Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 165
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wytłaczanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Obróbka Plastyczna Metali
PL Przedmiotem publikacji są wyniki badań i prac doświadczalnych przeprowadzonych na modelach wytłoczek geometrycznie podobnych. Największa wartość siły wytłaczania, określona doświadczalnie była podstawą do porównania jej wartości obliczonej wg algorytmów, zaproponowanych przez różnych autorów. Wykorz[...]
EN The paper presents the results of research and experimental works performed on models of geometrically similar draw-pieces. The maximum value of the stamping force, experimentally determined, has been the reference to compare its value as calculated according to algorithms proposed by different auth[...]
2
100%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn. Seria Konferencje / Politechnika Śląska
PL Opracowano założenia modelu rozwoju morfologii mieszanin tworzyw w wytłaczarce jednoślimakowej. Podstawę opisu rozwoju morfologii stanowi komputerowy model wytłaczania, dostosowany do potrzeb modelowania wytłaczania mieszanin. Model ten został zweryfikowany doświadczalnie w odniesieniu do wytłaczani[...]
3
80%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2002 z. 136 181-190
PL Uniwersalne sterowniki programowalne (PC) są obecnie podstawowym urządzeniem automatyki przemysłowej. Ich oprogramowanie nie uwzględnia jednak specyficznych właściwości wielu często spotykanych procesów technologicznych. Do sterowania takimi procesami celowe jest więc zbudowanie specjalistycznych st[...]
EN Programmable logic controllers (PLCs) have been used in the industrial control systems as one of the main devices for over ten years. In the most cases PLCs are developed as general purpose devices, i.e. for possible wide area of applications. As a result their system software can be hard adapted f[...]
4
80%
Prace Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej
PL W pracy przedstawiono wyniki oceny jednorodności wytfoczyny w postaci granulatu, uzyskanej z wytłaczarki jednoślimakowej T 32. Do badań użyto polimer PE-LD oraz w odpowiedniej proporcji znaczniki: pigment czerwony i czarny. Do określenia jednorodności zastosowano komputerową analizę obrazu próbki. J[...]
EN The paper contains results of homogeneity evaluation of granulated material extruded with tnę T 32 single-screw extruding press. The PE-LD połymer and markers in the right proportions i.e. red and black pigments were put to the test. Computer analysis of a specimen image was used to determine the ho[...]
5
80%
Obróbka Plastyczna Metali
PL W pracy przedstawiono sposób przeprowadzenia komputerowej symulacji procesu kształtowania cylindrycznej wytłoczki z wykroju kwadratowego, przy zastosowaniu w konstrukcji tłocznika dociskacza segmentowego. Symulacja została wykonana w programie metody elementów skończonych COSMOS/DesignStar.
EN Computer simulation of the forming process of cylindrical cup using a square blank with application of segment blankholder in construction of deepdrawing die was presented in the paper. This simulation was carried out using a computer program of finite elements method COSMOS/DesignStar.
6
80%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W pracy przedstawiono problematykę pomiarów wielkości cząstek fazy drzewnej kompozytów polimerowo-drzewnych (WPC). Przeanalizowano wyniki uzyskane różnymi metodami. Wskazano problemy prowadzące do błędów w wynikach pomiarów. Na podstawie analizy uzyskanych wyników potwierdzono, że faza drzewna może [...]
EN The paper presents the questions of the wood particle dimensions measuring in wood-polymer composites WPC. The results obtained by different measuring methods were analyzed. Problems leading to errors in the results of measurements were identified. Based on the analysis of the results it was confirm[...]
7
70%
Przemysł Chemiczny
8
70%
Chemical and Process Engineering
2014 Vol. 35, nr 1 121--135
EN The paper presents the summary of research on polymer melt particle motion trajectories in a disc zone of a screw-disk extruder. We analysed two models of its structure, different in levels of taken simplifications. The analysis includes computer simulations of material particle flow and results of [...]
9
61%
Archives of Foundry Engineering
EN The main aim of this paper is to evaluate the effects of hot working (extrusion) and hest treatment on room temperature mechanical properties of magnesium-based AZ91 alloy. The results were compared with as-cast condition. The examined material had been obtained by gravity casting to permanent mould[...]
10
61%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Podczas wytłaczania jednym z najważniejszych czynników procesu jest uzyskanie stałej temperatury w poszczególnych układach linii technologicznej. Przy wytłaczaniu wytworów o kształtach złożonych, z jednoczesnym kontrolowaniem temperatury wytłoczyny, z wykorzystaniem skanera termowizyjnego, jest możl[...]
EN In the extrudate units used as a extrusion machinery one of the most important factor concerning on the extrusion process are constant control of changing the temperature. During intensive cooling in calibration section, in the all of the wall extrudate its possible to received inflected structure a[...]
11
61%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Przedstawiono zagadnienie uplastyczniania tworzyw w procesach przetwórczych. Wskazano na ogólne podstawy zjawiska uplastyczniania, wynikające z zasad mechaniki ośrodków ciągłych. Przedstawiono wyniki badań własnych mechanizmu uplastyczniania, w odniesieniu do różnych odmian wytłaczania.
EN Problem of melting in polymer processing is discussed. Some general approach based on the continuum mechanics is presented to study the phenomenon. Results of melting mechanism experimentation are presented for single screw extrison and twin screw extrusion.
12
61%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2011 nr 2 28-30
PL Wykonane badania doświadczalne przyrządu potwierdziły w pełni jego skuteczność. Bardzo złożone relacje geometryczne między położeniem króćca i korpusu po montażu uzyskano za pomocą uchwytów (korpusu i króćca) o prostej konstrukcji. Dzięki zastosowaniu przyrządu kinematyka procesu wtłaczania sprowadz[...]
