Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 79
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wytrzymałość betonu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2012 nr 3 1-5
PL W artykule omówiono techniki współczesnych metod półnieniszczących badań wytrzymałości na ściskanie betonu "pull-out" w zastosowaniu do badań konstrukcji podziemnych jednostronnie dostępnych. W celu weryfikacji podano wyniki badań porównawczych dokładności oceny wytrzymałości betonu metodami niszczą[...]
EN The article discusses the techniques of modern methods of semi nondestructive tests on compressive strength of "pull-out" concrete as applied to underground structures accessible from one side. The results of comparative tests of the accuracy of assessment of the strength of concrete by destructive,[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2008 z. 113 235-242
PL W artykule przedstawiono wyniki badań trzech mieszanek betonowych poddanych różnym przyrostom szybkości obciążenia. Wraz ze wzrostem szybkości przyrostu obciążenia wytrzymałość betonu wzrastała, a ze zmniejszaniem malała. Badania wykazały wyraźne "pochylenie" wykresu delta-epsilon wraz ze zmniejszen[...]
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule wymieniono własności kruszyw, mające najistotniejszy wpływ na wytrzymałość betonu. Przedstawiono głowne zasady doboru uziarnienia kruszyw celem osiągnięcia porównywalnych cech betonu oraz pokazano trend w obszarze doboru frakcji ziarnowych do jego produkcji. Trend zilustrowano przykładem [...]
EN In the article ownerships of aggregates having the most essential influence were exchanged to the endurance of concrete. Main principles of the aggregates selection were presented of achieving one's goal of comparable features of concrete. A trend was shown in the area of the aggregates selection in[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 89 53-64
PL Poniżej analizuje się wyniki badań zaprezentowane w częsci I referatu. Uzyskane wyniki zostały porównane z istniejącymi propozycjami obliczania sił w zbrojeniu pionowym w dwupoziomowych połączeniach zbrojenia na zakład. Na podstawie analizy uzyskanych wyników zaproponowano własne sposoby obliczania [...]
EN In this part of article results obtained in the first part are taken under consideration. Test results are compared with existing propositions calculating force in vertical reinforcement in that kind of splice. Basing on test results own propositions of force calculating are presented.
5
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 89 43-52
PL W referacie przedstawiono sposób badania oraz wyniki sześciu dwupoziomowych połączeń zbrojenia na zakład. Badane zagadnienie jest istotne zarówno z poznawczego, jak i utylitarnego punktu widzenia. Dwupoziomowe połączenia zbrojenia na zakład występują między innymi w połączeniach poprzecznych zespol[...]
EN The paper presents tests performed a two layer splices. Presented problem is important becouse of theoretical and practical point of view. Two layer lap splices appear in combined slab flours loaded with two way bending moment as well as in all lapped reinforcing fabric.
6
100%
Magazyn Autostrady
2012 Nr 7 38-42
PL Analizowanie związków samozagęszczalności i wytrzymałości fibrobetonu w aspekcie zmiennych czynników technologicznych jest jedną z nowych tendencji w badaniach betonów. Technologia betonu samozagęszczalnego pozwala na kształtowanie struktury obiektów inżynierskich w szybszy i bezpieczniejszy sposób [...]
EN The problem of even distribution of fibres in a whole formed piece always occurs with application of concrete mixes modified by fibres. Analysis of the impact this randomness on workability and strength parameters of concrete is one of the present trends in investigation of normal and self-compactin[...]
7
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
1999 Z. 19 243-253
PL W artykule przedstawiono wyniki badania lepkości według metody Haake lepiszczy modyfikowanych (dodatkiem miału gumowego, elastomeru SBS i plastomeru EVA) oraz wyniki badania cech mechanicznych betonów asfaltowych z tymi lepiszczami. Analiza wyników badań (na podstawie analizy korelacji i składowyc[...]
EN The paper presents the results of tests on elasticity of modified binders (with rubber powder, SBS elastomer and EVA plastomer) according to Haake method and the results of tests on mechanical properties of concrete asphalt with these binders. The analysis of test results (based on correlation anal[...]
8
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
EN The article describes the analysis selected methods of calculation of the spacing and crack opening. An experimental veryfication in a sphere crack spacing has been carried aut on the basias of the author's research results. Two grade of aggregate: basaltic and carbonateic have been considered. The [...]
