Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 27
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zakłócenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Z doświadczeń własnych i literatury fachowej można wnioskować, że poziom zakłóceń generowanych przez pojazdy trakcyjnie zwiększa się wraz i ich mocą.
2
75%
Bezpieczeństwo Przemysłowe
2009 T. 3 99-102
PL Artykuł przedstawia problematykę zarządzania ciągłością działania w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Zidentyfikowanie zagrożeń, zarówno tych o charakterze nielosowym jak losowym oraz ich kontrola, a także wdrożenie procedur na wypadek wystąpienia w przedsiębiorstwie sytuacji niepożądanych zwiększają [...]
EN This article shows business continuity management aspects in industrial companies. There are many factors influencing the business. The company, which recognizes all of them and has prepared emergency plans for disruptions, is more reliable, effective and competitive.
3
75%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2003 nr 8 7--11
4
75%
Diagnostyka
PL Elektroniczne systemy bezpieczeństwa są to systemy, których celem jest wykrywanie zagrożeń występujących w procesie transportowym - dla obiektów stacjonarnych i ruchomych. Systemy te są coraz częściej stosowane w procesie transportowym, gdzie zapewniają bezpieczeństwo – ludziom, przewożonym towarom [...]
EN The electronic safety systems are systems, the aim of which is to detect threats in the transport process – for stationary and moving objects. These systems are increasingly being used in the transport process, where they provide safety – to people as well as goods transported in the stationary and [...]
5
75%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 2 163-171
PL Określono zakłócenia w rurociągu mlecznym przez pomiar podciśnienia: za aparatem udojowym, różnicy ciśnień między rurociągiem podciśnienia i mlecznym, w kolektorze, w komorze podstrzykowej. Następnie dla wyżej wymienionych punktów pomiarowych przedstawiono sposoby wyznaczania: maksymalnego spadku po[...]
EN The research allowed to determine disturbances in milk pipeline by vacuum (negative pressure) measurement: after milking apparatus, differential pressure between vacuum and milk pipeline, in collector, in chamber under teats. Then, for the above-mentioned measurement points, the work presents method[...]
6
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1386-1393
PL W artykule zaprezentowano wyniki przeglądu literatury mającego na celu wskazanie definicji pojęcia zakłóceń w łańcuchu dostaw. Przedstawiono również rezultaty badań empirycznych dotyczące zależności między częstością występowania zakłóceń a wielkością przedsiębiorstwa, liczbą dostawców i odbiorców o[...]
EN The article presents the results of a literature review aimed to identify the definition of the supply chain disruption. It also presents the results of empirical studies on the correlation between the frequency of disruption and the size of the company, the number of suppliers and customers, and ge[...]
7
75%
Logistyka
2009 nr 4 CD-CD
PL Transport morski jest szczególnie narażony na zakłócenia spowodowane ciężkimi warunkami pogodowymi. Warunki sztormowe mogą spowodować opóźnienie w podróży, jak również stanowić zagrożenie dla ładunku a nawet całego statku. Międzynarodowa Organizacja Morska wydała poradnik dla kapitanów statków, jak [...]
EN Sea transport is sensitive to disturbances due to heavy weather conditions. Stormy weather may cause irregularities in delivery timetables or damage of cargo and ship. International Maritime Organization published a revised guidance to the master for avoiding dangerous situations in adverse weather [...]
8
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2012 Nr 2(98) 252--276
PL System transportowy podlega różnym zakłóceniom, których źródeł należy szukać zarówno w obszarze funkcjonalno-użytkowym (np. brak odpowiedniej efektywności w odniesieniu do wielkości popytu), w obszarze techniczno-eksploatacyjnym (np. roboty drogowe prowadzące do całkowitego lub częściowego zamknięci[...]
EN Transportation system is expose to different disturbances, the sources of that could be found not only in functional and practical area (e.g. lack of proper efficiency of demand value), technical and operating area (e.g. road works carry on to total or partial closure of road network elements) but i[...]
9
75%
Przegląd Komunikacyjny
2012 Nr 12 12-19
PL W artykule przedstawiono wybrane problemy dotyczące licznych gałęziowych prób definiowania oraz pomiaru zjawiska zakłócenia pojazdów w ruchu. W krótkiej formie przedstawiono definicje zakłócenia pojazdów w ruchu kolejowym, lotniczym i drogowym. Szczególną uwagę poświęcono przedmiotowej problematyce [...]
EN The article deals selected definition of disruption phenomenon in different kind of transportation (railway, air and road transportation). Special attention was directed to road traffic. Identification of traffic disruptions appearing during moving with observation of the driver's behaviours usage w[...]
10
63%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 8 285-292
PL Przeprowadzono analizę porównawczą parametrów pracy pulsatorów podczas doju symulowanego w laboratorium w trakcie występowania zakłóceń w instalacji próżniowej dojarki. Do badań użyto 7 pulsatorów różnej konstrukcji, do doju przemiennego i jednoczesnego. Uzyskane wyników wskazały, że wprowadzenie do[...]
EN Comparative analysis of working parameters of pulsators during simulated milking was carried out in a laboratory during occurance of disturbance in vacuum installation of a milking unit. Seven pulsators of different construction were used for research for alternative and simultaneous milking. Obtain[...]
