Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 69
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  złoża kopalin
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Autorzy analizują wybrane sposoby wyznaczania stopy dyskonta dla wyceny wartości złóż kopalin metodami zdyskontowanych przepływów gotówki. Omawiają sposoby określania obu składowych części stopy dyskonta: stopy zwrotu na aktywach wolnycb od ryzyka i stopy ryzyka. Pokazują, które z omawianych metod m[...]
EN The authors analyse selected calculation methods of a discount rate to be applied in valuation of deposits using discounted cash flow methods. Methods to calculate both components of a discount-rate: a return rate from risk-free assets and a risk rate are described. The authors indicate which amon[...]
2
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 867-871
EN The results of field data processing with the application of state-of-the-art processing and interpretation methods are considered by the example of multiple hydrodynamic (flow) tests carried out in the well that has exposed carbonate reservoir with abnormally high pressures.
3
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono stan zasobów naturalnych kruszyw piaskowo-żwirowych i łamanych w województwie dolnośląskim na tle zasobów kraju. Podano wielkości wydobycia poszczególnych kopalin i dominujących producentów. Wykazano na znaczenie struktury transportu produktów do odbiorców oraz możliwości dalszego doku[...]
EN The current slate of natural resources of sand, gravel and crushed aggregates in Poland and Lower Silesia was presented. The size of extraction in recent years of each material was described. Key suppliers were listed, the structure of products transportation to receivers was described and environme[...]
4
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2004 nr 4 18-23
PL W artykule przedstawiono zmiany zasobów węgla brunatnego oraz metody eksploatowania i dokumentowania złóż kopalin towarzyszących występujących w nakładzie złóż wegla brunatnego. Opisano zadania słuzby geologicznej związane z wykonywaniem zadań dla potrzeb ruchu zakładu górniczego. Wskazano również [...]
EN In the article presented are the variations in lignite reserves, as well as the methods of mining extraction and documenting the deposits of associated minerals that occur in the lignite deposit overburden (cover). Described are the responsibilities assigned to the geological service unit related t[...]
5
80%
Górnictwo Odkrywkowe
6
80%
Archives of Thermodynamics
EN The paper presents the results of calculations related to determination of temperature distributions in a steel pipe of a heat exchanger taking into account inner mineral deposits. Calculations have been carried out for silicate-based scale being characterized by a low heat transfer coefficient. Dep[...]
7
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2004 nr 5 47-51
PL Autor nawiązuje do wcześniejszej, polemicznej publikacji dotyczącej własności złóż i użytkowania górniczego kopalin (Nr 1/113/2004). W sposób wnikliwy omawia złożone aspekty prawa własności złóż kopalin w zbiegu z prawem do nieruchomości gruntowej, biorąc pod uwagę miejsce prawa geologicznego i górn[...]
8
80%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL Stan zasobów złóż kopalin w Polsce jest systematycznie ewidencjonowany i przedstawiany corocznie w publikowanych bilansach zasobów kopalin i wód podziemnych. Zarejestrowanych jest w nim 8146 złóż (tab. 2). Gospodarka złożami kopalin jest regulowana ustawami "Prawo geologiczne i górnicze", "Prawo och[...]
EN Mineral resources in Poland are systematically evaluated and the actualized data on their amount yearly published as "Balance of resources of mineral deposits and underground waters in Poland". Recently data on 8146 deposits are recorded (tab. 2). The development of mineral deposits is realized unde[...]
9
61%
Przegląd Górniczy
2011 T. 67, nr 7-8 160--165
PL Brak jest wystandaryzowanych parametrów stosowanych w metodach wyceny złóż kopalin, stąd w referacie dokonano ich przeglądu podając charakterystyczne cechy i zastosowanie. Jest to o tyle istotne, iż metody te mogą być również podstawą do wyceny wartości całego przedsięwzięcia górniczego. Ponadto zgo[...]
EN There is a lack of standardised parameters used in mineral deposit valuation methods, therefore in the article their review has been performed giving characteristic features and application. This is essential because these methods can be also the basis for the valuation of the value of the entire mi[...]
10
61%
Przegląd Geologiczny
EN Possibilities of exploitation of a large part of mineral deposits appear limited by actual and planned land use and the related land ownership rights (especially in the case of opencast mining) and by various real and imaginary restraints resulting from landscape and environment protection. Such lim[...]
11
61%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2010 nr 79 31-41
PL Prawo geologiczne i górnicze jest szczególnym rodzajem prawa, gdyż reguluje zasady postępowania w realizacji prac geologicznych i działalności górniczej, które są również domeną wiedzy fachowej. Ma to istotne znaczenie dla właściwego formułowania przepisów prawa, ich rozumienia, interpretacji i wykł[...]
