Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zanieczyszczenie chemiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 8-9 1072-1074
2
100%
Przemysł Spożywczy
PL Przedstawiono proponowane przez International Alliance of Dietary-Food Supplements Associations (IADSA) limity zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych dla grup suplementów diety określanych jako: rośliny i ekstrakty roślinne do bezpośredniego stosowania w produktach do spożycia; oleje rybne [...]
EN Limits of chemical and microbiological contaminants for the group of dietary supplements defined as: botanicals and their extracts for direct use in consumer products; fish oils for use in consumer products; animal derived ingredients in dietary supplements proposed by International Alliance of Diet[...]
3
88%
Przemysł Spożywczy
2005 T. 59, nr 2 10--12, 38
PL Ocena zanieczyszczeń i pozostałości chemicznych w artykułach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego nabiera istotnego znaczenia w wyniku coraz większej wiedzy i coraz bardziej krytycznego nastawienia konsumentów wobec stosowanych metod produkcji rolnej i skażenia środowiska naturalnego. Pr[...]
4
75%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań z literatury zagranicznej dotyczące szkodliwych zanieczyszczeń powietrza wnętrz, ich analizę i wnioski. Podano również wymagania i metody badań zamieszczone w wybranych dokumentach międzynarodowych w zakresie oceny szkodliwych zanieczyszczeń powietrza we[...]
5
75%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 8-9 1250-1252
6
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Prawodawstwo Unii Europejskiej dotyczące ochrony wód gruntowych w aspekcie chemicznych zanieczyszczeń wód gruntowych obejmuje serię dyrektyw powiązanych z szeregiem badań naukowych. W tym kontekście wiele wymagań legislacyjnych wykorzystuje pomiar parametrów chemicznych lub/i fizykochemicznych, któr[...]
EN The EU legislative and scientific framework for groundwater protection against chemical pollution covers a series of directives which ale supported by a range of related research projects. In this context, most of the legislative requirements ale based on the monitoring of chemical and/or physico-ch[...]
7
63%
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
2012 R. 5, nr 9 102-112
PL Na tle ogólnej instalacji do wytwarzania produktów ceramicznych w artykule scharakteryzowano prawdopodobne miejsca uwolnień zanieczyszczeń rekomendowanych dla przemysłu ceramicznego w rozporządzeniu PRTR. Skorelowano również miejsca uwolnień zanieczyszczeń z rodzajem uwalnianego zanieczyszczenia ora[...]
EN In the article on the general system for the manufacture of ceramic products, the likely site releases of pollutants recommended for the ceramics industry in the PRTR regulation were characterized. Also the correlation between sources of pollutants releases and type of this pollutants and the enviro[...]
8
63%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Artykuł stanowi wprowadzenie do zagadnienia kompleksowej analizy i oceny stanu higienicznego materiałów budowlanych pochodzenia chemicznego, przeprowadzonej w Zakładzie Ochrony Środowiska ITB w latach 1996-1998 - na podstawie danych zgromadzonych w Centralnej Bazie Danych HIGMAT. Zagadnienie to zost[...]
EN The circumstances affecting the development of Central Data Base in the Building Research Institute, concerning the influence of building materials on air chemical impurity the residential and public utillity buildings have been explained in this paper. This Data Base is a pioneer initiative in Pola[...]
9
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Artykuł przedstawia badania jakości fizycznej, chemicznej i bakteriologicznej bilogirskich wód mineralnych. Prezentuje zakres ich ochrony sanitarnej oraz perspektywy wykorzystania tych źródeł wód mineralnych.
EN Paper presents research of ecological condition of Bilogirsky mineral water spring. It's recommended a range of measures aimed at protection and perspective usage of mineral water of Bilogirsky spring.
10
63%
Materiały Budowlane
2014 nr 10 42--44
PL Badano wpływ zanieczyszczeń chemicznych na właściwości palne czterech wyrobów tekstylnych przeznaczonych do różnego zastosowania. Były to: zwykła tkanina bawełniana (bez środków przeciwpalnych); trudnopalna tkanina bawełniana; tkanina poliestrowo-bawełniana i tkanina z włókien poliaramidowych. Testy[...]
EN The influence of chemical contamination on the burning behaviour of four textiles products – normal cotton fabric (without flame retardant finishing), flame-retardant cotton fabric, polyester/cotton fabric, and fabric from aramid fibres – intended for various use was studied. Flammability tests for [...]
11
63%
Instal
2016 nr 4 39--43
PL Celem badań była ocena zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych w środowiskach o wysokim stężeniu pyłu w pomieszczeniach inwentarskich do hodowli drobiu, jak również w elektrociepłowni przetwarzającej biomasę roślinną. Badania obejmowały: charakterystykę badanych środowisk i wytypowanie naraż[...]