11
63%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 8 245-252
PL Analizowano wpływ sygnałów testowych opisanych wskaźnikami jakości sterowania; maksymalnym spadkiem podciśnienia Pmax, polem powierzchni S1 (Sc) pod krzywą zmian podciśnienia w czasie trwania zakłócenia na zmiany wahań podciśnienia w rurociągu mlecznym aP14 i na zmiany średniego podciśnienia P14 w r[...]
EN Influence of test signals described by the quality control indexes was analysed: maximum decrease of the negative pressure Pmax, surface area S1 (Sc) beneath the curve of the negative pressure fluctuations during interference on negative pressure variation fluctuations in a milk pipeline aP14 and on[...]
12
63%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 3 177-184
PL Analizowano zmiany wahań: podciśnienia w rurociągu mlecznym, podciśnienia w cyklu (w aparacie udojowym) oraz szybkość narastania podciśnienia w komorze podstrzykowej po wpuszczeniu zakłócenia do rurociągu mlecznego (10 l normalnego powietrza, 10 l normalnego powietrza sprężonego do 2 at., 20 l norma[...]
EN The research involved analysing changes in fluctuations of: negative pressure in milk line, negative pressure in the cycle (in milking apparatus). Moreover, the analysis covered increase rate of negative pressure in chamber under teat after having let the disturbance into milk line (10 l of normal a[...]
13
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Analizowano zmiany średniego podciśnienia P14 oraz jego wahania aP14 w rurociągu mlecznym, w dojarce przewodowej przy pracy sześciu aparatów udojowych, podłączanych do instalacji kolejno i średnie podciśnienie ssania pss w aparacie udojowym po wpuszczeniu zakłócenia (10 l normalnego powietrza, 10 l [...]
EN The research involved the analysis of changes in average negative pressure P14 and its fluctuations aP14 in a milk pipeline of a milking machine during work of six milking apparatuses (each of them was connected to the installation in turn). The other analysed parameter was average negative pressure[...]
14
63%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The advent of non-thermal plasma brought a breakthrough in exploring its clinical applications in dermatology to bolster tissue generation in the domain of plasma medicine. This study aimed to investigate the effect of non-thermal plasma on the corneocyte of the skin cells, in treating superficial s[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Na opóźnienia procesów budowlanych wpływ ma wiele różnorodnych czynników, w tym przede wszystkim warunki realizacyjne, które są charakterystyczne dla każdego przedsięwzięcia. Czynniki te wielokrotnie powodują odchylenia czasu trwania robót w stosunku do planowanego w harmonogramie, zakłócając prawid[...]
EN Construction processes delays can be caused by many different factors, including execution conditions of construction work which are different for each project. These factors cause delays in construction work in relation to the planned time schedule, disrupt the normal rhythm of construction work, a[...]
16
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
1999 z. 52 [174] 415-420
EN This paper presents the dynamics equations of the free gyroscope, which an axis joint is with a rotor of spring element. There are introducent dynamic effects coming into being at activity of disturbances and manners their dumping. One examined influence large of angle inclinations of gyroscope axis[...]
17
63%
Metrology and Measurement Systems
2002 Vol. 9, nr 4 253-267
PL W trakcie pomiarów rezystancji statycznej uziemień metodami niskoprądowymi istotny problem stanowi wpływ zakłóceń na wynik pomiaru. Jest to szczególnie widoczne przy pomiarach na obszarach o dużym nasyceniu urządzeniami elektroenergetycznymi. Oprócz samego faktu występowania sygnałów zakłócających p[...]
EN In tests of grounding resistance in systems designed to work at technical frequencies, interference has an essential influence on the measurement results. New possibilities to eliminate this interference are offered by methods of particular sampling during grounding impedance measurements. They allo[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2002 z. 45 125-133
PL W referacie przedstawiono ogólny opis problematyki kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym z innymi urządzeniami kolejowymi. Opisano kryteria oceny zakłóceń dla potrzeb oceny kompatybilności elektromagnetycznej. Pokazano charakterystyki wrażliwości urządzeń srk oraz [...]
EN This paper presents a general description of issue of electromagnetic compatibility of railway traffic control devices with other railway equipment. The criteria of noise assessment for the purpose of electromagnetic compatibility evaluation are described. Characteristics of sensitivity for various [...]
19
63%
Management
2016 Vol. 20, no. 2 307--321
PL Wzrastająca niepewność otoczenia, na którą narażone są współczesne łańcuchy dostaw stanowi dla menedżerów istotne wyzwanie. Literatura przedmiotu rekomenduje rozwijanie odpornych na zakłócenia łańcuchów dostaw, definiując je jako adaptacyjne i elastyczne. Niewiele jest jednak pozycji naukowych, któr[...]
EN The growing uncertainty of business environment that negatively influences the contemporary supply chains is one of the major challenges for today’s managers. The literature recommends the development of resistant supply chains, defining them as adaptive and flexible. However, there are a few scient[...]
20
63%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2010 No. 61 129-137
EN Examples of measurement results concerning the influence of selected disturbance factors on the accuracy of readings of single-phase Watt-hour meters were presented in the paper. The research was realized on a designed measuring position. The measuring position makes it possible to set selected dist[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last