Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 42
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zagadnienie brzegowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Demonstratio Mathematica
EN Classical solutions of initial boundary value problems for infinite systems of quasilinear parabolic differential functional equations are considered. Two type of difference schemes are constructed. We prove that solutions of infinite difference schemes approximate solutions of our differential func[...]
2
100%
Demonstratio Mathematica
EN The aim of this paper is to investigate the existence of solutions of a nonlocal parabolic problem. The method of upper and lower solutions and the classical maximum principle are used to obtain our results.
3
100%
Demonstratio Mathematica
EN We consider the Dirichlet boundary value problem for higher order O. D. E. with nonlinearity being the sum of a derivative of a convex and of a concave function in case when no growth condition is imposed on the concave part.
4
88%
Opuscula Mathematica
2001 Vol. 21 31-42
PL Celem pracy jest konstrukcja i synteza rozwiązań problemów brzegowych dla równań: [wzór]. (...) Do konstrukcji rozwiązań stosujemy odpowiednie funkcje Greena.
EN The purpose of this paper is a construction and synthesis of the solutions of boundary problems for equations [formula]. (...) To construct these solutions we use suitable Green's function.
5
75%
Journal of Applied Analysis
EN We discuss several classes of linear second order initial-boundary value problems in which damping terms appear in the main wave equation and/or in the dynamic boundary condition. We investigate their well-posedness and describe some qualitative properties of their solutions, like boundedness and st[...]
6
75%
Journal of Applied Analysis
EN We establish in this paper some existence results of a solution to a boundary value problem of fractional differential equation. We obtain two results, the first one by the Banach fixed point theorem and the second by a nonlinear alternative of Leray-Schauder type.
7
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule przestawiono iteracyjną metodę rozwiązywania nieliniowego zagadnienia brzegowego składającego się z równania różniczkowego drugiego rzędu oraz trzech warunków brzegowych. Metoda ta wykorzystuje wzór iteracyjny Newtona oraz funkcje wrażliwości. Rozwiązanie tego typu zagadnienia brzegowego [...]
EN The paper deals with an iterative method for nonlinear boundary value problem in the form of second order differentia equation and three boundary conditions. This method utilizes Newton's iterative formula and sensitivity functions. The solution of such boundary value problem needs the solution (in [...]
8
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1999 z. 9 321-326
PL W pracy przedstawiono oryginalny układ równań całkowych (URC) dla potencjalnych zagadnień dwuwymiarowych. Układ ten można stosować do efektywnego rozwiązywania zagadnień brzegowych analizy a szczególnie syntezy. Otrzymano go w wyniku analitycznej modyfikacji klasycznych brzegowych równań całkowych ([...]
EN The paper presents the original system of integral equations (SIE) for the potential two-dimensional problems. They are feasible for effective solving of the boundary problems in analysis and particularly in synthesis. The presented system of integral equations was obtained by analytical modificatio[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1999 z. 9 315-320
PL Odwrotne zagadnienia brzegowe mają szerokie zastosowania praktyczne; są to jednak problemy trudne, wymagające poszukiwania bardziej efektywnych metod ich rozwiązywania. W naszych rozważaniach problem ograniczono tylko do poszukiwania warunków brzegowych Neumanna. Do ich identyfikacji zastosowano now[...]
EN The inverse boundary problems are widely applied. However, they are difficult ones and therefore they stimulate research into more effective methods for their solution. In this paper the problem was limited to search of the Neumann boundary problems. To identify them a new method, based on the genet[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Matematyka
2001 z. 25 [190] 131-138
EN Let G+and G- be two uniconnected domains of a plane with a cammon boundary curve L. In a paper we determine a function u(x,y) harmonic in every domains G+ G-~ and satisfied some boundary condition on L. Some applications of such functions are also presented.
11
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Matematyka
EN A direct integral equation method for the creeping flow of a viscous incompressible fluid in the presence of a solid particle and a cylindrical interface is developed. The rigid obstacle and the cylindrical interface are immersed in another fluid, which is located in a domain bounded by two rigid wa[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Matematyka
1998 z. 22 [170] 109-114
EN It is proved that the two-point boundary value problem for a nonlinear differential equation with a nonseparated boundary conditions in an abstract space is uniquely solvable.
13
75%
Fasciculi Mathematici
2004 Nr 34 24-37
EN In this paper we establish the existence of multiple positive solutions to semipositone Dirichlet boundary value problem by using the upper and lower solutions method with the existence theory in [1], where u > 0 is a constant. Here our nonlinearity/may be singular at y = 0.
14
75%
Optica Applicata
EN Cylindrical wave diffraction by a slit in an infinite, plane, perfectly conducting barrier in a homogeneous biisotropic medium is investigated. The source point is assumed far from the slit so that the incident cylindrical wave is locally plane. The slit is wide and the barrier thin, both with respe[...]
15
75%
Control and Cybernetics
2005 Vol. 34, no 4 987-1004
EN The paper investigates the nonlinear partial differential equations of the superlinear elliptic type with the Dirichlet boundary data. Some sufficient conditions, under which the solutions of considered equations depend continuously on distributed and boundary controls, are proved. The proofs of the[...]
16
75%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
PL W pracy wykorzystano regionalny model pola filtracji do jakościowej i ilościowej charakterystyki składowych bilansu wodnego systemu artezyjskiego we wschodniej części Wysoczyzny Białostockiej. Głównym obiektem badań była zlewnia Krynki, gdzie już w okresie międzywojennym wykonano pierwsze otwory z u[...]
EN A regional numerical flow model was used for quantitative and qualitative characteristics of water balance of the artesian system in the eastern part of the Białystok Highland. The study focused on the Krynka River catchment where the first artesian flow wells were drilled before the 2nd World War. [...]
17
75%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy zastosowano metodę funkcji Cauchy do rozwiązania zagadnienia brzegowego drgań promieniowych jednorodnej kuli sprężystej. Uwzględniono liniową zależność naprężenia, odkształcenia i przemieszczenia od promieniowej współrzędnej. Wyprowadzono analityczną postać szeregu charakterystycznego. Wykor[...]
EN In this study, the method of Cauchy function is applied to solve boundary-value problem of free radial vibrations of an elastic isotropic sphere. The linear dependence stress, deformation and displacement against radial coordinate are settled. The form of characteristic series was derived. The appli[...]
18
75%
Mechanics and Mechanical Engineering
2018 Vol. 22, nr 3 775--787
EN In the periodic composite materials temperature or displacement fluctuations suppressed in directions perpendicular to the periodicity surfaces should expect a damping reaction from the composite. This phenomenon, known as the boundary effect behavior has been investigated only in the framework of a[...]
19
75%
Demonstratio Mathematica
EN We consider a boundary value problem for third order nonconvex differential inclusion and we obtain some existence results by using the set-valued contraction principle.
20
75%
Demonstratio Mathematica
EN The paper is concerned with the existence of positive solutions for the nonlinear eigenvalue problem with singularity and the superlinear semipositone problem of higher order delay differential equations. The main results are obtained by using Guo-Krasnoselskii's fixed point tbearem In cones. These [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last