Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wytwarzanie przyrostowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2019 nr 5-6 104--108
PL Odpowiedź producentów systemów CAD na coraz większą popularność technik druku 3D i szybkiego prototypowania nie była natychmiastowa, ale z drugiej strony nie trzeba było na nią bardzo długo czekać. O ile na początku użytkownicy urządzeń stereolitograficznych czy też np. proszkowych drukarek 3D Zcorp[...]
2
100%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W artykule przedstawiono przegląd najczęściej stosowanych metod wytwarzania przyrostowego, w których wykorzystywane są tworzywa polimerowe. Scharakteryzowano przebieg procesu wytwarzania elementów z tworzyw takimi metodami jak: SLA, FDM, JS, 3DP, SLS oraz LOM. Omówiono podstawy kształtowania wytwarz[...]
EN This paper presents an overview of the most commonly used methods of additive manufacturing methods, which are used in polymer materials. Characterized the process of polymer fabrication methods such as SLA, FDM, JS, 3DP, SLS and LOM. Discusses the basis for shaping the elements produced in differen[...]
3
75%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W artykule zaprezentowano możliwości integracji nowoczesnych technologii wykonania oprzyrządowania odlewniczego oraz metod optymalizacji konstrukcji. Systemy przyrostowego wytwarzania (ang. additiv manufacturing, AM) pozwalają na projektowanie bardzo złożonych kształtów konstrukcji, spełniających w [...]
EN Rapid development of the methods of additive manufacturing (AM) introduces a number of changes to the design of foundry equipment. AM methods are of particular importance in the development of technology to make small lots of castings or single cast items of complex shapes, such as skeleton castings[...]
4
75%
Mechanik
PL Zastosowania przemysłowe określonych technologii wynikają przede wszystkim z generowanych przez nie kosztów oraz oferowanych możliwości. Druk trójwymiarowy (3D, wytwarzanie przyrostowe) wprowadził do łańcucha produkcyjnego dodatkową korzyść – niemal nieograniczoną swobodę projektowania.
5
75%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2018 z. 109 115--122
PL W artykule zaprezentowano nową metodę optymalizacji konstrukcji przy zastosowaniu optymalizacji topologicznej. Metoda pozwala uzyskać rozwiązania spełniające przyjęte ograniczenia technologiczne i wytrzymałościowe w pierwszym kroku bez konieczności żmudnego dostosowywania kształtu do postaci nadając[...]
EN In the article, a new method for structural design using topological optimization is proposed. The method allows obtaining solutions that meet the adopted manufacturing and endurance constraints in the first step without the need of shape adjusting process to form suitable for production. As it is i[...]
6
75%
Utrzymanie Ruchu
2018 Nr 4 64--68
PL Wytwarzanie przyrostowe (addytywne), potocznie zwane drukiem 3D, polega na wytwarzaniu trójwymiarowych, fizycznych obiektów na podstawie komputerowego modelu, Do niedawana druk 3D stosowano głównie do szybkiego prototypowania i analizy funkcjonowania prototypu przed jego wdrożeniem do produkcji maso[...]
7
63%
Advances in Manufacturing Science and Technology
PL W pracy podjęto próbę określenia stopnia dokładności modelu wykonanego metodą selektywnego topienia laserem (SLM) proszku stali nierdzewnej. Ustalono wpływ odległości wiązki od środka płaszczyzny roboczej i wywołanego tym zjawiska zniekształcania wiązki na dokładność wytworzenia modelu. Stwierdzono [...]
EN The article presents individual approach discussion and results of measurements of accuracy of parts built using Selective Laser Melting (SLM) of metal powder. One of the reasons of research was checking the influence of distance from centre of base plate, as well as caused by this phenomena spot de[...]
8
63%
Advances in Manufacturing Science and Technology
PL W artykule przedstawiono tworzenie nieregularnych struktur kratownicowych. Prowadzono proces optymalizacji z użyciem modelu CAD na przykładzie przyjętego elementu. Ustalono możliwość realizacji zadania za pomocą jednego niezmodyfikowanego narzędzia projektowego. Opracowano metodę tworzenia nieregula[...]
