Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 60
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wzrost
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2019 nr 1 40--41
PL Sytuacja na rynku transportu drogowego w Unii Europejskiej była w 2018 roku niezwykle ciekawa. Niemal całe pierwsze półrocze przyniosło zdecydowane spadki możliwości przewozowych, które wraz ze wzrostem cen za transport stanowiły ogromne wyzwanie dla załadowców. Wszystko wskazywało na to, że po odbi[...]
2
75%
Archives of Foundry Engineering
EN The kinetics of phase transformations has been studied within the framework of the Kolmogorov- Johnson-Mehl-Avrami (KJMA) theory. This theory accurately describes only the parallel growth of anisotropic products with identical convex shape. The identical growth velocity distribution at an interface [...]
3
75%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2001 nr 5 13-15
4
75%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Celem artykułu jest prześledzenie wstępnych doświadczeń dotyczących konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w pierwszym okresie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Doświadczenia te są konfrontowane z ocenami i oczekiwaniami formułowanymi w okresie poprzedzającym akcesję, jak również z sz[...]
EN The main goal of the paper is to examine few observations on competitiveness of polish companies, emerging within the first period after joining Poland the EU. These observations are confronted with the pre-accession opinions and expectations concerning competitiveness and then an attempt to sketch [...]
5
75%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 3 211--218
PL Zbadano wpływ zwiększonego stężenia CO2 na wzrost siewek wybranych zbóż ozimych. Kulturę roślin prowadzono na pożywce Hoaglanda przy podwyższonym stężeniu CO2 (400, 800, 1200 i 1600 ppm). Podwyższone stężenie wpłynęło korzystnie wywołując zwiększenie mierzonych parametrów nawet przy potrojonym i poc[...]
EN Influence of high CO2 concentration on some winter cereals’ seedlings was tested in lab experiments. The seedlings were grown on Hoagland medium at CO2 concentrations of 400, 800, 1200, 1600 ppm. The high concentration of CO2 enhanced parameters, even at threefold and quadruple CO2 levels.
6
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Badano szczep Beauveria bassiana o nazwie Bb5. Do podłoża dodawano pojedyncze jony metali (Cd, Pb, Cu, Mn, Mg i Zn) oraz ich mieszaniny w zróżnicowanych stężeniach. Zmierzono wzrost powierzchniowy (średnicę i powierzchnię) na podłożu stałym w szalkach Petriego oraz przyrost biomasy grzybni w kolbach[...]
EN The research used Bb5 strain of Beauveria bassiana entomopathogenic fungus. A supplement of single metals (Cd, Pb, Cu, Mn, Mg and Zn) was used in three concentrations in the experiment, appropriately for each ion and mixture of all selected metal ions. The following parameters were measured for indi[...]
7
75%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Ze względu na potrzebę ograniczenia skażenia środowiska coraz chętniej stosuje się w ochronie roślin preparaty oparte na związkach naturalnych. W przedstawionej pracy badano wpływ trzech biopreparatów na wzrost kolonii pięciu gatunków grzybów z rodzaju Fusarium: F. avenaceum, F. culmorum, F. gramine[...]
EN Preparations based on natural compounds are more and more willingly applied for plant protection because of the need for reducing environmental contamination. In the present study the effect of three biopreparations on the growth of colonies of the five species of the genus Fusarium was investigated[...]
8
75%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W warunkach in vitro oddziaływanie nawozu PRP SOL na wzrost liniowy kolonii badanych grzybów fitopatogennych zależał przede wszystkim od gatunku grzyba oraz zastosowanej koncentracji nawozu w podłożu hodowlanym. Niezależnie od zastosowanego stężenia stwierdzono najsilniejsze fungistatyczne oddziaływ[...]
EN Under conditions in vitro the effect of PRP SOL fertilizer on linear growth of the investigated phytopathogenic fungi colony in the first place depended on the fungus species and concentration of the fertilizer applied in the culture medium. Independently of the applied concentration, the strongest [...]
9
75%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2008 nr 3 22--24
10
63%
Proceedings of ECOpole
2008 Vol. 2, No. 2 455--459
PL Do prawidłowego wzrostu drożdży niezbędne są optymalne stężenia makro- i mikroelementów. Badano wpływ jonów kobaltu(II) na wzrost i plon biomasy drożdży Saccharomyces cerevisiae namnażanych na podłożu naturalnym i syntetycznym. Badano również absorpcję kobaltu przez komórki drożdży. Stwierdzono niek[...]
EN For a regular growth the yeast requires macro- and microelements at optimal concentrations. The effect of Co2+ on growth and biomass yield of Mautner and YT Saccharomyces cerevisiae yeast was studing using brewery wort and synthetic medium. Bioaccumulation of cobalt in yeast biomass was also determi[...]
11
63%
Archives of Foundry Engineering
EN The paper presents adaptation problem of lamellar growth of eutectic. The formation of rod eutectic microstructure was investigated systematically. A new rod eutectic configuration was observed in which the rods form with elliptical cylindrical shape. A new interpretation of the eutectic growth theo[...]
