Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 108
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zagadnienie odwrotne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Diagnostyka
2012 nr 3(63) 27-34
PL W ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost zainteresowania budową i zastosowaniami układów monitorowania stanu obiektów (ang. Structural Health Monitoring - SHM). Jednakże większość autorów skupia się na wykrywaniu uszkodzeń i innymi czynnościami związanymi z diagnostyką. Tymczasem, klasyczny, [...]
EN In recent years one can observe significant growth of the interest in the structural health monitoring (SHM) systems development and applications. However many authors focuses on the damage detection and all the activities related with diagnosis of failure. Meanwhile, classical, full SHM system shou[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono metodę wyznaczania naprężeń cieplnych w grubościennych elementach ciśnieniowych opartą na rozwiązaniu odwrotnego zagadnienia przewodzenia ciepła. Przedmiotem obliczeń będzie cylindryczna część głównej zasuwy parowej znajdującej się w jednej z krajowych elektrowni. Wyznaczone naprężenia[...]
EN A method for determining thermal stresses in thick-wall pressure components based on the solution of inverse heat conduction problem is presented. Calculations are carried out in cylindrical part of gate valve, which is installed in one of Polish power plants. Determined thermal stresses are compare[...]
3
100%
Control and Cybernetics
EN In this note, the inverse problem of Lyapunov theorem is reconsidered and the inverse problem of Riccati equation is introduced. Simple proofs are provided to guarantee the solution of such problems.
4
100%
Archives of Thermodynamics
EN The paper presents solution of a direct and inverse problem of circular infinite hollow cylinder cooling with a modified method of elementary balances. The idea of the method consists in division of the considered area into sub-domains. In each of the elements the solution is interpolated with the h[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 89 8-17
PL W pracy przedstawiono wyniki analizy algorytmu wyznaczania własności materiałowych na podstawie rozwiązania odpowiedniego odwrotnego algorytmu zadania przewodnictwa ciepła Parametrami decyzyjnymi w opisywanym algorytmie są dwa współczynniki zależne od temperatury: współczynnik przewodzenia ciepła l[...]
EN The present paper contains the results of analysis of the numerical algorithm of searching thermo-physical parameters of material by solving inverse heat conducting problem. Design parameters are (unknown value) two coefficients, with depends on temperature: heat conduction coefficient l and specifi[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport
2006 Nr 61 39-57
PL W artykule przedstawiono zastosowanie nieciągłej metody elementu skończonego z bazowymi funkcjami Trefftza do rozwiązania prostego i odwrotnego stacjonarnego zagadnienia przewodzenia ciepła. Ze względu na skończoną liczbę funkcji bazowych w każdym elemencie skończonym na granicy pomiędzy elementami [...]
EN In the work, the non continuous FEM with Trefftz-shape functions to the solution of direct and inverse problem for heat conduction equation, have been shown. For the definite number of base functions in each finite elements, on the common boundary, the temperature field becomes non-continuous. This [...]
7
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2002 T. 4, z. 22 1411-1418
PL W pracy przedstawiono numeryczną metodę rozwiązania zagadnienia odwrotnego występującego w regulacji temperatury pary przegrzanej. Zadanie to polega na określaniu strumienia wody podawanego do regulatora wtryskowego w takiej ilości, aby temperatura pary na wylocie z przegrzewacza była stała przy zmi[...]
EN The inverse problem occurring in superheated steam temperature control is solved using the Regula Faisi method and solving equations describing the laws of mass, momentum, and energy conservation on the steam side. Comparing the results of temperature measurement as well as the mass flow of injectio[...]
8
100%
Journal of Mechanical and Transport Engineering
PL W artykule przedstawiono rozwiązanie zagadnienia odwrotnego przewodnictwa ciepła z zastosowaniem dyskretnej transformaty Fouriera. Podano dwa sposoby użycia transformaty Fouriera. W pierwszym rozwiązanie układu równań w dziedzinie dyskretnej transformaty Fouriera zostało obcięte do składowych, które[...]
EN The paper presents the results of calculations of solution of the inverse heat conduction problem using the discrete Fourier transform. Application of the Fourier transform is presented in two aspects. In the first, the solution of system of the equations in the discrete Fourier transform domain is [...]
9
100%
Archives of Thermodynamics
EN The paper presents the results of calculations related to determination of temperature distributions in a steel pipe of a heat exchanger taking into account inner mineral deposits. Calculations have been carried out for silicate-based scale being characterized by a low heat transfer coefficient. Dep[...]
10
100%
Archives of Thermodynamics
EN The problem presented in the paper pertains to cooling of gas turbine blades for known values of external heat transfer coefficient and temperature distributions at the blade outer surface. Taking into account that two conditions are given at the same boundary, such a problem is ill-posed in the Had[...]
11
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2002 nr 18 93-98
PL W pracy omówiono metodę wyznaczania prędkości brzegowej ffiw j oparciu o pomiary temperatury, przy założeniu przepływu potencjalnego fMK) płynu wokół rury grzejnej, dla stanu ustalonego. Przykłady numeryczne wykonano dla warunków przepływu ciepła w gruncie z ruchem wilgoci.
