Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zagrożenie terrorystyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL Jednym z możliwych scenariuszy ataku terrorystycznego jest umieszczenie (podłożenie) improwizowanego ładunku wybuchowego (IED - improvised explosive device) na dnie basenu portowego w pobliżu cumującej jednostki pływającej. Wykorzystanie do tego celu pospolitych pojemników o rożnych kształtach, może[...]
EN The one of the possible scripts of the terroristic attack on moored ship is to locate the improvised explosive device (IED) on the port seabed near to it. Utilization to this purpose quite ordinary containers, may not arouse any suspicions of the port authorities, but the threat of the seaport infra[...]
2
100%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2008 Nr 4 83-93
3
75%
Zeszyty Naukowe AON
2004 nr 2(55) 104-118
EN We are witnessing the creation of a new world superpower of an international terrorist net. Big cities are a natural object of terrorists’ interest and they can be defined as the main stages of the theatre of war on terror. Therefore anti-terrorist security must be currently one of the main areas of[...]
4
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2009 nr 1 2-5
PL Możliwe skutki terroryzmu chemicznego określono na podstawie przykładów niektórych katastrofalnych poważnych awarii przemysłowych oraz ocen wykonanych przez Agencję Ochrony Środowiska USA (EPA). Omówiono zasady przeciwdziałania możliwym, wskutek aktów terroru poważnym awariom, polegające na wykonani[...]
EN The article briefly discusses potential consequences of chemical terrorism using several major accidents as examples and estimations made by the US Environmental Protection Agency. It discusses the principles of preventing possible industrial major accidents - results of a terrorist attack - using s[...]
5
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2004 Nr 10 328-331
EN Analysis of potential terrorist actions aimed at gas transmission grids. Basicfactors influencing gas supply safety. Characteristics of Dynamic Simulation Pack a program implementation of the mathematical model of gas transmission in transmission grids.
6
75%
Pomiary Automatyka Robotyka
2008 R. 12, nr 2 441--450
PL Roboty mobilne - przegląd konstrukcji oraz nowych trendów w ich rozwoju w kontekście bezpieczeństwa i zagrożenia terroryzmem.
EN Mobile robots - review of mechanical design as well as new trends of their development in the context of safety and inreasing a public menace by terrorism.
7
75%
Logistyka
2015 nr 4 8063--8071, CD2
PL Referat dotyczy oceny zagrożeń terrorystycznych dla transportu lotniczego. Scharakteryzowano wady i zalety tego rodzaju transportu. Przedstawiono statystyki dotyczące ataków terrorystycznych, prawne aspekty zwalczania terroryzmu lotniczego oraz system zarządzania bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego.[...]
EN The paper refers to threat assessment of aviation transport. There were characterized advantages and disadvantagedent of mentioned type of transport. Statistics of terrorists attacks and lawful means aspects of terrorism combating and requirements of safety management system of civil aviation were p[...]
8
75%
Technologia Wody
2016 Nr 3 (47) 10--16
PL Od 30 listopada do 11 grudnia 2015 roku, w Paryżu odbył się szczyt klimatyczny COP 21 (ang. Conference of Parties), który zgromadził 147 szefów państw i rządów. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu przebiegała w cieniu tragicznych zamachów z 13 listopada,[...]
9
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 4 53--59
PL Celem artykułu jest przedstawienie zasad użycia sił zbrojnych w aspekcie zwalczania zagrożeń terrorystycznych. W ostatnich latach terroryzm traktowany jest jako poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego. W obliczu tego zagrożenia niezbędne stało się stworzenie podstawowych zasad wykorzy[...]
EN The aim of this article is to present the possibility of using the armed forces to combat terrorist activities. Terrorism is a serious threat to international peace and security. In the face of this threat the a basic tenet is a take action anti-terrorism measures in Poland. Therefore, the proper [...]
10
63%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule podjęto próbę przedstawienia i przedyskutowania współczesnych warunków rozwoju nawigacji morskiej. Na podstawie analizy czynników operacyjnych towarzyszących współczesnemu rozwojowi nawigacji morskiej autorzy doszli do wniosku, że trzy spośród wielu czynników środowiska nawigacji morskiej[...]
EN The paper makes an attempt to present and discuss today's conditions of developments in marine navigation. It is assumed that these present conditions of developments in maritime Józef Urbański, Wacław Morgaś, Mariusz Mięsikowski 116 Zeszyty Naukowe AMW navigation are as follows: protection of marin[...]
