Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 73
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zapłon samoczynny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W artykule przedstawiono metodykę wyznaczania zastępczego cyklu pracy silnika w stanach nieustalonych. Przeanalizowano przebiegi momentu użytecznego i prędkości obrotowej silników wykorzystywanych do napędu różnych maszyn roboczych oraz określono charakterystyczne parametry takich przebiegów. Wyznac[...]
EN The method is presented for determination of the replacing cycle of an engine operation in the transient states. There are analyzed the courses of the useful moment and the rotation speed of engines used to drive of different working machines and characteristic parameters of these courses are determ[...]
2
100%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W artykule przedstawiono modele matematyczne charakterystyk elektronicznych regulatorów dwuzakresowych i wielozakresowych z korekcją dawki paliwa oraz opracowane na ich podstawie algorytmy sterowania silnikami a zapłonie samoczynnym. Opisano zadania regulatorów przy uwzględnieniu możliwości zastosow[...]
EN The mathematical models are presented of characteristics of two- and multirange electronic regulators with the fuel dosage correction as well as the algorithms are developed at this basis for diesel engine control. The regulator functions are described with considering a possibility of application o[...]
3
80%
Archiwum Motoryzacji
2006 Nr 1 12-30
PL W artykule omówiono niektóre problemy związane z zasilaniem silników o zapłonie samoczynnym gazem ziemnym sprężonym. Przedstawiono analizę opłacalności zasilania gazowego w silnikach autobusowych oraz wyniki badań stanowiskowych. Wnioski oparto na badaniach silnika 1CA90 zasilanego dwupaliwowo. Wyka[...]
EN Forecasts for the nearest years anticipate significant increase of natural gas consumption in European Union states. Such situation is caused by pro-ecological capabilities of the gas, good deal of resources and common availability. It seams that at the present moment compressed natural gas shall fi[...]
4
80%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2005 nr 7 (79) 153-156
PL W ostatnich latach w kraju i za granicą obserwuje się duże zainteresowanie stosowaniem paliw alternatywnych do zasilania silników spalinowych. Dla silników z zapłonem samoczynnym takimi paliwami mogą być czyste oleje roślinne lub pozyskiwane na ich osnowie estry metylowe. Jednak porównanie parametró[...]
EN Both in Poland and abroad, great interest has been observed in recent years in applying alternative fuels for the feeding of diesel engines. For self-ignition engines such fuels can be pure plant oils or methyl esters procured on their matrix. Yet a comparison of work parameters of these engines wor[...]
5
80%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W artykule przedstawiono analizę obciążeń silnika SW-680 pracującego w dwóch pojazdach realizujących różne fynkcje. Wyniki przedstawiają strukturę częstotliwościową zjawisk zachodzących w układzie rgulacji prędkości obrotowej i mogą być wykorzystane podczas opracowywania i doboru elektronicznych reg[...]
EN An analysis is presented of the loading of SW-680 engine operating in two vwhicles realizing different functions. The results present a frequency structure of effects taking place in the system of the rotation speed regulation and can be used during elaboration and selection of the electronic regula[...]
6
80%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W artykule przedstawiono wyniki badań równomierności dawkowania paliwa przez poszczególne zespoły układu wtryskowego z pompą rozdzielaczową DPA. Badania wykonano na stole probierczym z indykatorem wtrysku paliwa, w ustalonych stanach pracy pompy wtryskowej. Określono równomierność dawkowania paliwa[...]
EN The investigation results are presented of the fuel dosage homogeneity by each of the injection sets with DPA distributing pump. The investigations were carried out at the testing table with the fuel injection indicator in the defined states of the injection pump operation. The homogeneity of the fu[...]
7
80%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W artykule oceniono nierównomierność udziałów niektórych składników spalin z cylindrów silnika o AD3.152UR podczas pracy w stanach nieustalonych. Przedstawiono sposób przystosowania silnika do pomiarów oraz metodykę badania w nieustalonych stanach pracy silnika. Przeanalizowano równomierność i powta[...]
