Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 34
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wytrzymałość konstrukcji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Ideą każdego Bus Euro Testu jest to, aby przeprowadzić go w najbardziej realnych warunkach. Dlatego Testy autobusów miejskich przeprowadzane są na ulicach dużych miast. Podczas tegorocznego Bus Euro Testu, w Bukareszcie, po raz pierwszy w historii konkursu brał udział autobus hybrydowy. Testy pokaza[...]
2
100%
Pojazdy Szynowe
2012 Nr 3 8-14
PL W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań symulacyjnych wytrzymałości konstrukcji adapterów i elementów połączenia adapter - naczepa. Projekt konstrukcyjny opracowano w ramach realizacji badawczego projektu rozwojowego nr R1003503 dotyczącego wykonania prototypu taboru bimodalnego przeznaczonego[...]
EN The article presents the selected results of simulation tests of strength construction of adapters and elements of adapter - trailer components. The constructional design was elaborated as part of a research development project No R1003503 concerning the implementation of a prototype of bimodal roll[...]
3
86%
Energetyka
2013 nr 8 614--617
PL Poprawne zaprojektowanie postaci konstrukcyjnej kanałów powietrza oraz ich mocowań jest niezmiernie istotne z punktu widzenia zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości tych urządzeń energetycznych. W artykule przedstawiono wybrane aspekty analizy wytrzymałościowej konstrukcji kanału powietrza pierwotne[...]
EN Proper designing of air ducts structures and their mountings is extremely important from the point of view of ensuring proper strength of the power equipment. Presented are selected aspects of structural analysis of a primary air duct supplying the preheated primary air from fans to a rotary air pre[...]
4
86%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
5
86%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2017 nr 1 66--67
PL PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. sprawdzają nowatorską metodę która pozwoli dokładniej ocenić stan obiektów kolejowych, lepiej zaplanować remonty oraz zmniejszyć koszty utrzymania. Projekt realizowany jest w ramach Programu Badań Stosowanych, a dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań Rozwoju (NCB[...]
EN PKP Polskie Lime Kolejowe S.A. are testing an innovative method which will provide more accurate assessment of railway infrastructure, more effective renovation planning and lower maintenance costs. It appears that simple sensors that are being placed in smartphones or tablets can be considered reli[...]
6
86%
Przegląd Mechaniczny
2017 nr 9 38--40
PL Przedstawiono metodę określenia wytrzymałości konstrukcji kabiny ochronnej operatora metodą elementów skończonych (MES) w programie Abaqus z wykorzystaniem modułu Dynanimic Explicit. Wykorzystując wyniki symulacji, dokonano weryfikacji prawidłowości zaprojektowania elementu, prześledzono mapę rozkła[...]
EN The paper describes example of determining the strength of the operator's cab protection by Finite Element Method (FEM) in program Abaqus using the module Dynamic Explicit. Based on the results of the simulation, the correctness of the design of the element was verified, the map of the stress distri[...]
7
86%
Prace Instytutu Lotnictwa
2011 Nr 8 (217) 14--34
PL Praca przedstawia implementację teorii Własowa do opisu własności prętów cienkościennych otwartych w stanie granicznym plastycznym. W szczególności zajęto się konstruowaniem rozkładów naprężeń normalnych i stycznych w przegubach plastycznych. Rozważania pokazują, iż teoria Własowa stanowi idealne na[...]
EN The purpose of the paper is to explore the potential applications of the Vlasov theory to description of limit states of thin-walled beam sections. This study addresses static aspects only. The diagrams of stresses in the elastic range (predicted in accordance with the Vlasov theory) are utilised to[...]
8
86%
Dozór Techniczny
1998 z. 5 101--105, 107
9
86%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W artykule przedstawiono sposób rozwiązania metodą elementów skończonych murowanej ściany nośnej podczas niestacjonarnych dynamicznych procesów różnego typu (udarowych, wybuchowych, sejsmicznych), który pozwala uwzględniać w obliczeniach wytrzymałość cegły i zaprawy na rozciąganie i ścinanie oraz op[...]
EN In the paper, the finite element method procedure is presented for solution of a brick load-bearing walI during the non-stationary dynamic processes of various types, i. e. impact, explosive, and seismic ones. This procedure alIows to take into calculations the tensile and shearing strengths of bric[...]
10
86%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Obiektem analiz przedstawionych w prezentowanej pracy jest zespół koła bijakowego i wału napędowego stosowany w młynach do mielenia węgla. Pokazano dyskretne modele obliczeniowe pozwalające na ustalenie krytycznej wielkości zużycia elementów koła z uwagi na możliwość zaistnienia rezonansu oraz przek[...]
EN The object of the analysis described in the paper is the beater wheel and drive shaft unit used in the mills grinding coal. Discrete calculation models have been shown. The critical value of wear of wheel elements has been determined owing to the possibility of resonance and the exceeding of permiss[...]
