Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 89
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  złoto
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rudy i Metale Nieżelazne
2011 R. 56, nr 4 231-238
PL Scharakteryzowano podstawowe własności złota, dokonano przeglądu cen w różnych odcinkach czasu oraz omówiono zastosowanie złota, głównie w nanotechnologii. Dokonana charakterystyka okazała się zadaniem wieloetapowym ze względu na wiele dziedzin, których problem złota dotyczy. Poziom wydobycia, jaki [...]
EN In the article analyzed properties of gold, its price review and the application, mainly in nanotechnology. Characterization of the ore is a multistep task due to the application in many scientific fields. Emerging technologies and the increasing interest in gold makes it constantly finding new appl[...]
2
100%
Rudy i Metale Nieżelazne
2003 R. 48, nr 12 614-620
PL Opisano rolę złota w przemyśle i gospodarce na przestrzeni dziejów ludzkości, od pierwotnych zastosowań zdobniczo-jubilerskich, przez istotną rolę złota w rozwoju ekonomii i monetaryzmu, aż do współczesnych zastosowań w elektronice i medycynie.
EN The role of gold in the industry and economy in historical perspective has been outlined. The paper covers the period from the primary applications in jewellery manufacture, through the important role of gold in the development of economy and monetarism, to the applications in electronics and medici[...]
3
100%
Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii
1998 Vol. 32 43-56
PL Przedstawiono wyniki badań nad hydrometalurgicznym odzyskiwaniem złota i platynowców z pozabilansowej rudy miedzi z rejonu zachodnich Polkowic. Próbki rudy, które zawierały ponad 5 ppm Au oraz ponad 2 ppm platynowców (Pt i Pd) poddawano kompleksowym badaniom ługowania w natlenionych roztworach na Na[...]
EN Results if investigations are presented on hydrometallurgical recovering of gold and PGM (Pt, Pd) from a low grade copper ore from LGOM (Poland) deposits. The ore samples assaying above 5 ppm of Au and above 2 ppm of PGM were subjected to comprehensive leaching examinations in oxygenated NaCN solut[...]
4
100%
Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relics and Environmental Engineering
2018 nr 25 141--150
PL Przeprowadzono badania mineralogiczne ziarn zlota wystepujących w piaskach i żwirach wPodleciu-Gęstwinie w Górach Złotych. W badaniach wykorzystano mikroskopie skaningową i spektroskopie (EDS). Stwierdzono wysoką czystośc złota i śladowe domieszki Mg, Pb. Ag i F. Wykonano także oznaczenia składu pet[...]
EN Mineralogical investigation of small grains of gold present at sands and gravels of Podlesie-Gestwina (Golden Mountains- South Poland) were performed using SEM and EDS methods. Results document high concentration of gold and small admixture og Mg, Pb, Ag, and F. Petrographic compozition of sediments[...]
5
88%
Polish Journal of Applied Chemistry
EN Polymers, due to their versatility, have become indispensable in human life. In outdoor applications, all polymers degrade, resulting in a change in the properties of most polymers. Symptoms of polymer degradation include changes in esthetic appearance (e.g. discoloration, changes in gloss, chalking[...]
6
88%
Scientific Bulletin. Physics / Technical University of Łódź
2006 Vol. 26 99-106
PL W pracy przedstawiono wysokotemperaturowe syntezy nanocząstek (NCz) złota, które prowadzą do większych rozmiarów cząstek metalu w porównaniu z syntezami przeprowadzanymi w temperaturze otoczenia. zastosowano dwa rodzaje prekursorów atomów złota: kwasu tetracholrozłotowego HAuCl4ܩH2O oraz oksoniowej [...]
EN We report high-temperature pathways for the synthesis of gold nanoparticles (NPs) which lead to larger particles and to narrower polydispersity of their dimensions. Two kinds of gold atom precursors: chloroauric acid HauCl4, and triphosphinogold oxonium salt, {O(AuPPh3)3}BF4, were used. The synthesi[...]
