Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 420
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zanieczyszczenie powietrza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
1998 nr 2 39-47
PL Przedstawiono ocenę sieci monitoringu imisji SO2 w aglomeracji szczecińskiej. Sieć tę tworzy 12 stacji. Badania przeprowadzono w 1996 roku. Rozpatrywano stężenia średniodobowe S24. Wykazano, że stężenia te spełniają rozkłady Weibulla i gamma. Wyznaczono parametry tych rozkładów. Na podstawie wykresó[...]
EN Assessment of a monitoring net for S)2 imission control in the Szczecin agglomeration is presented. Investigations were made in 1996. Average daily S24 concentrations were considered. It was indicated that this concetrations neet Weibull's and gamma distributions. Parameters of this distributions we[...]
2
100%
Ekotechnika
2000 nr 1 28-30
PL Artykuł przedstawia alternatywę dla energetyki i szansę poprawy stanu zanieczyszczenia powietrza wtedy, gdy stosuje się w energrtyce bloki parowo-gazowe.
3
63%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2001 z. 248 69-74
PL Prowadzony od kilku lat na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego monitoring zanieczyszczeń powietrza nie dotyczy składu fazowego pyłów atmosferycznych. Tymczasem znajomość składu fazowego a istotny wpływ na ustalenie źródeł pochodzenia zanieczyszczeń powietrza. Porównanie składu pyłów z różnyc[...]
EN While atmospheric air pollutants in the Upper Silesian Industrial Region have been monitored for a few years the phase compositions of dust particles have not been determined. The composition of airborne dust is important indicator of dust sources. The comparison of phase compositions of dust partic[...]
4
51%
Wodociągi - Kanalizacja
2013 nr 5 84--86, 88--89
5
51%
Logistyka
PL Transport drogowy jest niebywale szkodliwy dla środowiska naturalnego. Dotyczy to przede wszystkim trwałej degradacji środowiska naturalnego związanej z tworzeniem i eksploatacją infrastruktury oraz emisją gazów spalinowych. Wśród szkodliwych związków znajdują się głównie związki ołowiu, siarki, azo[...]
EN Road transport is extremely harmful to the natural and social environment. This applies above all sustainable environmental degradation associated with the creation and operation of the infrastructure and the emission of greenhouse gases. Among the harmful substances are mainly compounds of lead, su[...]
6
51%
Przegląd Komunalny
2012 nr 12 18-19
PL Europejska Agencja Środowiska (EEA) opublikowała w sierpniu br. kolejny raport dotyczący zanieczyszczenia powietrza w Europie. Jego dane obejmują lata 2001-2010 i pochodzą z 32 krajów, w tym z 27 państw-członków Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Szwajcarii i Turcji. W sumie [...]
7
51%
Przegląd Komunalny
2012 nr 3 20-22
PL Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystego powietrza dla Europy, Polska jest zobowiązana do stosowania wartości dopuszczalnych i docelowych dla określonych zanieczyszczeń w powietrzu. W przypadku niedotrzymania terminu osiągnięcia zgodnoś[...]
8
51%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Aktualne badania dowodzą, że stężenie związków z grupy BTX jest przeciętnie kilkukrotnie wyższe wewnątrz kabiny pojazdu niż w środowisku zewnętrznym. Fakt ten wskazuje na potrzebę podjęcia działań mających na celu eliminację lub substytucję elementów stanowiących potencjalne źródło tych związków do [...]
EN Current researches indicates that the concentration of BTX in car interior is few times higher than outdoor. That indicates that there is a high need to investigate the methods of aromatic compounds potential emission sources elimination or substitution. An important source of VOCs emission to the v[...]
9
51%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W artykule przedstawiono innowacyjną metodę stanowiącą perspektywiczne i uniwersalne narzędzie do oceny toksyczności mieszanin gazowych. Metoda testowania in-vitro próbek gazowych wymaga jeszcze wciąż optymalizacji, szczególnie w doborze parametrów przepływu gazu przez próbnik (bezpiecznych dla lini[...]
EN The authors of the paper presents innovative method - prospective and universal tool for investigation of gaseous mixture toxicity. The method of in-vitro toxicity tests of gaseous samples (in automotive applications) has been still developed especially on field of sampling physical parameters (save[...]
10
51%
Zieleń Miejska
2012 Nr 5 28-30
PL Nasze miasta zmieniają się w betonowe pustynie. Coraz gęstsza zabudowa i coraz więcej utwardzonych nawierzchni to przyczyny tego, że z każdym rokiem ubywa miejsca dla zieleni. I choć specjaliści powtarzają, że w środowisku pozbawionym roślin ludzie częściej umierają na choroby cywilizacyjne, nadal j[...]
11
51%
Przegląd Komunalny
2012 nr 3 16-18
PL Niewiele jest materiałów wykorzystywanych przez człowieka od starożytności po współczesność, które przeszły drogę od fascynacji niezwykłymi właściwościami, poprzez euforię i powszechne stosowanie, do panicznego lęku na sam dźwięk ich nazwy. Na pewno jednak należy do nich azbest.