11
72%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
12
72%
Mechanik
2016 R. 89, nr 7 708--709
PL Artykuł przedstawia zagadnienia oceny wytrzymałości elementów konstrukcji zawierających pęknięcia. Dokonano porównania nośności elementu z pęknięciem, wyznaczonej klasyczną metodą naprężeń nominalnych oraz metodą opartą na mechanice pękania. Pokazano, jak sposób obciążenia oraz położenie pęknięcia w[...]
EN Presented paper includes strength evaluation of cracked structure. Author draw a comparison between structure element’s effort with use of classic nominal stress method and fracture mechanics method. The example illustrates influence of load mode and crack location on stress value around crack tip. [...]
13
72%
Prace Instytutu Lotnictwa
2016 Nr 2 (243) 73--92
PL W niniejszym artykule skupiono się na zbadaniu wpływu zamontowanego silnika na obciążenia statków powietrznych klasy General Aviation. Do analizy porównawczej wybrano samoloty różniące się jedynie typem zabudowanego zespołu napędowego, z których pierwszy jest certyfikowanym samolotem tłokowym, trakt[...]
EN This paper focuses on examining the effects of the mounted engine type on General Aviation airplane loads. For comparative analysis two airplanes, different from each other only by the type of power unit, were selected. The first is certified piston engine powered airplane, treated as the reference [...]
14
72%
Mechanik
2016 R. 89, nr 2 88--92
PL Bioinspiracja zdobywa coraz szersze uznanie i znajduje zastosowanie w różnych działach techniki, ponieważ umożliwia optymalne rozwiązywanie skomplikowanych problemów. Dotyczy to również technologii maszyn – do najważniejszych zagadnień w tym obszarze należy projektowanie elementów maszyn i procesów [...]
EN Bioinspiration approach factor enjoys constantly growing esteem due to its positive practical effects experienced in many different technical areas by revealing practical ways, which provide for optimum solution of difficult problems. This also applies to the machinery engineering. The most crucial [...]
15
72%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
PL Przedstawiamy koncepcję nowego systemu monitorowania konstrukcji inżynierskich, który będzie konkurencyjny w stosunku do obecnie istniejących systemów.
EN Bridge monitoring has been developed in high-level industrialized countries since many years. The need for monitoring was originally caused by geographical conditions and bridge design of extreme parameters. In the last years bridge monitoring has extended its application as the instrument for an ef[...]
16
72%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
PL W artykule przeprowadzono analizę automatycznego procesu wytwarzania prefabrykowanych elementów zbrojenia dla konstrukcji żelbetowych. Zwrócono uwagę na potrzebę optymalizacji podstawowych charakterystyk i parametrów wytrzymałościowych, formy geometrycznej i rozmiarów profilu zbrojenia.
EN The article describes the automatic process analysis of prefabricated reinforcement elements for reinforced conerete constructions. It focuses on the need of optimization with regard to such elements as: basic characteristics, strength parameters, geometrical form and reinforcement profile size.
17
72%
Przegląd Mechaniczny
2018 nr 2 35--40
PL W pracy zaproponowano sposób modelowania poziomych układów stężających z uwzględnieniem rzeczywistych własności układu stężającego w zakresie sztywności i wytrzymałości, który może być użyty przy tworzeniu modeli 3D. Model ten pozwoli zastąpić rekomendowane w normie europejskiej [1] i wytycznych DIB[...]
EN The aim of this paper was to describe the method of modeling horizontal planes of scaffold used for model 3D. This method can be used instead of the method described in European norm [1] and used in model 2D. The real system of boards was replaced by frame system with semi-rigid joints.
18
72%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2012 nr 2 (30) 55--66
PL W artykule opisano proces weryfikacji wyników obliczeń wytrzymałościowych wykonanych dla elementu konstrukcji układacza z wynikami badań wytrzymałościowych przeprowadzonych na obiekcie rzeczywistym. Dokonane zostały analizy rozbieżności wyników i przedstawiono przyczyny ich powstania.
EN In the elaborate described a process of verification of strain analysis results made for a layer construction element with results of strength tests made on real object. There were making analysis of results divergence and presented a cause of existence.
19
72%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
2012 R. 109, z. 4-M 283--291
PL W artykule przedstawiono metodykę tworzenia modelu obliczeniowego platformy. Dokonano analizy sił działających na konstrukcję podczas pracy, określając metodą analityczną ich wartości. Opisano zastosowane uproszczenia modelu. Obliczenia wytrzymałościowe przeprowadzono z użyciem systemu MSC Patran. W[...]
EN The paper shows a methodology of the creation a numeric model of a platform. The analysis was made to the structure of the forces operating on the platform during drive. The value of the forces was quantify by analytical method. In the article was described simplistic model. The calculations of the [...]
20
72%
Dozór Techniczny
2002 z. 1 14--18
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last