Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 135
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wytrzymałość na zginanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Świat Szkła
2006 nr 5 [97] 52-57
PL Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wpływu wywieranego przez różne rodzaje obróbki krawędzi szkła na wytrzymałość na zginanie szyb wykonanych ze szkła zwykłego i hartowanego oraz poddanych 4-punktowemu obciążeniu symetrycznemu. Tak określona tematyka badań ma istotne znaczenie, albowie[...]
2
100%
Materiały Budowlane
2011 nr 9 6-7
3
100%
Kompozyty
PL Materiały kompozytowe należą do grupy materiałów, których technologia rozwija się w ostatnich latach bardzo szybko. Materiały te swój sukces zawdzięczają możliwości uzyskania korzystnych właściwości przez umiejętne dobranie wzmocnienia i osnowy stanowiące komponenty nowego, innego materiału. Ważne j[...]
EN Composites belong those materials that are systematically developed due to the rapid technological advancements observed in recent years. These materials are successfully used in various fields just because it is possible to obtain the desired properties through adequate selection of the reinforceme[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 89 30-42
PL W referacie przestawiono wyniki badań zbrojnych murów ściskanych. Badaniu poddano elementy próbne wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowej o stosunku cementu, wapna i piasku 1: 1: 6. Zbrojenie w postaci dwóch prętów gładkich o średnicy 6 mm umieszczono w co szóstej spoinie wspornej. Otrzymane [...]
EN The results of the investigations of compressed reinforced masonry are presented in this paper. Investigations were on test specimens, which were executed from clay brick and cement-lime mortat on relation of cement, limes and of sand 1: 1: 6. As reinforcement two smooth roads of 6 mm in diameter in[...]
5
100%
Inżynieria Materiałowa
PL Badania, w niniejszej pracy koncentrowały się na otrzymaniu i scharakteryzowaniu nowego kompozytu Ti3SiC2-TiB2, o możliwie najlepszych właściwościach mechanicznych. Na podstawie rezultatów analizy fazowej, komputerowej analizy mikrostruktury oraz analizy regresji zależności pomiędzy odpornością na k[...]
EN The present study concentrate on sintering and description of a new Ti3SiC2 matrix composites reinforced with TiB2 possesses good comprehensive mechanical properties. On the base of XRD phase analysis, computer-aided analysis of microstructure and stepwise regression analysis relationships between t[...]
6
75%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 18/2 261--266
PL W pracy zaprezentowano metody badań właściwości mechanicznych cienkościennych form powłokowych wykonanych w metodzie wytapianych modeli. W celu oznaczenia wytrzymałości na zginanie zastosowano metodę pomiaru zbliżoną do testu MOR (Modulus of Rupture), uzupełnioną o pomiar ugięcia próbki przy obciąże[...]
EN The methods of investigation of mechanical properties of shell molds for investment casting are described in the paper. Measuring method similar to the MOR test completed with the measurement of deflection at the critical load has been applied in order to determine the bending strength.
7
75%
Archives of Foundry Engineering
EN This work deals with mechanical properties of thin-walled ceramic moulds for investment casting at the dewaxing stage. The main purpose of this work has been increasing their bending strength, expressed by the modulus of rupture (MOR), and determining their corresponding work of fracture, characteri[...]
8
75%
Materiały Budowlane
2009 nr 4 32-36
9
75%
Kompozyty
2007 R. 7, nr 4 185-189
PL Przedstawiono wpływ parametrów materiałowych na wytrzymałość na zginanie próbek wykonanych z kompozytów przeznaczonych do wytwarzania dielektromagnesów. Próbki wykonano metodą wtryskiwania. Wtryskiwane kompozyty zawierały dwa rodzaje proszku magnetycznie twardego. W badaniach stosowano proszki firmy[...]
EN Injection molding is one of the production methods of dielectromagnets. This technology was applied in presented researches. Special molded samples were prepared for analysis of flexural strength. They were made of composites base on the thermoplastic polymer with hardmagnetics powders. The flaky po[...]