7
88%
Przegląd Spawalnictwa
8
88%
Przemysł Chemiczny
2007 T. 86, nr 11 1036-1043
9
75%
Przegląd Geologiczny
2009 Vol. 57, nr 12 1048-1056
EN The paper presents geological, ore-mineralogical and economic characteristics of the goldfields in the Western USA (California and Yukon) and Australia (Bendigo-Ballart and Kalgoorlie regions). Moreover, common geological features of these areas, which were the place of modern Gold Rushes from the s[...]
10
75%
Inżynieria Mineralna
2003 nr S. 3 141-149
PL W artykule omówiono celowość zastosowania wzbogacania grawitacyjnego przy odzysku złota z łupku czerwonego. W znaczącej ilości technologii przeróbczych wzbogacanie grawitacyjne, obok flotacji, stanowi operację uzupełniającą, podnoszącą efektywność odzysku tego pierwiastka. Pozwala odzyskać ziarna zł[...]
EN Suitability of gravity separation in the technology of gold recovery from red shale was discussed in the paper. In majority of technologies used for gold recovery, gravity separation, apart from flotation is a supplementary method of beneficiation. It allows for improvement of gold recovery efficien[...]
11
75%
Rudy i Metale Nieżelazne
2009 R. 54, nr 6 338-344
PL W artykule określono wpływ dodatku poli(alkoholu winylowego) (PVA) na stabilność nanocząstek złota w roztworach wodnych. Do syntezy nanocząstek zastosowano metodę redukcji. Prekursorem cząstek Au był kwas czterochlorozłotowy(III) (HAuCl4) a reduktorem borowodorek sodu (NaBH4). Do analizy obecności c[...]
EN The aim of this work was to determine the stability of Au nanoparticles in aqueous solutions in the presence of poli(vinyl alcohol) (PVA). For their synthesis, the reduction method was applied. As a precursor of Au particles and reductant of Au(III) ions, tetrachloroaurate(III) acid (HAuCl4) and sod[...]
12
75%
Rudy i Metale Nieżelazne
2009 R. 54, nr 4 200-207
PL W artykule określono możliwości syntezy nanocząstek złota w roztworach wodnych oraz ich stabilności w czasie. Do syntezy zastosowano metodę redukcji. Prekursorem cząstek Au był kwas czterochlorozłotowy(III) (HAuCl4) a reduktorem borowodorek sodu (NaBH4). W części 1 artykułu, przedstawiono wyniki bad[...]
EN The aim of this work is Au nanoparticles synthesis in aqueous solution as well as determination of their stability in time. For the synthesis, the reduction method was applied. As a precursor of Au particles and a reductant of Au(III) ions, tetrachloroaurate(III) acid (HAuCl4) and sodium borohydride[...]
13
75%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2007 nr 4 72-73
PL Autor przedstawia metody wydobycia złota i rud srebra w Transylwanii (kopalnie głębinowe, odkrywkowe i płukanie piasków złotonośnych). Zdaniem autora górnictwo kruszców przeżywało tam okres szczególnej świetności w czasach istnienia rzymskiej prowincji 9106-275r.). Później na wiele wieków górnictwo [...]
EN This article presents the methods of gold and silver ores mining in Transylvania (underground and surface mines, and gold sand washing). We believe that this region's minerals mining reached a golden age in the period of the Roman province (106-275 A.D.). After this period, there has been a mine dec[...]
14
75%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
2001 z. 146 271-274
PL Przedstawiono charakterystykę anionitów syntetyzowanych z monomerów chlorku winylobenzylu (VBC) i diwinylobenzenu (DVB) i poddawanych aminolizie guanidyną lub podstawionymi pochodnymi guanidyny. Stwierdzono, że sorpcja złota w formie dicyjanozłocianów z rozcieńczonych roztworów 50 ppm w pH 9.6 zacho[...]
