Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zakłady przemysłowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
1998 z. 46 115-118
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Przedstawiono strukturę, etapy wdrożeń i zakres tematyczny systemów geoinformacyjnych dla zakładów przemysłowych (zakłady górnicze, huty, przemysł samochodowy itp.). Podstawą tych systemów są zintegrowane bazy danych, których organizacja ma zapewnić kontrolowany dostęp i wymianę informacji wewnątrz [...]
EN Structures, stages of implementation and subject areas (mining, metalurgical plants, car industry etc.) of geoinformatic systems are presented. The base of this systems is integrated databases, for which property organization provides a control access and an information exchange inside of the enterp[...]
3
100%
Rynek Instalacyjny
2007 Nr 7-8 96--99
PL Artykuł omawia zagadnienie oczyszczania powietrza w zakładach przemysłu tekstylnego.
4
100%
Utrzymanie Ruchu
2018 Nr 3 12--15
PL W zakładach przemysłowych często występują procesy technologiczne, które zużywają duże ilości ciepła (przemysł odlewniczy, hartownie, mleczarnie, przemysł spożywczy, papiernie, przemysł meblarski). Ciepło to może być dostarczane w różnej formie (para, ciepło w wodzie gorącej, spaliny ze spalania pal[...]
5
100%
Utrzymanie Ruchu
2016 Nr 3 32--33
PL Istnieją produkty niezbędne dla całego przemysłu, niezależnie od tego, o jakiej konkretnie dziedzinie akurat myślimy. Jednymi z takich właśnie produktów są węże przemysłowe, stanowiące element konstrukcyjny większości instalacji przemysłowych - jest tak z powodu ich optymalnego kształtu, który pozwa[...]
6
88%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
1998 z. 47 15-19
PL Po przedstawieniu trzech stref społeczno-gospodarczych województwa opolskiego, podano 10 gmin z pierwszej strefy uprzemysłowienia i urbanizacji zaliczone do obszaru ekologicznego zagrożenia. Podano środki i metody doprowadzenia czystości powietrza do stanu zgodnego z prawem, co jest celem strategicz[...]
EN After presentation of three communal-economic spheres of Opole region, ten communes from the first industrial and urban sphere, reckoned to be the territory of ecological threat were listed. The devices and methods of getting the air-cleanlines of the standard coresponding to the law, which is the s[...]
7
88%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W artykule przedstawiono układy zasilania zakładów przemysłowych w aspekcie niezawodności i pewności dostawy energii elektrycznej. Przedstawiono zasady zasilania zakładów przemysłowych oraz przeanalizowano wybrane układy zasilania o wysokiej niezawodności oraz oceniono rozwiązania układów w aspekcie[...]
EN The article presents power supply systems for industrial plants with respect to the reliability of electrical energy supply. The author described the principles of industrial plants power supply, analyzed the selected high-reliability power supply systems, and evaluated the systems in their technolo[...]
8
88%
Maszyny Górnicze
PL Rozwój gospodarczy i ciągły wzrost tempa produkcji w wielu krajach szybko rozwijających się, w tym również w Polsce jest powodem coraz większego narażenia mieszkańców na ponadnormatywną emisję hałasu. Związane z tym skutki zdrowotne i funkcjonalne dotyczą znacznej części populacji, co gorsza coraz c[...]
EN Economical development and constant increase of production rate in many developing countries, including Poland is a reason of noise hazard to inhabitants. Health injuries and functional effects cause by over-standard noise emission concern a great part of population and what is worse they are expose[...]
9
88%
Utrzymanie Ruchu
2017 Nr 1 47--50
PL W artykule przedstawiono pokrótce początki rozwoju automatyki i robotyzacji. Skupiono się na ostatnich nowatorskich dokonaniach branży przemysłowej w dziedzinie robotów współpracujących (CoBots, Collaborative Robots).
10
88%
Utrzymanie Ruchu
2016 Nr 2 54--55
PL Wśród służb technicznych i utrzymania ruchu w zakładach produkcyjnych coraz częstszym zainteresowaniem cieszy się aspekt efektywności energetycznej. Jest on istotny zarówno podczas prac modernizacyjnych i inwestycyjnych, jak i działań eksploatacyjnych. Nieodłącznym dokumentem dla efektywności energe[...]
11
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Omówiono wybrane systemy wspomagające monitorowanie i zarządzanie gospodarką energetyczną w dużych przedsiębiorstwach.
EN The paper discusses selected systems that assist monitoring and power economy management in large production plants.
