Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 25
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zanieczyszczenia komunikacyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Wzrost liczby ludności na świecie i związany z tym wzrost liczby pojazdów powodują systematyczne zwiększanie się ilości zanieczyszczeń komunikacyjnych. Źródłem napędu w większości autobusów miejskich jest silnik Diesla, który stanowi główne źródło emisji cząstek stałych PM. W celu redukcji emisji in[...]
2
88%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące zawartości wybranych metali ciężkich (Pb, Ni, Cr, Cd i Cu) w glebach terenów położonych wzdłuż ulicy Świerkowej w Białymstoku. Celem badań było określenie zawartości metali w glebie oraz zbadanie, jak występująca tu roślinność może ograniczać rozprzestrze[...]
EN The paper presents the results of research concerning content of the selected heavy metals (Pb, Ni, Cr, Cd i Cu) in soils along the Świerkowa Street in Białystok. The aim of the studies was to determine the content of five heavy metals in soil as well as examination how flora can reduce the spread o[...]
3
88%
Proceedings of ECOpole
2012 Vol. 6, No. 1 261--265
PL Tereny miejskie, a w szczególności zlokalizowane w sąsiedztwie ulic o największym natężeniu ruchu, są obszarami, na których mamy najwyższą formę degradacji środowiska przyrodniczego. Jednym ze znaczących przejawów tych procesów jest kumulacja metali ciężkich w wierzchnich warstwach profili glebowych[...]
EN Urban areas, in particular, located in the vicinity of streets with the highest traffic areas, are areas where we have the highest form of environmental degradation. One significant manifestation of these processes is the accumulation of heavy metals in the upper layers of soil profiles and the plan[...]
4
75%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W pracy przedstawiono wyniki badań zawartości wybranych metali ciężkich (Cu, Co, Ni, Pb, Cr, Cd) w glebach autogenicznych na terenie Nadleśnictwa Supraśl i Dojlidy w Puszczy Knyszyńskiej. Celem badań było określenie stopnia zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi pochodzącymi z komunikacji. Na pods[...]
EN The paper presents the results of research concerning contents of the selected heavy metals (Cu, Co, Ni, Pb, Cr, Cd) in autogenic soils in the Supraśl and Dojlidy Forest Division in the Knyszyńska Forest. The aim of the studies was to determine the degree of soil pollution with heavy metals from mmu[...]
5
75%
Inżynieria Ekologiczna
2013 Nr 33 61--66
PL Praca ma na celu określenie rozkładu przestrzennego dwutlenku azotu na terenie Bielska-Białej. Badania przeprowadzono w okresie zimowym (luty 2011 r.) wykonując pomiary japońską metodą Amaya-Sugiura w modyfikacji D. Krochmala i L. Górskiego (PN-98 Z-04092/08) z pasywnym pobieraniem próbek. Uzyskane [...]
EN The aim of the work is to determine a spatial distribution of sulphate dioxide in Bielsko-Biała area. Research was carried out in february of 2011. Experiments were conducted using Amaya-Sugiura method that was modified by D. Krochmal and L. Górski (PN-98 Z-04092/08). The results obtained were graph[...]
6
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska
2012 z. 59 67--82
PL W ciągu ostatnich 20 lat nastąpił gwałtowny rozwój motoryzacji w Polsce. Szybkie tempo wzrostu transportu samochodowego w miastach przekłada się na duży wzrost zanieczyszczenia środowiska, głównie powietrza i gleby. W badaniach do oceny stopnia zanieczyszczenia gleby przy najbardziej ruchliwych tras[...]
EN Rapid development of motor transport has been observed in Poland during the last 20 years. A quick increase of numbers of vehicles in cities generates an increase of environmentali pollution, mainly in atmosphere and in soil. The magnetic method was used for evaluation of soil pollution along the mo[...]
7
75%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2007 nr 133 (13) 365-371
PL Obserwacje wzrostu sosny (Pinus sylvestris), występowania porostów nadrzewnych oraz lokalizacja miejsc występowania gradacji owadów foliofagów dowodzą, że emisje zanieczyszczeń emitowanych przez transport samochodowy na wybranym odcinku drogi krajowej nr 2 stwarzają zagrożenie dla ekosystemów leśnyc[...]
EN The observation of pine growth occurence of arboreal lichens and localization of pest gradation demonstrate that traffic emission in a selected part of highway No. 2 pose threat to adjacent forest ecosystems. The level of this threat is magnified by fires which are caused, to some degree, by traffic[...]