10
75%
Przegląd Budowlany
11
75%
Materiały Budowlane
2000 nr 9 64-66
12
75%
Archiwum Odlewnictwa
2005 R. 5, nr 17 197--202
PL Opisano prototypowe hydrauliczne stanowisko do badania wytrzymałości na zginanie krzepnących i stygnących metali i stopów. W pomiarze rejestrowana jest siła gnąca i ugięcie odlewu oraz temperatura metalu i formy. Zginaniu podlega odlew pręta o przekroju kwadratowym.
EN A prototypical hydraulic test stand for examination of bending strength of solidifying and self-cooling metals and alloys has been described. The bending force and deflection of test casting as well as the temperature of casting and mould are in measurement registered. The bar casting with a square [...]
13
75%
Archives of Foundry Engineering
EN There are presented results of a research on bending strength of aluminum alloy EN AC-44200 based composite materials reinforced with aluminum oxide particles. The composite materials were manufactured by squeeze casting with the liquid EN AC-44200 Al alloy of porous ceramic preforms under pressure [...]
14
75%
Architecture Civil Engineering Environment
2018 Vol. 11, no. 1 105--113
PL Beton zbrojony różnego rodzaju włóknami jest coraz chętniej stosowanym materiałem konstrukcyjnym. Obecnie stosowane stalowe zbrojenie rozproszone stanowią specjalnie w tym celu wytwarzane włókna o przeróżnej geometrii. Artykuł dotyczy możliwości zastosowania włókien stalowych pochodzących ze zużytyc[...]
EN Concrete reinforced with various types of fibers is increasingly used construction material. The currently applied steel fibers are characterized by various geometrical parameters and are produced specially for this purpose. The paper deals with application of steel fibers coming from end-of-life ti[...]
15
75%
Mechanics and Control
PL Szkło hartowane sodowo-wapniowo-krzemianowe jest popularnym materiałem stosowanym powszechnie w budownictwie, ze względu na bardzo dobre własności użytkowe charakteryzujące się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi, bezpieczeństwem eksploatacji, ognioodpornością, jak również dobrą izolacyjnością t[...]
EN Toughened soda-lime-silicate glass is a popular material widely used in construction due to its very good functional properties, characterized by its high strength, safety in use, fire resistance, and good thermal insulation. In this study, tests were conducted to describe the dependence between the[...]
16
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2017 Z. 23 (173) 357-368
PL Drewno liściaste stosowane jest do prac wykończeniowych, np. na posadzki, okładziny i stolarkę okienną. Uznaje się, że do ustrojów konstrukcyjnych przydatne mogą być topola i olcha. Mimo ograniczenia wykorzystania w budownictwie na elementy nośne gatunków liściastych, normy zawierające zestawienia k[...]
EN Deciduous trees are used as finishing materials, for example: floors, facings and window woodwork. Recognizes that the poplar and alder can be used in structures. Despite the restrictions on use in the constructions deciduous trees, standards containing strength classes describe the characteristic v[...]
17
75%
Świat Szkła
2019 R. 24, nr 6 34--37
18
75%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2009 nr 2 46-49
19
63%
Eksploatacja i Niezawodność
PL Celem badań była ocena wpływu wybranych procedur fotopolimeryzacji na wytrzymałość i niezawodność kompozytów stomatologicznych opartych na siloranach oraz kompozytów opartych na związkach metakrylanowych w warunkach testu na 3-punktowe zginanie. Badano kompozyty o nazwach handlowych: Filtek Siloran [...]
EN The aim of this study was evaluation of chosen photopolymerization procedures on strength and reliability of dental composites based on siloranes and composites based on methacrylate compounds in 3-points bending test conditions. The following composites were tested: Filtek Siloran (FSi), Gradia Dir[...]
20
63%
Archives of Foundry Engineering
EN Bending strength, thermal and electric conductivity and microstructure examinations of Cu based composite materials reinforced with Saffil alumina fibres are presented. Materials were produced by squeeze casting method applying the designed device and specially elaborated production parameters. Appl[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last