Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 59
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wytężenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono metodę badań, wyniki pomiarów oraz analiz wykonanych w ramach projektów badawczych zrealizowanych w CMG KOMAG. Wyznaczono zależności pomiędzy wytężeniami występującymi w górotworze, a wskaźnikiem energochłonności urabiania oraz odpornością wstępną w stojakach obudowy zmechanizowanej.
EN Presented are the research methods and results of measurements and analyses carried out within the research projects in KOMAG Mining Centre of Gliwice. The relationships between the efforts resulting in the rock mass, the index of energy consumption, and the setting load of powered roof supports hav[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2003 Z. 24 203-212
PL Przeprowadzono analizę wytężenia materiałów w elemencie żelbetowym, w którym powstały procesy destrukcji. Na podstawie hipotez wytrzymałościowych przeanalizowano wytężenie w prętach zbrojenia oraz w betonie. Określono dla betonu naprężenia główne zmodyfikowane w stadium zniszczenia i nośności granic[...]
EN The analysis of the materials effort in reinforced concrete element subjected to destructive processes has been done. Taking into consideration the strength hypothesis, the effort in concrete and reinforcement bars have been analysed. In the stage of failure and the ultimate load capacity the modifi[...]
3
100%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2016 Nr 4 65--71
PL W artykule przedstawiono ogólne charakterystyki obręczy samochodów oraz kryteria ich podziału i budowy. Omówione zostały również materiały, z których obecnie wytwarza się obręcze samochodów, z uwzględnieniem technologii produkcji, zarówno tych najbardziej popularnych, jak i innowacyjnych. Zaprezento[...]
EN The presented work includes general characteristics of car rims, basic criteria of their division and structure and the information about materials currently used in their production. Besides it discusses also the popular and innovative production processes. The work presents obligatory requirements[...]
4
75%
Engineering Transactions
5
75%
Inżynieria i Budownictwo
2012 R. 68, nr 5 267-269
PL Przedstawiono metodę analizy statycznego odkształcenia belek żelbetowych z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznej i nieliniowości fizycznych materiałów konstrukcyjnych. W celu weryfikacji poprawności metody i procedur obliczeniowych wykonano analizę numeryczną belek żelbetowych, a otrzymane wyni[...]
EN The method of the analysis of static deformation of reinforced concrete beams with regard to the geometrical nonlinearity of the beams and the physical nonlinearity of structural materials was presented in the paper. The numerical analysis of the reinforced concrete beam, was performed. The comparis[...]
6
75%
Materiały Budowlane
2011 nr 1 97-99
7
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2008 z. 50 [256] 103-111
PL Belki stalowe jezdni podsuwnicowych oblicza się najczęściej jako jednoprzęsłowe swobodnie podparte. Zwykle jednak lepszym odwzorowaniem stanu rzeczywistego jest przyjęcie modelu belki ciągłej z podatnymi połączeniami na podporach. Autorzy rozpatrując konstrukcję istniejącą przyjęli przestrzenny powł[...]
EN Crane runway beams are calculated as a simply supported beams usually. The aim of the paper is assessment of crane runways continuous beams with semi rigid joints, existing in 35 years old workshop. The paper presents results of analysis 3D model of continuous crane runway beam with semi rigid bolte[...]
8
75%
Tribologia
2008 nr 2 117-125
PL W opracowaniu dokonano analizy wpływu udziału materiałowego profilu chropowatości na wytężenie powierzchni w warunkach tarcia suchego. Przedstawiono opracowany program komputerowy pozwalający na wyliczenie, na jakim poziomie nośności materiałowej naprężenia w warstwie wierzchniej nie przekroczą dopu[...]
EN An analysis of the effect of the material roughness profile fraction on surface force in dry friction conditions is made in the study. A developed computer program is presented, that enables the calculation of the material load capacity level, on which the stresses in the top layer will not exceed t[...]
9
75%
Kompozyty
PL Opierając się na strukturalnym kryterium wytężenia, dokonano analizy przyczyn dekohezji laminatów warstwowych o wzmocnieniu krzyżowym [š30], [š45] oraz [0/90]. Ponieważ model strukturalny stosowany do analizy uwzględnia w opisie wytężenia laminatów wytrzymałość włókien osnowy i warstwy granicznej, w[...]
EN Phenomenological criterions, which are applied for estimation of the uniaxial strengthened layers oriented, require of strength tests of the layers. It makes difficult to use the laminates design and optimization processes of their structure elements. Additional defect of these applied criterions, w[...]
10
75%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Oceną wytężenia elementów pojedynczego pontonu mostu pływającego PP-64 wykonywano w dwóch etapach. W każdym z nich wykorzystano metodę elementów skończonych. Zastosowano modele różnych typów wstęg z wiązami jednostronnymi, luzami montażowymi i modele 3-D pojedynczego pontonu. Nośność wstęg określono[...]
EN Effort estimation of the single pontoon elements in PP-64 floating bridge was done in two stages. Finite element method was used for the each stage. Discrete models of the various type ribbon bridge with unilateral constraints, clearances and 3-D models of single pontoon were used in analysis. Load [...]
11
75%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W pracy określono wpływ losowych cech dynamicznych rurociągów energetycznych na ich wytężenie. Omówiono problem oceny stanu technicznego rurociągów pracujących w energetyce w warunkach oddziaływań mechanicznych i cieplnych. Opracowano modele badanych obiektów, w których uwzględniono losowy charakter[...]
