Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 284
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wytrzymałość materiałów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN Microscopic observation by human unaided eyes has greatly contributed to identify and/or classify worn surfaces of tribomaterials. Words, codes, sketches and photographs used in expressing surface characteristics by all means qualitative and depend on human a sense, which inadequately varies from ti[...]
2
100%
Materiały Budowlane
2002 nr 9 27-28
3
80%
Archives of Mechanics
2000 Vol. 52, nr 3 429--442
EN Effect of fiber treatment on the bending strength of the aramid short fiber composite is studied in this paper. Interfacial shear strength and fiber strength are determined for different fiber treatments by performing single-fiber pull-out test. Effect of the fiber treatments on the property of the [...]
4
80%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Praca dotyczy oszacowania wpływu równomiernej korozji na dynamiczną odporność materiałów na przecinanie na podstawie badań przy użyciu wgłębnika. Ograniczono się do opisu badań polegających na udarowym nacinaniu próbek wgłębnikiem w kształcie klina. Jako miarę odporności materiału przyjęto wartość i[...]
EN The paper deals with the assessment of effect of uniform corrosion on dynamic resistance of materials to cutting, based on tests with an indenter. The description is limited to the experiments with the use of a wedge-shaped indenter. The quotient of kinetic energy and of the hammer and the indentati[...]
5
80%
Archives of Foundry Engineering
RU В статье рассмотрены механизмы действия видов нарушения прочности материалов несущих конструкций, влияние различных факторов на параметры прочности и пластичности. Представлены графические зависимости параметров прочности и пластичности от скорости деформирования, результаты статистической обработки[...]
6
80%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono wyniki statystycznych obliczeń wytrzymałościowych konstrukcji trójkąta hamulcowego o obciążeniu nominalnym 120kN, mających na celu optymalizację geometrii ze względu na zwiększenie przestrzeni montażowej. Obliczenia przeprowadzono metodą elementów skończonych w oparciu o wy[...]
EN The article describes the results of static strength calculations of brake triangle construction with the rate load 120kN. In order to optimization geometry of the construction for good space assembly. Calculations are carried out with FEM. Calculations of the different variants are realized on the [...]
7
80%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono rezultaty porównania wyników statycznej analizy wytrzymałościowej I badań stanowiskowych adapterów, stanowiących część składową zestawu bimodalnego I umożliwiających połączenie ciężarowej naczepy samochodowej z wózkiem kolejowym. Wymagania wytrzymałościowe określają przepis[...]
EN The paper presents the results of comparison of FEM calculation and the stresses measured during static tests of the adapters. The adapter is the element of the bimodal train which connect the bimodal bogie and the road trailer. Requirements of strength are defined in the UIC Leaflet 597.
8
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 12 159-160
PL Ramy nośne naczep pojazdów ciężarowych posiadają złożona przestrzenną konfigurację i poddane są obciążeniu przestrzennym układ obciążeń zewnętrznych, które wywołują złożony stan naprężenia w ich cienkościennych panelach. Na ich podstawie szacuje się globalny stan wytężenia konstrukcji. Zasadniczą ni[...]
9
80%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 12 80-83
PL Artykuł przedstawia wyniki i analizę wstępnych badań wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie zróżnicowanych kompozytów cement – torf, formowanych metodą mieszania. Badania były prowadzone w warunkach laboratoryjnych na próbkach sześciennych i cylindrycznych. Sposób formowania próbek przyjęto w oparci[...]
EN This article presents the results of preliminary research and analysis of uniaxial compressive strength test of different cement - peat composites formed by mixing method. The research was conducted in the laboratory on cubic and cylindrical samples. The sample forming method was taken on the basis [...]
10
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2008 Z. 7 71-76
PL Zakres badań niniejszej pracy obejmuje wpływ różnych parametrów technologicznych i środowiskowych na własności wytrzymałościowe kompozytu polimerowego wzmocnionego włóknem szklanym. Omówiono wpływ czynników środowiskowych w polu obciążeń na fizyko-mechaniczne własności kompozytu polimerowego.
