Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zapobieganie wypadkom
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Magazyn Autostrady
2006 Nr 4 12--17
PL Podstawowym celem stosowania osłon energochłonnych jest przeciwdziałanie poważnym skutkom wypadków drogowych, w których następuje najechanie pojazdu samochodowego na obiekt lub przeszkodę znajdującą się obok jezdni – także na pasie dzielącym drogi lub na obrzeżu drogi.
2
88%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2010 nr 11 16-19
PL W artykule przedstawiono programy modyfikacji zachowań niebezpiecznych, które są określane jako zespół technik ukierunkowanych na zachęcanie lub zniechęcanie pracowników do z góry określonych zachowań w celu zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Programy te od wielu lat są uważane z[...]
EN Programmes modifying unsafe behaviours are defined as a set of techniques focused on encouraging and discouraging employees to behave in a certain manner to prevent occupational accidents and diseases. For many years those programmes have been considered an effective prevention tool and as such have[...]
3
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 256--260
PL Zdarzenia niebezpieczne (ZNb) z udziałem tramwajów są uznawane za drugie, po wypadkach kolejowych, zdarzenia o najpoważniejszych skutkach. Wynika to między innymi z ilości osób poszkodowanych – pasażerów tramwajów oraz zewnętrznych uczestników tych zdarzeń. Do ZNb dochodzi przede wszystkim na torowi[...]
EN Dangerous events (DE) involving trams are considered as the second, after the railway accident, the events with the most serious consequences. This is due the number of pe ople injured in DE i.e. the tram passengers and the external participants, among others. DE usually happen on the not separatek [...]
4
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2002 nr 7/8 21-24
5
75%
Surowce i Maszyny Budowlane
2018 nr 6 28--32
PL W CEMEX Polska bezpieczeństwo pracowników, kontrahentów i innych osób, na których nasza działalność może mieć wpływ, jest najwyższym priorytetem i kluczową wartością. Zero urazów i zero ofiar śmiertelnych to więcej niż cel, to nasz obowiązek. Takie przekonanie towarzyszy pracownikom naszej firmy cod[...]
6
75%
Utrzymanie Ruchu
2013 Nr 3 56--61
PL Współczesna koncepcja kreowania bezpiecznego środowiska pracy opiera się na racjonalizacji (optymalizacji) ryzyka zawodowego. Pozostaje ono jedynym parametrem umożliwiającym kwantyfikowanie poziomu bezpieczeństwa. Jest także kluczem i nieodzownym narzędziem efektywnego zarządzania bezpieczeństwem pr[...]
7
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2003 nr 5 26-28
PL Zwiększająca się liczba przedsiębiorstw wdrażających systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zaowocowała wzrostem zainteresowania rejestrowaniem wydarzeń wypadkowych bezurazowych. System rejestracji takich wydarzeń ma za zadanie gromadzenie informacji związanych z zagrożeniami wypadkowym[...]
EN The growing number of enterprises which implement health and safety management systems has contributed to an increasing interest in registering incidents. This kind of registration system gathers data related to accident threats before they take place. Their analysis can support successful activitie[...]
8
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2003 nr 10 23-26
PL W artykule przedstawiono cechy wybranych modeli wypadku przy pracy. Na podstawie porównania modeli wypadków pokazano cechy, którym powinien odpowiadać model. W oparciu o te cechy zaproponowano uniwersalny model wypadku przy pracy do celów statystycznych i profilaktyki.
EN This paper presents features of selected models of occupational accidents. Features of a general model of an accident have been established on the basis of a comparison of models. A universal model of an occupational accident is proposed on the basis of those features.
9
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2004 nr 6 16-20
PL Prewencja oraz rehabilitacja stanowią jedno z podstawowych zadań systemów ubezpieczenia wypadkowego w większości państw Unii Europejskiej (UE), a także m.in. w Australii, Kanadzie i USA. Artykuł przedstawia rolę i zakres działań prewencyjnych i rehabilitacyjnych realizowanych przez ubezpieczenie wyp[...]
EN Prevention and rehabilitation are basic objectives of workers’ compensation insurance systems in most EU Members State, and also i.a. in Australia, Canada and the USA. This article presents the role and scope of prevention and rehabilitation activities implemented under workers’ compensation insuran[...]
10
63%
Problemy Nauk Stosowanych
2015 T. 3 197--202
PL Wstęp i cele: W artykule rozważa się kwestię tworzenia kultury bezpieczeństwa wymaganą w firmie jako jeden z podstawowych celów w ramach zarządzania bezpieczeństwem pracy i higieny. Zmiany w systemie wartości i postaw pracowników firmy znacząco przyczynić się mogą do poprawy bezpieczeństwa i higieny[...]
EN Introduction and aim: In the article the Authors consider the issue of creating the required safety culture at a company as one of the fundamental objectives under work safety and hygiene management. The changes in system of values and attitudes of company personnel would significantly contribute to[...]
11
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1998 nr 1 2-6
12
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1777--1779
PL Celem pracy było przedstawienie sposobów zapobiegania wypadkom drogowym w Rumunii. Poprawa bezpieczeństwa wymaga zaangażowania wielu firm, ale tylko z ich pomocy i współpracy można stworzyć w pełni funkcjonalny i skuteczny system zapobiegania wypadkom. W artykule przedstawiono skuteczność systemu be[...]
EN The aim of the study was to present Ways to Prevent road accidents in Romania. Improving security requires the Involvement of many companies, but only with Their help and cooperation can create a fully functional and effective system for Preventing accidents. The article shows the effectiveness of t[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last