Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wyznaczanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono wyniki pomiarów i doświadczenia związane z wyznaczaniem objętości i kształtu składowisk skaningiem laserowym oraz możliwości i zalety metody. Skanowanie laserowe stanowi nowoczesną metodę odwzorowywania powierzchni, określania lokalizacji oraz wyznaczania objętości. Umożliwia to efekty[...]
EN Possibilities of surface laser scanning utilization in the process of storage areas, dumping grounds and mine excavation volume inventorying has been described. Laser scanning is one of the most modern methods of precise surface mapping, as well as location definition and cubature determination. Thi[...]
2
100%
Archives of Civil Engineering
PL Przedmiotem rozważań są dowolne płaskie ustroje belkowe o osiach prostych zawartych w płaszczyznach i obciążone siłami działania przesuwistego znajdujących się w tych płaszczyznach, przy czym wektory momentów obciążających są do nich normalne. Przyjmujemy tu klasyczne założenia statyki struktur sprę[...]
EN The subject of considerations are arbitrary beams with straight axes and loads contained in planes; the vectors of moment loading are normal to these planes. The aim of analyses is to generalize the method of O. Mohr concerning the determination of flexures and revolution angles for classic premises[...]
3
84%
Pomiary Automatyka Kontrola
2012 R. 58, nr 5 407-412
PL W artykule sformułowani i częściowo rozwiązano problem wyznaczania zbioru macierzy Metzlera dla danych stabilnych wielomianów. Wykazano, ze dla stabilnych wielomianów stopnia drugiego istnieje zbiór macierzy Metzlera wtedy i tylko wtedy, gdy wielomian ten ma tylko ujemne pierwiastki rzeczywiste. J[...]
EN The problem of determination of the set of Metzler matrices for given stable polynomials is formulated and partly solved. For stable polynomial of the second degree there exists a set of Metzler matrices if and only if the polynomial has only real negatives zeros. If the stable polynomial has only r[...]
4
84%
Eksploatacja i Niezawodność
PL W artykule przedstawiono wyniki badań stanowiskowych różnego rodzaju opon samochodowych w warunkach statycznych. Próby przeprowadzono na stanowisku umożliwiającym rejestrację siły i odkształcenia badanej opony. Uzyskane wyniki posłużyły wyznaczeniu sztywności kierunkowych opon, wykorzystując własne [...]
EN This paper presents the stand test results on the different tires under static conditions. The tests were conducted on a stand that allows registering the force and deflection of the tested tires. The results were used to determinate directional tire stiffness, by using self-made software identifica[...]
5
84%
Materiały Budowlane
2013 nr 11 55--58
PL Artykuł przedstawia obiekt badawczy, część prac realizowanych oraz pierwsze wyniki prowadzonych badań związanych z zagadnieniem wyznaczania przemieszczeń. Celem badań jest opracowanie metodyki realizacji tego typu prac ze szczególnym uwzględnieniem możliwości opracowania uproszczonej i dającej wiary[...]
EN The paper presents a research object, part of the work carried out on it, and the first results of the conducted studies related to the issue of determining the displacements.The purpose of the research is to develop a methodology for the implementation of this type of work, with particular referenc[...]
6
84%
Pomiary Automatyka Robotyka
2012 R. 16, nr 2 317-322
PL Podane zostaną warunki wystarczające istnienia stabilnej realizacji dodatniej dla danej właściwej macierzy transmitancji operatorowych. Przedstawione zostaną dwie metody wyznaczania stabilnej realizacji dodatniej dla zadanej macierzy transmitancji operatorowych. Efektywność proponowanych metod zilus[...]
EN Sufficient conditions for the existence of positive stable realizations for given proper transfer matrices are established. Two methods are proposed for determination of the positive stable realizations for given proper transfer matrices. The effectives of the proposed procedures is demonstrated on [...]
7
84%
Inżynieria i Budownictwo
2008 R. 64, nr 8 457-461
PL Opracowano algorytm wyznaczania i sprawdzania sztywności obrotowej połączeń podatnych dźwigarów o przekroju dwuteowym na podstawie pomiaru prędkości kołowej drgań swobodnych. Algorytm sprawdzono w badaniach doświadczalnych 8 modeli doczołowych połączeń podatnych, wykonanych w skali 1:1. Modele spełn[...]
