Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 170
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zagospodarowanie odpadów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Chemiczna i Procesowa / Politechnika Łódzka
2006 Z. 29 89-98
PL W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia oraz wyniki badań własnych, których celem było opracowanie metod zagospodarowania niektórych drobnoziarnistych odpadów. Analiza problemu pozwoliła stwierdzić, że większość z nich można z powodzeniem wykorzystać w odpowiednich technologiach pod warunkiem i[...]
2
100%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn. Seria Konferencje / Politechnika Śląska
1999 nr 1 249-253
3
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 246 173-188
PL W górnictwie podziemnym węgla kamiennego istnieją znaczne, w dużej mierze niewykorzystane, możliwości zagospodarowania i składowania odpadów w pustkach podziemnych. oprócz aktualnie marginalnego podsadzania wyrobisk, masowej praktytki doszczelniania zrobów zawałowych mieszaninami odpadów drobnofrakc[...]
EN Within the underground coal mining industry exist large, but mostly unused canabilities for application and deposition of waste. Along backfiling (that is actually very limited), and widely applied technology of filling of caving zones with fine-grained slurries of fly ashes, mining voids and uselle[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
1999 z. 244 219-229
PL Odpady poszlifierskie zawierają w swym składzie frakcje metaliczne takich metali jak: kobalt, nikiel, wolfram, molibden, tytan, wanad oraz syntetycznych materiałów ściernych, tj. węglika krzemu, węglika boru, czy diamentu syntetycznego. Istnieje możliwość rozdziału ww. pierwiastków i ich ponowne wyk[...]
EN Waste from polishing and grinding processes is containing metallic fractions of cobalt, nickel, molybdenum, titanium, vanadium and synthetic abrasive materials i.e. silicon carbide or synthetic diamond. A possibility exists for separation of these fraction and their reusing. The paper presents resul[...]
5
100%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Technologii Nieorganicznej
1998 Nr 547 21-24
PL W artykule dokonano przeglądu sposobów zagospodarowania i utylizacji odpadów z najważniejszych gałęzi przemysłu rolno-spożywczego: owocowego, ziemniaczanego, cukrowniczego, spirytusowo-fermentacyjnego, olejarsko-tłuszczowego, mleczrskiego, mięsnego, drobiarskiego i rybnego. Oprócz wykorzystania nawo[...]
EN The article is a review of the methods of utilization of waste products from the main branches of food processing, such as fruit-vegetable, potato, sugar, oil-fat, dairy, meat, poultry and fish industry. Several technologies are presently in course or undergo development to process some sorts of was[...]
6
80%
Logistyka
PL Artykuł przedstawia problem logistyki gospodarowania odpadami w aspekcie nowych uregulowań prawnych. Zgodnie ze zmienionym ustawodawstwem to gmina stanie się właścicielem odpadów i będzie zobowiązana do ich transportu, składowania i unieszkodliwiania. Wprowadzone zmiany są zgodne z zasadą zrównoważo[...]
EN Article presents problem of waste management logistics in terms of new regulations. Under the amended legislation, the municipality becomes the owner of the waste and will be responsible for their transportation, storage and disposal. These changes are consistent with sustainable development and req[...]
7
80%
Rocznik Ochrona Środowiska
1999 Tom 1 229-237
PL W przedsiębiorstwie EKO-SORT z siedzibą w Pruszkowie k/Warszawy zostały opracowane założenia programowe dot. systemu utylizacji odpadów obejmującego: selektywną zbiórkę odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie, ograniczenie zanieczyszczeń środowiska naturalnego, ochronę przyrody. Podstawą prawna p[...]
EN This article shows basic aims of EKO-SORT Company functioning, which worked out and implements the system, which includes: selective communal wastes collection and their management, limitation of the environment contamination nature preservation Legal bases are: "Order and cleanliness maintenance i[...]
8
80%
Czysta Energia
2013 Nr 2 38--39
9
80%
Przegląd Komunalny
2013 nr 11 48--49
PL Rynek usług zagospodarowania odpadów jest specyficzny, gdyż ze względu na wymogi ochrony środowiska mogą je świadczyć tylko niektórzy przedsiębiorcy – ci, którzy dysponują odpowiednią infrastrukturą. Z drugiej strony, operatorzy instalacji zagospodarowania odpadów realizują w systemie interes public[...]
