Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wzmocnienie gruntu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Magazyn Autostrady
2017 Nr 8-9 62--67
PL W artykule przedstawiono charakterystykę gruntów organicznych – kryteria podziału oraz wymogi ich ulepszenia, wzmocnienia lub modyfikacji przekroju poprzecznego nasypów wraz z technologią ich wznoszenia, pojawiające się w konkretnych sytuacjach. Zapraszamy również do zapoznania się z innymi zagadnie[...]
2
100%
Magazyn Autostrady
2018 Nr 11-12 46--49
PL W artykule poruszono zagadnienie z zakresu stabilizacji gruntów oraz poziomowania przy użyciu nieinwazyjnej technologii iniekcji geopolimerowych. W pierwszej części artykułu skupiono się na charakterystyce materiału geopolimerowego oraz na typach procesów iniektowania substancji w podłoże. W dalszej[...]
3
75%
Inżynieria i Budownictwo
2008 R. 64, nr 5 247-250
PL Omówiono zastosowanie metody wgłębnego mieszania gruntu. Przedstawiono wyniki wykonanego studium oraz sposób w jaki przeprowadzono analizę i podjęto decyzję o wyborze jednej z dostępnych metod wzmacniania gruntu.
EN The use of Deep Soil Mixing method is discussed. Results and methods of an analysis are presented as well as the reasons for the choice of one of the available ground strengthening methods.
4
75%
Przegląd Budowlany
EN Underdrainage examples and theirs basic data. Fuctioning of meshes and fabrics used during construction of earthen structures.
5
75%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2003 z. 97 83-90
PL W referacie rozważane są modele interakcji w systemie 'kolumna kamienna-bardzo słaby grunt'. Artykuł przedstawia podejście do ustalania wielkości współczynnika wzmocnienia gruntu z wykorzystaniem metody elementów skończonych i koncepcji komórki jednostkowej. Wyniki obliczeń porównano z danymi uzyska[...]
EN In this contribution 'stone column - very soft soil' interaction models are considered. The paper outlines an approach to estimation of soil improvement factor by numerical simulation, based on unit cell concept and the finite element method. The results of calculations are compared with data obtain[...]
6
75%
Przegląd Komunikacyjny
2013 Nr 3 6--9
PL Na początku artykułu scharakteryzowano kolumny kamienne formowane metodą wymiany dynamicznej. Następnie opisano warunki gruntowe na poletkach badawczych, metodykę wykonanych badań i proces formowania kolumny kamiennej. W artykule podano wysokości zrzutu ubijaka, jego zagłębienia po każdym zrzucie or[...]
EN The paper characterizes stone columns formed with the use of dynamic replacement method. In the following part, it describes soil conditions on test sites, research methodology and the stone column formation process. The paper contains the information about the drop height of the rammer, the depth o[...]
7
63%
Materiały Budowlane
2013 nr 2 8-10
EN The CSM technology is used in deep soil mixing by means of specially designed cutter mounted on a drilling rig or a crane. It is equipped with cutter wheels that break up the soil matrix and mix it with cement slurry to a homogeneous soil-cement mortar. The system is applicable in various soil condi[...]
8
63%
Architecture Civil Engineering Environment
PL W artykule omówiono wyniki badań modelowych nad kształtem wbijanych kolumn kamiennych oraz odkształceniami gruntu w następstwie wzmocnienia. Opis testów poprzedzono informacjami na temat metody wymiany dynamicznej. Prowadzone dotychczas badania naukowe skupiają się na efekcie końcowym wzmocnienia, n[...]
EN This paper discusses the results of model tests on the rammed stone columns shape and the soil deformations – as a consequence of soil strengthening. The tests description is preceded by information on the dynamic replacement method. The scientific research carried out so far focus on the final resu[...]
9
63%
Architecture Civil Engineering Environment
PL Metody wzmacniania podłoża gruntowego znane są od ponad 3000 lat. Początkowo stosowane je dla zabezpieczenia ważnych obiektów strategicznych lub religijnych w celu zapewnienia ich świetności na wieki. Obecnie powody te nieco się zmieniły. Ze względu na coraz większy rozwój gospodarczy i brak dogodne[...]
EN It is said that the structure is as strong as its foundations are. Even 3000 years ago people knew that it is necessary to improve the ground when they build the temples or other important structures. Nowadays ground improvement methods gain in popularity. Very often the localization which is used f[...]