15
75%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2014 Nr 1 44--47
PL Od kilkunastu już lat w kopalniach odkrywkowych można zaobserwować tendencję zlecania robót wiertniczo-strzałowych firmom specjalizującym się w tego typu działalności. Sytuacja ta spowodowana jest postępem technologicznym w zakresie stosowanych nowoczesnych systemów inicjacji, materiałów wybuchowych[...]
16
75%
Metallurgy and Foundry Engineering
1999 T. 25, no. 2 105--114
PL Praca przedstawia badania nad odzyskiem złota z roztworów wieloskładnikowych, z których pierwotnie wydzielono już platynę i iryd. Przedstawiono badania nad kinetyką redukcji złota z roztworów chlorkowych za pomocą jonu HSOi . Stwierdzono, że dla roztworów o pH od 1.5 do 3.3 i temperatur od 40"C do 7[...]
EN Investigations on the recovery of gold from multicomponent solutions, from which platinum and iridium have already been separated, arc prescnted. Investigations of the reduction kinetics of gold from chloride solutions by means of HSO3 ion are discussed. lt has been found that solutions with pH = 1.[...]
17
75%
Górnictwo Odkrywkowe
2018 R. 59, nr 3 10--14
PL Przedstawiono historyczne przykłady rozwiązań organizacyjno-prawnych związanych z eksploatacją surowców mineralnych. Wybrane przykłady obejmują złoto, guano i bursztyn i ilustrują problemy prawno-społeczne związane zarówno z występowaniem surowców poza obszarem suwerenności danego państwa jak i prob[...]
EN Historical examples of organizational and legal solutions related to the exploitation of mineral resources are presented. Selected examples include gold, guano and amber and illustrate legal and social problems related to both the occurrence of raw materials outside the sovereignty of a given countr[...]
18
63%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Przeprowadzono odzysk jonów Au(III) z kwaśnych, chlorkowych roztworów wodnych metodą fotoredukcji pod wpływem światła UV. Jako fotokatalizator wykorzystano proszek dwutlenku tytanu o rozmiarach nanometrycznych. W wyniku redukcji kompleksu chlorkowego Au(III), na powierzchni TiO2 otrzymano[...]
EN Au(III) was recovered from an acidic aqueous solution via a photoreduction technique under UV light irradiation. Titanium dioxide nanopowder was applied as a photocatalyst. Gold was deposited onto TiO2 surface in the form of nanoparticles with average dimensions between 20 and 30 nm. The influence o[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2011 nr 81 91-102
PL W artykule poddano analizie sytuację na światowym rynku projektów zasobowych metali nieżelaznych, ze szczególnym uwzględnieniem miedzi, a także złota, które kontynuuje nieprzerwaną dobrą passę, bijąc kolejne rekordy cenowe. Omówiono kierunki inwestowania w branży prac prospekcyjnych i eksploracyjnyc[...]
EN The picture of world non-ferrous metals mining projects' market with particular reference to copper, as well as gold which continues the boom reaching the successive price heights, is analyzed and discussed in the paper. The investment trends in non-ferrous metals prospecting and exploration conside[...]
20
63%
Rudy i Metale Nieżelazne
2011 R. 56, nr 12 752-761
PL W artykule przedstawiono wyniki badań nad syntezą nanocząstek złota w roztworach wodnych, w układzie mikroreaktora przepływowego. Do syntezy zastosowano metodę redukcji. Prekursorem cząstek złota był kwas tetrachlorozłotowy (HAuCl4), a reduktorem hydrazyna (N2H4). Doświadczalnie określono wpływ taki[...]
EN The aim of this work is the gold nanoparticles synthesis in the flow microreactor system. For synthesis, the reduction method was applied. As a precursor of gold particles and a reductant of Au(III) ions, tetrachloroaurate acid (HAuCl4) and hydrazine (N2H4) were used, respectively. In the first part[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last