Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zagrożenia radiacyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2004 nr 4 11-17
PL Krótkożyciowe produkty rozpadu radonu są jednym z najbardziej istotnych zagrożeń powodowanych przez naturalne źródła promieniowania jonizującego. W artykule omówiono problemy związane z tym zagadnieniem i zaprezentowano nowe przyrządy przeznaczone do kontroli tego typu zagrożeń. Nowe przyrządy zosta[...]
EN The short-life products of radon decay constitute one of the most essential hazards caused by natural sources of ionizing radiation. In the article discussed are problems pertaining to this issue and presented are new instruments designed for control of that type of hazards. The new instruments hav[...]
2
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2005 nr 5 29-33
PL W podziemnych wyrobiskach górniczych występują naturalne substancje promieniotwórcze, które są niejednokrotnie źródłem podwyższonego zagrożenia radiacyjnego. Należą do nich wody, promieniotwórcze osady oraz krótkożyciowe produkty rozpadu radonu w powietrzu. Zagrożenia związane z wymienionymi źródłam[...]
EN In underground workings there occur natural radioactive substances that are many a time a source of a higher-level radiation hazard. These include underground waters, radioactive deposits, and short-lived products of radon decay in the air. The hazards connected with the above specified sources have[...]
3
75%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2009 nr 3 9-14
PL Zagrożenie radiacyjne związane z występowaniem naturalnych izotopów promieniotwórczych w podziemnych zakładach górniczych podlega systematycznej kontroli prowadzonej przez służby kopalniane przy współpracy z Laboratorium Radiometrii Głównego Instytutu Górnictwa. Artykuł zawiera ocenę niektórych elem[...]
EN Radiation hazard related with radioactive natural isotope in the underground mining plants is subject to regular control performed by mining plants sen/ices with cooperation of the Laboratory of Radiometry of the Central Mining Institute. The article comprises the assessment of selected monitoring e[...]
4
75%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2007 nr 5 20-31
PL Zagrożenie radiacyjne związane z występowaniem naturalnych izotopów promieniotwórczych w podziemnych zakładach górniczych podlega systematycznej kontroli prowadzonej przez służby kopalniane przy współpracy z Laboratorium Radiometrii GIG. Artykuł zawiera posumowanie wyników pomiarów wszystkich czynni[...]
EN The radiation hazard connected with the occurrence on natural radioactive isotopes in underground mining operation units is subject to a systematic inspection procedure conducted by the Mine's Service unit concerned in cooperation with Radiometry Laboratory of GIG. The article contains a summary of [...]
5
51%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Monografie
PL Przedstawiono ocenę stanu środowiska zdegradowanego na skutek przemysłowej eksploatacji i przeróbki rud uranowych. Analizę przeprowadzono dla dwóch najbardziej reprezentatywnych obiektów: hałd skały płonnej i terenów poeksploatacyjnych rud uranu byłej kopalni "Radoniów" oraz stawu osadowego "Kowary"[...]
EN Factors that have real impact on the environment degraded by industrial mining and processing of uranium ores are considered. The analysis of these factors is carried out for the two most representative objects, i.e.: o gangue heaps and the area of the former uranium mine of "Radoniow", o the "K[...]
6
51%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 11 1804-1811
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last