12
63%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 1 183-190
PL Użytkowanie wieloletnich roślin pastewnych, a w szczególności traw, związane jest z wielokrotnymi przejazdami ciągników i maszyn po powierzchni upraw, co prowadzi do zagęszczenia gleby, uszkodzenia odrastających pędów roślin i w konsekwencji powoduje obniżenie ich wydajności. W celu określenia wpływ[...]
EN Using perennial fodder plants, and in particular grass, involves repeated runs of tractors and machines on the cultivated areas. This leads to soil compaction, damage of shooting-up plant sprouts, and as a consequence lowers their productivity. A three-year study based on field experiment was carrie[...]
13
63%
Polish Journal of Ecology
EN Alpine treeline is an important ecological boundary, marked by a change in site conditions and plant communities when crossing the forest limit, and tree growth at treeline is strongly constrained by the harsh environment. Finer resolution studies of tree radial variation on short temporal scales ca[...]
14
63%
Cement Wapno Beton
PL Omówiono polimorfizm krzemianu trójwapniowego oraz właściwości optyczne tworzących się faz i formy ich występowania w klinkierze. Zwrócono także szczególną uwagę na warunki krystalizacji i ich wpływ na wzrost kryształów.
EN The polymorphism of tricalcium silicate and optic behaviour of phases formed in clinker as well as their crystal habit are discussed. The attention is also paid to the conditions of crystallization and their influence on the crystal growth.
15
63%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Jony metali pelnią wiele ważych funkcji życiowych w komórkach mikroorganizmów. Biorą udział w syntezie protein, kwasów tluszczowych, węglowodanów, stanowią centra aktywne wielu enzymów. Badano wpływ jonów ołowiu(II) na wzrost szczepów B1 i G1 rosnących na naturalnym i syntetycznym podłożu. Stwierdz[...]
EN Metal ions play many vital functions in the cells of microorganisms. They participate in protein, lipid acids and carbohydrate syntheses, and constitute the active centers of many enzymes. The influence of lead (II) ions on the growth of B1 and G1 strain cultures grown on both a natural and a synthe[...]
16
63%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Badano wpływ jonów CU[wzór], Ni[wzór], Pb[wzór] i Zn[wzór] na wzrost, biomasę i kumulację czterech izolatów gatunku Cladosporium herbarum w warunkach laboratoryjnych. Dwa izolaty pochodziły z niezanieczyszczonych metalami ciężkimi gleb z Karkonoskiego Parku Narodowego, dwa pozostałe - z gleb zaniecz[...]
EN The effect of CU[formula], Ni[formula] and Zn[formula] on the growth, biomass and cumulation was examined for four Cladosparium herbarum isolates under laboratory conditions. Two isolates derived from soils of the Karkonosze National Park (KNP), not contaminated with heavy metaIs, and the other twa [...]
17
63%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Zbadano wpływ [WZÓR] na charakterystykę produkcji (długość korzeni i pędów w przeliczeniu na suchą masę) oraz pobrania kadmu przez organy szałwii lekarskiej (Salvia officinalis L.) odmiany Krajova (pochodzącej ze Słowacji) i odmiany Primorska (pochodzącej z Jugosławii). Dwumiesięczne rośliny przez s[...]
EN The effeets of [formula] on production characteristies (length of roots and shoots as well as dry mass of roots and shoots) and cadmium uptake in the plant organs in two eultivars of Salvia officinalis L., cv. Krajova (Slovakian provenance) and cv. Primorska (Yugoslavian provenanee) were studied. Tw[...]
18
63%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Badano wpływ insektycydu (fenitrotion) oraz dwóch herbicydów (chlorydazon i MCPA) na wzrost populacji Scenedesmus subspicatus 86.81 SAG. Na podstawie danych dotyczących liczebności glonów oraz tempa wzrostu wyznaczono wartości wskaźnika toksykologicznego EC50. Stwierdzono, że fenitrotion i chlorydaz[...]
EN Scenedesmus subspicatus 86.81 SAG was used to study the effect of a insecticide (fenitrothion) and two herbicides (chloridazon and MCPA). The algae were exposed to different pesticide concentrations. The cell density and growth rate served for estimation of EC50 values. Fenitrothion and chloridazon [...]
19
63%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The human body’s posture control is a complex system of organs and mechanisms which controls the body’s centre of gravity (COG) over its base of support (BOS). Computerised Dynamic Posturography (CDP) allows for the quantitativeand objective assessment of the sensory and motor components of the body[...]
20
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W artykule potraktowano miasto przyszłości i przyszłość miasta jak dwa odrębne problemy, na które odpowiedź nie musi być identyczna. Wychodząc od pojęć wzrostu, lokalności oraz sposobów przełamywania barier wielkości, przeanalizowano wpływ, jaki mogą mieć nowe technologie komunikacyjne, głównie Inte[...]
EN In this paper the terms city of the future and the future of the city, are being looked at as the two separate problems, to which the solution may not be identical. Starting with the concepts of growth, locality and ways of overcoming barriers of size, it will be examined, what kind of impact the ne[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last