EN The paper focuses on the influence of technology and atmosphere on the strength of fiber glass-reinforced polymer-matrix composite materials. Two technologies were analyzed: RIM (Resin Infusion Molding) and RTM (Resin Transfer Molding). The incidental effect of water and the corrosion environment in[...]
11
80%
Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce
2007 nr 1(16) 22-27
PL W artykule przedstawiono wyniki badań procesu zgrzewania oporowego zwarciowego materiału kompozytowego na osnowie stopu aluminium zbrojonego cząstkami fazy międzymetalicznej Ti3Al. Przeprowadzone próby zgrzewania, badania wytrzymałości, pomiary twardości oraz badania metalograficzne wykazały, że ist[...]
12
80%
Przegląd Mechaniczny
1998 nr 1 17-20
EN The subject-matter of the work is an investigation of the fatigue behaviour of model alloys Al-Li. An influence has been noticed of the precipitation state upon the fatigue properties of material within a small number of cycles. The presence of two kinds of precipitations causes a rise in the stren[...]
13
80%
Przegląd Mechaniczny
2000 nr 5-6 9-12
14
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Materiałowa
1998 z. 8 7-13
PL Próbki o składach Ti75 Al25, Ti50 Al50 i Ti35 Al65, poddane zostały mechaniczne syntezie w młynku wibracyjnym, a następnie prasowaniu na gorąco. Badania mikroskopowe oraz pomiary gęstości wykazały, że próbki nie są porowate i charakteryzują się pełną gęstością. Przeprowadzone pomiary mikrotwardośc[...]
EN NEW HIGH STRENGTH MATERIALS BASED 0N INTERMETALLIC COMPOUNDS Mixtures of AI and Ti in atomic proportions of Ti75 Al25, Ti50 Al50, and Ti35 Al65 have been mechanically alloyed and then hot pressed. Samples did not exhibit any porosity and were been completely dense, which has been ascertained using m[...]
15
80%
Obróbka Plastyczna Metali
PL Przedstawiono kolejność obliczeń przy projektowaniu matryc z wkładkami stalowymi i z wkładkami z węglików spiekanych sprężanych jednym pierścieniem. Tok obliczeń zestawiono tabelarycznie oraz pokazano wykreślnie zmiany względnego odkształcenia średnicy od ciśnienia. Opisano wyniki doświadczalne odks[...]
EN Calculation sequences by design of a die with steel or hard metal insert prestressed in one ring have been presented.There are also presented calculation sequences for dies and the change of the diameter strain in the function of the inside pressure. The experiment results of the strain of inside d[...]
16
80%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL Przedstawiono wyniki badań dotyczących rozkładu i wartości naprężeń w ściernicach ze spoiwem ceramicznym, otrzymywane metodą optycznie czułej warstwy powierzchniowej. Badania przeprowadzono ze ściernicami obciążanymi statycznie (półpierścienie) oraz siłami bezwładności występującymi podczas wirowani[...]
EN The paper deals with the stress distribution and stress value in grinding wheels with ceramic binding obtained using the method of optically sensitive surface layer. The tests were conducted with the grinding wheels being loaded both statically and with inertial forces existing during rotation of th[...]
17
80%
Applied Mechanics and Engineering
2000 Vol. 5, no 4 913-921
EN An analysis is presented for the effect of radiation on non-Darcy axisymmetric free convection in a saturated porous medium. Similarity solutions are obtained for two cases: variable surface temperature condition and uniform surface heat flux condition. Discussion is provided for the effects of radi[...]
18
80%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN Abrasive wear tests of Fe-Al based in sinter/steel couples were conducted using pin-on disc method. Abrasive wear resistance was determined by two ways: by continuous measurement of pin length change and by sample loss weight measurement. Measurement points were approximated by linear function for e[...]
19
80%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN The paper contains description of epoxy coating destruction processes under the influence of ultraviolet radiation. It was stated that it resulted in silver crazes appearing in coatings what significantly decreased their strength. The coating brittleness increased also as a result of coating oxidati[...]
20
80%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN This article deals with the influence of the texture direction of geometrical structure of surface on the intensity of the wear process of the cooperating elements of kinematic pairs. The presented reserches' test stand was done in the view of carring out the experiments. On these base will be possi[...]
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last