EN An algorithm for determination and check of rotational rigidity of semirigid joints of 1-section girders on the basis of measurements of circular speed of free oscillations was formulated. The algorithm was proved in an experimental research on 8 models of semirigid joints performed in 1:1 scale. Th[...]
8
84%
Inżynieria i Budownictwo
2015 R. 71, nr 3 151--153
PL Przedstawiono prosty sposób projektowania strzemion, który w wielu przypadkach będzie prowadził do korzystniejszych wyników (tzn. do krótszych odcinków zagęszczonego zbrojenia strzemionami) niż zwykłe postępowanie. Sposób ten zapewnia spełnienie wszystkich wymagań normy. Zaproponowano uproszczenia o[...]
EN The authors have presented the simple method of designing stirrups, which in many cases will lead to more favorable results (ie. the shorter sections of compacted stirrups) than the usual procedure. This method complies with all requirements of the Eurocode 2. Simplifications are proposed, the algor[...]
9
84%
Diagnostyka
PL Praca przedstawia wyniki analizy widmowej odpowiedzi impulsowej przy użyciu metody opartej o funkcję korelacji wzajemnej. Widmo odpowiedzi impulsowej uzyskiwane jest poprzez korelowanie odpowiedzi impulsowej z harmonicznym sygnałem odniesienia i zastosowaniu transformaty Hilberta w celu uzyskania ob[...]
EN The paper presents results of impulse response spectral analysis that has been obtained using a method based on cross-correlation. The impulse response spectrum is achieved by correlating the impulse response and reference single-harmonic signals and using Hilbert transform to obtain an envelope of [...]
10
84%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL Praca przedstawia sposób poprawy dokładności wyznaczania częstotliwości drgań własnych mając odpowiedzi z badań impulsowych. Nowej metody używa się w celu znalezienia widma odpowiedzi impulsowej. Poprawa wyznaczania częstotliwości drgań własnych jest wynikiem poprawy rozdzielczości widmowej. W tym c[...]
EN This paper presents a method of improvement of the accuracy in natural frequency determination when having impulse responses from impact testing. A new method is used for obtaining impulse response spectrum. The improvement in natural frequency determination is a result of improving the spectral res[...]
11
84%
Przegląd Spawalnictwa
PL W pracy przedstawiono model energetyczny wyznaczania trwałości zmęczeniowej, odniesiony do problemu wyznaczania trwałości złączy spawanych. Zaproponowano połączenie modelu energetycznego opisanego już w literaturze z metodą zastępczego jednostkowego promienia zaokrąglenia. Obliczenia przeprowadzono [...]
EN An energetic approach for fatigue analysis of welded joints is presented . Calculations were carried out for transverse stiffener welded element from S355N steel, submitted to fully reversed constant amplitude tension-compression loading. In order to address the issue of stress state in a weld notch[...]
12
84%
Logistyka
2014 nr 6 974--979, CD 2
PL W artykule podjęto próbę ustalenia wpływu odległości między znakami nawigacyjnymi na dokładność wyznaczenia współrzędnych pozycji z pomiaru dwóch namiarów. Analizie poddano strukturę nawigacyjną składającą się z dwóch znaków nawigacyjnych względem, których jednostka manewrująca na zadanym obszarze w[...]
EN An attempt to determine impact of distance between aids of navigation on accuracy of setting down a position’s coordinates based on measurements of two bearings has been ventured in this paper. A navigation structure consisting of two aids has been analysed. A ship manoeuvring within a given area wa[...]
13
67%
Pomiary Automatyka Kontrola
2012 R. 58, nr 5 413-417
PL Przedstawiono rozwiązanie zadania realizacji dodatniej dla ciągłych układów niecałkowitego rzędu z opóźnieniem w wektorze stanu i wymuszeniu o jednym wejściu i jednym wyjściu (SISO). Zaproponowano metodę wyznaczania realizacji dodatniej na podstawie znanej transmitancji operatorowej dla tej klasy uk[...]
EN The positive realization problem for single-input single-output (SISO) fractional continuous-time linear systems with delays in state vector and input is formulated and a method for finding a positive realization of a given proper transfer function is proposed. Sufficient conditions for the existenc[...]
