Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 48
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  złoża niekonwencjonalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Nafta-Gaz
2013 R. 69, nr 1 42--50
PL W większości przypadków wydobycie węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych jest ekonomicznie nieopłacalne bez wykonania w odwiercie zabiegu hydraulicznego szczelinowania. Z kolei bardzo ważnym czynnikiem decydującym o powodzeniu tego typu zabiegów jest odpowiedni dobór płynu szczelinującego. W złoża[...]
EN In most cases production of hydrocarbons from unconventional reservoirs without performing hydraulic fracturing treatment in the wellbore is economically unprofitable. Proper selection of fracturing fluid is a very important factor which has a crucial impact on the success of these types of treatmen[...]
2
100%
Technologia Wody
2014 Nr 6 (38) 64--77
PL Zabiegi szczelinowania hydraulicznego są ważnym etapem udostępniania zasobów złóż węglowodorów. W przypadku złóż niekonwencjonalnych są etapem koniecznym. Bez wykonania zabiegów szczelinowania hydraulicznego w tego typu formacjach niemożliwe jest prowadzenie komercyjnego wydobycia. Niekonwencjonalne[...]
EN Hydraulic fracturing is important stage of conventional reservoir completion. In the case of unconventional reservoirs it is obligatory stage of completion. Commercial production from this type of reservoirs is impossible without fracturing. The unconventional reservoirs of hydrocarbons begin to pla[...]
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL W pracy przedstawiono ogólne zagadnienia dotyczące problematyki shale gazu, kryteriów ich występowania, a także metodyczne podstawy klasyfikacji osadów będących potencjalnymi dla poszukiwań tego typu złóż. Artykuł przybliża problematykę niekonwencjonalnych złóż gazu, które według wielu specjalistów [...]
EN This-study presents the general issues related to the problems of shale gas, conditions of its occurrence and methodological basics of classification of residua, which are potential in searches in this type of fields. The article brings closer the problems of unconventional beds of gas, which (accor[...]
4
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
5
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL W pracach związanych z problematyką shale gas mamy do czynienia zwykle z substancją organiczną, będącą na wysokim stopniu przeobrażenia termicznego. Dotyczy to zarówno substancji kerogenowej jak i akumulowanych węglowodorów (ropa, kondensat). W przypadku kondensatów nie jesteśmy w stanie korzystać z[...]
EN Generally, in the scientific works related to shale gas we are dealing with the organic substance that is on the high level of a thermal maturity. It is concerning both kerogen substance and reservoired hydrocarbons (petroleum, condensate). In case of the condensates there is no possibility to use t[...]
6
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL W pracy przedstawiono wybrane problemy występujące w modelowaniu komputerowym eksploatacji gazu z pokładów węgla, złóż gazu zamkniętego (tightgas) oraz złóż gazu w łupkach (shale gas). Przedyskutowano specyficzne zjawiska fizyczne zachodzące w takich złożach oraz przedstawiono możliwości ich modelow[...]
EN The paper presents selected problems in computer modeling of unconventional gas reservoirs including coalbed methane, tight gas and shale gas. Selected physical phenomena occurring in such reservoirs are presented, and the possibility of mathematical modeling and numerical simulations is discussed. [...]
7
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL W referacie przedstawiono złoża niekonwencjonalne pod kątem wykonywania w nich zabiegów stymulacyjnych. Dokonano ogólnej charakterystyki niekonwencjonalnej technologii hydraulicznego szczelinowania przy pomocy mało lepkiej cieczy. Wskazano różnice pomiędzy zabiegami w złożach konwencjonalnych i niek[...]
EN The paper presents the characteristics of unconventional reservoirs for stimulation treatments. General characteristics of unconventional hydraulic fracturing technology using Slick-water was presented. Differences between treatments in conventional and unconventional reservoirs were described. They[...]