EN The method for estimating of the fluid boundary velocity based on temperaturę measurements, assuming potential flow of fluid around heating pipę, in steady state has been described in the paper. Numerical examples have been carried out for conditions of heat transfer in the ground with the moisture [...]
12
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2010 Z. 248 21-31
PL W pracy przedstawiono metodę rozwiązania zagadnienia odwrotnego w tomografii impedancyjnej opartą na idei zbiorów poziomicowych. Algorytm numeryczny rozwiązania jest odpowiednią kombinacją funkcji zbiorów poziomicowych, algorytmu Chan-Vese i wariacyjnych modyfikacjach wymienionych metod. Do rozwiąza[...]
EN The problem of the image reconstruction in Electrical Impedance Tomography (EIT) is a highly ill-posed inverse problem. There are mainly two categories of image reconstruction algorithms, the direct algorithm and the iterative algorithm which was used in this publication. The representation of the s[...]
13
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2008 Z. 238 85-94
PL Praca przedstawia identyfikację nieznanego kształtu obszaru w tomografii komputerowej przy użyciu funkcji zbiorów poziomicowych. Algorytm rekonstrukcji obrazu został oparty na odpowiednim połączeniu metody zbiorów poziomicowych i metody elementów skończonych. W procesie iteracyjnym za pomocą metody [...]
EN This paper presents the applications of the level set function for identification the unknown shape of an interface motivated by Electrical Impedance Tomography (EIT). The inverse problem of EIT can be formulated as follows: given the set of electrode potentials applied to the domain boundary as an [...]
14
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2009 Z. 242 89-102
PL W pracy przedstawiono zastosowanie metody zbiorów poziomicowych w segmentacji obrazów oraz identyfikację nieznanego obiektu w tomografii komputerowej. Kształt brzegu obiektu i jego ewolucja powstaje za pomocą metody zbiorów poziomicowych w procesie iteracyjnym. W przebiegu segmentacji obrazu wydziel[...]
EN This paper presents the applications of the level set function for images segmentation and for identification the unknown shapes of an interface motivated by Electrical Impedance Tomography (EIT). The level set idea is known to be a powerful and versatile tool to model evolution of interfaces. Varia[...]
15
88%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN The topological derivative of an arbitrary shape functional is introduced in [1] for 2D elasticity. The optimality conditions for general shape optimization problems are established in [2] using the shape variations including boundary and topology variations. The topology variations result in the pr[...]
16
88%
Archives of Thermodynamics
2014 Vol. 35, no. 3 265--280
EN Inverse boundary problem for cylindrical geometry and unsteady heat conduction equation was solved in this paper. This solution was presented in a convolution form. Integration of the convolution was made assuming the distribution of temperature T on the integration interval (ti, ti<[...]
17
88%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2009 Z. 241 51-65
PL Niniejszy artykuł opisuje metodę elementów brzegowych w analizie pola w strukturze niejednorodnej. Zaprezentowano algorytm rozwiązywania problemu odwrotnego w oparciu o algorytmy genetyczne. Pokazano kilka modyfikacji metody w celu wydajniejszego rozwiązania określonego zadania.
EN Present document shows Boundary Element Method analysis in selected non-homogeneous geometric structure. It introduce algorithm to solve reverse problem using Generic Algorithms. It brings few modifications of method to faster solve selected (define) structure.
18
75%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Zaprezentowano zjawiska transportu ciepła w kontekście mechaniki ośrodków ciągłych. Omówiono równania wyrażające prawa zachowania oraz metodę numeryczną objętości skończonych bazującą na tych prawach. Metoda ta będaca podstawa pakietu FLUENT, który służy do obliczeń w dynamice płynów (CFD, compuatio[...]
EN Heat transport phenomena in the framework of continuum media mechanics is presented. Equations for conservation laws and finite volume numerical method based on these equations are discussed. This method is the foundation of the FLUENT computational fluid dynamics (CFD) package which was used for ca[...]
19
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Metody rejestrowania elektrycznych i magnetycznych aktywności mózgu jak elektroencefalografia (EEG) lub magnetoencefalografia (MEG) nie dają pełnej informacji o źródle rejestrowanych sygnałów. Przyjmując uproszczony model źródeł jako dipoli prądowych umieszczonych w różnych punktach mózgu, trzeba mi[...]
EN Methods of register electrical and magnetic brain activities as electroencephalography (EEG) or magnetoencefalography (MEG) do not give information about exact sources of registered signals. If is assumed a simplified model of sources as current dipole placed at different points of the brain, it sho[...]
20
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Artykuł przedstawia pasywne metody optyczne, klóre mogą być zastosowane do diagnostyki i pomiarów procesów spalania. W metodach tych mierzone jest spektralne natężenie promieniowania gazów, z którego wyznacza się parametry procesu wykorzystując algorytmy optymalizacji oraz metodę najmniejszych kwadr[...]
EN This paper presents passive optical methods of diagnostics in combustion process. This methods relies on inversion of spectroscopic data. The spectral radiation intensities is measured. Then iterative optimization algorithm and the least-squares method for temperature profile retrieval are used.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last