9
100%
Inżynieria i Budownictwo
2004 R. 60, nr 10 546-549
PL Omówiono nowy sposób identyfikacji wytrzymałości na ściskanie betonu na podstawie parametrów określanych metodami nieniszczącymi. Przedstawiono rezultaty świadczące o przydatności do tego celu sieci neuronowej Lavenberga-Marquardta. Zamieszczono wyniki praktycznej weryfikacji opracowanej metodyki na[...]
EN The paper presents a new technique of identifying the compression strength of concrete by means of neural networks and on the basis of parameters determined by different nondestructive methods. The Lavenberg-Marquardt neural network has been found to be most suitable for this purpose. Practical veri[...]
10
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Opolska
PL W pracy przedstawiono wyniki prac związanych z uszczelnieniem przed przedostawaniem się do środowiska wody i cieczy uciążliwych dla środowiska. Problem dotyczy szczególnie terenów stacji paliwowych i terenów składowych. Badano związek pomiędzy wytrzymałością betonu a przepuszczalnością wody. Badania[...]
11
100%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2010 nr (7) 211--216
EN The article describes factors influencing the joined operation of repair surface and shotcrete layer on the basis of analytical view of literature and practical use. The authors investigate influence of the process of concrete surface preparation on the operation of multilayer constructions while us[...]
12
100%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2005 nr (3) 116--125
EN The article focuses on the fundamentals of synthesis of a concrete optimal disperse composition. The influence of basic factors on the concrete resistance is analysed. It is proved that retaining on increase of concrete strength, frost and corrosion resistance is possible only if optimum dispersion [...]
13
100%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2007 nr (4) 219--225
EN Although the use of superplasticisers within cement is well established, there is still lack of consensus on their effect on the hydration process. The problem complicates even further, when superplastizisers are incorporated into the concrete mix containing Pfa as partial replacement. The aim of th[...]
14
100%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2007 nr (4) 30--38
EN The article presents methods of modeling connected with multifactors in process of stability in winter condition. The author used algorithm and rotability experiment planning.
15
100%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2007 nr (4) 23--29
EN This article presents methods of modeling connected with process of concrete setting period. The author used algorithm and rotability experiment planning.
16
100%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2004 nr 2 28-30
17
100%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2007 nr 1 56-58
18
88%
Magazyn Autostrady
2012 Nr 3 56-59
PL W artykule przedstawiono analizę wyników badań betonów wysokopopiołowych przechowywanych w komorze klimatycznej oraz w wodzie. Otrzymano różne wyniki badań wytrzymałości betonów o tej samej recepturze, lecz przechowywanych w dwóch różnych środowiskach, pozwalające zakwalifikować badane betony do róż[...]
EN The paper presents the analysies of the results of the tests of high volume fly ash concrete, cured in the moist cabinets and water storage tanks. Various test results of compressive strength have been obtained for the same concrete cured in different conditions, allowing to classify the tested conc[...]
19
88%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2002 z. 95 271-280
PL Tematem artykułu jest wpływ kruszywa lekkiego nasączonego wodą na łuszczenie powierzchni betonowych, poddanych cyklicznemu zamrażaniu i odmrażaniu w obecności soli odladząjących, badane zgodnie ze Szwedzką Normą SS 13 72 44 zwaną metodą Boras. Wykonano i zbadano sześć serii betonów o takim samym sto[...]
EN The subject of the presented investigations was influence of wetted lightweight aggregate on damage of the concrete surface due to cyclic freezing and thawing in the presence of de-icing salts tested according to the Swedish Standard SS 13 72 44 (the Boras method). The groups of six series of concre[...]
20
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
1999 Z. 19 229-241
PL W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem było znalezienie i opisanie związków zachodzących pomiędzy właściwościami betonów asfaltowych (trwałość zmęczeniowa, energia rozpraszana, dynamiczne moduły sprężystości, odkształcenie trwałe) a temperaturą mięknienia (według metody PiK) i temp[...]
EN The paper presents the results of research, the aim of which was to find and describe the relations between the properties of asphalt concrete (fatigue life, dissipation energy, dynamic modules of elasticity, permanent deformation) and softening temperature (in accordance with PiK method) and tempe[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last