10
63%
Inżynieria i Budownictwo
2010 R. 66, nr 11 607-610
PL Opisano budowę geologiczną oraz metody określenia parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego. Przedstawiono warunki posadowienia oraz rodzaje fundamentów podpór mostu i metody wzmocnienia gruntów nienośnych.
EN The article refers to the geological engineering conditions and foundation characteristics of the North Bridge in Warsaw. It describes the geological structure and methods used for determining geotechnical parameters of soil, at the basis of which the types of foundation and methods of strengthening[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2003 z. 98 39-46
PL W artykule przedstawiono metodologię i wyniki badań wzmacniania gruntów organicznych z okolic Koszalina mieszanką cementowo-wapienną, oraz dokonano próby porównania niektórych parametrów gruntów wzmocnionych i naturalnych.
EN Methodology and results of study on stabilization of organic soils from Koszalin area by means of cement-lime mixture are presented, together with an attempt to make a comparison between parameters of reinforced and natural soils.
12
63%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2015 nr 4 46-50
PL Analiza zagadnień geotechnicznych jest procesem złożonym, wymagającym uwzględnienia geometrii konstrukcji, zmienności przekazywanych oddziaływań w czasie, etapowania procesu budowlanego oraz wieloaspektowego zachowania ośrodka gruntowego. Odpowiednio zaprojektowane wzmocnienie podłoża gwarantuje bez[...]
EN Designing the foundations of wind turbines is a complicated issue. Wind power stations should be classified in III geotechnical category as the ‘objects of energy industry’. This means that during the foundation design stage of such objects, attention should be paid to the data received for design, [...]
13
63%
Archives of Civil Engineering
EN The problem of consolidation of soil has been widely investigated. The basic approach was given by Terzaghi who assumed soil of constant physical and mechanical parameters. In the case of peat consolidation, the permeability coefficient of soil and the elasticity modulus are functions of the settlem[...]
14
63%
Mosty
2018 nr 1 18--27
PL Przedmiotem artykułu jest prezentacja wieloletnich doświadczeń własnych związanych z realizacją projektów bezpośredniego posadowienia drogowych obiektów inżynierskich na podłożu wzmocnionym, szczególnie w coraz powszechniej stosowanej technologii wgłębnego mieszania gruntu z zaczynem cementowym (DSM[...]
EN The subject of the paper is a presentation of long-term experience related to the design and completion of direct foundation projects on improved ground. The most commonly used technologies, mainly the deep soil mixing method (DSM-wet), are described. A design example and practical design informatio[...]
15
51%
Inżynieria i Budownictwo
2010 R. 66, nr 11 637-639
PL Przedstawiono wybrane sposoby rozwiązania problemu posadowienia nasypu autostradowego na słabym podłożu gruntowym. Propozycje obejmują dwuetapową budowę nasypu, wzmocnienie podłoża gruntowego pod nasypem kolumnami iniekcyjnymi lub kolumnami kamiennymi oraz geomateracem.
EN Some propositions for foundation of highway embankment on weak subsoil are presented. The propositions are following: two-stage building of highway embankment, improving weak subsoil with jet grouting columns or stone columns with geomattress.
16
51%
Przegląd Budowlany
PL Opisano problemy, które pojawiły się w trakcie budowy dużych obiektów mieszkalnych. Betonowaniu stropów i ścian dwunastokondygnacyjnego budynku towarzyszyło zagęszczanie podłoża w sąsiedztwie metodą konsolidacji dynamicznej. Obawy o wpływ drgań na warunki dojrzewania betonu skłoniły inwestora do zle[...]
EN This paper describes problems arising during the construction of large residential buildings. Concreting of the ceilings and walls of a 12-storey building was accompanied by compacting of the base in the vicinity using a dynamic consolidation method. Due to fears about the effect of vibrations on th[...]
17
38%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono uaktualnione wytyczne stosowania i projektowania wgłębnego mieszania gruntu na mokro, oparte na polskich doświadczeniach. Szczególną uwagę zwrócono na właściwości i zasady projektowania cementogruntu, które mają podstawowe znaczenie. Wykonawcze aspekty mieszania gruntu uwzględniono tyl[...]
EN Presented are updated recommendations of wet deep soil mixing implementation and design, with reference to Polish practice. Particular attention has been paid to the properties and principles of design of stabilised soil. Aspects related to the execution of soil mixing are only taken into account in[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last