Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 41
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zagrożenie środowiska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2005 nr 6 67-68
PL Zastosowanie oliwy do celów konsumpcyjnych, lampek oliwnych, leczenia ran i namaszczania ciał opisano już w Biblii. Oleje nadal służą jako składniki potraw, leki i kosmetyki lub surowce do ich produkcji. Jednak największe ich ilości w postaci paliw i smarów zużywa transport oraz energetyka, przetwar[...]
2
100%
Przegląd Komunalny
2008 nr 2 18-18
PL W Polsce w ostatnich latach skala hodowli zwierząt tucznych zmienia się z rozdrobnionej na przemysłową. Niestety, proces ten nie pozostaje obojętny dla środowiska. Aktualna kontrola NIK-u dotycząca wielkoprzemysłowych ferm trzody chlewnej jest niejako pokłosiem ustaleń pokontrolnych Inspekcji Ochron[...]
3
100%
Przegląd Komunalny
1999 nr 4 21-22
PL Wraz z postępującym rozwojem gospodarczym - gmin, powiatów i województw, członkowie poszczególnych społeczności lokalnych mogą stanąć wobec konieczności rozwiązania konfliktu społecznego wywołanego przez problemy ekologiczne. Z problemem ekologicznym mamy do czynienia w sytuacji, gdy znaczące grupy [...]
4
100%
Problemy Ekologii
1998 R. 2, nr 4 133-135
PL Sztuka współczesna jest nierozerwalnie związana z myśleniem ekologicznym. Eko-art to przede wszystkim dzieła apelujące do świadomości społeczeństw postindustrialnych. Problem sztuki wobec zagrożenia środowiska jest bowiem problemem odnoszącym się także do globalnego zagadnienia odpowiedzialności za [...]
EN Modern art is inseparably associated with environmental way of thinking. The eco-art works are - in the first place - appealing to public awareness of post-industrial societies. The problems of art relation to the environmental endangerment is a case of global responsibility for technological progr[...]
5
80%
Przegląd Komunalny
2002 nr 11 135-136
PL Z wydobyciem, transportem i przerobem ropy naftowej nieodłącznie wiąże się problem rozlewów olejowych, zarówno na wodzie, jak i lądzie. Nowe regulacje prawne wymagają od przedsiębiorstw zajmujących się magazynowaniem i przewozem ropy naftowej posiadania planu ich likwidacji. Prawidłowo opracowany pl[...]
6
80%
Przegląd Komunalny
2002 nr 7 45-47
PL Inwestycja liniowa, na przykład droga, autostrada czy linia kolejowa, może mieć duży wpływ na jakość życia mieszkańców w jej otoczeniu. Trasa komunikacyjna wpływa na jakość wizualną terenu przez który przebiega, a poprzez stosowane działania ochronne może niszczyć zawarte w nim wartości krajobrazowe[...]
7
80%
Przegląd Komunalny
2002 nr 7 40-41
PL Współczesny człowiek żyje w środowisku, które jest wypełnione dźwiękami powstałymi wskutek rozwoju cywilizacji - wytwarzanymi przez środki transportu. Intensywność i wszechobecność tych dźwięków powoduje odczucie dokuczliwości, dlatego dźwięki te nazywamy hałasem, a ze względu na ich źródło - mówimy[...]
8
80%
Przegląd Komunalny
2002 nr 7 43-45
PL W ostatnich latach w bardzo szybkim tempie nasze drogi są wyposażane w ekrany akustyczne, których podstawowym zadaniem ma być tłumienie lub ograniczenie rozprzestrzeniania się hałasu komunikacyjnego. Wzrost świadomości dotyczącej zagrożenia hałasem spowodował lawinę informacyjną, a także pojawienie [...]
9
80%
Przegląd Komunalny
2002 nr 7 39-39
PL Wzrost poziomu hałasu środowiskowego na świecie i w Polsce powoduje zwiększanie społecznego zainteresowania i świadomości o istniejącym zagrożeniu hałasowym oraz zmusza służby publiczne do szeroko rozumianej akcji "walki z hałasem".
