Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 338
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zanieczyszczenia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2013 nr 2 14--17
2
100%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
1998 nr 4 134-136
PL Przedstawiono zasady projektowania oceny skażeń obiektów poprzemysłowych, które mogą być wzorcem w postępowaniu z ich zagospodarowaniem lub likwidacją.
EN The principles of the contamination assessment on the post-industrial objects have been presented. They might serve as a template in managing or dispostal of such objects.
3
100%
Karbo
1998 Nr 6 198-201
PL Przedstawiono metody dopalania zanieczyszczeń, ze szczególnym akcentem położonym na metodę katalitycznego dopalania z regeneracją ciepła, noszącą nazwą SWINGTHERM. Istota tej metody polega na zastosowaniu dwu regeneratorów ciepłą, które cyklicznie pobierają i oddają ciepło. Przeprowadzona analiza po[...]
EN It was presented the methods for after-burning of impurities with emphasis to the catalytic method of after-burnirig with a heat regeneration which is called the SWINGTHERM method. The essence of the method is to install two heat regenerators which cyclically absorb and give up the heat. The carri[...]
4
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1998 nr 12 520-521
EN Supplementing standard charts presenting distribution of pollution concentration and charge along rivers and channels by method of drawing diagrams of pollution source structure.
5
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
1999 z. 123 165-168
EN A construction of an ultra-high manipulator designed for sample rotation SIMS measurements, is presented. Also the triple stage vacuum lock adapted to the SIMS chamber is shown. The manipulator is equipped with sample transfer holder kept on a conical support enabling high precision rotation during [...]
6
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
1999 z. 181 152-165
PL Niniejsze opracowanie prezentuje możliwości wykorzystania nowoczesnych struktur regulacji predykcyjnej oraz adaptacyjnej w praktyce przemysłowej. Rozważone zostaną dwa odmienne podejścia. W pierwszym jako algorytm regulacji implementowane jest predykcyjne sterowanie optymalizujące MPC (Model Predict[...]
EN This paper reports application of Soft Computing methods for control. Brief overview of the neural- and fuzzy-based control is provided. As control algorithms two approaches are considered: Model Predictive Control with NN model and Fuzzy Multiregional Control implemented with Fuzzy Neural Network. [...]
7
100%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2002 nr 3 9-13
8
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
1999 z. 123 177-182
EN Oil mist emitted by rotary vacuum pump contaminates the enyironment and atmosphere in technological rooms. The oil separator is a one of the effective means of reducing contamination quantity. The efficiency of separator with polypropylene fibber reaches 90 - 99,9%. Used as the 1-st stage of cleanin[...]
9
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2007 T. 1, z. 25 229-240
PL Dotychczasowe wyniki badań wykazały, że bezpośrednie i pośrednie oddziaływanie procesu spalania paliw odpadowych przynależnych do OZE na poszczególne elementy środowiska, na zdrowie ludzi, warunki życia, dobra materialne, dobra kultury i zabytki jest nieistotne. Eksploatacja instalacji do termicznej[...]
EN The results of the research that has been conducted up to now indicate that the direct and indirect influence of the RES waste fuel combustion process on particular elements of the environment, on people's health, living conditions, materiał goods, cultural goods and historic monuments, is insignifi[...]
10
80%
Archiwum Spalania
2012 Vol. 12, nr 4 273--280
PL W artykule podjęto problematykę przewidywania składu chemicznego produktów spalania różnych gatunków węgli, a mianowicie węgla kamiennego oraz brunatnego w atmosferach modyfikowanych tlenem za pomocą metod numerycznych. Symulacje numeryczne wykonano przy użyciu profesjonalnego oprogramowania CHEMKIN[...]
EN In this paper was taken the issue of predicting the chemical composition of the combustion products of different coals species, namely coal and lignite in the atmospheres of oxygen modified using numerical methods. Numerical simulations were performed using professional software CHEMKIN-PRO. Boundar[...]
