Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 329
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zagrożenia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
1998 nr 12 29-34
PL W artykule przedstawiono przebieg eksploatacji filara oporowego chodników TiW-221 oraz upadowych F-9 - F-13 na poz 850 w rejonie Polkowice Zachodnie w O/ZG "Polkowice-Sieroszowice" oraz omówiono zastosowane środki profilaktyczne w związku z występującym zagrożeniem tąpaniami i zawałami. Uzyskane doś[...]
EN In the article presented is the course of mining operation of the retention pillar confined with the TiW-221 entries and F-9 - F-13 inclines at the level of 850 in the Western Polkovic Area, in O/ZG "Polkowice-Sieroszowice" as well as discussed are the preventive measures applied in connection with [...]
2
80%
Logistyka
PL Każdego dnia na polskich drogach zdarzają się wypadki. Rozmiar szkód poniesionych przez poszkodowanych zależy w znacznej mierze od działań służb ratowniczych. W artykule przedstawiono siły i środki, które działają w trakcie wypadków drogowych, czyli Państwową Straż Pożarną, zespoły Państwowego Ratow[...]
EN Every day on the Polish roads accidents happen. Extent of the damage suffered by the victims depends largely on the actions of the emergency services. This paper presents the power and the means to act during the accident, the State Fire Service, State Emergency Medical Teams and the Police. In addi[...]
3
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Referat dotyczy problemów bezpieczeństwa pracy, związanych z realizacją robót remontow0-budowlanych. Zwrócono w nim uwagę na to, że zagwarantowanie odpowiedniego standardu bezpieczeństwa pracy jest obowiązkiem pracodawcy i zależy ono w dużym stopniu od właściwego przygotowania organizacyjnego tych r[...]
EN This paper deals with work safety problems associated with the carrying out of repair - construction work. It is noted that it is the employer's duty to ensure proper work safety and that the latter depends to a largee on the preparation of the repair - construction process. It is emphasised that a [...]
4
80%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono cechy charakterystyczne transportu wewnętrznego w przedsiębiorstwie. Szczególną uwagę zwrócono na elementy mogące stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników. Zaproponowano rozwiązania przeciwdziałające tym zagrożeniom. Ich zastosowanie w znacznym stopniu może zapobie[...]
EN The paper covers characteristic features of work transport in a company. Particular attention has been paid on elements which can pose hazard for workers safety. Solutions counteracting these hazards have been presented. Their application can in great degree prevent accidents occurring.
5
80%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL Celem pracy jest przedstawienie problematyki oddziaływania pól elektromagnetycznych na środowisko i człowieka oraz analiza zagrożeń związanych z polami elektromagnetycznymi na wybranych stanowiskach pracy w transporcie kolejowym. Zaprezentowano wyniki pomiarów oraz oceny narażenia pracowników podsta[...]
EN Influence of electromagnetic fields on the environment and the man and the threats analysis connected with electromagnetic fields on chosen workstations in the rail transport are a purpose of the paper. Results of measurements and exposure assessments of employees of traction substations, engine dri[...]
6
80%
Logistyka
2006 nr 1 19-20
7
80%
Logistyka
2005 Nr 3 28-31
8
80%
Przemysł Chemiczny
9
80%
Ekotechnika
2004 nr 4 8-11
10
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
1999 nr 7-8 10-15
PL W niniejszym artykule przedstawiono stan zagrożeń niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami w środowisku pracy zakładów górniczych. Ponadto dokonano próby przewidywania wpływu procesu reformy górnictwa na kształtowanie się stanu tych zagrożeń w przyszłości oraz oszacowano możliwe skutki oddziaływania[...]
EN Presented in this article is the condition of hazard of dengerous and harmful factors in the working enviroment of mining operation units. Besides, an attempt has been made to prognosticate the influence of the process of reform in mining on shaping of the hazard in future and estimated have been po[...]
11
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
1998 nr 4 28-31
PL W artykule omówiono sprawy związane z wypadkami elektrycznymi na dole kopalni. Przedstawiono zmiany patologiczne w organizmie człowieka powodowane przepływem prądu rażenia. Omówiono występujące podczas porażenia prądem zjawisko migotania komór serca.
EN Discussed in this article are the issues related to electricalinjuries in the mine underground. Presented are the pathological changes in the human organism caused by the electric shock current flow. Discussed is the heart palpitation phenomen (in the ventricles) that occurs during an electric shock[...]