11
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2009 nr 2 10-13
PL Efektywne zarządzanie bezpieczeństwem procesowym oraz ochroną przed zagrożeniami terrorystycznymi zakładów chemicznych wymaga integracji działań w obu tych obszarach, integracji określonych procedur i narzędzi stosowanych w analizie zagrożeń procesowych (PHA) oraz w analizie podatności zabezpieczeń [...]
EN An effective management of process safety and of prevention against terrorist hazard in chemical establishments requires an integration of activities in both these areas, an integration of specific procedures and tools used in process hazard analysis (PHA) and in security vulnerability analysis (SVA[...]
12
63%
Zeszyty Naukowe AON
2007 nr 4(69) 51-62
EN Contemporary terrorism is perceived as a threat that appears on a local, regional and world scale. Nonetheless, is difficult to define it in a precise and objective way. In spite of differences in evaluation of the essence of this phenomenon, international organisations and states undertake more or [...]
13
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 376--380, CD
PL Niniejszy referat dotyczy oceny zagrożeń terrorystycznych skierowanych przeciwko międzynarodowym portom lotniczym. W szczególności skupia się na współczesnych sposobach działania organizacji terrorystycznych. W ramach referatu określono współczesne, istotne ryzyko, związane z zagrożeniami terrorysty[...]
EN The paper refers to aviation threat assessment in light of current dimension of terror against international airports, in particular taking into consideration current threats and modus operandi of terrorist’s organizations. Within this document highlighted current significant risk for airport enviro[...]
14
63%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2016 Nr 2 47--50
PL Zgodnie z Dyrektywą Rady Unii Europejskiej 2008/114/WE, pojęcie infrastruktura krytyczna oznacza składnik, system lub część infrastruktury zlokalizowanej na terytorium państw członkowskich. Ma ona podstawowe znaczenie dla utrzymania niezbędnych funkcji społecznych, takich jak ochrona zdrowia, bezpie[...]
EN This paper presents six types of terrorist threats on water supply systems. Thirty selected examples of terrorist attacks on the water supply system from six continents have been made. The paper presents examples of the assumptions made in the 20th century for the purposes of quantifying the effects[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe AON
2007 nr 2(67) 38-56
EN Aviation and air activity are particularly convenient and sensitive objects, against which a terrorist activity can be directed. Terrorists can use a variety of forms and ways of influence. The most sensitive place, where the air activity is concentrated, is an airport with its infrastructure. The p[...]
16
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
2013 R. 20, nr 10 125--134, CD
PL W artykule przedstawiono problemy dotyczące zagrożeń terrorystycznych dla infrastruktury transportowej. Na podstawie analiz należy stwierdzić, że na świecie infrastruktura transportowa jest zagrożona potencjalnymi atakami terrorystycznymi, w szczególności infrastruktura transportu drogowego i kolejo[...]
EN The paper presents some problems referring to transport infrastructure as a potential target of terrorism attacks. Based on the analyses, transportation infrastructure is potentially threatened with terrorism attacks, especially road and rail infrastructure (about 24 %), and to a smaller degree the [...]
17
51%
Problemy Eksploatacji
2004 nr 1 19-28
PL W pracy rozpatrzono zagadnienie bezpieczeństwa użytkowania sieci przesyłowych gazu w warunkach zagrożeń terrorystycznych, ograniczając rozważania do bezpieczeństwa jego dostaw. Podjęto próbę analizy możliwych działań terrorystycznych ukierunkowanych na sieci przesyłowe gazu oraz podstawowych czynnik[...]
EN In the paper, safety and sureness of gas delivery by networks under threat of terrorist attack are considered. The analysis of different targets of the attack in gas-networks is realised and main factors of safety are enumerated and considered. The need of a measure of gas-network safety is deduced [...]
18
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule omówiona została logistyka w ratownictwie podczas imprez masowych z uwzględnieniem możliwości dokonania zamachu terrorystycznego, z użyciem środków chemicznych, biologicznych. Ze względu na szeroki zakres wymogów, procedur oraz technik reagowania, w szczególności zwrócono uwagę na przepro[...]
EN The article discusses the logistics of rescue during mass events including the possibility of a terrorist attack using chemical or biological weapons. Due to the wide range of requirements, procedures and response techniques, in particular attention was paid to carry out the decontamination of the v[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last