8
75%
Eksploatacja i Niezawodność
2003 nr 2 15-17
PL W artykule opisano wpływ wieku samochodu osobowego z silnikiem ZS na zadymienie spalin w warunkach pomiaru metodą swobodnych przyspieszeń. Analiza obejmuje wyniki badań prowadzonych w latach 1994-2002 na terenie miasta Lublina, podczas rutynowej kontroli policyjnej stanu technicznego pojazdów w ruch[...]
EN This paper deals with the influence of passenger car with diesel engine on age smoke emission in conditions, exhaust opacity was measured in test on free accelerations. The analysis hugs the results of investigations led in summers 1994-2002 on terrain of city Lublin, during routine police control o[...]
9
75%
Logistyka
2014 nr 4 4486--4495, CD6
PL Celem oznaczenia zanieczyszczeń komunikacyjnych wzdłuż drogi Kraków – Zakopane zostały przeprowadzone badania oparte na bioindykacji. Do badania zostały wykorzystane dwa gatunki roślin: mniszek lekarski (Taraxacum officinale F. H. Wigg.) i świerk pospolity (Picea abies (L.) H. Karst). Próbki zostały[...]
EN The phytoindication-based study assessing roadside pollution was carried out along the Cracow – Zakopane. Two testing plants: the common dandelion (Taraxacum officinale F.H. Wigg.) and the Norway spruce (Picea abies (L.) H. Karst). Plant samples were collected within two sites in distance of 5, 10, [...]
10
75%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL W pracy została podjęta próba oceny stopnia zanieczyszczenia metalami ciężkimi Cu, Cd, Pb i Zn gleb sąsiadujących z wybranymi ciągami komunikacyjnymi Lublina, oraz wpływu trakcji trolejbusowej (zbudowanej z nieizolowanych drutów miedzianych). Zaplanowane badania porównawcze umożliwił fakt otwarcia, [...]
EN This study attempted to determine the contamination with heavy metals (Cu, Cd, Pb and Zn) of the soils neighbouring on selected streets in Lublin and the effect of the trolley bus line (with uninsulated copper wires). The comparative study was made possible by opening or extensive repair of major tr[...]
11
75%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
12
75%
Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology
2010 R. 15, NR 2 155--161
PL Przedstawiono wstępne wyniki badań wpływu ruchu samochodowego na lokalne zmiany depozycji zanieczyszczeń l (S02, N02, Cd, Cu, Ni, Pb i Zn) w pobliżu szlaków komunikacyjnych. Stężenia SO2 i NO2 oznaczano zmodyfikowaną metodą pasywną Amaya. Do oceny depozycji metali ciężkich wykorzystano lichenomonito[...]
EN The initial results of investigations concerning the impact of traffic on local changes in deposition of pollutants (S02, NO2, Cd, Cu, Ni, Pb and Zn) in the yicinity of roads were described. The SO2 and NO2 concentrations were determined using a modified passive Amaya method. To assess the depositio[...]
13
75%
Inżynieria Środowiska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
2000 T. 5, z. 2 333-349
PL W artykule przedstawiono wpływ zanieczyszczeń komunikacyjnych na jakość powietrza na terenie AGH. Badania natężenia i struktury ruchu będące jego podstawą, przeprowadzono w czerwcu (w okresie remontu mostu Dębnickiego) i październiku 1998 (brak zmian w organizacji ruchu) na ulicach sąsiadujących z A[...]
EN This paper presents the analysis of traffic intensity and structure, which is based on research conducted in June (major repair of Dębnicki Bridge) and October 1998 (no traffic dislocations) in the streets in University of Mining and Metallurgy neighbourhood. The dislocations, which were necessary b[...]
14
63%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
1999 Vol. 6, nr 4 353-358
PL Przeprowadzono badania mające na celu określenie zasięgu oraz wpływu zanieczyszczeń komunikacyjnych na środowisko glebowe Roztoczańskiego Parku Narodowego. W badanych glebach stwierdzono zwiększoną akumulację metali ciężkich: Pb i Cr uzależnioną od odczynu gleby, zawartości węgla organicznego oraz p[...]
EN The aim of the research was the range and influence of transport contaminants on soils of Roztoczański National Park. Larger accumulation of heavy metals: Pb and Cr was found in the soils studied. The content of those heavy metals dependent on content of organic carbon, pH value and also on sorptive[...]
