Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 193
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zamówienia publiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2012 Nr 13 285-298
PL W artykule zaprezentowano błędy i problemy związane ze stosowaniem procedury zamówień publicznych w praktyce w budownictwie, popełniane przez zamawiających publicznych oraz wykonawców budowlanych składających oferty przetargowe. Autorka przeanalizowała przepisy prawa dotyczące zamówień publicznych w[...]
EN The paper presents errors and problems related to the application of the procedure of public commissions in construction practice, errors committed by public customers and by building contactors taking part in a tender. The most frequent error of a customer is wrong assessment of the cost of the obj[...]
2
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1998 nr 5 211-218
EN Analysis of bill of public orders in reference to environmental protection enterprises. The most vital problems occuring during 3 year practical imple- mentation of the bill.
3
100%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2002 nr 2 3-6
4
63%
Przegląd Komunalny
2008 nr 2 59-59
PL Ostatnia nowelizacja Prawa zamówień publicznych (P.z.p.) wprowadziła istotną zmianę, dotyczącą rozstrzygania sporów między stronami postępowania o zamówienie publiczne. Istniejąca od 1995 r. lista arbitrów została zastąpiona przez Krajową Izbę Odwoławczą (KIO).
5
63%
Przegląd Komunalny
2008 nr 2 58-58
PL Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem - także z tytułu gwarancji jakości. Zamawiający może żądać od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia w trzech przypadkach.
6
63%
Przegląd Komunalny
2003 nr 3 78-78
PL Problematyka zamówień publicznych pojawia się w mediach z dwóch powodów. Pierwszy, interesujący opinię publiczną, to korupcja - jak się wydaje nieodłączny towarzysz zamówień. Drugi, omawiany głównie przez specjalistów w prasie fachowej, dotyczy kwestii natury prawnej. W dużym uproszczeniu, nacisk op[...]
7
63%
Przegląd Komunalny
2006 nr 9 44-44
PL Stosowanie Prawa zamówień publicznych zawsze rodziło wątpliwości dotyczące konieczności stosowania określonych przepisami procedur. Nie inaczej jest po ostatniej nowelizacji tej ustawy. Poniżej prezentujemy odpowiedzi na pojawiające się często pytania.
8
63%
Przegląd Komunalny
2005 nr 8 62-63
PL Po blisko trzech latach prac i licznych zmianach koncepcji i kierunku projekt ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym wydaje się być gotowy. Ostatnie poprawki wniesione przez Senat (15 lipca br.) mają charakter raczej precyzujący lub redakcyjny niż merytoryczny.
9
63%
Instal
2004 nr 4 63--67
10
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
1998 nr 11 245-246
11
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2008 nr 6 27-30
PL W poprzednim numerze "Gospodarki Materiałowej i Logistyki" ukazał się artykuł, w którym przedstawiono zasady udzielania zamówień publicznych, scharakteryzowano poszczególne tryby udzielania tych zamówień i podano przesłanki ich stosowania. Celem tego artykułu jest zaprezentowanie różnic w procedurze[...]
EN Public orders mean payable agreements, signed between orderer and performer, the object of which are services, supplies and building works. Essential manners of giving of public orders are: public invitation to tender and limited invitation to tender. Orderer can, after fulfillment of some condition[...]
12
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2008 nr 5 27-31
PL Zgodnie z art. 2 pkt 13 ustawy z 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655, t.j.), przez zamówienia publiczne rozumie się odpłatne umowy zawierane między zamawiającym a wykonawcą ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego, których przedmiotem są usł[...]
EN Public orders mean payable agreements, signed between orderer and performer, the object of which are services, supplies and building works. Essential manners of giving of public orders are: public invitation to tender and limited invitation to tender. Orderer can, after fulfillment of some condition[...]
13
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2001 nr 8 23-25
PL W artykule omówiono przesłanki stosowania ustawy o zamówieniach publicznych, treść i zasady udzielania zamówień publicznych.
14
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2001 nr 9 23-25
PL W numerze 9/2001 "Gospodarki Materiałowej i Logistyki" zamieszczona została pierwsza część artykułu poświęconego ustawie z 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych (Dz.U. nr 76, poz. 813), w którym zostały omówione przesłanki jej stosowania, treść zamówień publicznych oraz niek[...]
15
63%
Elektroinstalator
2014 nr 4 72--74
PL Zamawiający nie może żądać w dokumentach potwierdzających wykonanie dostaw (lub usług) niczego więcej ponad potwierdzenie, że dostawy te (lub usługi) zostały wykonane należycie. Takimi dokumentami mogą być nie tylko listy referencyjne, ale też protokoły odbioru, potwierdzenie dokonania płatności lub[...]
16
51%
Przegląd Komunalny
2014 nr 1 60--61
PL W ramach przewidywanych zmian w systemie zamówień publicznych omawiamy projekt nowelizacji ustawy o partnerstwie publicznym, której sprawne funkcjonowanie jest niezbędne dla realizacji nowych wyzwań, jakie niesie za sobą unijna perspektywa finansowa na lata 2014-2020. O tym, że ustawa o partnerstwie[...]
17
51%
Napędy i Sterowanie
PL Szacuje się, że uzależnienie krajów Unii Europejskiej (UE) od dostaw paliw i surowców energetycznych z krajów niestabilnych politycznie i gospodarczo kształtuje się na poziomie 60-70%. Wskaźnik ten rodzi określone problemy, spośród których najbardziej jaskrawym i wyraźnie odczuwalnym przejawem był n[...]
18
51%
Przegląd Komunalny
2013 nr 1 51-51
PL Rzekome ograniczenia techniczne, które uniemożliwiały dwóm białostockim spółkom samodzielne ubieganie się o wykonanie zamówienia publicznego, stały się podstawą zawiązania konsorcjum. Powstępowanie antymonopolowe, przeprowadzone przez Delegaturę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Lublinie, j[...]
19
51%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 1-2 28-31
PL Od organizacji przez Polskę Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej minęło ponad pół roku, jednak z informacji prasowych można wywnioskować, że kryzys w branży budowlanej, będący następstwem wojny cenowej, zbliża się wielkimi krokami.
EN Half a year has passed since Poland organized the European Championships in Football, yet you can conclude from press information that the crisis in the construction sector, resulting from price war, is knocking at the door.
20
51%
Przegląd Komunalny
2012 nr 10 76-77
PL Kontynuując problematykę nadzoru autorskiego, rozpoczętą w lipcowym numerze "Przeglądu Komunalnego", warto podjąć próbę odpowiedzi na kolejne pytanie: czy udzielenie zamówienia publicznego na nadzór autorski w trybie przetargowym, odrębnym jednak od zamówienia na wykonanie projektu, jest zgodne z pr[...]
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last