14
67%
Pomiary Automatyka Robotyka
2012 R. 16, nr 2 323-327
PL Sformułowane zostanie zadanie realizacji dodatniej dla klasy dyskretnych układów liniowych niecałkowitego rzędu z opóźnieniami w wektorze stanu i wymuszeniu. Zaproponowana zostanie metoda wyznaczania realizacji dodatniej dla danej transmitancji właściwej układu o jednym wejściu i jednym wyjściu. Pod[...]
EN The positive realization problem for single-input single output fractional discrete-time linear systems with delays in state vector and input is formulated and a method for finding a positive realization of a given proper transfer function is proposed. Sufficient conditions for the existence ot a po[...]
15
67%
Materiały Budowlane
2014 nr 3 56--59
PL Przedstawiono metodykę statystycznego wyznaczania obliczeniowych parametrów stali konstrukcji budowlanych z uwzględnieniem rzeczywistej liczby prób. Pokazano, jak to należy zrobić w przypadku przeprowadzenia kilku lub kilkunastu badań niszczących, na podstawie których obliczeniowe parametry wytrzyma[...]
EN Methodology of determining statistical values for calculated parameters of constructional steel with regard to the actual number of test samples is presented. It was shown how it should be done in case carrying out a dozen or so numbers of destructive tests, according which calculated characteristic[...]
16
67%
Przegląd Budowlany
PL Analiza zagadnienia własnego, czyli częstości i postaci drgań własnych, prętów zakrzywionych stanowi tematykę interesującą wielu badaczy. Zagadnienie drgań łuków jest istotnym problemem z uwagi na zastosowanie tych układów w budownictwie i mechanice.
EN The analysis of free transverse vibration frequency of the curves curved rods has been a subject of interest for numerous researchers. The issue of the vibration of the curves is a major problem due to the use of the aforesaid technology in construction and mechanics.
17
67%
Pomiary Automatyka Robotyka
2013 R. 17, nr 2 333-339
PL Sformułowany został problem wyznaczania dodatniej realizacji minimalnej dla klasy liniowych układów ciągło-dyskretnych. Przeanalizowane zostały dwa przypadki szczególne układów ciągłodyskretnych. Zaproponowana została metoda, bazująca na schemacie zmiennych stanu, wyznaczania dodatniej realizacji mi[...]
EN The positive minimal realization problem for continuous-discrete linear single-input, single-output (SISO) systems is formulated. Two special case of the continuous-discrete systems are analyzed. Method based on the state variable diagram for nnding positive minimal realizations of given proper tran[...]
18
67%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Reprezentacja sygnałów w postaci składowych harmonicznych jest powszechnie wykorzystywana w elektronice. W celu wyznaczenia tej reprezentacji na podstawie próbek zarejestrowanych w funkcji czasu, wykorzystuje się dyskretną transformatę Fouriera lub szybką transformatę Fouriera. Przy stosowaniu tych [...]
EN Representation of signals in the form of harmonics is widely used in electronics. In order to determine the representation on the basis of the samples recorded in function of time, is used Discrete Fourier Transform or Fast Fourier Transform. When using these methods, there are many problems affecti[...]
19
67%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2016 z. 63, nr 1/I 205--212
PL Metoda EVM umożliwia efektywną kontrolę inwestycji budowlanych za pomocą wskaźnika wartości wypracowanej. Wskaźniki określają rzeczywistą wartość wypracowaną wykonanych robót. Poprawne wyznaczenie tego wskaźnika jest podstawowym zadaniem analizy EVM. Na podstawie analizy konwencjonalnych rozwiązań, [...]
EN EVM method allows effective control of construction investments by using earned value indicators. The indicators determine the actual earned value of the executed project. The correct calculation of these indicators is the basic task of the EVM analysis. Based on an analysis of conventional solution[...]
20
67%
Inżynieria i Budownictwo
2017 R. 73, nr 2 81--85
PL Przedstawiono analizę porównawczą wyznaczania fal nadciśnienia procedur własnych z wynikami badań doświadczalnych oraz teoretycznymi innych autorów i procedur. Analizę parametrów wybuchu zewnętrznego przeprowadzono, uwzględniwszy różne masy ładunków i ich odległości od ściany oraz porównano z wynika[...]
EN The paper presents the comparative analysis of the determination of overpressure waves procedures authors with the experimental and the theoretical other authors and procedures results. We presented the general characteristics of the internal and external impact of the explosion. Analysis has been p[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last