15
63%
Inżynieria Ekologiczna
2014 Nr 40 137--144
PL Celem pracy było rozpoznanie wpływu zanieczyszczeń komunikacyjnych na glebę i roślinność uprawnianą przy pasie drogowym. Zanieczyszczenia te, to nie tylko spaliny, ale również pyły powstające w wyniku tarcia opon o nawierzchnie drogi, płyny wyciekające z nieszczelnych instalacji oraz śmieci wyrzucan[...]
EN The aim of the paper was identification of the impact of transport pollution on soil and vegetation grown in roadside soil. These pollutants are not only exhaust fumes but also dust generated by the friction of tires on road surface, fluids leaking from leaky installations and trash thrown by driver[...]
16
63%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2013 Vol. 20, nr 6 631--641
PL Celem badań było określenie zawartości 5 metali ciężkich (Cu, Zn, Ni, Pb, Cd) w runi łąkowej i glebie pobranych punktowo wzdłuż drogi nr 957 przebiegającej przez Zawoję (województwo małopolskie). Próbki pobrano w 13 punktach, w każdym w odległości 5 i 200 m od skraju jezdni. Łącznie pobrano po 26 pr[...]
EN The aim of the research was to determine content of 5 heavy metals (Cu, Zn, Ni, Pb, Cd) in meadow sward and soil whose samples were collected from points along road No. 957 passing through Zawoja (Poland, Malopolska province). Samples were collected from 13 points, each one at a distance of 5 and 20[...]
17
63%
Inżynieria Środowiska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
2000 T. 5, z. 1 225-242
PL Obecnie zanieczyszczenia pochodzenia komunikacyjnego stanowią znaczący udział w ogólnym bilansie zanieczyszczeń środowiska w Polsce. Przyczynę tego zjawiska upatruje się w gwałtownym rozwoju motoryzacji w latach dziewięćdziesiątych. W okresie tym liczba pojazdów zarejestrowanych w kraju wzrosła pona[...]
EN The traffic pollution became nowadays a significant part of environmental pollution in Poland. The reason for this event is seen in very fast development of motorization in the 90th. During this period the number of vehicles registered in Poland increased more than five times. Unfortunately, the exi[...]
18
63%
Transport Problems
2012 T. 7, z. 4 113-122
PL W artykule opisano stan klimatu akustycznego w Miejscach Obsługi Pojazdów usytuowanych przy autostradzie A4 w województwie śląskim – MOP Wirek, MOP Halemba, MOP Proboszczowice, MOP Chechło. Analiza obejmuje wyniki badań przeprowadzonych na tych parkingach w okresie od maja do sierpnia 2010 roku. Bad[...]
EN The aim of this article is to describe the state of the acoustic climate at the rest and service areas (MOPs) situated by A4 motorway in Silesia The analysis includes the research results conducted at these parking lots from May till August 2010. The research was conducted with the digital noise met[...]
19
63%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 7 1102--1108
PL Badano wpływ zanieczyszczeń komunikacyjnych na zawartość wybranych substancji w drewnie i korze morwy białej (Morus alba L.). Przeprowadzone badania wykazały, że zawartość substancji ekstrakcyjnych była większa w drewnie strefy twardzieli w stosunku do ich zawartości w drewnie strefy twardzieli przy[...]
EN The trunk of a tree that grew about 3 m from the express way in central Poland was cut into 200 mm high disks and then studied for extractives, mineral substances, N and NO3 -, SO4 2- and HPO4 2- anions in disks obtained from different heights of the trunk (in the range of 0.1–2.2 m from the ground)[...]
20
51%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
PL Poziomy stężeń benzenu i jego alkilowych pochodnych w powietrzu atmosferycznym w Gliwicach W pracy zaprezentowano wyniki pomiarów stężeń benzenu i jego alkilopochodnych tj.: toluenu, etylobenzenu i ksylenów (BTEX), uznawanych za wskaźniki stopnia narażenia człowieka na działanie LZO, w powietrzu atm[...]
EN This paper presents the results of measurements of concentrations of benzene and its alkyl derivatives such as: toluene, ethylbenzene and xylenes (BTEX) in the air, which are considered as indicators of human exposure to VOCs. Research were carried out in Gliwice (Upper Silesia, Poland), in November[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last