EN Cylinder to cylinder variation some of exhaust gas compounds in transient state of diesel engine AD3.152 UR are estimated in this paper. Adaption of engine to this measurements and methodology of exhaust gas compound measurements in engine transient state are presented. Non-uniform and non-repetabil[...]
8
80%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W artylule przedstawiono metodykę dobopru parametrów elektronicznego regulatora pompy wtryskowej silnika o zapłonie samoczynnym. Określono równanie regulacji wykorzystywane do sterowania prędkością obrotową silnika. Przedstawiono wyniki wstępnego doboru stałych regulatora PID wyznaczone metodą Ziegl[...]
EN A method is presented for selection of electronic regulator parameters of diesel engine injection pump. The regulation equation is defined which is used for controlling the engine rotation speed. The results are presented of initial selection of the PID regulator constants determined by Ziegler Nich[...]
9
80%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiarów temperatury ścianek zewnętrznych silnika o zapłonie samoczynnym w ustalonych i nieustalonych stanach jego pracy wykonane za pomocą termowizji. W stanach ustalonych mierzono temperaturę na powierzchni ścianki prawej i tylnej silnika, oraz wskazano obszary o sz[...]
EN The results are presented of thermovision aided temperature measurements of internal walls of a diesel engine in the steady and transient states of its operation. In the steady states the temperature was monitored on the right-hand and the rear walls of the engine, and the areas of the particular di[...]
10
70%
Diagnostyka
2007 nr 3(43) 11-14
PL Niniejszy artykuł przedstawia propozycję i założenia metody oceny stanu technicznego samochodowego silnika o zapłonie samoczynnym. Proponowana metoda oceny wykorzystuje analizę etapów rozruchu tego silnika oraz opiera się na określeniu wartości prawdopodobieństwa udanego rozruchu modelowanego jako j[...]
EN This article presents the propositions and the assumptions of the estimation method of the diesel engine technical state. The proposed evaluation method uses the analysis of the diesel engine start-up stages and is based on the calculation of the probability value of the successful start-up modeling[...]
11
70%
Diagnostyka
2008 nr 2(46) 179-188
PL Przedstawiono wpływ wybranych parametrów regulacyjnych tłokowego silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym (kąta wyprzedzenia i ciśnienia wtrysku oraz dawki paliwa) na wybrane parametry sygnału wibroakustycznego rejestrowanego na jego kadłubie i głowicy (wybrane składowe zawarte w widmach amplitudo[...]
EN The influence of select regulative parameters of the Diesel engine (injection advance angle, injection pressure and fuel charge) on select parameters of the vibroacoustic signal measured on his crankcase and cylinder head (select spectral components of vibration accelerations perpendicular to measur[...]
12
70%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2005 z. 81 33-42
PL Artykuł zawiera wybrane zagadnienia stosowania paliw o zmiennych właściwościach fizykochemicznych przy zasilaniu silników o zapłonie samoczynnym. Przeanalizowano zastosowanie paliw węglowodorowych oraz paliw roślinnych. Wskazano na możliwość skonstruowania prototypowego układu sterowania lepkością p[...]
EN The hereby article includes issues concerning the use of fuels of variable physiochemical properties in supplying self-ignition engines. The use of hydrocarbon fuels and vegetable fuels was analyzed. It was indicated that there is a possibility to construct a prototypical viscosity controlling syste[...]
13
70%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Dynamiczny rozwój silników o ZS (zapłonie samoczynnym) pociąga za sobą wiele skutków ujemnych, w tym zanieczyszczenie śrdowiska naturalnego. Konstruktorzy silników o ZS usilnie dążą do tego, aby były one coraz mniej szkodliwe dla środowiska poprzez zmniejszanie ich hałaśliwości i zminimalizowanie to[...]