11
80%
Instal
2010 nr 7/8 67-69
PL W artykule zaprezentowano wyniki pomiarów przeprowadzonych w kotłowni opalanej olejem opałowym lekkim, wyposażonej w kotły GT 525 Diematic-m-Delta (szt.1) i GT 525 K (szt. 4) o wydajność 1180 kW każdy z palnikami OE-5 ULOZ2 Oertli. Celem badań było określenie wpływu niewielkich różnic w ustawieniu p[...]
EN This article presents the results of the measurements made in the oilfired boiler room with boilers GT 525 Diematic-m-Delta (1 unit) and GT 525 K (4 units) – capacity 1180 kW each with burners OE-5 ULOZ2 Oertli. The aim of the study was to determinate the effect of small differences in parameters li[...]
12
80%
Inżynieria Ekologiczna
2007 Nr 18 174-175
13
80%
Chemia Analityczna
PL Zaproponowano prostą procedurę kilkuetapowego rozwijania chromatogramów cienkowarstwowych wykonywaną w kierunku rosnącej i malejącej siły elucyjnej i porównywanie w świetle UV kształtu, wielkości, położenia i barwy plamek po każdym etapie elucji. W wyniku badań stwierdzono, że metoda ta pozwala na u[...]
EN A simple procedure based on several-step thin-layer chromatogram development, carried out towards increasing and decreasing elution strength has been presented. On the basis of many experiments it has been evaluated that the application of the procedure described bellow allows to achieve high reliab[...]
14
80%
Przegląd Geofizyczny
2000 Z. 1 33-42
EN The paper deals with the modeling of the transport and mixing of pollutants in any continuum (fluid, gas, electrolyte, solid body). Any chemical substance which mix readily with fluid medium as well as heat, mass or electrical current can be treated as pollutants. All these pollutants mix with mediu[...]
15
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska
1998 z. 26 57-78
PL W pracy przedstawiono interpretację statystyczną wyników badań geochemicznych wód podziemnych w rejonie Huty Ostrowiec. Analiza miała na celu wskazać genezę obserwowanych zanieczyszczeń i rozgraniczyć obszary będące pod wpływem dwóch różnych źródeł zanieczyszczeń, tj. pod wpływem składowiska odpadów[...]
EN The paper presents a stochastic interpretation of a geochemical analysis of the groundwater contamination in the vicinity of the Huta Ostrowiec steel plant. The aim of the paper is to indicate the origin of groundwater contamination and to discriminate areas affected by two different sources of poll[...]
16
80%
Pneumatyka
1998 nr 2 22-23
PL Częstotliwość wymiany wkładów filtracyjnych uzależniona jest przede wszystkim od stopnia zabrudzenia filtrowanego medium. Zanieczyszczenia znajdujące się w sprężonym powietrzu, takie jak: rdza, pyły, olej i woda, w miarę upływu czasu pracy filtrów doprowadzają do znacznych spadków ciśnień w sieci.
17
80%
Karbo
1998 Nr 5 176-181
PL Zestawiono wyniki uzyskane za pomocą szeregu metod spektroskopowych i chromatograficznych (IR, UI TiIS,1H NMR, GC-MS, TLC, HP SEC) dla kompleksowej oceny chemicznego charakteru i składu substancji organicznej wyekstrahowanej z pyłów pobranych z powietrza aglomeracji Katowic i Chorzowa.
EN It was presented results obtained by using of different spectroscopic and chromatographic methods (IR, UV TiIS, IH NMR, GC-MS, TLC, HP SEC) for complex estimation of chemical character and composition of organic substances extracted from dusts in air from Katowice and Chorzów cities.
18
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1998 nr 2 60-63
EN Microbes utilizing carbohydrates. Use of chosen biopreparates for neutraliz- ation of organic compounds contained within waste gases. Gas cleaning schemes for biological flushes and filters.
19
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1999 Nr 6 201-206
EN Simulation of the process of pollution spreading in water supply systems as a tool of recognizing the phenomenon. Reasons for pollution occurence in water supply systems. Model of sorption process. Analytical solutions for chosen models.
20
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
1999 z. 123 93-96
EN Results of ion erosion experiments performed on airborne microparticle environmental contamination are presented. A new method of microparticle depth profile analysis, based on application of sample rotation technique in SIMS analysis, is described. Sample rotation experiments, i.e. ion sputtering w[...]
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last