12
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
1998 nr 3 35-39
PL W artykule przedstawiono zagrożenia rysujące się podczas przeprowadzania zabiegu kwasowania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, przy zastosowaniu kwasu fluorowodorowego jako jednego z mediów kwasujących. Omówiono szkodliwy wpływ na środowisko naturalne płynu kwasującego i nakreślono sposoby unieszko[...]
EN In the article presented are the hazards appearing in the process of acid treatment of oil and natural gas deposits with the application of hydrofluoric acid as one the acid treatment media. Discussed is the harmful effect of the acid treatment fluid on the natural environment and guidelines are set[...]
13
80%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Referat opisuje szanse i zagrożenia dla małych i średnich przedsiębiorstw związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Przedstawia wyniki badań przeprowadzonych w kraju i zagranicą (UC), cytuje publikacje Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości związane z tym tematem. Dalsza część referatu[...]
EN The paper describes the chances and hazards for small and middle firms related to Poland. entry into European Union. There are presented the results of tests conducted at home and abroad (UC) and the publications of Polish Agency of Development and Initiative related to the subject under considerati[...]
14
80%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Opracowanie przedstawienia opinie przedsiębiorców MSP z regionu świętokrzyskiego, na temat postrzegania przez nich, wpływu zbliżającej się integracji Polski z Unią Europejską na funkcjonowanie ich przedsiębiorstw. Wpływ ten rozpatrywany jest w kontekście szans i zagrożeń, wynikających m.in. z otocze[...]
EN The article presents entrepreneurs' opinion of small and medium enterprises, located at Swietokrzyski Region, about potential growth stimulators and barriers after Poland unification with European Union. Potential influences are analyzed in macroeconomic perspective, especially in such aspects as: l[...]
15
80%
Przegląd Górniczy
PL Podziemne zgazowanie węgla (PZW) jest technologią, z którą wiąże się duże nadzieje na efektywne i bezpieczne wykorzystanie zasobów węgli, w tym obecnie nieopłacalnych, do wydobycia klasycznymi górniczymi sposobami. Jak każda techniczna działalność ludzi zlokalizowana w górotworze jest ono nierozerwa[...]
EN Underground coal gasification (UCG) is a technology which involves great opportunities for the efficient and safe use of coal resources, including the currently unprofitable coal seams to extract by conventional mining. Like any mining activity in the rockmass, it is inextricably connected with the [...]
16
80%
Przegląd Geologiczny
2005 Vol. 53, nr 2 123--126
17
80%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2006 Z. 228 269-281
PL Światło naturalne, które zawiera oprócz promieniowania widzialnego, również promieniowanie ultrafioletowe i podczerwone, a także promieniowanie emitowane przez sztuczne źródła światła, może wywoływać oprócz wrażeń wzrokowych, także inne skutki nie zawsze korzystne dla człowieka. Niekorzystne długotr[...]
EN Natural light and radiation from artificial sources apart from visible sensation may cause some effects not always profitable for human. Unprofitable permanent activity of solar radiation do not mean that we should avoid natural light. Positive influence of radiation can be obtained by its optimal e[...]
18
80%
Wiadomości Górnicze
PL Kopalnia "Murcki" od kilkunastu lat prowadzi modernizację i restrukturyzację techniczną zakładu, dzięki czemu uproszczono strukturę przestrzenną. W artykule opisano likwidację szybu "Stanisław", będącą elementem procesu modernizacji, mającej na celu obniżenie kosztów wydobycia węgla. Opisano przygot[...]
EN "Murcki" mine since some dozen or so years runs modernisation and technical restructuring processes thanks to what the spatial structure of thc mine has been simplified. The article describes liquidation of "Stanisław" shaft, being an element of modernization process focused at cost produetion redue[...]
19
80%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki
PL Tematem mojej pracy inżynierskiej było „Szpiegostwo internetowe". Praca zbudowana jest z sześciu rozdziałów, w których zawarte są zagrożenia dotyczące szpiegostwa w Internecie - historia, definicje zagrożeń oraz przykłady i opisy ataków w tym socjotechnicznego. Celem napisania wyżej wymienionej prac[...]
EN The topic of my project is „Szpiegostwo internetowe". The project is consisted of six chapters in which definitions of dangers in the Internet are shown. There are also examples and descriptions of for example social engineering attacks. The examples show how simple is to gain secret information of [...]
20
80%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2019 Nr 1 40--44
PL Praca na budowie wiąże się z ryzykiem wypadku, dlatego każdy z pracowników powinien znać i przestrzegać zasad bhp, a pracodawca zapewniać odpowiednie warunki pracy. Warto także pamiętać, że każda budowa jest inna, w związku z czym są różne warunki pracy i zagrożenia zawodowe. By unikać wypadków, n[...]
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last