Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wytrzymałość resztkowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Kompozyty
PL Zaprezentowano wyniki badań resztkowej wytrzymałości na zginanie oraz na rozciąganie laminatów o osnowie poliestrowej zbrojonych włóknem szklanym. Porównano wytrzymałość i charakterystyki laminatu klasycznego oraz laminatu o zbrojeniu wzmocnionym międzywarstwowo poprzez zszywanie. Materiał zszywany [...]
EN Residual flexural and tensile strength tests results of polyester resin reinforced with glass fibers are presented. The strength and characteristics both of classical laminates and of laminates with stitched reinforcing layers were compared. Stitched material showed visibly higher residual flexural [...]
2
86%
Archives of Foundry Engineering
EN Describes how to obtain a soluble sodium silicate with a density of 1.40 g/cm3, 1.45 g/cm3, 1.50 g/cm3, and silica module M = 2.1 obtained from the silica- sodium glass with module M = 3.3 and M = 2.1. Residual (final) strength of molding samples made with these binders, were determined at temperatu[...]
3
72%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL Wielomiejscowe uszkodzenia zmęczeniowe (MSD) są powszechnym problemem dla bezpieczeństwa statków powietrznych. Obliczenia analityczne, jak również symulacje numeryczne wytrzymałości resztkowej połączeń nitowych muszą być weryfikowane badaniami eksperymentalnymi. W niniejszej pracy prezentowane są wy[...]
EN Multiple-site damage in lap joint is common concern for safety of aircraft. Analytical calculations as well as numerical simulations of lap joint residual strength have to be verified by experimental data. In this paper results of laboratory tests of middle tension specimens (material D16) are repre[...]
4
72%
Kompozyty
PL Przedmiotem badań były kompozyty epoksydowe wzmacniane rovingiem węglowym o ułożeniu jednokierunkowym. Do badań udarnościowych zastosowano metodę Charpy'ego. Przeprowadzono badania ultradźwiękowe z użyciem defektoskopu cyfrowego sprzężonego z komputerem. Udarowe obciążenia poprzeczne spowodowały zna[...]
EN Increasing application of the CFRP in the high-loaded constructions is observed during the last period. The high--performance competition gliders can be an example. In such application even small damage of the composite structure may excessively decrease a safety margin. It was the reason for undert[...]
5
72%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL W pracy przedstawiono algorytm numerycznej symulacji procesu darcia blach duralowych, na podstawie którego można wyznaczyć wytrzymałość resztkową. Jako kryterium pękania przyjęto kąt rozwarcia szczeliny (crack tip opening angle - CTOA). Implementację numeryczną algorytmu wykonano w postaci procedury[...]
EN In this paper an algorithm of numerical simulation of ductile tearing in aircraft fuselages subjected to widespread fatigue damage is presented. Using this algorithm the residual strength of a cracked airplane skin can be calculated. The crack tip opening angle was chosen as a crack criterion. The n[...]
6
72%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL Stosowanie kompozytów polimerowych w budowie rurociągów infrastruktury miejskiej i przemysłowej wymaga znajomości ich własności użytkowych w okresie planowanej eksploatacji. Równie ważnym zagadnieniem jest optymalny wybór materiału do długotrwałej pracy pod obciążeniem. Materiały kompozytowe są poda[...]
EN For polymer composites to be used rationally in municipal and industrial pipeline systems it is necessary to know how their properties will vary throughout the whole period of service as degradation processes induced by load and various physical/chemical effects result in decreasing mechanical prope[...]
7
72%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Dodatek organofunkcyjny zwiększa właściwości wytrzymalościowe masy formierskiej i jej przepuszczalność w porównaniu z wytrzymałością i przepuszczalnością mas formierskich z nie-modyfikowanym chemicznie, uwodnionym krzemianem sodu. Możliwe jest zmniejszenie o około 30% udziału układu wiążącego w poró[...]
EN The organofunctional additives make possible to improve the strenght proprieties and permeability of the moulding sands, comparatively to analogous values obtained for moulding sands executed with not chemically modified soluble sodium silicate. It is possible to decrease, about 30 percent, the part[...]
8
72%
Archives of Foundry Engineering
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań wstępnych wpływu bezwęglowego dodatku - tlenku aluminium α - Al2O3 na wytrzymałość resztkową mas ze szkłem wodnym sodowym utwardzanych mikrofalami. Wytrzymałość oznaczano w temperaturze otoczenia na wygrzewanych w piecu próbkach walcowych.[...]
9
72%
Prace Instytutu Odlewnictwa
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wysokotemperaturowych modyfikowanych próbek uwodnionego krzemianu sodu i mas z jego udziałem. Określony został wpływ dodatków morfoaktywnych jako modyfikatorów uwodnionego krzemianu sodu, na właściwości (kohezyjno-adhezyjne) technologiczne mas formierskich wykon[...]
EN The article presents the results of high-temperature investigations of the modified samples of hydrated sodium silicate and of the sand mixtures with an addition of this compound. To improve the knocking out properties of these sands when poured with molten metal, the effect of morphoactive additive[...]
10
72%
Prace Instytutu Lotnictwa
2016 Nr 3 (244) 18--25
PL Prezentowane w artykule badania stanowią fragment prac, których celem było opracowanie wzorcowej metodyki oceny wpływu uszkodzeń na trwałość i wytrzymałość konstrukcji wykonanych z nowoczesnych materiałow kompozytowych. Prace te realizowano w Instytucie Lotnictwa w ramach projektu POIG TEBUK „Opraco[...]
EN Studies presented in this article are part of work conducted in order to develop a reference methodology for assessing the impact of damage to the durability and strength of structures made of advanced composite materials. This work was carried out under the project TEBUK "Development of the technol[...]
