Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zaczyn uszczelniający
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 11 86-88
PL W geoinżynierii istotnym zagadnieniem jest wzmacnianie i uszczelnianie podłoża. Do tego celu stosowane są między innymi chemiczne zaczyny uszczelniające, które najczęściej nie są cieczami newtonowskimi. Stąd bardzo istotnym zagadnieniem jest prawidłowe określenie ich właściwości reologicznych, gdyż [...]
EN Strengthening and sealing of the substrate are very important issues. For this purpose, chemical sealing pastes are often used, which usually are not Newtonian fluids. Hence it is of crucial importance to determine properly the rheological properties of the pastes, because their viscosity changes de[...]
2
100%
Przegląd Górniczy
PL W artykule przedstawiono wyniki badań parametrów technologicznych świeżych zaczynów uszczelniających żużlowo-alkalicznych aktywowanych węglanem sodu i modyfikowanych dodatkami mineralnymi, takimi jak: popioły lotne, cement portlandzki i bentonit.
EN Results of researeh on technological properties of fresh seal alkalineslag gouts activated by sodium carbonate and modified by mineral additions such as: fly ashes, portland cement and bentonite are presented.
3
75%
Archives of Mining Sciences
2015 Vol. 60, no. 4 931--940
PL Rozwój technik i technologii modyfikacji parametrów ośrodka gruntowego wymusza ciągłe poszukiwanie nowych receptur geopolimerów używanych jako spoiwa do wzmacniania i uszczelniania gruntów niestabilnych i przepuszczalnych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom spełnienia przez zaczyn uszczelniający szere[...]
EN The development of techniques and technologies thanks to which parameters of the ground medium can be modified makes specialists look for new recipes of geopolymers – binders for the reinforcing and sealing of unstable and permeable grounds. The sealing slurries are expected to meet a number of stri[...]
4
75%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2011 Nr 3 60-62
PL Odpowiednio dobrany rodzaj oraz koncentracja superplastyfikatorów wpływa korzystnie na parametry reologiczne zaczynu uszczelniającego, sporządzanego na osnowie cementu hutniczego.
5
75%
Cement Wapno Beton
2019 R. 22/84, nr 3 215--226
PL W artykule omówiono wyniki badań możliwości zastosowania cementu glinowego jako spoiwa do przygotowywania zaczynów uszczelniających w wiertnictwie. Badano zaczyny wykonane z cementu portlandzkiego CEM I 42,5R jako cementu wzorcowego oraz cementów glinowych o zawartości tlenku glinu 40%, 50% oraz 70%[...]
EN The paper presents the results of the research on the applicability of calcium aluminate cement as a binder for sealing slurries in drilling technologies. The slurries made of Portland cement CEM I 42.5R were tested as the reference. Calcium aluminate cements with aluminium oxide content 40%, 50% an[...]
6
63%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2013 nr 2 58--61
7
63%
Górnictwo i Geologia
PL Podczas prowadzenia prac wiertniczych, górniczych oraz w budownictwie hydrotechnicznym i inżynieryjnym często występują problemy natury geotechnicznej, wymagające wzmacniania i uszczelniania zarówno ośrodka gruntowego, jak i masywu skalnego. Podstawowe prace pozwalające na osiągnięcie założonego cel[...]
EN Geotechnical problems related with reinforcement of ground and rock mass are frequently encountered during drilling, mining as well as hydrotechnic and engineering construction operations. The basic works are usually realized with the geoengineering works with the use of suitable sealing slurries an[...]
8
63%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL Stopień rozdrobnienia nieorganicznych spoiw hydraulicznych ma bezpośredni wpływ na ich właściwości użytkowe. Ze wzrostem powierzchni właściwej spoiw hydraulicznych następują istotne zmiany parametrów technologicznych zarówno świeżych, jak i stwardniałych zaczynów uszczelniających. W artykule przedst[...]
EN Degree of fineness of inorganic hydraulic binders effects on their using properties. Together with growth of specific surface of the hydraulic binders substantial changes of technological parameters come. These changes refer to as well fresh as hardened plugging slurries. In this paper are presented[...]
9
63%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 6 903--905
PL Przedstawiono wyniki badań reologicznych parametrów zaczynów cementowych sporządzanych z cementu portlandzkiego CEM I 32,5 z dodatkiem domieszek superplastyfikatorów na osnowie polikarboksylanów. Na podstawie analizy uzyskanych wyników badań laboratoryjnych stwierdzono, że badane zaczyny pod względe[...]
EN Portland cement was mixed sep. with tap water or satd. NaCl brine in a 40:100 mass ratio and then one of the 3 com. plasticisers was added to each of the obtained slurries in an amt. of 0.6% (relative to the dry cement mass). Rotational viscometer with shear rate in the range of 1022-1.7 1/s and var[...]
10
63%
Przemysł Chemiczny
2019 T. 98, nr 5 719--722
PL Zaczyny uszczelniające przeznaczone do cementowania kolumn rur okładzinowych w głębokich otworach muszą odznaczać się ściśle określonymi parametrami technologicznymi, pozwalającymi na skuteczne zastosowanie ich w danych warunkach otworowych. Jednym z takich parametrów jest filtracja zaczynu uszczeln[...]
EN Three sealing slurries were prepd. without any additive for regulating filtration, with a com. admixture and with a new acrylic PAAA terpolimer (with units of [(2-acryloxy)ethyl] trimethylammonium chloride and (3-acryloamidopropyl) trimethylammonium choride. The filtration of PAAA-contg. sealing slu[...]
11
51%
Wiadomości Naftowe i Gazownicze
PL W artykule omówiono serwisowe badania parametrów technologicznych zaczynów cementowych, które są realizowane przez Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy. Płaszcz cementowy, szczególnie z zaczynu lekkiego, może niekiedy wymagać dłuższego czasu oczekiwania na związanie, dlatego też ważne[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last