Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 283
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  złącze spawane
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 69 399-404
PL Na podstawie wyników badań własnych i analizy wyników badań innych autorów wykazano, że istniejący dotychczas pogląd o decydującym wpływie na wytrzymałość zmęczeniową złącz spawanych karbu złącza spawanego może być dyskusyjny.
EN In the paper were presented author's test results and other publications. It was made that present look about deciding effect on fatigue strength of welded joints of one notch can be discussing.
2
80%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
2001 R. 45, nr 5 118-120
PL Przedstawiono kilka nowoczesnych technik badań nieniszczących złączy spawanych. W szczególności opisano zautomatyzowane systemy badań ultradźwiękowych oparte na wykorzystaniu zarówno konwencjonalnej techniki echa, jak również techniki TOFD. Opisano przykład zastosowania zautomatyzowanych badań ultra[...]
EN It has been presented several up-to-data techniques of non-destructive testing of welded joints. In particular, it has been described automated systems for ultrasonic testing based on use of both conventional echo and TOFD techniques. It has been given the example of application of automated ultraso[...]
3
80%
Przegląd Spawalnictwa
PL Opis projektu procedury badań wizualnych na podstawie obowiązujących norm, w którym ustalono kolejność działań i ich zakres. Podano ujednolicony schemat dla wszystkich wyrobów, umożliwiający zmniejszenie kosztów i gwarantujący powtarzalność wyników.
EN Description of the design of a procedure of visual examinations on the basis of obligatory standards, which gives the sequence of operations and their scope. An unified diagram is set out for all products permitting to reduce costs and ensure repeatibility of results.
4
80%
Przegląd Spawalnictwa
5
80%
Przegląd Spawalnictwa
6
80%
Przegląd Spawalnictwa
7
80%
Przegląd Spawalnictwa
8
80%
Przegląd Spawalnictwa
9
80%
Przegląd Spawalnictwa
10
80%
Przegląd Spawalnictwa
PL Określenie wytrzymałości złącza na nagłe obciążenie dynamiczne, na podstawie pomiaru twardości złączy spawanych i wielkości sfery wpływu ciepła. Istotą metody UCI jest wartość twardości, zmierzona przesunięciem częstotliwości rezonansowej mechanicznego rezonatora.
EN Determination of the strength of a joint to a sudden dynamic load, based on hardness testing of welded joint and the size of heat-affected zone. The essence of the method UCI is the value of hardness corresponding to the shift of the resonant frequency of a mechanical resonator.
11
80%
Przegląd Spawalnictwa
PL Przedstawiono ocenę podatności na niszczenie wodorowe złączy spawanych ze stali S355. Jako parametry niszczenia wodorowego wybrano względne wartości: energii zniszczenia, wydłużenia, przewężenia i wytrzymałości na rozciąganie. Parametry te wyznaczono w próbie odkształcania z małą prędkością na prób[...]
EN Evaluation of hydrogen degradation of welded joints of S355 steel was discussed. Relative values of fracture energy, elongation, reduction in area and tensile strength were selected as the parametres of hydrogen degradation. These parametres were established in slow strain rate test with round and s[...]
12
80%
Przegląd Spawalnictwa
13
80%
Przegląd Spawalnictwa
14
70%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2011 z. 98 9-10
EN The paper presents results of fatigue tests of welded joints. Experimental data have been derived from tests carried on as-welded specimens of a transverse stiffener type, submitted to constant amplitude fully reversed axial loading. For the results, statistical evaluation have been undertaken by[...]
15
70%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2010 z. 96 7-8
EN The paper presents comparison of experimental fatigue lives of double-V butt welded joints and plane V-notched specimens. The tested elements were made of constructional steel S355N, and they had the same stress concentration factors Kt. The paper presents fatigue characteristics of the tested eleme[...]
16
70%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 10 560-563
PL Przedstawiono wyniki rentgenograficznych badań 28 stalowych mostów kolejowych o konstrukcji blachownicowej, w których stwierdzono pęknięcia spoin. Określono stopień koncentracji naprężeń spowodowanych wykrytymi wadami spawalniczymi i podano wytrzymałość zmęczeniową spoin uzyskaną w badaniach laborat[...]
EN Results of ronthenographic investigation of 28 steel plate girder railway bridges on which stress cracking in joints has been observed are presented. The degree of stress concentration caused by detected welding defects and also fatigue strength of joints obtained in laboratory tests are determined.
17
70%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2005 z. 82 241-248
PL W pracy przedstawiono wyniki badań rozkładów odkształceń w otoczeniu pęknięcia zmęczeniowego w laserowym złączu spawanym. Badane złącze stanowi fragment stalowej struktury typu sandwich. Do pomiaru odkształceń zastosowano metodę laserowej interferometrii siatkowej i laserowy ekstensometr siatkowy LE[...]
EN In the paper the results of the investigations of strains distribution in the fatigue crack zone of laser welds were presented. The tested joint represents a part of steel sandwich structure. The moiré interferometry technique and laser grating extensometer system LES was applied to strain measureme[...]
18
70%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2014 z. 104 193-196
EN Welded joints are areas of increased stresses in construction. The reason for this phenomenon is associated with the nonhomogeneous mechanical, structural and geometrical properties of the weld. It is very common to assume that the shape of the weld is uniform over the entire length and it is not de[...]
19
70%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu cyklu cieplnego spawania na strukturę i własności mechaniczne stali duplex X2CrNiMoN 22-5-3. Ponadto przedstawiono badania złącz spawanych podstawowymi metodami wykorzystywanymi w przemyśle. Określono wpływ energii liniowej spawania na strukturę stali, stref[...]
EN The results of investigations of the influence of thermal cycle of welding on the structure and mechanical properties of the duplex stainless steel X2CrNiMoN 22-5-3 are presented. Moreover this paper presents investigations of the welded joints carried out by elementary welding methods. The influenc[...]
20
70%
Przegląd Spawalnictwa
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last