EN The influence of power pipeline random characteristics of constraints on tnę pipeline effort has been determined in the paper. The problem of the condition assessment of the power industry pipelines working under mechanical and thermal loading has been discussed. Models of the pipelines have been wo[...]
12
75%
Budownictwo Ogólne i Konstrukcje Drewniane : zeszyt naukowy
2009 Nr 10 23--30
PL Artykuł opisuje zmiany wytężenia elementów konstrukcji dachów stalowych podczas wieloletniej eksploatacji. Zmiany te spowodowane są zmianą wartości obciążenia od śniegu oraz wielokrotną konserwacją pokrycia.
EN The article shows the changes of effort in the structure elements of steel roofs during maintenance. This is caused by the changes of Load Standards and the additional layers of roof cover.
13
75%
Archives of Civil Engineering
PL Badania twardości Brinella prowadzono przenośnym twardościomierzem na specjalnych próbkach poddanych osiowemu ściskaniu lub rozciąganiu. Badane próbki miały grubość 4, 8 lub 12 mm i były wykonane ze stali St3SX, St3SY, St3S oraz 18G2A. Po badaniach twardości próbki zostały poddane badaniom wytrzymał[...]
EN Using a portable Brinell hardness tester hardness tests were carried out on specimens subjected to longitudinal compression or tension. The 4, 8 or 12 mm thick specimens were made of steel St3SX, St3SY, St3S and 18G2A. Then the specimens were subjected to strength tests. The obtained results were st[...]
14
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
2000 Z. 38 29--35
PL Zaprezentowana w [1] metoda obliczania nośności lokalnej płyt żelbetowych zbrojonych ortogonalnie daje rezultaty dobrze zgodne z wynikami badań doświadczalnych. Opisana w tym artykule metoda obejmuje zbrojenie anizotropowe. Obie metody wykorzystują kryterium Hubera-Misesa-Hencky'ego, uwzględniając j[...]
EN The thesis [I] presents calculating method of the local load-carrying capacity of the orthogonally reinforced slabs. This is a special case of a method described in the present thesis relating to anisotropically reinforced slabs. Both methods are based on the Huber-Mises-Hencky effort criterion. The[...]
15
75%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL Magazynowanie gazu ziemnego w komorach solnych jest najefektywniejszym sposobem podziemnego magazynowania tego surowca. Warunki geologiczno-górnicze występujące w polskich wysadach solnych nie są niestety jednoznacznie korzystne, co powoduje konieczność indywidualnego wyznaczania parametrów każdej k[...]
EN Underground natural gas storage in salt caverns is the most efficient method of gas storage. Since geological and mining-engineering conditions of Polish rock-salt formations are not favourable, it is essential to specify technical parameters for each cavern independently. Stability assessment of pa[...]
16
75%
Konstrukcje Stalowe
2000 nr 2 41-44
17
63%
Napędy i Sterowanie
2013 R. 15, nr 1 108--114
PL W artykule przedstawiono przesłanki prowadzenia monitoringu stanu wytężenia stalowych ustrojów nośnych dużych obiektów inżynierskich. Podano sposób realizacji badań oraz wykorzystania ich wyników. Zamieszczono przykłady badań stalowych ustrojów nośnych mostów i maszyn górnictwa odkrywkowego. Przedst[...]
EN Reasons of monitoring conduction of effort condition of steel structures in large engineering objects have been presented in the paper. Furthermore, methodology of research and results usage has been discussed. Examples of tests of steel structures of bridges and opencast mining machines have been p[...]
18
63%
Modelowanie Inżynierskie
2012 T. 14, nr 45 139--144
PL W artykule przedstawiono analizy wytężenia zginanych belek żelbetowych wykonanych z betonu o wysokiej wytrzymałości o niskim stopniu zbrojenia. Modelowanie deformacji elementów pod obciążeniem statycznym do zniszczenia włącznie z uwzględnieniem nieliniowości fizycznych betonu i stali zbrojeniowej pr[...]
EN Numerical modelling of flexural behavior of the reinforced high-strength concrete beams with low reinforcement ratio is discussed in this paper. Modelling mechanism of failure reinforced concrete beams under static load, static deformation processes of the reinforced high-strength concrete beams wit[...]
19
63%
Napędy i Sterowanie
PL W artykule przedstawiono przesłanki prowadzenia monitoringu stanu wytężenia stalowych ustrojów nośnych dużych obiektów inżynierskich. Podano sposób realizacji badan oraz wykorzystania ich wyników. Zamieszczono przykłady badań stalowych ustrojów nośnych mostów i maszyn górnictwa odkrywkowego. Przedst[...]
EN Reasons of monitoring conduction of effort condition of steel structures in large engineering objects have been presented in the paper. Furthermore, methodology of research and results usage has been discussed. Examples of tests of steel structures of bridges and opencast mining machines have been p[...]
20
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych i numerycznych, zmian częstotliwości drgań belek żelbetowych na skutek uszkodzenia. Badania eksperymentalne przeprowadzono na 12 belkach żelbetowych. Belki poddawano stopniowemu obciążeniu, aż do zniszczenia. W belkach tych mierzono odkształcenia i ugięcia [...]
EN This paper presents the application of dynamic characteristics in the diagnosis of RC beams. Some information about condition of RC structure has been obtained with experimental measurement and numerical analysis. The objects of experimental research are twelve reinforced beams. Damage of beams was [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last