EN In this paper the analysis of position basic surface of the fixture determining accuracy of assembling device utilized in joining the bonded connection pipe and body of car thermostat by means of forcing is presented in with regard to following condition: 1) the forcing in direction differs consider[...]
13
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2010 Nr 12 55-60
PL W pracy przedstawiono proces otrzymywania termoplastycznych skrobi: ziemniaczanej, psze-icznej, kukurydzianej i kukurydzianej woskowej. Zaprezentowano innowacyjne podejście do blemu jednorodnego rozprowadzenia plastyfikatora w objętości skrobi przed jej wprowadze-em do wytłaczarki z zastosowaniem te[...]
EN The paper describes process of thermoplasticization of starches. In research potato stare1! wheat starch, maize starch and waxy maize starch were used. Innovative process of intensiv mixing and granulation of starches was presented. Also a extrusion processing of four types o starches was shown. Cho[...]
14
61%
Zeszyty Naukowe. Chemia i Technologia Chemiczna / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
2006 z. 11 65-68
PL W artykule przedstawiono konstrukcje wytworów charakteryzujące się nowymi cechami funkcjonalnymi. Przeanalizowano typowe rozwiązania wytłoczyn z dodatkowymi kanałami funkcjonalnymi oraz elementami kształtowymi, których kształt ostateczny, osiowo symetryczny, jest nadany podczas ich montażu. Wskazano[...]
EN In the article the construction of extrudate characterized by new useful features were presented. Typical solution of the extrudate with additional shapes and function chambers were analyzed. The advantages and disadvantages of this kind of products were presented. The possibilities of improving the[...]
15
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2007 Nr 4 237-240
PL W artykule przedstawiono wpływ zastosowania polietylenu recyrkulowanego na proces wytłaczania polietylenu dużej gęstości modyfikowanego bezhalogenowym środkiem opóźniającym palenie. Ustalono zależność ciśnienia i temperatury wytłaczanego tworzywa, momentu obrotowego ślimaka oraz wydajności procesu w[...]
EN The efficiency of recycled polyethylene using in extrusion process of high-density polyethylene modified by halogen-free flame retardants was presented in the article. The dependence of pressure and temperature of extruded polymer, screw torque and process capacity on screw rotation speed and the am[...]
16
61%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2002 Nr 4 109-110
PL W pracy przedstawiono wizyjną metodę oceny rozprowadzenia składnika (znacznika) w kanale ślimaka wytłaczarki. Polega ona na uzyskaniu wytłoczyny w postaci pręta oraz wstęgi tworzywa zdjętej z ślimaka wytłaczarki. Materiał ten jest podstawą wykonania próbek, które mogłyby być poddawane ocenie ilościo[...]
EN The paper describes a visual method of evaluation of the component (tracer) distribution along a worm duct. Mill cakes of polymer in rod or band shapes were taken off from the worm duct of the screw extruder. This material formed raw samples, which could be quantitatively evaluated by the computer i[...]
17
61%
Przegląd Mechaniczny
1998 nr 19 5-9
PL Przedstawiono dwa teoretyczne ujęcia wyznaczania strumienia ciepła przenoszonego przez tworzywo podczas procesu wytłaczania tworzyw termoplastycznych; w pierwszym przypadku wzięto pod uwagę poszczególne strefy funkcjonalne układu uplastyczniającego wytłaczarki jednoślimakowj i głowicę wytłaczarską, [...]
EN this wrticle presents two theoretical approaches to the determination of the heat flux transferred trough the thermoplastics during extrusion process. In the first case, account is taken of the particular functional zones of the single-screw extruder plasticizing system and the extruder head, while [...]
18
61%
Polimery
1999 T. 44, nr 3 190-197
PL Ogólnie scharakteryzowano modele (symulacyjne lub adekwatne) służące do doświadczalnego badania wytłaczania tworzyw wielkocząsteczkowych. Zdefiniowano sprawność energetyczną procesu wytłaczania i podkreślając odmienność tych wielkości. Przedstawiono niektóre zależności między sprawnością energetyczn[...]
EN Adequate and simulation models used to study polymer extrusion processes are characterized. The energy efficiencies of the extrusion process and of the extruder are defined and their dissimilarities indicated. Selected relationships are presented, relating the energy efficiency to selected physical [...]
19
61%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono niektóre wyniki prac prowadzonych w Katedrze Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej. Dotyczą one dwóch powiązanych ze sobą problemów. Pierwszy to ocena rzeczywistych oporów tarcia na podstawie powiązania zmian stanu warstwy wierzchniej odkształcanych blach z wpływającymi n[...]
EN This work is showing some of resultes of leading works in Department of Funda-mental Technics in Technical University in Lublin. They concern the two of reciprocal problems. The first, it is estimation the real frictional resistance through the connection charges state surface layer deforming sheel [...]
20
61%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2014 Vol. 81, nr 5 308--313
PL Wykonano badania struktury granic ziarn, ferrytycznych rur kotłowych ze stali 20, wytworzonej poprzez wyciskanie na gorąco i walcowanie na gorąco. Zaobserwowano, że w strukturze metalicznej osnowy rur wyciskanych na gorąco ilość granic specjalnych Σ = 3n (według koncepcji gęstości węzłów koincydentn[...]
EN The structure of grain boundaries was investigated in ferritic boiler tubes made of steel 20, manufactured by hot extruding and hot rolling. It has been observed that in the metallic matrix structure of hot extruded tubes the amount of special boundaries Σ = 3n (acc. to the concept of coincidence-si[...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last