11
72%
Prace Instytutu Lotnictwa
2017 Nr 2 (247) 19--30
PL W pracy zbadano wytrzymałość zmęczeniową kompozytu szklanego o osnowie poliestrowej, wytworzonego metodą kontaktową (I) i metodą worka próżniowego (II). Modelowanie przeprowadzono tylko dla kompozytu II, ze względu na znaczny rozrzut wytrzymałości kompozytu wykonanego metodą laminowania kon[...]
EN The study investigates the fatigue strength of a component made of a glass composite material with polyester matrix, manufactured using a contact method (I) and by vacuum bagging (II). Modeling was carried out only for composite material II, due to significant spread of the strength of the composi[...]
12
72%
Rocznik Ochrona Środowiska
2019 Tom 21, cz. 2 1405--1426
PL W artykule przedstawiono wyniki obliczeń nośności na ścinanie przy zastosowaniu wytrzymałości resztkowych analizowanego materiału wg fib Model Code i RILEM. Obliczenia nośności na ścianie wykonano w dwóch wariantach: przy stałym przekroju elementu oraz przy stałym stopniu zbrojenia na zginanie. Zapr[...]
EN This article presents calculation results for shear capacity which were obtained using SFRWSC's residual strengths in accordance with fib Model Code and RILEM standards. Shear capacity was calculated in two variants: for constant cross-section of a specimen and for constant ratio of flexural reinfor[...]
13
58%
Cement Wapno Beton
2013 R. 18/80, nr 6 335--342
PL Badano wpływ kształtu włókien stalowych, o zbliżonej smukłości, na mechaniczne właściwości samozagęszczającego się betonu, z dodatkiem tych włókien (0,5%). Uzyskane rezultaty wykazały, że maksymalne obciążenie jakie mogły przenosić beleczki betonowe nie zależy od kształtu włókien stalowych. Nie stwi[...]
EN The effect of steel fibres shape, at their similar slenderness, on mechanical properties of self-compacting concrete, reinforced with these fibres addition (0.5%), was studied. The results show that the maximum load that were able to transfer SCC samples was not dependent of the shape of fibres. The[...]
14
58%
Archives of Foundry Engineering
EN The paper presents a research on influence of dielectric drying process on mechanical properties of water-glass containing moulding sands. Examined were moulding sands containing additions of 1.5 and 2.5 % of hydrated sodium silicate grades 145, 149 and 150, most often used in foundry practice. Stan[...]
15
58%
Archives of Foundry Engineering
EN The paper continues dealing with the issues of influence of microwave hardening on mechanical properties of waterglass-based moulding sands. This second part of the research includes examining moulding sands containing 1.5, 2.5 and 3.5% of hydrated sodium silicate grade 150. Standardised, microwave-[...]
16
58%
Materiały Budowlane
2015 nr 5 75--77
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałości resztkowych fibrokompozytu wykonywanego przy użyciu piasków odpadowych o różnym stopniu zbrojenia rozproszonego. Omówiono metodę wyznaczania tych wytrzymałości oraz sposoby interpretacji wyników. Ostatecznie pokazano wpływ zawartości włókien stalow[...]
EN The article presents the results of the residual strength fiber composite performed using waste sands with varying degrees of dispersed reinforcement. Discusses the method of determining the strength and how to interpret the results. Finally, the effect of steel fiber content on the residual strengt[...]
17
58%
Builder
2017 R.21, nr 6 90--93
PL W artykule omówione zostały podstawowe informacje na temat fibrobetonu oraz wpływ dodatku włókien stalowych na jego właściwości mechaniczne. Porównano różne podejścia normowe dotyczące badania głównych parametrów wytrzymałościowych charakteryzujących fibrobeton – wytrzymałości równoważnej i resztkow[...]
EN This paper presents basic information about fiber-reinforced concrete and influence of steel fiber addition on its mechanical properties. Various standard methods referring to main flexural strengths tests are compared. In the overview there are guidelines from different places such as: European cou[...]
18
58%
Przegląd Geologiczny
2016 Vol. 64, nr 4 254--261
EN The paper presents analysis of the residual strength and geometric structure (roughness) of post-failure surfaces of sandstones from Śmiłów and andesites from Wdżar Mountain. The analysis was carried out on the roughness of the surface distribution of samples obtained by extension and shearing tests[...]
19
58%
Materiały Budowlane
2017 nr 5 83--84
PL W artykule omówiono metodę wyznaczania wytrzymałości resztkowych fibrokompozytu na bazie piasku odpadowego o różnej zawartości włókien stalowych. Przedstawiono zależności ugięcie – szerokość rozwarcia rysy CMOD uzyskane w badaniu, a następnie porównano je z zależnością normową i wynikami badań innyc[...]
EN The publication describes the method of determining the residual strength of steel fiber reinforced composite based on waste sand containing different fiber amounts. Deflection-crack mouth opening displacement CMOD relationship was shown and compared with standardized relationships and results of ot[...]
20
58%
Materiały Budowlane
2017 nr 5 91--93
PL W artykule omówiono metody obliczania nośności na ścinanie fibrobetonu z wykorzystaniem wytrzymałości resztkowych. Scharakteryzowano również właściwości fibrokompozytu na bazie piasków odpadowych, opracowanego przez Katedrę Konstrukcji Betonowych i Technologii Betonu Politechniki Koszalińskiej. Obli[...]
EN The article describes the method for calculating shear capacity fiber concrete using residual strengths. Characterized physical parameters fiber composite based on waste sand developed by the Koszalin University of Technology. For the test material were calculated shear capacity in two ways: RILEM T[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last