8
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Zasoby węglowodorów w złożach niekonwencjonalnych zaczynają odgrywać coraz większą rolę w globalnym bilansie energetycznym. Ich pozyskanie staje się wiodącym celem wielu firm naftowych z całego świata. Polski przemysł ma już pewne doświadczenia w tym obszarze poszukiwań. W minionych latach toczyły s[...]
EN The hydrocarbon resources in unconventional reservoirs are beginning to play an increasingly important role in the global energy balance. Their completion is becoming a leading target for many oil companies all over the world. Polish industry has already had some experience in this area of explorati[...]
9
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Praca zawiera analizę rozpoznania i udostępniania węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych, takich typów jak złoża gazu i ropy z łupków, złoża gazu zamkniętego, jak również zasoby metanu w hydratach. Regionalna prognoza dla niekonwencjonalnych złóż Ukrainy została wykonana na podstawie numerycznej a[...]
EN The results of analysis of the state of exploration, prospecting and extraction of hydrocarbons of unconventional type are quoted: shale gas, tight gas, coalbed methane, slate oil, gas hydrates and hydrocarbons of impact structures in Ukraine. Based on analysis of numerous dates and personal analyti[...]
10
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Praca przedstawia wykorzystanie metodyki szacowania zasobów złóż niekonwencjonalnych zaproponowaną przez United States Geological Survey na przykładzie wybranych obszarów basenu pomorskiego i lubelskiego. Metoda ta pokazuje podejście probabilistyczne do oszacowania zasobów i bazując na analizie Mont[...]
EN The paper presents the application of USGS methodology for assessing unconventional continuous resources on the example of the Paleozoic strata in Pomerania and Lublin Basin. The aim of this methodology is to estimate the volumes of technically recoverable oil and gas resources from a continuous acc[...]
11
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL W ramach projektu ShaleFore podjęto badania mające na celu udokumentowanie możliwości występowania niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego w utworach ilasto-mułowcowych miocenu autochtonicznego. W celu zintegrowania danych geologicznych, geofizycznych i złożowych przystąpiono do opracowania modeli st[...]
EN One of the main goal of the ShaleFore project is to establish and document the presence of unconventional hydrocarbons resources amid the autochthonous Miocene clay-mudstone formation. In order to integrate geological data, geophysical and reservoir properties, it is planned to perform and develop s[...]
12
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Złoża węglowodorów określane mianem niekonwencjonalnych, z uwagi na niskie wartości przepuszczalności formacji gazonośnych, na etapie udostępnienia i ewentualnej eksploatacji, wymagają zabiegów intensyfikacyjnych, najczęściej szczelinowania hydraulicznego. Podatność ośrodka skalnego na szczelinowani[...]
EN Fracture development and distribution in the rock medium is controlled by many factors. In this paper two type of factors influencing the fracture development: extrinsic-having the tectonic background and intrinsic (non-tectonic) — including the lithology, mineral composition, rock mechanics and Tot[...]
13
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Celem niniejszej publikacji jest zwrócenie uwagi na wyłaniający się i wymagający rozwiązania nowy problem, w literaturze światowej występujący pod nazwą scale effects. Złoża węglowodorów (przede wszystkim niekonwencjonalne) wymagają precyzji definiowania w zakresie geometrii lokalizacji i ilościowej[...]
EN The aim of this paper is to present a new issue that needs to be solved, known from English publications as a "scale effect". Conventional resources need a precision in defining a localization geometry as well as a quantitative estimation of reservoir parameters and the amount of resources. This is [...]
14
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Poszukiwanie gazu ziemnego w skałach łupkowych spowodowało potrzebę określania anizotropii azymutalnej ośrodka oraz znacznego zwiększenia precyzji informacji geologicznych uzyskiwanych z danych sejsmicznych. To z kolei wymaga zastosowania wielu nowych algorytmów przetwarzania danych sejsmicznych. Kl[...]
