Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 50
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  złoża gazu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czysta Energia
2013 Nr 2 38--39
2
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 795-799
EN In the paper, as the proposal to discussion, the ways of forecasting of indicators of gas production at final stages of the development are estimated. Objects of study are 3 gas fields of the West-Ukrainian gas region. In the course of long exploitation, recovering culling more than 80% of reserves,[...]
3
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 839-844
EN Ensured well spouting under liquid accumulation at its bottom is an urgent problem at Berezivka gas condensate deposit. It is caused by lack of natural high-pressure gas sources at its Western end. Therefore, the further operation of low debit wells is impossible without application of novel technol[...]
4
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 879-887
PL Złoża gazowe w strukturze skały zbiornikowej oprócz węglowodorów często zawierają także wodę związaną oraz podścielającą wodę złożową w równowadze fazowej z gazem. Wskutek kontaktu z wodą (solanką) następuje "transfer mas" i niektóre składniki gazu częściowo migrują do fazy wodnej. W wyniku tego zja[...]
EN Gas reservoirs apart from hydrocarbons contain also interstitial brine in equilibrium and frequently are underlain by an aquifer. In reservoir conditions appears mass transfer due to this water-gas contact. Phase properties of reservoir fluid changes. In addition, the mass transfer between the hydro[...]
5
100%
Nafta-Gaz
PL W artykule przedstawiono współczesny okres poszukiwań złóż gazu ziemnego we wschodniej części zapadliska, który charakteryzuje się znaczącym przyspieszeniem tempa odkrywania nowych akumulacji. Wysoki wskaźnik trafności jest rezultatem dużego postępu techniczno-interpretacyjnego, a przede wszystkim k[...]
EN The paper characterizes the contemporary period of explorations of gas deposits in eastern part of Carpathian Foredeep. It is featured by speeded up discovering of new accumulations. The high ratio of searching accuracy results from advanced methods, used in interpretational jobs, and - first of all[...]
6
100%
Nafta-Gaz
2002 R. 58, nr 9 447-455
PL Referat zawiera zarys historii poszukiwań i odkryć złóż ropy i gazu w Karpatach i zapadlisku przedkarpackim. Przedstawiono również perspektywy poszukiwań w niższym piętrze strukturalnym Karpat oraz osadach miocenu i skałach podłoża zapadliska przedkarpackiego. Podkreślono zależność kolejnych odkryć [...]
EN The history and the recent hydrocarbon discoveries in the Carpathians and the Carpathian Foredeep were presented in that paper. During 150 years 67 oil and 17 gas fields have been discovered in the Polish Flysch Carpathians and almost 12 million tons of oil and around 13 billion m3 of gas was produc[...]
7
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
8
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
9
75%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 1041-1047
PL Na obszarze Karpat Zachodnich występowanie złóż gazu ziemnego znane jest z kilku rejonów [1-3]. Jednym z nich jest rejon Pogórz - Kowale. Przemysłowe nagromadzenia węglowodorów gazowych w tym rejonie, jak i w rejonie bezpośrednio z nim sąsiadującym (Dębowiec-Simoradz) [4, 5] występują w utworach mio[...]
EN The principal aim of this study is the geochemical characterization of the two main sequences of potential source rocks the Miocene and the marboniferous of Pogórz-Kowale region. Based on geochemical analyses, such as Rock-Eval, GC, GC-MS (biomarkers) and data interpretation, source rock organic mat[...]
10
75%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
11
75%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
EN In the flow of dilute high-weight polymer solutions in channels of variable cross-section elastic turbulence occurs at low Reynolds number increase of hydraulic resistance by several times in comparison with water is found. And viscosity of а solution only by 10-20% exceeds viscosity of water. This [...]
12
75%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
EN This article explains tlie method of defining oil and gas bearing stratum after the clay swelling coefficient. When the value of clay swelling coefficient is low oil and gas saturation of rock is foreseen. This method is based on selecting bore core samples while boring and constructing litologic pr[...]
13
75%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
EN The article is devoted to reserves estimation process. Influence of the most important stage of the process — well log correlation is considered. A software for automatic well log correlation, geological modeling and reserves estimation is presented in the article. Its possibilities and features are[...]
14
75%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
EN Calcareous nannofossils from Paleocene sediments of two boreholes (Odeska-6 and Odeska-20) of the North-Western Shelf of the Black Sea were examined. Five nannofossil zones of Martini (1970), Okada & Bukry (1980) and Quillevere et al. (2002) were identified: combined Cruciplacolithus tenuis — Chias[...]
15
75%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
EN Аll the difficulties that geophysical methods have in studies of deposits represented by frequent alternation of thin beds are well known. Because of the low vertical resolution of well logging with large radius it is very difficult to do the quantitative and qualitative geological interpretation of[...]
16
75%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
EN The results of research, development and creation of the computer-aided information system for gathering, systematization and processing the great amount of data, taken from the results of the well research are shown in this article. The features of the modern software technical tools usage on all l[...]
17
75%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
EN The choice of strategy and tactics in oil and gas fields' development demands a complex analysis to diagnose the current layer condition. The complex analysis makes it possible to define the tendencies of oil and gas production process's development and to make timely decisions in regulating the reg[...]
18
75%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL W pracach związanych z problematyką shale gas mamy do czynienia zwykle z substancją organiczną, będącą na wysokim stopniu przeobrażenia termicznego. Dotyczy to zarówno substancji kerogenowej jak i akumulowanych węglowodorów (ropa, kondensat). W przypadku kondensatów nie jesteśmy w stanie korzystać z[...]
EN Generally, in the scientific works related to shale gas we are dealing with the organic substance that is on the high level of a thermal maturity. It is concerning both kerogen substance and reservoired hydrocarbons (petroleum, condensate). In case of the condensates there is no possibility to use t[...]
19
75%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL INiG prowadzi badania nad opracowaniem nowej generacji specjalistycznych środków chemicznych dla kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego. Praca jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka" na lata 2007[...]
EN INiG develops a new generation of specialty chemicals for the continuous crude oil and gas exploitation. The work is co-sponsored by the European Union, from the European Fund of Regional Development within the framework of the Operational Programme "Innovative Economy", 2007-2013.
20
75%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
EN Active formation water intrusion and loss of large amounts of condensate water in reservoir not only reduces the hydrocarbons (HC) recovery efficiency but also contributes to reservoir rock’s geochemical defeat during HC development. Forecasting idea of scale and water encroachment time of oil-and-g[...]
RU Активное внедрение пластовых вод, выпадение больших объемов конденсационных вод в пласте при разработке месторождений углеводородов (УВ) не только снижает эффективность добычи УВ, но и способствует геохимическому поражению пород коллекторов. Идея прогнозирования масштабов и времени обводнения нефтег[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last