Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 44
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zaburzenia przewodzone
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy omówiono w zarysie parametry charakteryzujące jakość napięć zasilających oraz zakłócenia występujące w sieci niskiego napięcia. Przedstawiono wyniki analizy wybranych przykładów rejestracji jakości energii elektrycznej na rozdzielniach niskiego napięcia.
EN The paper presents an outline of parameters of power quality and disturbances in low voltage power system. The results of analysis were presented for example of recorded data at power distribution station.
2
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2015 No. 84 21--27
PL W artykule przeprowadzono analizę teoretyczną oraz badania symulacyjne różnych struktur filtrów aktywnych, służących do tłumienia zaburzeń przewodzonych. W pierwszej części artykułu przedstawiono podstawowe struktury filtrów aktywnych, dzieląc je ze względu na sposób detekcji i kompensacji zaburzeń [...]
EN The main goals of this paper are an analysis and a simulation of selected basic structures of active EMI filters. The first part contains a presentation of selected structures of active filters, along with categorization by their properties in the field of detection and compensation of EMI noise and[...]
3
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2015 No. 84 11--19
PL W artykule przeprowadzono analizę teoretyczną oraz badania symulacyjne różnych struktur filtrów aktywnych, służących do tłumienia zaburzeń przewodzonych. W pierwszej części artykułu przedstawiono podstawowe struktury filtrów aktywnych, dzieląc je ze względu na sposób detekcji i kompensacji zaburzeń [...]
EN The main goals of this paper are an analysis and a simulation of selected basic structures of active EMI filters. The first part contains a presentation of selected structures of active filters, along with categorization by their properties in the field of detection and compensation of EMI noise and[...]
4
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2016 No. 87 215--223
PL W artykule zostały przedstawione wyniki badań eksperymentalnych aktywnych filtrów do tłumienia zaburzeń przewodzonych EMI (Electromagnetic Iterference). Na wstępie omówiono ideę działania filtrów oraz parametr określający skuteczność ich działania czyli tłumienność wtrąceniową IL (insertion losses).[...]
EN The article presents the results of experimental studies of active EMI filters. Firstly, the idea of active EMI filters is presented, with the insertion loss (IL) parameter describing their efficiency. Then, feedback-type filter structures are introduced, with two of them selected for further experi[...]
5
70%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2017 No. 91 11--20
PL W artykule przeprowadzono badanie oraz ocenę aktywnego filtru do tłumienia zaburzeń przewodzonych, gdzie źródłem tych zaburzeń jest przekształtnik podwyższający napięcie (boost converter). W pierwszej części artykułu przedstawiono zarys filtrów aktywnych oraz podano ich podstawową właściwość, którą [...]
EN The article presents the results of experimental studies of active EMI filter where the noise source is a boost converter. Firstly, the idea of active EMI filters is presented, with the insertion loss (IL) parameter describing their efficiency. Then, feedback–type filter structures are introduced, w[...]
6
70%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2018 No. 93 67--76
PL W artykule przedstawiono badania oraz wyniki pomiarów filtrów pasywnych i aktywnych do tłumienia zaburzeń przewodzonych EMI. W pierwszej części artykułu przedstawiono wybrane struktury filtrów pasywnych, które przebadano pod względem uzyskiwanej tłumienności wtrąceniowej IL. Następnie przebadano str[...]
EN The article presents the results of experimental studies of passive and active EMI filters to reduction conducted noise. Firstly, the article presents selected structures of passive filters, that have been tested in terms of insertion loss (IL) parameter describing their efficiency. Then, active fil[...]
7
70%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2019 No. 97 97--108
PL W niniejszym artykule została przedstawiona analiza możliwości zastosowania hybrydowych filtrów EMI do tłumienia zaburzeń przewodzonych wspólnych CM. Badana była skuteczność filtrów przy tłumieniu wysokiego poziomu zaburzeń generowanych przez falownik. Przedstawiono również sposób powstawania i prop[...]