12
75%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 12 2256-2260
13
75%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2005 Nr 4 (61) 8--11
PL Artykuł wprowadza pojecie zarządzania energią w zakładzie przemysłowym jako kierunku obniżki zużycia energii oraz jej kosztów. Proces zarządzania energią składa się z szeregu etapów: wyznaczenia osoby tub zespołu ds. zarządzania energią, wykonania mapy zużycia nośników energii, tworzenia tzw. budżet[...]
EN Paper introduces the term of energy management at the industrial facility as the means for reducing both the energy consumption and its costs. Process of energy management consists of several stages: assigning the task of energy management either to the person or to the selected group of persons, ma[...]
14
75%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2007 Nr 4 (73) 33--40
PL W artykule omówiono zadania i podstawowe wymagania stawiane elektroenergetycznej automatyce zabezpieczeniowej, kryterium nadprądowe jako podstawę do wykrywania zwarć wielkoprądowych, uproszczone - oparte na zasadzie logiki dwustanowej - zabezpieczenie szyn zbiorczych. Przedstawione zagadnienie istot[...]
EN The paper describes assignments and fundamental requirements for power protection system, overcurrent criterion as the base for detection of high-current short-circuits, simplified- based on the principle binary logic - protection of bus bars. The article discusses problem of essence and role of ada[...]
15
75%
Utrzymanie Ruchu
2017 Nr 2 43--45
PL Zapewnienie ciągłości pracy silników elektrycznych decyduje o wynikach produkcji zakładów przemysłowych. Napędy elektryczne znajdują zastosowanie w liniach technologicznych, maszynach, wózkach samojezdnych, agregatach hydraulicznych, sprężarkach, narzędziach ręcznych oraz wielu innych urządzeniach t[...]
16
75%
Utrzymanie Ruchu
2016 Nr 2 8--11
PL Wiele zakładów przemysłowych bagatelizuje zagadnienia dotyczące prawidłowego smarowania. Zaniedbania w zakresie smarowania przekładają się na problemy eksploatacyjne, częste awarie, a co za tym idzie – wysokie koszty działań służb utrzymania ruchu. Autor niniejszego artykułu omówi związane z tym pro[...]
17
75%
Logistyka
2015 nr 4 73--80
PL Analiza zdarzeń o znamionach poważnej awarii wykazała, że zakłady przemysłowe oraz transport drogowy towarów niebezpiecznych, stwarzają duże zagrożenie dla środowiska naturalnego. W artykule przedstawiono analizę porównawczą zdarzeń o znamionach poważnej awarii w zakładach przemysłowych i transporci[...]
EN An analysis of events with attributes of major accidents shows, that an industrial establishments and transport of dangerous goods by road posed great hazard to the environment. In the article herein comparative analysis of events with attributes of major accidents in industrial establishments and t[...]
18
63%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2016 T. 8, nr 3 43--46
PL Jednym z ważniejszych zagadnień polityki energetycznej UE i Ukrainy jest ekonomiczne użytkowanie energii. Skutecznym sposobem zapewnienia odpowiedniej regulacji temperatury w zakładach produkcyjnych jest wykorzystanie grzejników podczerwieni w systemach grzewczych. Dla zapewnienia odpowiednich param[...]
EN One of the important issues of energy policy of EU and Ukraine is an economical use of energy. The infrared heaters are an effective way to provide temperature regime in industrial premises. For providing microclimate parameters in industrial premises is important to consider simultaneously heating [...]
19
63%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2016 z. 63, nr 3 139--149
PL W artykule prezentowano analizę problematyki, związanej z ochroną wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami, jakie mają pochodzenie od zakładów przemysłowych na terenie województwa podkarpackiego. Największym problemem gospodarki wodnej jest zanieczyszczenie wód powierzchniowych, g[...]
EN In this article presents analysis of the issues associated with the protection of surface water and groundwater against pollution, to the origin of industrial establishments in the Carpathian province. The biggest is water pollution of surface water, mainly rivers. The reason for this is mainly indu[...]
20
63%
AGH Journal of Mining and Geoengineering
PL Celem tego badania było określenie stosowalności wierzby w zakresie oczyszczania ścieków. Zasadzono szybko rosnące podgatunki wierzby Salix viminalis w osadniku ściekowym w celu mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków w Zakliczynie obok Tarnowa. Właściwości fizykochemiczne próbek ścieku z[...]
EN The aim of this study was to determine the applicability of willows to sewage sludge utilisation. Fast growing willow subspecies of Salix viminalis was planted on sewage settlement tank in mechanical and biological sewage treatment in Zakliczyn near Tarnów. The physicochemical properties of samples [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last