Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zaczyn
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono badania wpływu superplastyfikatora nowej generacji na właściwości zaczynów i mieszanek betonowych. Eksperymenty przeprowadzono na cemencie hutniczym CEM TWA 32,5 NA oraz kruszywach mineralnych i łamanych. Stwierdzono istotny wpływ 2-krotnego dozowania tej samej ilości super[...]
EN The report presents the results of testing the influence of a new generation superplasticizer on characteristics of grouts and concrete mixtures. The tests were made on blast furnace cement CEM ID/A 32,5NA and mineral and granite aggregates. The tests shown that two times dosing of the superplastici[...]
2
100%
Cement Wapno Beton
PL Badano możliwości zwiększenia odporności na działanie wody stwardniałych zaczynów z gipsu syntetycznego. Uzyskano stwardniały zaczyn o zwiększonej wodoodporności, to znaczy o współczynniku rozmiękania przy ściskaniu powyżej 0,30, wytrzymałości na ściskanie w stanie pełnego zawilgocenia co najmniej 1[...]
EN The possibilities of increasing the fastness to water of hardened paste of synthetic gypsum were investigated. A hardened paste with higher water- proofness, i.e. with softening coefficient under compression above 0.30, with compressive strength as fully moistened at least 1 MPa and with reduced bul[...]
3
100%
Cement Wapno Beton
PL Przedstawiono badania strefy kontaktowej zaczynu z reaktywnym kruszywem krzemionkowym z alkaliami ze szczególnym uwzględnieniem roli jonów wapniowych. Wyniki badań wykazały, że produkt reakcji otaczający reaktywne ziarno kruszywa jest żelem krzemianu potasowo-wapniowego o zróżnicowanej zawartości wa[...]
EN The investigation of transitional zone between cement paste and reactive silica aggregate in relation to the role of calcium ions is presented. The product of reaction surrounding the grain of aggregate has been found to be potassium-calcium silicate gel with diversified content of calcium. The gel [...]
4
88%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Podczas remontów obiektów budowlanych zachodzi niekiedy konieczność przyspieszenia wiązania i twardnienia tworzyw cementowych. w pracy przedstawiono wyniki badań zaczynów, zapraw i betonów modyfikowanych domieszkami chemicznymi przyspieszającymi wiązanie i twardnienie. Badano właściwości techniczne[...]
EN If we repair building objects, sometimes, it is necessary to accelerate the setting and hardening of cement materials. In the paper the results of the examination of grouts, mortars and concretes modificated with the chemical admixtures of type accelaration in setting and hardening was presented. Th[...]
5
75%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 5 18-23
PL Artykuł przedstawia wyniki badań nad optymalizacją parametu gęstości upakowania krzywej uziarnienia (Φ) oraz ilości zaczynu (wyrażonego jako wskaźnik wypełnienia przestrzeni międzyziarnowych przez nienapowietrzony zaczyn - k") dla betonowych mieszanek drogowych. Gęstość upakowania kruszywa zmieniała[...]
EN This paper presents the results of optimization study of aggregate gradation parameter [packing density (Φ)] and the amount of paste (expressed as air free paste-aggregate voids saturation ratio (k")) for use in pavement concretes. The range of aggregate packing densities used in the study was 0,718[...]
6
75%
Warstwy
1999 nr 4 115-116
7
63%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy przedstawiono badania reologicznych właściwości zaczynów wykonanych z różnych rodzajów cementu oraz cementów z dodatkami mineralnymi: mączką wapienną, bazaltową, chalcedonitową i magnetytową. Dodatki mineralne są niezbędnym składnikiem mieszanek betonowych wykonywanych w technologii betonów [...]
EN The study presents the research of rheological properties of slurries made from different types of cement and cement with mineral additives: lime, basalt, chalcedonic and magnetite powder. Mineral additives are an essential ingredient of concrete mixes made in technology, self compacting concrete (S[...]
8
63%
Świat Szkła
2013 R. 18, nr 5 42--44
9
63%
Nafta-Gaz
2011 R. 67, nr 3 175-181
PL Artykuł przedstawia wyniki badań procesu migracji gazu w trakcie wiązania zaczynu cementowego. Badane zaczyny charakteryzowały się różnymi ciężarami właściwymi. Zakres temperatur wynosił 25-80[stopni]C, a ciśnienie - odpowiednio dla danych warunków - od 3 do 42 MPa. Badania prowadzono na specjalnie [...]
EN The article presents the research results of the process of gas migration during the bonding of the cement slurry. The cement slurries had different specific gravities and the temperature range was 25-80[degrees]C, while the pressure range was 3-42 MPa respectively. The research was carried out on t[...]
10
63%
Cement Wapno Beton
PL Omówiono przygotowaną przez Europejski Komitet Normalizacyjny serię norm EN 934 'Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu' Podstawowa w tej serii norma EN 934-2 'Domieszki do betonu. Definicje i wymagania' została ustanowiona jako Polska Norma, pięć następnych ustanowione zostaną w roku 2000 i w latac[...]
EN A series of standards EN 934 'Admixtures to concrete, mortar and paste' being under preparation by European Standard Committee is discussed. The basic standard in this series, EN 934-2 'Admixtures to concrete. Definitions and specifications', was established in 1997 and in 1999 was introduced as Pol[...]
11
63%
Cement Wapno Beton
PL Badano wpływ glukonianu wapniowego na własności tworzyw cementowych w stanie świeżym i po stwardnieniu. Stwierdzono, że dodatek 0,05 i 0,07% glukonianu wapniowego działa szczególnie korzystnie wydłużając czas wiązania cementu, uplastyczniając tworzywa cementowe i poprawiając własności mechaniczne st[...]