EN This article presents an analysis of the applicability of hybrid EMI filters to reduce common mode noise. The effectiveness of filters was tested when attenuating the high level of EMI noise generated by the frequency inverter. The method of formation and propagation of conductive EMI noise in an ex[...]
8
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 2 347-352
PL W pracy przedstawione zostały zagadnienia związane wnikaniem zaburzeń w sieć elektroenergetyczną a także z sumowaniem się zaburzeń przewodzonych generowanych przez grupę przekształtników. Analizowano zaburzenia wprowadzane do sieci przez trzy niemal identyczne dwukwadrantowe asynchroniczne napędy pr[...]
EN This paper addresses the issues connected with a penetration of the interferences into a power grid and with an aggregation of conducted EMI generated by the group of the converters. There were analyzed interferences introduced by three almost the same induction motor drives fed by two-quadrant freq[...]
9
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 10 176-181
PL Celem artykułu jest przedstawienie wpływu temperatury na właściwości tłumienia zaburzeń przewodzonych filtru przeciwzakłóceniowego. Wpływ temperatury na właściwości filtru przeciwzakłóceniowego zależy od konstrukcji i typu elementów filtru. Indukcyjności dławików sprzężonych oraz wartości pojemności[...]
EN The temperature influence of EMI filter on insertion loss properties of conducted interference is analyzed in this paper. The temperature influence on insertion loss of EMI filter depends of construction and type of filter’s component. The common mode choke and capacitors values are the same of anal[...]
10
61%
Pomiary Automatyka Kontrola
2009 R. 55, nr 9 740-743
PL W pracy przedstawiono zagadnienia pomiaru i filtracji zaburzeń przewodzonych, wprowadzanych do linii zasilających przez silniki prądu stałego o mocy do 1 kW. Analizie poddano wybrane silniki z komutatorami klasycznymi, wzbudzane magnesami trwałymi i elektromagnesami oraz silnik z komutatorem elektro[...]
EN Selected problems of measurement and filtration of conducted disturbances in DC low power supply lines are presented in the paper. Disturbances generated by DC low power electric motors (about 1 kW) were measured and analyzed. The exemplary electric motors with classic and electronic commutators wer[...]
11
61%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Pomiar energii przewodzonych zaburzeń elektromagnetycznych, generowanych przez badane urządzenie wymaga stosowania sieci sztucznej. Stanowi ona w tym przypadku element toru pomiarowego. Niniejsze opracowanie jest krótką analizą określającą główne aspekty wpływu sieci sztucznej na wynik pomiaru warto[...]
EN The measurement of energy of conducted electromagnetic disturbances generated by tested equipment requires application of artificial mains network (AMN) known also as Line Impedance Stabilisation Network (LISN). In this case this network is a part of a measuring chain. This paper contains a short an[...]
12
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 3 168-171
PL Niniejsze opracowanie zawiera wyniki prac teoretycznych i doświadczalnych weryfikujących proponowany przez autora model klucza tranzystorowego. Model ten reprezentuje klucz tranzystorowy jako źródło przewodzonych zaburzeń elektromagnetycznych. Określono ograniczenia i zakres częstotliwości w którym [...]
EN This paper presents result of theoretical and empirical verification research of model of the semiconductor switch. This model that, is a representation of semiconductor switch as a wide frequency range sours of the conducted disturbance, is proposed by the author. Frequency range and boundary valid[...]
13
61%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Reaktory plazmowe służące do wytwarzania plazmy niskotemperaturowej, mają wiele możliwości zastosowań, m.in. w inżynierii biomedycznej do sterylizacji ran powierzchniowych i narzędzi nieodpornych na działanie wysokich temperatur oraz w technice materiałowej, gdzie służą do zmiany właściwości fizyko-[...]
EN Plasma nozzle for producing low-temperature plasma, has many possible applications, in biomedical engineering, which are used to sterilize wounds and surface of medical tools easily at low temperatures and in the technology of materials, to change the physico-chemical properties of surface. The arti[...]
