Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 150
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wytrzymałość mechaniczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Świat Szkła
PL Harmonizacja normy PN-EN 12150 Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane, bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe z Dyrektywą 89/106/EEC dotyczącą wyrobów budowlanych, po okresie przejściowym wymaga od producentów szkła hartowanego wdrożenia jednej z metod sprawdzania jego wytrzymałości mechan[...]
2
100%
Materiały Budowlane
2011 nr 3 68-69
3
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
4
100%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Wyniki systematycznie wykonywanych prób mechanicznym obciążeniem niszczącym są podstawą oceny zgodności partii izolatorów z wymaganiami. Mogą być one również wykorzystywane do sterowania procesem technologicznym i do oceny jego stabilności. W referacie przedstawiono i omówiono wyniki prób wytrzymało[...]
EN The results of systematically carrying out failing load tests are the basic criterion for statement concerning conformity-tested lots of line insulators to the specified requirements. The same results can also be used to process control and to verify its stability. The paper contains and discusses t[...]
5
100%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono problemy konstrukcji węzłów montażowych ceramicznych izolatorów wsporczych stacyjnych i aparatowych. Autorzy przedstawiają wyniki badań wytrzymałości mechanicznej na zginanie izolatorów w zależności od przyjętych rozwiązań węzła montażowego. Omówiono także zjawiska krawędziowe oraz wpł[...]
EN The problems of construction of ceramic stationary knots and apparatuses of support insulators are discussed. The authors on the basis of the examinations present the results of examination of mechanical hardiness on the bending of insulators depending on the admitted resolutions of knots' fitting. [...]
6
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2005 R. 34, z. 95 217--225
PL W artykule zostały przedstawione wyniki badań prowadzonych na miękkich pakietach tkaninowych i sztywnych kompozytach włóknistych, powszechnie stosowanych jako ochrony antybalistyczne. Oceniano parametry wytrzymałości mechanicznej na rozrywanie materiałów i ich wpływ na skuteczność ochronną.
EN The results of tests carried out on the soft fabric insets and stiff fibre composites commonly used as the antiballistic screens are presented in the paper. The mechanical resistance against tearing of the fabrics and its influence on the effectiveness of the protection was studied.
7
100%
Utrzymanie Ruchu
2013 Nr 2 73--76
PL Dobór przewodów i kabli należy przeprowadzić tak, aby były one odpowiednie do mogących wystąpić warunków pracy. Trzeba zatem wziąć pod uwagę napięcie, prąd, ochronę przed porażeniem elektrycznym, pogrupowanie kabli. Nie bez znaczenia jest również wpływ warunków zewnętrznych, np. temperatury otoczeni[...]
8
88%
Materiały Budowlane
2012 nr 11 22-24
9
88%
Świat Szkła
10
88%
Cement Wapno Beton
PL Badano hydratację białego cementu i krzemianu trójwapniowego w trzech temperaturach (5, 25 i 45°C). Próbki badano po ośmiu okresach hydratacji oznaczając wytrzymałość na ściskanie oraz stosując termograwimetrię. Podwyższona temperatura początkowo przyspiesza hydratację, jednak mniejszy stopień hydra[...]
EN The hydration of white cement and tricalcium silicate has been investigated at three temperatures (5, 25 and 45°C). Samples were tested after eight periods of hydration using compressive strength determination and thermogravimetry. Increasing temperature initially accelerated the hydration, but a lo[...]
11
88%
Pomiary, Automatyka, Komputery w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2009 nr 4 7-10
PL Istotnym czynnikiem determinującym użyteczność włókien światłowodowych jest ich wytrzymałość mechaniczna. Kontrola wytrzymałości jest ważnym elementem technologii produkcji światłowodów, pozwalającym między innymi na oszacowanie czasu życia włókna poddanego w czasie użytkowania określonym naprężenio[...]
EN An important factor determining the quality of optical fibres is their mechanical reliability. The control of the mechanical reliability is an significant part of the technological process of optical fibres production. This proces allows define the life tirme of a fiber which was under the stress du[...]
12
88%
Świat Szkła
2016 R. 21, nr 4 40--43
13
88%
Warstwy
1999 nr 3 106-108
14
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 5 430-432
PL Pękanie szkła prawie zawsze zaczyna się od defektów na jego powierzchni. Powierzchnia zewnętrzna klasycznych światłowodów jest osłonięta powłokami ochronnymi chroniącymi ją przed oddziaływaniem zewnętrznych czynników chemicznych i mechanicznych. Włókna fotoniczne, oprócz chronionej zewnętrznej powie[...]
EN Most of the glass fractures start from flaws on the glass surface. The outer surface of optical fibres is protected from the influence of mechanical and chemical factors by a thin layer of polymer protective coating. Photonic crystal fibres have, besides outer glass surface, inner glass surface of e[...]
15
75%
Materiały Budowlane
2010 nr 8 38-39
16
75%
Composites Theory and Practice
2013 R. 13, nr 3 179--184
PL Nanorurki węglowe z uwagi na wysokie własności mechaniczne, optyczne czy elektryczne znalazły zastosowanie jako materiały półprzewodnikowe stanowiące fazę zbrojącą w materiałach kompozytowych. W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych kompozytów polimerowych wzmacnianych nanorurka[...]
EN Carbon nanotubes because of their high mechanical, optical or electrical properties, have found use as semiconducting materials constituting the reinforcing phase in composite materials. The paper presents the results of studies on the mechanical properties of polymer composites reinforced with carb[...]
17
75%
Świat Szkła
2010 nr 12 [147] 8, 10, 12
18
75%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono wyniki badań fizycznych i mechanicznych właściwości peletów wytworzonych z trocin sosnowych z dodatkiem trocin dębowych, jesionowych, orzecha włoskiego i czereśni. Średnia gęstość nasypowa peletowanych mieszanek wynosiła od 183,98 do 187,12 kg·m-3. Wytrzymałość mechaniczna w za[...]
EN The paper presents results of physical and mechanical properties of pellets made of pine tree sawdust with addition of oak, ash, walnut and cherry tree sawdust. Average bulk density of the pelleted mixtures was within the range of 183.98 to 187.12 kg·m-3. Mechanical strength depending on the composi[...]
19
75%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono zależność wytrzymałości mechanicznej, długości, średnicy i pęknięć peletów, od temperatury ich wygrzewania. Badane pelety zostały wytworzone z trocin sosnowych w matrycy peleciarki o średnicy otworów 6 mm. Badania polegały na wygrzewaniu peletów w temperaturze od 20 do 70°C ze [...]
EN The paper presents a relation between mechanical strength, length, diameter and pellets fractures and their soaking heat. The researched pellets were produced of pine tree sawdust in the pelleting machine matrix of 6- mm diameter openings. The research consisted in soaking pellets in the temperature[...]
20
75%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2010 Nr 8 73-84
EN Used in the Polish bridge engineering for 10 years precast beams type T (Paterówki) needed to be adapted to current European standards. It was also a good time to introduce changes and innovations based on experience gained during construction. In 2009, on behalf of Mosty-Łódź company HAMAR Marek Ha[...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last