14
70%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Przy niskiej wartości prędkości obrotowej wału korbowego silnika (wałka pompy wtryskowej) następuje zmniej szenie wtryskiwanej dawki paliwa wskutek przepływu części paliwa przez nieszczelności sekcji tłoczącej pompy. Na podstawie wyników badań i analizy charakterystyk dawkowania paliwa pompy wtrysko[...]
EN At a low value of an engine crankshaft rotational speed (injection pump shaft) the injected fuel dose decreases because its part flows through the leaks of the pump pressing section. On the base of the tests and analysis of the diesel engine injection pump fuel dosing characteristics it was found th[...]
15
70%
Journal of KONES
PL W artykule przedstawiono wyniki badań jednocylindrowego silnika o wtrysku bezpośrednim i zapłonie samoczynnym zasilanego dwupaliwowo. Analizowano parametry spalania obliczone na podstawie rejestrowanych wykresów indykatorowych. Przedmiotem analizy były: opóźnienie zapłonu, ciśnienie w cylindrze, prz[...]
EN The paper shows a test results of single cylinder, direct injected, self ignited dual fuel engine. One has analysed a combustion parameters calculated on base of recorded indicator diagrams. The comparison included: the ignition delay period, the cylinder pressure, the rate of pressure rise, the ave[...]
16
70%
Pojazdy Szynowe
2004 nr 3-4 47-51
PL W artykule przedstawiono wpływ zjawiska wypadania zapłonów na wybrane parametry sygnałów drgań, wskazując na możliwości użycia metod drganiowych do kontroli wypadania zapłonów w silniku o samoczynnym zapłonie pod kątem wymagań diagnostyki pokładowej OBD(On-Board Diagnostics). Określono poszczególne [...]
17
61%
Inżynieria Rolnicza
PL Artykuł przedstawia wyniki badań drgań silnika o zapłonie samoczynnym stosowanym w ciągniku rolniczym, wykorzystującym zmodyfikowaną klasyczną rzędową pompę wtryskową. Celem przeprowadzonych pomiarów było wyznaczenie wartości przyspieszeń drgań silnika oraz określenie wpływu sterowania procesem wtry[...]
EN The article presents research results of a compression ignition engine used in a farm tractor using a modified classic row injection pump. The purpose of the measurements, which were carried out was to determine the value of acceleration of engine vibrations as well as to assess the influence of con[...]
18
61%
Diagnostyka
2009 nr 3(51) 113-118
PL Przedstawiono wpływ wybranych parametrów regulacyjnych tłokowego silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym (kąta wyprzedzenia i ciśnienia wtrysku oraz dawki paliwa) na wybrane parametry sygnału drganiowego rejestrowanego na jego kadłubie i głowicy (wybrane składowe zawarte w widmach amplitudowo-czę[...]
EN The influence of select regulative parameters of the Diesel engine (injection advance angle, injection pressure and fuel charge) on select parameters of the vibration signal measured on his crankcase and cylinder head (select spectral components of vibration accelerations perpendicular to measuremen[...]
19
61%
Problemy Eksploatacji
2008 nr 1 197-204
PL W artykule przedstawiono analizę procesów termodynamicznych zachodzących w korpusie wtryskiwacza paliwowego wyposażonego w układ podgrzewania paliwa, w którym umieszczono materiał o działaniu katalitycznym. Wyniki badań analitycznych wskazują na możliwość zwiększenia efektywności pracy silnika z zap[...]
EN The research and development of self-ignition engines presently focuses on the reduction of the emission of toxic compounds into the atmosphere and on lowering fuel consumption. These objectives can be reached by the application of fuel injectors fitted with a fuel preheating system directly into th[...]
20
61%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Praca prezentuje model matematyczny procesów realizowanych w cylindrze czterosuwowego silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym, Model obejmuje sprężanie -rozprężanie czynnika roboczego, spalanie paliwa, wymianę ciepła między czynnikiem roboczym a ściankami cylindra oraz wymianę ładunku cylindra. M[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last