Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 58
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wzrost gospodarczy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Organizacja i Zarządzanie Przemysłem
2002 z. 14 135-159
PL Badania pokazują, że poziom wejść i wyjść przedsiębiorstw z rynku wpływa na wzrost gospodarczy w przeciągu dłuższego czasu. Czas jest potrzebny do rozwoju powstających firm, rozszerzenia ich działalności i wzrostu konkurencyjności. Przedsiębiorczość jest powiązana z regionem kraju, a niektórzy zwykl[...]
EN Research shows that the entry and exit barriers have an impact on the growth of entrepre-neurship over a period of time. Time is essential for the development of arising enterprises, for widening of their businesses and the growth of their being competitive. Entrepreneurship is connected with the re[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2005 nr 4 (76) 143-155
PL Region Morza Bałtyckiego odnotowuje jeden z najwyższych w Europie wskaźników wzrostu gospodarczego. Celem artykułu jest analiza czynników determinujących wzrost gospodarczy w regionie. Ponadto określono uwarun-kowania i możliwości wzrostu wymiany handlowej w regionie w przyszłości na tle zmian zacho[...]
EN The region of the Baltic Sea is recording an economic growth index which is one of the highest in Europe. The purpose of the paper is to analyse the factors determining this economic growth. The paper also describes the conditions and possibilities of trade exchange increase in the region in future [...]
3
80%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W niniejszej pracy weryfikowana jest hipoteza o zależności między wartością transakcji kartami płatniczymi a spożyciem indywidualnym oraz nakładami na środki trwałe. Dla sprawdzenia tych relacji zbudowane zostały modele ekonometryczne oparte na kwartalnych szeregach czasowych. Stosunkowo niewielki z[...]
EN The hypothesis of the dependence between value of the transactions with debit cards and individual consumption and the amount of fixed assets was verified. In order to check these relations, econometric models based on quarterly time series were built. Relatively small data range, including 28 quart[...]
4
80%
Problemy Ekologii
2000 R. 4, nr 5 177-189
PL Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: - na czym polega sektorowe, a na czym integralne traktowanie człowieka i jego środowiska w wymienionych strategiach i w jaki sposób przejawia się ono w praktyce, - jakie mechanizmy powodują sektorowe i integralne ujmowanie człowieka i[...]
EN The paper is thought to give answers to the following questions: - what is the difference between segmental and integral approach to man and his environment in the strategies mentioned, and in which way they are observed in practice, - which mechanisms lead to segmental and integral approach to man [...]
5
80%
Postępy Fizyki
EN A macroeconomic model with human capital is discussed. It is demonstrated that at late stages of economic development science, especially physics, is the main factor determining the rate of economic growth. It is also argued that physics can play an important role in understanding economic processes[...]
6
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
2003 Z. 8 235-247
PL Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) jest pojęciem obecnym w literaturze krajowej i światowej zaledwie od kilku lat. To nowe zjawisko, zgodnie z definicją OECD, oznacza taką gospodarkę, w której wiedza jest tworzona, przyswajana, przekazywana i wykorzystywana bardziej efektywnie przez przedsiębiorstwa,[...]
EN Knowledge-based economy is a new term that has been present in the national and world literature merely for a few years. The term according to OECD definition means such an economy where the knowledge is created, acquired, distributed, and used more efficiently by the companies, organisations, indiv[...]
7
80%
Problemy Ekologii
1999 R. 3, nr 6 219-225
PL Celem niniejszego artykułu jest pokazanie; - w jaki sposób jakość życia (dobrobyt) jest rozumiana w strategii wzrostu gospodarczego i w zrównoważonym rozwoju, - za pomocą jakich mierników usiłuje się tę jakość mierzyć w obydwu strategiach, - w jakiej relacji pozostają stosowane do oceny poziomu jak[...]
EN This article aims to show: -how the life quality (the welfare) is understood in the economic growth and sustainable development strategies, - in which way the quality is being measured in both strategies, - how the standards of sustainable development used for evaluating the life quality are related[...]
8
70%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono zmiany zachodzące na rynku transportu morskiego pod wpływem recesji i ożywienia gospodarczego w latach 2008-2009. W wyniku recesji bez pracy było pond 500 kontenerowców (12% stanu światowej floty) o łącznej pojemności około 1,5 mln TEU, a armatorzy zakończyli 2009 r. ze stra[...]
EN In the article the author presents the changes in the container shipping market due to the influence of the global economy recession and recovery in 2008-2010. As a result of recession more then 500 containerships are idle (12% world container fleet) with the global capacity 1,5 million TEU. Thereby[...]
9
70%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2007 Nr 50, t. 2 467-474
PL W gospodarkach rynkowych bankructwo przedsiębiorstwa traktowane jest jako naturalny regulator systemu ekonomicznego. W artykule zaprezentowano różne mierniki bankructwa: liczbę składanych w sądach wniosków upadłościowych, liczbę ogłaszanych przez sąd upadłości oraz ich przyrosty, wskaźniki nowopowst[...]
EN In the developed market-economy the bankruptcy of enterprises can be regard as natural regulator of economy system. In the paper there is presented the problem with measurement of bankruptcy and were shown various indicators of business failure: number of bankruptcy petitions submitted to the courts[...]