14
61%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 6 25--29
PL Kolejowe obiekty ruchome – takie jak lokomotywy elektryczne, elektryczne zespoły trakcyjne, wagony pasażerskie – stanowią specyficzne i złożone środowisko elektromagnetyczne. Pracujące w tym środowisku urządzenia nie powinny wpływać wzajemnie na siebie, a w szczególności urządzenia elektryczne zasil[...]
EN The paper shows the main sources of radio disturbance occurringin the on-board powersupply. Discusses the methodology of measurements and includes a examples ofthe results ofnormative measurements before installing a filter to eliminate excessive levels of disturbance and after installation. Present[...]
15
61%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Celem niniejszego artykułu było opracowanie narzędzia do obserwacji charakteru zaburzeń przewodzonych emitowanych przez badane urządzenia, przy wykorzystaniu wyjścia częstotliwości pośredniej odbiornika pomiarowego. Zadanie to zostało zrealizowane przy wykorzystaniu graficznego środowiska programowa[...]
EN The aim of this work was to create an application dedicated to analyze the character of conducted disturbances by use of intermediate frequency output of the receiver. To perform it the LabView programming environment was chosen – a versatile tool with a graphical programming language.
16
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 2 47--50
PL W artykule przedstawiono wymagania według polskich norm obronnych. Badań kompatybilności elektromagnetycznej są niezbędne w celu potwierdzenia zgodności morskiego sprzętu wojskowego z tymi normami. W artykule przedstawiono przykład procedur EMC zgodnie NO-06- A500: 2012 PCS-08 badanie odporności na [...]
EN The article presents a procedure of compliance according the requirements of Polish national security and defence standards. Electromagnetic compatibility tests are necessary to confirm compliance of marine military equipment with those standards. This paper shows an example of EMC procedures accord[...]
17
61%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2017 Nr 56 47--50
PL W artykule zamieszczono wyniki badań emisji zaburzeń radioelektrycznych przewodzonych dla lamp LED wyprodukowanych przez trzech producentów. Badania przeprowadzono w kilku etapach. Najpierw scharakteryzowano każdą z badanych lamp LED pod względem generowanych zaburzeń radioelektrycznych. Później prz[...]
EN The LED lamps which do not fulfill the EMC standards appear on the market and therefore emit high-resolution radioelectric disturbances with high values. The use of such mismatched lamps in electrical installations can cause interference with other electronic devices in the same building. From this [...]
18
61%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2017 Nr 56 89--97
PL W opracowaniu zostały zaprezentowane wyniki prac doświadczalnych jakie zostały przeprowadzone dla modelowej nieizolowanej przetwornicy AC/DC małej mocy. W ramach prac doświadczalnych zbadano jakie czynnik mają wpływ na poziom i charakter generowanych zaburzeń przewodzonych. Na przykładzie modelowej [...]
EN The paper presents the results of the experimental work that was carried out for the model non-insulated AC / DC low power converters. They are used to supply the components of the electrical installation, controls, automation systems in building (sensors of lights, smoke, etc.), remote control syst[...]
19
61%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy przedstawiono wyniki pomiarów zaburzeń przewodzonych emitowanych przez spawarkę inwertorową. Badania przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN 60974-10 z dnia 3 grudnia 2014. Urządzenie przebadano bez filtra EMI oraz z filtrem EMI.
EN The paper presents the results of the conducted emissions measurements generated by inverter welder. The research was carried out in accordance with PN-EN 60974-10 norm of 3 December 2014. The device was tested without EMI filter and with EMI filter.
20
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2004 R. 80, nr 6 620-623
PL Artykuł ten zawiera analizę pracy falownika napięcia z twardą komutacją oraz falownika rezonansowego o podstawowej topologii, na podstawie symulacji komputerowych w programie PSpice. Główny nacisk został położony na zbadanie wpływu procesów łączeniowych na generowanie prądów zaburzeń przewodzonych.
EN This paper contains a consideration of operation of hard-switching inverter and resonant inverters based on computer simulations in PSpice program. There is an examination of an influence of transistors switchings on generation of electromagnetic interferences.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last