10
80%
Przegląd Komunalny
2002 nr 9 31-31
PL Coraz częściej decyzja o rozpoczęciu inwestycji w gminie oznacza groźbę wybuchu konfliktu społecznego. Sytuacja ta dotyczy szczególnie tych projektów, które wiążą się z negatywnymi skutkami dla ludzi i środowiska naturalnego - z hałasem, wibracjami, emisją trujących substancji.
11
80%
Przegląd Komunalny
2002 nr 11 134-135
PL Ropa naftowa oraz uzyskane z niej produkty są częstymi przyczynami skażeń środowiska. Według danych GIOŚ 40% zdarzeń stanowiących nadzwyczajne zagrożenie dla środowiska stanowią wycieki ropy i produktów naftowych.
12
80%
Przegląd Komunalny
1999 nr 3 38-39
PL Zmiany kompetencyjne uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji stanowiących zagrożenie dla środowiska.
13
80%
Przegląd Komunalny
1999 nr 9 41-41
PL Zapewne wielu Czytelników (uważa, że do zanieczyszczenia środowiska w Polsce przyczyniają się głównie przemysł i miasta. Tymczasem o wiele bardziej zagrożone skażeniem gleb i wody są obszary wiejskie.
14
80%
Przegląd Komunalny
2005 nr 10 57-57
PL Na składowiskach i hałdach przemysłowych w Polsce jest zdeponowanych ok. 2 mld ton odpadów o zróżnicowanej strukturze i możliwościach ich wykorzystania. Są wśród nich odpady kopalniane, boksyty, gips, osady pogalwaniczne, zaolejona ziemia, azbest i żużel oraz przeterminowane środki ochrony roślin za[...]
15
80%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W koncepcji rozwiązania problemu odwadniania restrukturyzowanych kopalń dużą rolę odgrywa system kontrolowania procesu technologicznego, składający się w głównej mierze z układu monitorowania lustra wody i pracy pomp głębinowych. Zaprezentowany poniżej system pozwala na obserwację, archiwizację dany[...]
EN For resolving the dewatering problem of mines under restructuring process, a monitoring system of production process is of a great importance. This system consists mainly of the monitoring unit of water-level and deep-well pumps operation. The presented system provides observation, data archive and [...]
16
80%
Przegląd Kolejowy
1998 Nr 8 13-16
17
80%
Przegląd Komunalny
2005 nr 4 74-75
PL Gospodarka zużytymi akumulatorami i bateriami w wybranych krajach UE. Z uwagi na miliardy sztuk baterii trafiających co roku na rynek europejski (w samej Polsce jest to ponad 240 mln sztuk baterii rocznie), możliwość odzysku wielu cennych składników i potencjalne zagrożenie środowiskowe, jakie stwar[...]
18
80%
Przegląd Komunalny
2005 nr 6 69-70
PL Wśród związków organicznych stanowiących zanieczyszczenia środowiska, a szczególnie wód powierzchniowych i pitnych, duże znaczenie mają lotne związki fluorowcoorganiczne oraz ropopochodne, ze względu na powszechność ich stosowania, trwałość w środowisku oraz toksyczne właściwości. Związki te są w wi[...]
19
80%
Przegląd Komunalny
2005 nr 6 78-80
PL Olejami przepracowanymi nazywa się oleje smarowe, które wskutek eksploatacji zmieniły swój skład chemiczny oraz właściwości fizykochemiczne, w związku z czym przestały spełniać wymagane normy. Oleje odpadowe i przepracowane często są przyczynami skażeń środowiska. Można je znaleźć w studzienkach kan[...]
20
80%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
EN Operation of every system is associated with risk. In case of water treatment system different types of risk should be considered, i.e. supply of water inadequate quality, or supply of insufficient quantity of water. In the paper the potential risk factors have been identified. Analyzed are the caus[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last