10
70%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
1999 Nr 13 281-286
11
70%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy zaproponowano symulacyjny model cyklu koniunkturalnego. Jednym z ważnych czynników przyczyniających się do pojawiania się cykli są naturalne opóźnienia pomiędzy decyzją o podjęciu inwestycji a momentem rozpoczęcia produkcji zainicjowanej tą inwestycją. Efekt ten jest znany od dawna, jednakże[...]
EN The simulation model of business cycles emergence, due to the natural delay between investment and production ('delayed response effects'), is presented. The computer simulation of the model reveals the investment delay is really important factor but it is hardly to say that it is the only factor an[...]
12
70%
Geomatics, Landmanagement and Landscape
2013 no. 4 35--43
EN For many years the European Union has been taking ambitious actions as a part of climate policy and the related greenhouse gasses emission limitations, which are based on the will to become the world leader. These actions are also taken in Poland, as a part of restructuration of the main sectors of [...]
13
70%
Logistyka
2019 nr 2 37--37
PL Okres po wejściu Polski do Unii Europejskiej to czas bezprecedensowego wzrostu gospodarczego. PKB wzrósł w tym czasie o 118%. Wchodząc do Unii nasz PKB na mieszkańca sięgał zaledwie połowy średniej unijnej. W 2017 roku było to już 70%, przy czym region stołeczny to aż 150% unijnego PKB per capita. N[...]
14
61%
Ekonomia i Zarządzanie
EN The main aim of the study was to analyze the impact of inflation on the economic growth in Poland in the period from 1991 to 2009. In the paper, methods based on the literature study of international economics and international finance as well as econometric methods (Vector Autoregression Model - VA[...]
15
61%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W opracowaniu przedstawiono problematykę możliwości oddziaływania państwa na długotrwały wzrost gospodarczy w realiach polskiej transformacji. Wskazano na koniunkturalny cykl polityczny jako istotny element zakłócający pragmatykę działań ekonomicznych. Na tle wybranych koncepcji polityki pobudzania [...]
EN The paper presents the most revelant metod of creation long term economic growth stimulation policy in Polish transformation reality (1990-2000). Political cycle of prosperity is pointed as an important element, which has its own influence on economic growth policy conceptions some factors of balan[...]
16
61%
Journal of KONBiN
PL Artykuł koncentruje się na określeniu warunków niezbędnych dla pozytywnego efektu FDI - FOREIGN DIRECT INVESTMENT ("bezpośrednie zagraniczne inwestycje") - na wzrost gospodarczy. W tym celu skorzystano z bazy danych "Global Competitiveness Report" - "Światowego Raportu Konkurencyjności". W przypadku[...]
EN The paper concentrates on determination of prerequisites for the positive effect of FDI on economic growth. For this purpose database of "Global Competitiveness Report" is used. Significant evidence was obtained for institutions, infrastructure, health and primary education, meaning that improvement[...]
17
61%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy omówiono czynniki wzrostu gospodarczego wg Solowa. Podkreślono rolę technologii jako determinanty wzrostu gospodarczego. Zwrócono uwagę na katastrofalną sytuację badań naukowych wynikających z bardzo niskiego finansowania przez przemysł i budżet w porównaniu do innych rozwiniętych krajów. Ko[...]
EN In the paper factors of economic growth according to Solow have been discussed. The role of technology as the determinant of this growth has been underlined. An attention has been focused on disastrous situation of scientific research in Poland due to very low financing from budget and industry in c[...]
18
61%
Management
2013 Vol. 17, no. 1 394--405
PL Głównym celem artykułu jest weryfikacja hipotezy odnośnie istnienia konwergencji w rozwoju gospodarczym w ramach Unii Europejskiej, co odzwierciedlone jest w zmniejszeniu różnic w poziomie rozwoju gospodarczego krajów członkowskich. Nowe kraje członkowskie rozwijają się szybciej niż kraje należące d[...]
EN The key aim of the article is to verify the hypothesis concerning convergence in the economic development of the EU member states, which is reflected in evening out differences in the economic development level of the EU member states. New member states develop faster than old member states. In the [...]
19
61%
AGH Managerial Economics
2012 nr 12 79--108
PL Głównym celem tego artykułu było dostarczenie dowodów na istnienie dynamicznych współzależności pomiędzy wzrostem ekonomicznym a deficytem budżetowym i handlowym w przypadku dziesięciu nowych członków Unii Europejskiej będących w fazie transformacji. Warto podkreślić, że oprócz ustalenia kierunków z[...]
EN The main goal of this contribution was to provide evidence on the dynamic interdependencies between economic growth and budget and trade deficits in ten new EU members in transition in the last decade. It is worth to note, that besides establishing directions of causal relationships this paper also [...]
20
61%
Transport Problems
2014 T. 9, z. 4 63--72
EN This paper uses Feder model to test impacts of transport infrastructure on economic growth. With China provincial data from 1990-2010 the empirical models, including Basic model, Time-Lag model and Spatial model, demonstrate that transport infrastructure does have a positive Spillover Effect on econ[...]
DE Diese Thesis benutzt Feder-Model, um die Auswirkung der Transportinfrastruktur, die auf das wirtschaftliche Wachstum zu untersuchen. Mit den Daten aus chinesischen Provinzen zwischen 1990 und 2010 durch das empirische Modell, in dem das Basic-Model, Time-Lag-Model und Spatial-Model beinhaltet, kann [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last