10
80%
Przegląd Komunalny
2013 nr 4 25-27
PL Nieodzownym narzędziem dla gmin, mającym na celu zapewnienie odpowiedniego strumienia odpadów dla instalacji odgrywających kluczową rolę w lokalnych systemach gospodarowania odpadami, jest umowa dotycząca ich zagospodarowania. Powinna być ona zawarta zgodnie z obowiązującymi przepisami o zamówieniac[...]
11
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2012 nr 6 57-59
PL Trudności w definiowaniu odpadu wiążą się z brakiem obiektywnego kryterium pozwalającego wyróżnić taką kategorię substancji i przedmiotów. W grę wchodzą kryteria techniczne i ekonomiczne oraz niewątpliwie wiążące się z ochroną środowiska.
12
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2009 nr 164 153-163
PL Podczas procesów uzdatniania wody powstają odpadowe produkty uboczne. Są to najczęściej pozostałości z procesów koagulacji, zmiękczania wody wapnem i popłuczyny. Zakaz odprowadzania tych produktów do wód powierzchniowych, wysokie opłaty, zaostrzone przepisy dotyczące składowania odpadów zmuszają zak[...]
EN During water treatment processes contaminants are removed as waste by-products. These products are referred to as residuals coming out of coagulation, lime softening processes and spent filter backwash. Elimination of surface water discharge, stricter landfilling regulations, higher landfill tipping[...]
13
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2009 nr 164 141-152
PL W artykule podjęto próbę uporządkowania i przedstawienia propozycji podstawowych kryteriów oceniających inwestycje w gospodarce odpadami komunalnymi. Sformułowanie ich, analiza oraz określenie wartości wymaga kompleksowych i planowanych działań. Prawidłowe gospodarowanie odpadami może, bowiem przyni[...]
EN The proposal for arrangement basic criteria for appraisal investment projects of municipal waste has been presented in the paper. It's identification and analysis and evaluation required complex and planned activities. Proper waste management can bring not only ecological profit but also economic on[...]
14
80%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2012 Vol. 79, nr 5 404--407
PL Działania mające na celu odzysk i zagospodarowanie odpadów z procesów produkcyjnych, a także z każdej działalności człowieka stały się nieodzownym elementem gospodarki krajowej. W pracy dokonano próby określenia złożoności i różnorodności czynników procesu zarządzania zasobami odpadów żelazonośnych [...]
EN Operations which are designed to recovery and management of waste from the production process and each human activity have become indispensable element of national economy. The attempt of determination of complexity of factors of management process of resources of iron-bearings waste in the selected[...]
15
80%
Przegląd Komunalny
2014 nr 3 37
PL Nowa dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych może znacząco wpłynąć na zasady udzielania zamówień na odbiór i zagospodarowanie odpadów, bowiem zawiera wiele nowych regulacji, których celem jest przede wszystkim odformalizowanie procedury.
16
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2009 nr 164 131-139
EN The present-day state of affairs concerning wastes management in Ukraine is described, and the ways of solving the problems are shown. In the first place, it is wastes minimization by means of their reduction at formation place and reuse. The development of systems of sorting (in the formation place[...]
17
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2009 nr 164 41-48
18
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2007 nr 145 215-220
EN There are 572 sanitary waste landfills in the Lviv Oblast, 52 out of which are city and 519 - rural. They occupy the territory of about 350 ha. Most grounds exploited with violation of burial place of wastes technology and without the preventive measures against environment contamination. To improve[...]
19
80%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Tworzywa sztuczne stanowią szeroką gamę materiałów znacząco różniących się wieloma własnościami. Dzięki tej różnorodności znalazły one wiele zastosowań. Można je znaleźć zarówno w wyrobach codziennego użytku (np. opakowaniach, wyrobach elektrycznych i elektronicznych), jak i maszynach przemysłowych.[...]
EN Over the past few years there have been developments in the legislative approach to waste management across Europe. In the publication there has been presented legal provisions in the area of plastic recycling and waste management in Poland as well as in entire European Union.
20
80%
Przegląd Komunalny
2011 nr 10 26-29
PL Obecnie najważniejszym zadaniem stawianym współczesnym systemom zarządzania składowiskami jest stosowanie efektywnych i ekonomicznie uzasadnionych technologii przetwarzania i składowania odpadów (niskie koszty eksploatacyjne oraz niski poziom zużycia energii).
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last