EN The effect calcium gluconate on the properties of fresh cement products and after hardening was investigated. It has been stated that an addition of 0,05 and 0,07% of calcium gluconate reveals a particularly advantageous actions, prolonging the setting time of cement, plasticizing cement products an[...]
12
63%
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
PL Dostępna literatura badawcza na temat materiałów geopolimerowych przygotowanych z krzemionkowego popiołu lotnego poświęcona jest głównie zagadnieniom wiązania i kształtowania właściwości mechanicznych tychże materiałów w temperaturze wyższej niż 45°C. Stosowanie podwyższonej temperatury z praktyczne[...]
EN Most of the available literature on fly-ash class F based geopolymers was on properties of slurries hardened by heat curing, which is considered as a limitation for cast in situ application at low ambient temperatures. Thus, this work was dedicated to the setting and gaining the mechanical propertie[...]
13
63%
Materiały Ceramiczne
2012 T. 64, nr 3 304-308
PL W pracy przedstawiono wyniki badań równoczesnego wykorzystania w mieszankach betonowych cementu glinowego i fosforanu glinu, jako głównych składników spoiwa fosforanowego. Stwierdzono korzystny wpływ dodatku fosforanu glinu na wytrzymałość mechaniczną zaczynów i betonów w temperaturach 400-1000°C, p[...]
EN In the paper, the results of a study were presented on simultaneous usage of high alumina cement and aluminium phosphate as main components of phosphate bonded castable batches. The advantageous influence of aluminium phosphate addition on mechanical strength of the studied pastes and castables in t[...]
14
51%
Przegląd Budowlany
15
51%
Cement Wapno Beton
2018 R. 21/83, nr 3 167--181
PL Celem doświadczeń przedstawionych w artykule było zbadanie wpływu pyłu bazaltowego na hydratację cementu. Pył bazaltowy był odpadem powstającym w procesie produkcji kruszywa bazaltowego, stosowanego do wytwarzania mas mineralno-asfaltowych; wytrącający się w filtrze tkaninowym. W składzie mineralnym[...]
EN In the paper the influence of basalt powder on Portland cement hydration was examined. This basalt powder was the by-product of the production process of basalt aggregate for mineral asphalt mass. In the mineral composition of basalt powder the main component was diopside, on the second place albite[...]
16
51%
Budownictwo i Architektura
2015 Vol. 14, nr 2 123--130
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu objętości zaczynu cementowego i stosunku w/c na konsystencję mieszanek betonowych stosowanych do wykonywania wysokowartościowych betonów samozagęszczalnych i masywnych. Badaniom poddano sześć mieszanek zawierających zaczyn cementowy w ilości o[...]
EN The article presents the results of research concerning the influence of the volume of cement paste and the w/c ratio on the consistency of concrete mixes for high-performance massive and self-compacting concrete. The research covered six types of concrete mixes containing from 220 to 420 dm3 of cem[...]
17
51%
Nafta-Gaz
2020 R. 76, nr 2 91--100
PL Artykuł omawia zagadnienia związane z uszczelnianiem kolumn rur okładzinowych na obszarze Niżu Polskiego. W części wstępnej publikacji omówiono uwarunkowania geologiczno-techniczne panujące podczas wykonywania prac wiertniczych w głębokich otworach Niżu Polskiego oraz trudności jakie mogą wystąpić p[...]
EN The article discusses issues related to casing pipe columns sealing in the Polish Lowlands. The introductory part of the publication presents geological and technical conditions prevailing during drilling the deep boreholes in the Polish Lowlands and difficulties that may occur during drilling. The [...]
18
45%
Cement Wapno Beton
PL Oddziaływanie środowiska kwaśnego na zaczyny z cementu portlandzkiego było przedmiotem szeroko zakrojonych badań, w których wykazano zmiany mikrostruktury rzutujące na spadek wytrzymałości. Jednakże wpływ roztworów agresywnych na aktywowany alkalicznie zaczyn popiołowy nadal nie jest dostatecznie wy[...]
EN Chemical attack on Portland cement paste in acid media has been widely studied and shown to induce changes in their microstructure that is causing decrease of mechanical strength. The impact of this aggressive solution on alkali-activated fly ash (AAFA) is insufficiently understood, however. This st[...]
19
45%
Inżynieria i Budownictwo
2019 R. 75, nr 10 472--477
PL Podjęto próbę przedstawienia zarysu mechaniki pękania. Omówiono zagadnienia struktury betonu, jego porowatości, strefy przejściowej, kruszywa oraz toku badawczego stosowanego w mechanice pękania.
EN The article attempts to present the outline of fracture mechanics. Issues of the structure of concrete, its porosity, transition zone, aggregate and the research process used in fracture mechanics are discussed.
20
45%
Cement Wapno Beton
2019 R. 24/86, nr 6 455--461
PL Wykazano doświadczalnie jakie są główne czynniki decydujące o wpływie dwóch tlenków metali ciężkich: ołowiu oraz wanadu na wiązanie cementu portlandzkiego. Głównymi czynnikami decydującymi o wpływie tych metali są: a) stężenie jonów siarczanowych w fazie ciekłej zaczynu cementowego, b) szybkość rozp[...]
EN It was proved experimentally in the work what are the main factors governing the influence of two heavy metals: lead and vanadium on the setting of Portland cement. The main factors governing the behaviour of these metals are as follows: a) concentration of sulphate ions in the cement paste liquid p[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last