EN Search for the shale gas brought need to define azimuthal anisotropy of rock medium, and demand for essential increase of precision expected from seismic data. That, in turn, created need of many new algorithms for seismic data processing. Key techniques, and ideas behind their implementation, are i[...]
15
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Przeprowadzone badania głęboko zalegających utworów piaskowcowych w Karpatach Zewnętrznych wskazały na możliwość istnienia poziomów o znacznych porowatościach. Przeanalizowano wyniki badań parametrów zbiornikowych i filtracyjnych dla próbek skał z głębokości większych od 4500 m. Stwierdzono, że czyn[...]
EN Deep layer samples from the Outer Carpathians were investigated. Reservoir and filtration properties were investigated for sandstone samples from depths greater than 4500 m. Preformed investigations allow us to share that the base factor steering porosity is kind of cement, while mechanical compacti[...]
16
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL W pracy przedstawiono zasady wyliczania energii aktywacji dla próbek potencjalnych skał macierzystych reprezentujących utwory mezozoiczno-paleozoiczne Przedgórza Karpat. W tym celu wykorzystano wyniki analizy Rock-Eval przeprowadzonej w trybie Optkin, które poddawano optymalizacji w programie OPTKIN[...]
EN This paper describes the principles of calculating activation energy for potential source rocks samples representing Mesozoic-Paleozoic rocks from Carpathian Foredeep in Poland. Results of Rock-Eval analyses performed in Optkin mode were optimized by OPTKIN 3.0.3. program. Calculated parameters for [...]
17
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Złoża niekonwencjonalne tight i shale odgrywają coraz większa rolę w światowym bilansie energetycznym. Cechą charakterystyczną tych złóż jest konieczność wykonania zabiegów hydraulicznego szczelinowania w celu zwiększenia wydajności odwiertów i uzyskania ekonomicznie opłacalnego wydobycia ze złoża. [...]
EN The unconventional reservoirs in tight and shale formation play an increasing role in the global energy balance. A characteristic for these reservoirs is the necessity of hydraulic fracturing treatments to increase flow rate from the wells and achieve cost effective production from the reservoirs. P[...]
18
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
EN Potential unconventional gas volume in Ukraine is huge. There are coal bed methane, shale and tight gas types of reservoirs. The paper contain review of prospecting such types of reservoirs. Additionally, forecasting of gas production level and geological resources as well as necessary steps in eval[...]
RU Украина имеет значительный ресурсный потенциал нетрадиционного газа в виде метана угольных пластов, сланцевого газа и газа плотных коллекторов. В статье представлена информация о текущем состоянии основных этапов развития нетрадиционных газовых ресурсов в Украине. Также сформулирован прогноз начальн[...]
19
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Niekonwencjonalne złoża ropy i gazu stanowią wyzwanie interpretacyjne dla petrofizyków. Dobór właściwych metod badawczych jest kluczem do szczegółowej i poprawnej interpretacji przestrzeni porowej skał niskoporowatych i niskoprzepuszczalnych. W pracy zaprezentowano wstępne wyniki rentgenowskiej nano[...]
EN Unconventional oil and gas reservoirs are challenge for petrophysicists regarding qualitative and quantitative interpretation. Selection of appropriate research methods is the key in detailed and correct analysis of the pore space in this type of rocks. Preliminary results of rese arch are presented[...]
20
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Pomiary porowatości skał ze złóż niekonwencjonalnych stanowią wyzwanie ze względu na bardzo niską przepuszczalność, niewielkie rozmiary porów, wysoką zawartość substancji organicznej, jak i minerałów ilastych. Przedstawiona praca ma na celu przystosowanie metodyki pomiaru porowatości helowej do bada[...]
EN Porosity measurements of rocks from unconventional reservoirs are a challenge because of their extremely low permeability, small dimensions of pores, high content of organic substance and clay minerals. The goal of the presented work was to adapt the helium porosity measurements to investigation of [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last