EN This paper discusses generation of lattice structures with non-uniform shape and their optimization in a computer aided design (CAD) model of an exemplary part. Feasibility of encapsulating the whole process within one off-the-shelf CAD suite is analyzed. A method of design of lattice structures of [...]
9
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1204--1211
PL W artykule oceniono podstawowe parametry wpływające na jakość wyrobu otrzymywanego z proszków metali metodą laserowego wytwarzania przyrostowego. Zwrócono uwagę na wpływ przyjętej technologii wytwarzania na właściwości mechaniczne materiału i związaną z tym niejednorodność struktury skutkującej wada[...]
EN The article rated basic parameters affecting the quality of the product obtained from the metal powder by laser additive manufacturing. Attention was paid to the impact of the adopted production technology on the relevant mechanical material-Justice and the related non-uniformity of the structure re[...]
10
63%
Mechanik
2016 R. 89, nr 11 1578--1581
PL Zaprezentowano wyniki badań porównawczych dotyczących wykonywania – z użyciem elektrod pakietowych wytworzonych metodami tradycyjnymi oraz w technologii selektywnego spiekania/topienia laserowego – otworów przelotowych o przekroju kwadratowym (o boku 2 mm) w elementach z ulepszonej cieplnie stali 4H[...]
EN The paper presents results of experiments in the field of machining of rectangular (side length 2 mm) passing through holes in samples made of hardened 4H13 steel with batch electrodes. Machining of holes was performed using electrodischarge machining (EDM) and hybrid process of electrochemical-disc[...]
11
63%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2018 z. 15 5--12
PL Wytwarzanie przyrostowe to szybko rozwijające się technologie mająca wiele zastosowań, zarówno w przemyśle, jak i medycynie. Charakteryzują się one wyraźną przewagą nad tradycyjnymi sposobami produkcji, gdyż pozwalają na wytwarzanie każdego geometrycznego kształtu, a także skomplikowaną architekturę[...]
EN Additive Manufacturing (AM) is a rapidly developing technology that has many applications in the industry nowadays, as well as in medicine. That group of technologies have a significant advantage over traditional manufacturing processes as they enable fabrication of parts of almost any conceivable g[...]
12
63%
Przegląd Mechaniczny
2019 nr 2 18-20
PL Środowisko produkcyjne wymaga stałych udoskonaleń, których głównym zadaniem jest sprostanie wciąż zwiększającym się oczekiwaniom klienta. Cykl życia produktu, który ulega ciągłemu skracaniu, i konieczność indywidualizacji wyrobów gotowych powoduje, że firmy produkcyjne poszukują nowych rozwiązań tec[...]
EN The production environment requires constant improvements whose main task is to meet the ever-increasing customer expectations. The life cycle of the product, which is constantly shortening and the need to individualize the finished products, causes that the production companies are looking for new [...]
13
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2017 nr 12 2--11
PL W ostatnich latach druk 3D, nazywany także produkcją przyrostową, wzbudza rosnące zainteresowanie jako technologia przełomowa, zmieniająca życie, biznes i globalną gospodarkę. Od pojawienia się ponad 30 lat temu, druk 3D bardzo się rozwinął i wyrósł na technologię, która może zastąpić tradycyjne tec[...]
EN In recent years, 3D printing, also known as additive manufacturing, has attracted increasing attention as disruptive technology that will transform life, business and the global economy. Since its inception more than 30 years ago, 3D printing has advanced and grown into a technology that is likely t[...]
14
63%
Journal of KONBiN
2018 No. 48 447--463
PL Technologia wytwarzania przyrostowego jest rozwijana w wielu obszarach przemysłu, w tym w lotnictwie, motoryzacji i innych. Druk 3D oferuje nowe możliwości konstrukcyjne i wykonawcze urządzeń i elementów konstrukcyjnych. W artykule zaprezentowano wyniki badań właściwości tribologicznych elementów wy[...]