EN Geological and mining law presents the rules of geological works and exploitation of mineral deposits, which are also the essential topic of geological and mining knowledge. It is important for formulation of legal exigencies and their interpretation. If geological and mining knowledge is neglected [...]
12
61%
Surowce i Maszyny Budowlane
2011 nr 3 56-60
13
61%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2011 nr 7 12-17
PL Ochrona złóż kopalin jest ogólnie deklarowana w Prawie ochrony środowiska, a złóż eksploatowanych realizowana na mocy Prawa geologicznego i górniczego. Natomiast ochrona złóż niezagospodarowanych powinna być realizowana w ramach planowania zagospodarowania przestrzennego. Praktyka pokazuje jednak, ż[...]
EN Protection of deposits of minerals is generally declared in the Environment Protection Law and protection of exploited deposits is exercised by virtue of Geological and Mining Law. Protection of unmanaged deposits should be exercised within the framework of land development. In practice it turns out[...]
14
61%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W 50-letniej historii systematycznego dokumentowania złóż kopalin zbadane zostały i wprowadzone do bilansu zasobów liczne złoża dotychczas niezagospodarowane. Stanowią one rezerwę surowcową. Występują ograniczenia i zagrożenia dla zagospodarowania tych złóż, przez prawa własności nieruchomości grunt[...]
EN Mineral deposits in Poland are systematically explored and inventoried since more than 50 years. Lot of them remain not mined and consist undeveloped resources. There exist strong restraints for their usage in the future: the ownership law of ground properties, planned not mining land usage of depos[...]
15
61%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Artykuł przedstawia obowiązki przedsiębiorcy związane z eksploatacją kopalin towarzyszących oraz problematykę możliwości zagospodarowania i wykorzystania kopalin towarzyszących i kopalin użytecznych znajdujących się w nadkładzie złóż węgli brunatnych.
EN Onen-pit exploitations of resources deposits in connected to the overburden moving. In the case of lignite the mass of overburden moved is coal extracted. The overburden consists of minerals and rocks, exploitation of which can be economically viable, so those minerals and rocks can be treated as th[...]
16
61%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2012 nr 449 41--53
PL Jedną z form aktywności w ramach współpracy polsko-ukraińskiej jest opracowanie map geośrodowiskowych obszarów przygranicznych. Mapy takie wraz z syntetyczną informacją objaśniającą zawierają kompleksowe informacje o budowie geologicznej, zasobach kopalin, ich wykorzystaniu, walorach przyrodniczych [...]
EN Development of geo-environmental maps of transborder areas should be one of the significant form of activity in bilateral cooperation between Poland and Ukraine. Such maps accompanied by a guiding text contain the complex information about the geology, mineral resources and economic aspects of depos[...]
17
61%
Przegląd Geologiczny
2016 Vol. 64, nr 9 631--638
EN The article presents a concise description of management of raw rock materials in Poland, the state of geological exploration of its the deposits, restriction of resource base development, and changes in trends in regional terms. With regard to key groups of minerals their current economic use was d[...]
18
61%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Treścią publikacji jest problematyka wyceny aktywów geologicznych. Szczególną uwagą zwrócono na fazy poszukiwań oraz rozpoznania i dokumentowania złóż kopalin. 0mówiono zalecane w zagranicznych i krajowych kodeksach wycen podejścia i metody wyceny aktywów. Ocenie poddano metody podejścia kosztowego [...]
EN The presented article discusses selected problems of mineral assets 'valuation. Authors focus on the ones related to exploratfaafor and documentation of hypothetical deposits. Cost approach to valuation was placed in the centre of analysis. Following recommendations ofPOLVAL (Polish Code for Mineral[...]
19
61%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Wieloletnia praktyka autora, w zakresie dokumentowania i eksploatacji złóż kruszyw naturalnych, pozwala na przedstawienie kilku obserwacji związanych z funkcjonowaniem przepisów prawa geologicznego i górniczego, przepisów o ochronie przyrody i środowiska oraz innych aktów prawnych. Wynika z nich, że[...]
EN Many years of experience of the author in documenting and extraction of natural aggregate deposits allow to present some remarks relating to the application of geological and mining law, the provisions on the preservation of the nature and the environment and other legal acts. It follows that in the[...]
20
61%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Sporządzanie dokumentacji geologicznych, jest podstawową formą przekazywania informacji o wynikach badań geologicznych, które są wykorzystywane w praktyce. Na zagadnienia etyczne jej sporządzana i odpowiedzialność wykonawcy często zwraca się niedostateczną uwagę. Geolog jest twórcą informacji wykorz[...]
EN Geological report is the basic tool of presentation of results of geological field work. It is used in various practical applications. The ethical problems of their presentation and geologist responsibility of it are seldom discussed. The possibility of immediate verification of geological data and [...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last