Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 24
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zapobieganie awariom
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Ecology and Health
2010 R. 14, nr 5 242-245
PL Bezpieczeństwo dużych instalacji przemysłowych rozpatrywane było w dwóch aspektach. Po pierwsze w aspekcie zagrożeń zawodowych wynikających z warunków panujących w środowisku pracy, norm technicznych, wprowadzanych dla ograniczenia awarii urządzeń; po drugie zaś, w aspekcie zagrożeń środowiska natur[...]
EN Safety of large industrial facilities was considered in two aspects. Firstly, in terms of occupational hazards resulting from the conditions prevailing in the work environment, technical standards introduced to reduce equipment failure, and secondly, in terms of environmental hazards, due to constan[...]
2
100%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Niska prędkość obrotowa maszyn i urządzeń wykorzystywanych w przemyśle ciężkim utrudnia rozpoznawanie ich uszkodzeń i wymaga specjalnych systemów monitorowania ich stanu. Wykorzystanie systemów bazujących na metodzie elementów skończonych do wyznaczania parametrów stanu technicznego i ich limitów dl[...]
EN Low-speed of the critical equipment in heavy-duty industry often makes recognition of faults difficult and it requires special condition monitoring systems. Using FEM for determination of condition descriptors and their limits for undertaking proactive/preventive tasks enable simulation of exploitat[...]
3
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2002 nr 1 11-16
PL Omówiono pozostałe elementy i procedury systemu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym: wymagania związane z efektem domina, dokonywanie zmian w obiekcie niebezpiecznym, wymagania dotyczące wewnętrznych i zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych, reagowanie na awarie, informowanie społecz[...]
EN The remaining tasks and procedures of a system of major industrial accident control have been presented: requirements related to the domino effect and to the changes in hazardous installations, emergency planning (internal and external plans), response to major accidents, public information, inspect[...]
4
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2002 nr 9 22-25
PL Przedstawiono i omówiono postanowienia czterech rozporządzeń ministra gospodarki stanowiące przepisy szczegółowe dotyczące systemu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, ustanowionego na mocy ustawy - Prawo ochrony Środowiska. Dotyczą one: kryteriów kwalifikacyjnych dla zakładów zwiększoneg[...]
EN Provisions of four regulations of the Minister of Economy concerning the system of major industrial accident control, issued in accordance with to the Environment Protection Act, have been presented end discussed. These regulations refer to: qualification criteria for lower- and higher-tier establis[...]
5
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2001 nr 9 7-10
PL Przedstawiono aktualny stan polskich przepisów odnoszących się do przeciwdziałania poważnym awariom chemicznym. Omówiono nowe przepisy dotyczące zapobiegania, gotowości i reagowania na poważne awarie przemysłowe, zawarte we wchodzących w życie 1 października 2001 r. ustawie Prawo ochrony środowiska [...]
EN The paper presents the current state of Polish legislation concerning the control of major chemical accidents. It discusses new Polish provisions relating to the prevention of, preparedness for, and response to major industrial accidents included in the Environmental Protection Act, in the Act on th[...]
6
100%
Archives of Transport System Telematics
EN Continuously growing mobility which has been observed from many decades means that societies are increasingly More affected by the negative aspects of transport such as: accidents, emissions, vibration and noise causing social, Economic and environmental problems. With about 1.3 million people kille[...]
7
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1998 nr 11 18-21
8
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1998 nr 12 9-12
9
84%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2002 nr 2 16-19
PL Omówiono propozycje Komisji UE dotyczące zmian kryteriów kwalifikacyjnych Dyrektywy Seveso II. Przedstawiono nowy projekt rozporządzenia ministra gospodarki uwzględniający nowe kryteria UE.
EN The proposals of the EU Commission concerning amendments of the Directive Seveso II qualification criteria have been discussed. A new proposal of a Minister of Economy ordinance, includes final EU criteria has been presented.
10
84%
Ekologia i Technika
2009 R. 17, nr 5 243-250
PL W artykule przedstawiono problemy zagrożeń dla ludzi i środowiska związane z awariami chemicznymi, które mogą powodować katastrofy ekologiczne o różnej skali nasilenia i obszarze oddziaływania. Omówiono stan prawny problemu w Unii Europejskiej i w Polsce. Przytoczono przykłady najpoważniejszych kata[...]
EN In this paper the hazards for humans and environment connected with chemical failures, which may cause ecological disasters of various intensity and activity area, were presented. Legal status of that problem in the Euro-pean Union and in Poland were discussed. Some most serious industrial disasters[...]
11
84%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1998 nr 5 13-18
12
84%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1998 nr 6 12-17
13
84%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2000 nr 2 18-20
14
84%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1999 nr 3 13-15
15
84%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1999 nr 6 19-22
16
84%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1999 nr 10 16-21
17
84%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1999 nr 11 9-13
18
84%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1999 nr 4 22-25
19
84%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1999 nr 7/8 17-20
20
84%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1998 nr 2 6-10
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last