EN The aim of the study was to evaluate microbial and chemical contamination in environments with high dust concentrations – in poultry breeding farms, as well as in biomass processing power plant. The research covered characterization of tested environments, nomination of working places, evaluation of[...]
12
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 387-393
PL W artykule opisane są własności eksploatacyjne samochodów ciężarowych samowyładowczych stosowanych w procesie produkcyjnym w oczyszczalni ścieków na terenie Zakładów Chemicznych POLICE SA. Proces transportowy realizowany jest za pomocą samochodów marki TATRA, model 815 S3. Specyfika produkcji wym[...]
EN In the article described there are exploitation ownerships of lorries of the self - unloading trucks used in the production process in the sewage-farm of Zakłady Chemiczne POLICE SA. The transportation process is realized by trucks TATRA, model 815 S3. The production requires their constant work, 24[...]
13
63%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2013 nr 5-6 53--55
PL Kontrola żywności pod kątem jej jakości i bezpieczeństwa jest istotną kwestią dotyczącą zarówno producentów produktów spożywczych, jak i konsumentów. Substancje, które przedostają się do żywności, powodują jej zanieczyszczenie i mogą oddziaływać bezpośrednio na zdrowie człowieka. Zanieczyszczenia pr[...]
EN Food control in terms of its quality and safety is an important issue for both food producers and consumers. Substances that migrate to the food causing its pollution and directly affect human health. Contaminants of food belonging to different chemical classes. Hence, there is a strong need to use [...]
14
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2011 z. 58, nr 4 117-129
PL Badano skuteczność utleniania formaldehydu za pomocą procesów chemicznego utleniania: Fentona, ozonowania w środowisku alkalicznym i ozonowania dodatkiem nadtlenku wodoru. Zbadano wpływ parametrów, takich jak stężenia reagentów O3, H2O2, Fe2+ i czasu reakcji. Badania prowadzono na roztworze wodnym F[...]
EN Chemical oxidation processes: Fenton process, ozonation at high pH and oxidation with hydrogen peroxide were investigated for effectiveness of formaldehyde (FA) oxidation. The influence of operational variables – O3, H2O2 and Fe2+ concentrations, pH and reaction time were investigated. Researches we[...]
15
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN This work presents the most important problems concerning lead in the environment and methods of setting up an environmental background of heavy metals. Additionally, the work includes the analysis of lead concentration in the Rzeszów region.
16
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2011 z. 58, nr 4 131-144
PL W pracy omówiono związki kwasotwórcze i biogenne wnoszone wraz z opadem atmosferycznym mokrym na obszar województwa podkarpackiego w latach 1999-2008. Wykorzystano dane IOŚ uzyskane w badaniach monitoringu chemizmu opadów atmosferycznych i oceny depozycji zanieczyszczeń do podłoża, prowadzonych w ra[...]
EN On the basis of data obtained in the years 1999-2008 within the Monitoring of chemism of atmospheric precipitation conducted by Wrocław Branch of the Institute of Meteorology and Water Management, degree of contamination of atmospheric precipitation in following years as well as loads of pollution c[...]
17
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2015 Nr 6 (114) 143--149
PL Włókna wytworzone w skali doświadczalnej z biodegradowalnego kopoliestru glikolidu z laktydem (PLGA) i PLGA z dodatkiem 9% ataktycznego polihydroksykwasu masłowego (PLGA+a-PHB), z naniesioną handlową preparacją przędzalniczą Estesol PF 790 (Bozzetto Group), poddano charakterystyce fizykochemicznej[...]
EN Fibres prepared on an experimental scale from biodegradable copolyester of glycolide and lactide (PLGA) and from PLGA with the addition of 9% of atactic poly([R,S]-3-hydroxybutyrate (PLGA+a-PHB) were characterised to assess their possible use in the preparation of surgery sutures. Commercial spinfin[...]
18
38%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Wyroby budowlane pochodzenia smołowego są przyczyną zanieczyszczenia powietrza wewnątrz budynków. Dotyczy to budynków starych, w których konstrukcje drewniane konserwowane byly preparatami zawierającymi bitumy (olej impregnacyjny Xylamit - lepik smołowy) oraz budynków nowych, w których stosowano pre[...]
EN Buildings materials containing tar products are source of indoor air pollution in buildings. It concerns particularly to old buildings in which wooden structure were impregnated by tar compositions (creosote oil, Xylamit oil tar) and the new one in which bituminous seal containing hydrocarbon solven[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last