EN Additive manufacturing technology is developing in many industries, including aviation, automotive and others. 3D printing offers new possibilities in the field of designing and manufacturing of machines and devices’ components. The paper presents the results of tribological investigations of compon[...]
15
63%
Polimery
2019 T. 64, Nr 7-8 522--529
PL Przedstawiono przykład zastosowania konwencji Przemysł 4.0 w procesie projektowania oraz wytwarzania polimerowych modeli struktur anatomicznych żuchwy. Zautomatyzowanie procesu na bazie struktury Przemysł 4.0 ma na celu szybkie wsparcie lekarzy i dostarczenie im gotowych narzędzi usprawniających prz[...]
EN An example of the application of the Industry 4.0 concept in the process of designing and producing polymeric models of mandible anatomical structures has been presented here. Automating the process of making surgical templates based on the Industry 4.0 structure is aimed at quickly providing physic[...]
16
63%
Mechanik
PL W artykule omówiono rolę procesu obróbki skrawaniem jako integralnego etapu wytwarzania elementów z metali z wykorzystaniem technik przyrostowych. Wytwarzanie przyrostowe AM (additive manufacturing) jest zaliczane do grupy technik Przemysłu 4.0, które zmienią oblicze przemysłu i w przyszłości będą p[...]
EN This paper describes the role of metal cutting process as integral part of manufacturing with application of MAM (metal additive manufacturing) techniques. Additive manufacturing is written explicit as main feature included in Industry 4.0 cycle. AM techniques lead to hybrid manufacturing techniques[...]
17
51%
Mechanik
2016 R. 89, nr 3 206--208
PL Zaprezentowano optymalizację procesu selektywnego topienia laserowego z uwzględnieniem gęstości elementu oraz czasu jego wytwarzania. Przedstawiono wyniki badań mikrostruktury i gęstości elementów wykonanych ze stopu AlSi10Mg – potwierdziły one, że zwiększenie odległości pomiędzy kolejnymi przejścia[...]
EN Described is the work on optimization of the parameters of Selective Laser Melting process with reference to manufacturing cycle and density of the produced components. Consequently, there are presented results of the examination of microstructures and density of the samples produced from the AlSi10[...]
18
51%
Mechanik
2017 R. 90, nr 5-6 426--431
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań mających na celu poprawę właściwości mechanicznych elementów wykonanych ze stopu AlSi10Mg metodami selektywnego spiekania//topienia laserowego (SLS/SLM). W ramach prac sprawdzono wpływ zarówno obróbki wykończeniowej (toczenia na twardo oraz nagniatania tocznego[...]
EN The paper presents results of experiments including application of finish machining (turning and burnishing) of samples produced with SLS/SLM, as well as influence of the sample orientation against the surface of base plate during building process (0°, 45°, 90°) on tensile strength of the produced s[...]
19
51%
Journal of Machine Construction and Maintenance. Problemy Eksploatacji
2017 no. 2 79--86
PL W artykule wskazano na potrzebę wiedzy o zależnościach wielu cech technologicznych dla elementów wytwarzanych na drodze selektywnego stapiania laserowego z proszków metali. Określono znaczenie zorientowania wytwarzanego elementu względem stołu roboczego maszyny, zarówno w aspekcie wpływu na właściwo[...]
EN The article points out the need for knowledge about the relationships of many technological features for items produced by selective laser melting of metal powders. The importance of the orientation of the produced element relative to the work table of the machine both in terms of the effect on the [...]
20
51%
Przegląd Spawalnictwa
2018 R. 90, nr 3 52--56
PL Wszechświat funkcjonuje zgodnie z prawami fizyki, które tworzą sztywne relacje pomiędzy zjawiskami. Istniejący od wielu lat stan quasi równowagi został naruszony przez negatywne oddziaływanie zanieczyszczeń przemysłowych i komunalnych na środowisko naturalne. Rosnący poziom zanieczyszczeń stanowi za[...]
EN The universe is ruled by the universal laws of physics creating fixed relations between the phenomena. This quasi balanced, well established state has been disturbed by the negative impact of the industrial and urban pollution on the Nature environment. The growing level of contamination has become [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last