Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wystarczalność zasobów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W niniejszej publikacji autorzy starali się odpowiedzieć na pytanie - w jakim stopniu duża inwestycja komunikacyjna, jaką jest budowa autostrady wpływa na gospodarkę zasobami lokalnych złóż kopalin okruchowych, tj. czy i w jakim stopniu są one wykorzystywane oraz na ile ewentualna, wzmożona eksploat[...]
EN The presented paper shows some results of the estimation of natural aggregate raw material indicated resources, mainly sands, in the area, where a motorway A-2 sector (Września-Nowy Tomyśl) was built. The mineral reserve base and the output tendencies were shown. It was noted intensive increasing of[...]
2
86%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono probę ogólnego oszacowania wystarczalności bazy zasobowej w udokumentowanych złożach piaskow i żwirow wojewodztwa małopolskiego, przy zastosowaniu wariantowych wskaźnikow wystarczalności statycznej zasobow. Omowiono problemy związane z możliwością wykonania takiej prognozy i jej wiaryg[...]
EN The presented paper shows some results of the sufficiency estimation of natural aggregate raw material indicated resources, by using some variants of static sufficiency rate. First the mineral reserve base and the output tendencies in the Małopolska Voividship were shown. The raw material sufficienc[...]
3
86%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL Wdrażanie zasad gospodarki rynkowej w Polsce wywarło ogromny wpływ na sposób kształtowania i uwarunkowania jakim podlegają procesy kwalifikacji zasobów złóż kopalin. Dotyczy to szczególnie zasobów przemysłowych, a więc tych, które winny być przedmiotem opłacalnej eksploatacji. Od kilku lat na łamac[...]
EN Initiation of the principles of a market economy in Poland extracted a big effect on methods of settlement and application of mineral reserves, sepecially of economic reserves, which should be object of profitable mining. Last years in the columns of journals and among the specialist there was carri[...]
4
86%
Polityka Energetyczna
PL W artykule przedstawiono zmiany zachodzących w bazie zasobów bilansowych, przemysłowych i operatywnych węgla kamiennego w kraju w latach 1999—2003. Żywotność kopalń, przedstawiona w „Planie dostępu do zasobów…”, obliczona została na podstawie wydobycia poszczególnych kopalń i wielkości zasobów opera[...]
EN Paper presents the changes in recoverable, developed, and mineable hard coal reserves in Poland in the years 1993—2003. Reserves-to-Production (R/P) ratios, presented in the document “The plan for accessing coal reserves…” were calculated on the basis of coal production of particular coal mine and i[...]
5
72%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2013 nr 85 273--295
PL W artykule przedstawiono analizę zasobów węgla kamiennego w Polsce według stanu na dzień 31.12.2012 r., w świetle zrównoważonego rozwoju krajowego przemysłu wydobywczego. Dokonano analizy stanu bazy zasobowej zarówno co do zasobów bilansowych, przemysłowych, jak i operatywnych. Syntetycznie scharakt[...]
EN The article presents analysis of hard coal reserves in Poland as of 31 December 2012 in the light of sustainable development of Poland's mining industry. The detailed analysis of resource base as to balance coal resources as well as industrial and operational reserves has been made. Balance coal res[...]
6
72%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2013 nr 85 345--357
PL Lokalizacja istotnych z punktu widzenia rozwoju kraju i regionu Górnego Śląska szlaków komunikacyjnych w obrębie Obszarów Górniczych czynnych węgla kamiennego kopalń Kompanii Węglowej S.A. jest powodem poważnych utrudnień w optymalnym wykorzystaniu bazy zasobowej. Dotychczasowe doświadczenia przedsi[...]
EN From the perspective of country and Upper Silesia region development, the location of crucial transport routes located in mining areas of active coal mines of Kompania Węglowa S.A., is a reason for serious difficulties in the optimal utilization of resource base. Foregoing entrepreneur's experiences[...]
7
72%
Rudy i Metale Nieżelazne
PL Pomimo upływu 50 lat od geologicznego udokumentowania złoża Pomorzany i ponad 36 lat rozpoznania eksploatacyjnego, zasoby i kres działania kopalni nie są definitywnie określone. Przedstawiono postępy rozpoznania złoża, zmiany poglądów na wystarczalność jego zasobów oraz analizę czynników wpływającyc[...]
EN Despite the passage of 50 years since the first geological report on the Pomorzany deposit and over 36 years of mining recognition, its final reserves and the date of their depletion are not definitely determined. The progress of exploration of the deposit, changing views on the sufficiency of its r[...]
8
72%
Rudy i Metale Nieżelazne
2005 R. 50, nr 9 485-490
PL Przedstawiono obraz wieloletnich zmian zasobów rud metali nieżelaznych w Polsce, ich przyczyny i prognozę. Perspektywy powiększenia zasobów przemysłowych są ograniczone, a stopień ich wykorzystania przez urynkowione kopalnie zależy od światowych cen metali. Od połowy lat siedemdziesiątych baza zasob[...]
EN An insight into long-term changes of non-ferrous ore resources and reserves in Poland is given, along with explanation of reasons and forecast. Perspectives of increasing mineral reserves are rather limited, whereas their exhaustion depends greatly on world metal market development. Since mid-70's P[...]
9
72%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2012 nr 83 147-162
PL W artykule przedstawiono analizę zasobów węgla kamiennego w Polsce według stanu na dzień 31.12.2011 r., w świetle założeń zrównoważonego rozwoju krajowego przemysłu wydobywczego. Dokonano szczegółowej analizy stanu bazy zasobowej zarówno co do zasobów bilansowych, przemysłowych, jak i operatywnych. [...]
EN This article presents analysis of hard coal reserves in Poland as of 31 December 2011 in light of assumptions regarding sustainable development of Poland's mining industry. A detailed analysis was conducted of the resource base - the balance coal reserves as well as industrial and operational reserv[...]
10
72%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2014 nr 1(13) 33--40
PL W artykule omówiono wpływ budynków o wysokiej klasie energetycznej na emisję zanieczyszczeń. Dokonano podziału budynków energooszczędnych pod względem ich zapotrzebowania na energię nieodnawialną. Scharakteryzowano budynki zero energetyczne i plusenergetyczne. Przedstawiono zasoby nieodnawialnych źr[...]
EN The article presents the influence of high-energy class building on pollution emission. There was illustrated distribution of energy efficient buildings in terms of their demand for non-renewable energy. Zero-energy and plus-energy buildings were characterized. Resources of non-renewable energy sour[...]
11
58%
Górnictwo Odkrywkowe
2013 R. 54, nr 5-6 211--221
PL Artykuł powstał na podstawie opracowanych danych w ramach projektu „Scenariusze technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w nawiązaniu do występującego zapotrzebowania”. Cały obszar został podzielony na cztery jednostki administracyjne (województwo zachodniopomorskie, pomorski[...]
EN The article is based on the developments of the project „Strategies and technological scenarios of management and utilization of natural stone deposits”. The entire area is divided into four administrative units (zachodniopomorskie region, pomorskie region, kujawsko-pomorskie region and lubuskie reg[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last