12
51%
Przegląd Komunalny
2011 nr 11 18-20
PL Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego stanowią problem, który w ostatnich latach nabrał szczególnego znaczenia. Dzięki postępom medycyny oraz rozwojowi metod analitycznych, pozwalających na stały monitoring różnorodnych substancji, wykazano ścisłą zależność pomiędzy występowaniem stałych i gazo[...]
13
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Chemia
PL Przyjmuje się, że dorosły człowiek średnio 60% swojego życia spędza w domu, 30% w pracy, 5% w różnego rodzaju środkach transportu, a tylko 3% na zewnątrz pomieszczeń. Powyższe liczby wskazują, że powietrze wewnętrzne może w istotny sposób oddziaływać na stan zdrowia i samopoczucie człowieka. Szeroko[...]
EN The development of civilization has caused the environment in which humans live to become critically polluted. Building construction has increasingly focused on energy efficiency and comfort. Central heating and cooling systems are the norm, and home construction has moved toward minimizing heat or [...]
14
51%
Przegląd Komunalny
2011 nr 7 20-21
PL W 2006 r. spodziewana długość życia w Unii Europejskiej wynosiła średnio 76 lat dla mężczyzn i 82 lata dla kobiet. Niektóre europejskie kraje jednak znacznie odbiegają od tych danych. Duży wpływ na długość życia mają w pierwszym rzędzie zapylenie powietrza, hałas, obecność radonu oraz palenie papier[...]
15
51%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Hałas jako czynnik powodujący zanieczyszczenie powietrza wpływa na komfort psychiczny osób znajdujących się w obszarze jego występowania. Na większych powierzchniowo terenach hałas ma różne natężenie. Do nich należą parki wielofunkcyjne. W celu określenia faktycznej głośności oraz jej odczuwania prz[...]
16
51%
Silniki Spalinowe
EN The problem how to monitor ships' movement on the Gdansk Bay arises during the investigation of air pollution emitted by internal combustion engines in Gdansk agglomeration. In the maritime navigation some dedicated monitoring and control systems have been known for many years. Additionally, it is p[...]
17
51%
Inżynieria Środowiska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
2003 T. 8, z. 2 187-206
PL Produkcja chlorku winylu jest źródłem powstawania znacznych strumieni gazowych, ciekłych i stałych odpadów chloroorganicznych, mogących zawierać do 90% chloru. Spalanie tych odpadów jest jedną z metod odzysku chloru przechodzącego do spalin głównie w postaci chlorowodoru (HCl). W artykule przedstawi[...]
EN Production of vinyl chloride is a source of formation of significant gaseous, liquid and solid streams of chlorinated organic wastes containing up to 90% of chlorine. One of the methods of chlorine recovery from the wastes is incineration. During the process chlorine get to combustion gases mainly i[...]
18
51%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2000 T. 21, z. 4 769-781
PL Przedstawiono wyniki badań dynamiki zmian w czasie stężenia NO2, SO2, a także parametrów meteorologicznych: kierunku i prędkości wiatru, temperatury i ciśnienia atmosferycznego oraz wilgotności. Podstawę stanowią wyniki pomiarów wykonywanych w ciągu jednego roku na typowej stacji sieci monitoringu. [...]
EN Results of research on dynamics of concentration changes of NO2 and SO2 in time and with meteorological parameters such as direction and velocity of wind, temperature, atmospheric pressure, and humidity are shown. The results of measurements done during one year on typical monitoring station were an[...]
19
51%
Environment Protection Engineering
PL Zniszczenia lasów na terenie Czarnego Trójkąta obejmują przede wszystkim wyższe piętra Sudetów. Wynika to z faktu, że w wysokich partiach gór są okresowo rejestrowane zarówno duże stężenia zanieczyszczeń gazowych, jak i aerozoli kropelek cieczy. Dlatego uważa się, że te obszary najlepiej nadają się [...]
EN The pattern of the forestry damage in the Black Triangle region is established based on the forests at higher altitudes. High levels of both pollutants and liquid. aerosols at higher parts of mountains are evidenced by the available data from field studies. The statement is well exemplified by the e[...]
20
51%
Environment Protection Engineering
PL Przedstawiono najnowsze osiągnięcia Zespołu Katalizy Ekologicznej w preparatyce monolitycznych katalizatorów na bazie metali szlachetnych na nośniku metalicznym i kordierytowym. Ich aktywność testowano w reakcji utleniania typowych par rozpuszczalników emitowanych z zakładów przemysłowych oraz lotny[...]
EN The latest attainments of the Environmental Catalysis Research Group in preparation monolithic noble metal catalysts on metallic or cordierite support are presented. Their activities were tested in the oxidation of typical solvent vapour emitted from industrial plants, and volatile organic .compound[...]
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last