Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zagadnienie odbicia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Opracowano metodę szacowania maksymalnych wartości ciśnień działających na nachyloną ściankę przy odbiciu silnych fal uderzeniowych w całym zakresie nieregularnego oddziaływania. Uzyskano dobrą zgodność z wynikami obliczeń numerycznych podanych w monografii [3] oraz danymi eksperymentów White'a [14][...]
EN A method of estimating the maximum values of pressure acting on an inclined wall when reflecting the strong shock waves has been elaborated in the whole range of irregular interaction. A good agreement has been obtained with the results of numerical computations given in the monograph [3] and with t[...]
2
100%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Otrzymano po raz pierwszy kompletne rozwiązania lokalnej teorii odbicia fali uderzeniowej od nachylonej ścianki w dwóch charakterystycznych obszarach: w pobliżu punktu S połączenia fali Macha ze ścianką oraz w otoczeniu punktu potrójnego T nieregularnej konfiguracji fal. Ustalono poprawne linie prze[...]
EN A complete solutions to the local theory of shock wave reflection at an inclined wall have been obtained for the first time in two particular regions. One is the region near the Mach stem confluence S point with the wall and the other in the vicinity of the triple point T of an irregular shock-wave [...]
3
100%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Wykorzystując równania rozwiniętej teorii machowskiego odbicia, opracowano topologię obszarów występowania możliwych konfiguracji fal na płaszczyźnie danych początkowych. Otrzymano nowe linie graniczne typu linii dźwięku i linii Macha. Odkryto nowy typ nieregularnej konfiguracji z odbitą falą rozrze[...]
EN Using the equations of developed theory of Mach's reflection, topology has been elaborated of the areas of appearance of possible wave configuration on the initial data plane. New boundary lines of sound line and Mach's line type were obtained. A new type of no regular configuration with reflected d[...]
4
100%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Opracowano metodę szacowania obciążeń płyty generowanych wybuchem kontaktowym skondensowanego materiału wybuchowego. Problem propagacji powybuchowej fali uderzeniowej w przestrzeni ograniczonej dwiema sztywnymi płaszczyznami zredukowano do rozwiązania trzech zagadnień cząstkowych: rozwiązania proble[...]
EN A method of estimating the rigid surface loading generated by the contract explosion of a condensed explosive charge has been elaborated. The problem of propagation of an explosive generated shock wave in the zone bounded by two rigid plates has been reduced to solving three subproblems: the propaga[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last