jak dotychczas, występuje duża [...]
EN The article contains the results of research, in which the estimated consumption of wood biomass for energy purposes in Poland in 2010 and the anticipated demand for this energy carrier by 2015 was determined in a systemic manner.
15
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Badano rozwiązania i stosowane usprzętowienie gospodarki nawozami naturalnymi w oborach ściółkowych stanowiskowych analizując aspekty organizacyjne, technologiczne i techniczne procesu usuwania i magazynowania obornika i gnojówki. Stwierdzono, że w badanych oborach występuje wyłącznie obornik słomia[...]
EN There were studied - by means of the analysis of the organisational, technological and technical aspects of the process of removing and stockpiling manure and liquid manure - the solutions and equipment used in the process of managing the natural fertilisers in bedding post cowsheds. It was found th[...]
16
63%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono założenia wejściowe do programu komputerowego ułatwiającego obliczanie zapotrzebowania energetycznego na biomasę do celów grzewczych, w gospodarstwie rolnym. Przedstawione założenia dotyczą wykorzystywania biomasy z wierzby energetycznej, która może stanowić alternatywne źródło[...]
EN The paper presents input assumptions to the computer program facilitating calculation of energy demand for biomass for heating purposes, in a farmstead. Presented assumptions refer to the use of biomass from power willow, which can be regarded as an alternative source of energy in farmsteads.
17
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Założone w polityce energetycznej państwa Narodowe Cele Wskaźnikowe wymagające udziału biopaliw ciekłych w ilości 5,75% w 2010 roku i 20% w 2020 roku oraz udziału zielonej energii elektrycznej w ilości 7,5% do 2010 roku będą wg przedstawionej prognozy wymagały przeznaczenia około 1,1 mln. ha do 2010[...]
EN In the national energy policy, in accordance with EU requirements, National Indicative Targets are established as follows: share of liquid biofuels 5,75% in 2010 and 20% in 2020 as well as 7,5% of green electrical energy in 2010. This means Poland ought to allocate 1,1 mln. ha in 2010 and no less th[...]
18
63%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przeanalizowano wpływ rodzaju pokrycia i wymiarów geometrycznych szklarni (wysokość ścian szczytowych, szerokość nawy) na zapotrzebowanie ciepła przez szklarnie wielonawową. Do obliczeń wykorzystano standardowe zależności oraz średnie wieloletnie parametry otaczającego powietrza. Określono i[...]
EN The work analyses greenhouse roofing type and its geometrical dimensions (height of gable wall, aisle width) influence on the demand for heat in multi-aisle greenhouses. Standard correlations and average air parameters from many years were used in computations. The research allowed to determine chan[...]
19
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawiono wyniki badań 83 gospodarstw rolniczych położonych na terenie województwa małopolskiego. Badania miały na celu sprawdzenie, jakich programów komputerowych używają rolnicy, a także jakie są ich potrzeby w zakresie oprogramowania przeznaczonego dla rolnictwa.
EN The paper presents the results of the research carried out in 83 farms located within Małopolskie Voivodship. The research was intended to check which computer applications are used by farmers, and what are their needs as regards software designed for agriculture.
20
63%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Na tle trendów rozwoju krajowej bazy zasobowej i produkcji kruszyw naturalnych żwirowo- -piaskowych, przedstawiono ich szczegółową strukturę geograficzną. Oceniono stopień intensyfikacji wydobycia i produkcji kruszyw w poszczególnych województwach, wyrażony m.in. w tonach wydobycia na km2 powierzchn[...]
EN The paper presents detailed geographical structure of natural sand & gravel aggregates production, on the background of development tendencies of domestic reserve base and production of such aggregates. Degree of intensification of aggregates' mining output and production, illustrated e.g. by tonnes[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last