Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wysięgnik
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Mechanika
1999 Nr 46 111-124
PL W pracy rozwiązano zagadnienie drgań giętnych wału wieloprzęsłowego zakończone- go wysięgnikami. Zakłada się, że wał obraca się ze stałą prędkością kątową. Każdy odcinek wału może zawierać dowolną skończoną ilość utwierdzonych centrycznie tarcz kołowych traktowanych jako sztywne i cienkie. W zagadn[...]
EN The paper presents a problem of flexural vibration of a multi-spanned shaft with two contilevers at the ends. It is assumed that the shaft rotates with constant angular velocity.Each segment of the shaft can be supplied with arbitary finite number of circular, fixed at the center, discs that are ass[...]
2
100%
Przegląd Mechaniczny
2001 nr 7-8 35-38
EN Method of calculation of the length of the jib of a crane beam. The models presented take into account the criteria of permissible values of stresses and sag and the criterion of resistence to skewing 0 according to the rules of the Technical Supervision Office. The aim of the calculation was gainin[...]
3
88%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
4
88%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Podczas projektowania wysięgnika pompy do betonu należy przeprowadzić szereg symulacji numerycznych mających na celu dobranie parametrów geometrycznych poszczególnych elementów urządzenia wieloczłonowego. W tym celu przeprowadzono analizę kinematyczną w programie ADAMS View, która pozwoliła określić[...]
EN Design of the concrete pump boom requires many numerical simulations in purpose of proper selection of the geometry of the members of the multibody device. For these reason kinematic analysis were performed with use of ADAMS View software, which allowed to determine preliminary lengths of the member[...]
5
75%
Przegląd Mechaniczny
2009 nr 9 30-34
PL Zgodnie z założeniami programu modernizacji maszyn podstawowych w polskim górnictwie węgla brunatnego koparka SchRs 4600.30 ma otrzymać m.in. nowy zespół urabiania, w związku z czym spodziewany jest wzrost obciążeń konstrukcji stalowej, a przede wszystkim wysięgnika koła czerpakowego. Spowodowało to[...]
EN According to modernization program of the open pit mining machinery in Polish lignite mining industry the bucket wheel excavator SchRs 4600.30 is going to be given a new bucket wheel mechanism - a bucket wheel with higher number of buckets and a drive unit with higher power. The consequence of these[...]
6
75%
Przegląd Mechaniczny
2007 nr 4 16-20
PL W artykule przedstawiono założenia, budowę i analizę strategii sterowania siłownikiem wysięgnika hydraulicznego z napędem hybrydowym z możliwością akumulacji energii do baterii elektrochemicznej. Proponowany układ sterowania ma za zadania regulację położenia siłownika i jednocześnie utrzymywanie sto[...]
EN In the paper the assumption, structure and analysis of control strategy of servo-motor of hydraulic boom are presented. The applied hybrid propulsion system allows recuperating a potential energy of lifted weight and accumulating it in battery. The target of two-step control system is to control of [...]
7
75%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W pracy przedstawiono analizę drgań wysięgnika zrzutowego koparki wieloczerpakowej kołowej o konstrukcji nadwozia typu C. Ze względu na lekką i wiotką konstrukcję nośną, istotne znaczenie ma analiza częstości i postaci drgań wysięgnika, który podczepiony jest do nadwozia koparki. Analizę numeryczną [...]
EN In the recent work the vibration analysis of the bucket wheel excavator discharge boom were presented. In regard to light and whippy supporting structure the significant meaning has the frequency and form of the discharge boom vibrations, which is connected to the excavator body. The numerical analy[...]
8
63%
Problemy Maszyn Roboczych
2009 Z. 33 47-56
PL W niniejszej pracy przedstawiono wyniki analizy drgań dwóch modeli obliczeniowych żurawia leśnego - modelu symulacyjnego, opracowanego za pomocą metody elementów skończonych oraz modelu modalnego, będącego wynikiem przeprowadzonej na obiekcie rzeczywistym eksperymentalnej analizy modalnej. Wykonane [...]
EN In the work the identification of calculation model of the forest crane has been presented. The values of the chosen frequencies obtained from the experiment and theoretical analysis have been compared. On the basis of the presented results the following thesis can be acceptable that the theoretical[...]
9
63%
Mechanik
2010 R. 83, nr 7 475-477
PL Przy projektowaniu urządzeń na bazie wysięgnika należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wykonanie ustroju nośnego. Przedstawiono analizę dotyczącą projektu wysięgnika urządzenia do usuwania ładunków wybuchowych. Praca składa się z dwóch etapów. Na pierwszym przedstawiono analizę kinetostatyczn[...]
EN Strength analysis of the outrigger designed for safe removal of explosive charges: kinestatic analysis of the outrigger structure to identify the loads applied on motors and the forces acting on truss joints (for phase I), and strength analysis of the outrigger members when subjected to the loads sp[...]
10
63%
Archive of Mechanical Engineering
PL Zastosowanie hydropneumatycznego układu podpierającego wysięgnik żurawia w położeniu transportowym, o sterowanych parametrach sprężysto-dyssypacyjnych, umożliwia modyfikowanie własności dynamicznych żurawia i wpływanie na charakter drgań w czasie jazdy. Dostosowanie podatności układu podpierającego [...]
EN Application of hydropneumatic boom support system with controlled stiffness and dissipation parameters in a crane in its ready-for-transport position allows for modification of dynamic properties of the crane and for vibration mode control during the ride. Adjusting the support system flexibility to[...]
11
63%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W referacie przedstawiono uproszczony model typu MBS (Mutti Body System) układu zwodzenia wysięgnika głównego koparki kołowej wraz z układem zwodzenia kabiny operatora. Na drodze obliczeń modelowych sprawdzono wpływ zastosowania dodatkowych elementów sprężystych w układzie wibroizolacji kabiny na wł[...]
EN The study presents a simplified mode! (type Multi Body System) of line (rope) system of main boom of wheel excavator together with line (rope) system of operator's cabin. The effect of the use of the additional elastic elements in vibration isolation system of operator's cabin on main boom dynamie p[...]
12
63%
Mechanik
PL Omówiono analizę drgań wysięgnika żurawia leśnego wykonaną na podstawie modelu symulacyjnego, opracowanego za pomocą metody elementów skończonych, oraz modelu modalnego, będącego wynikiem analizy modalnej przeprowadzonej na obiekcie rzeczywistym. Badania eksperymentalne przeprowadzono na żurawiu leś[...]
EN In the work the identification of calculation model of the forest crane has been presented. The values of the chosen frequencies obtained from the experiment and theoretical analysis have been compared. On the basis of the presented results the following thesis can be acceptable that the theoretical[...]
13
63%
Logistyka
2014 nr 6 8437--8444
PL W pracy przedstawiono przykład zastosowania Metody Elementu Skończonego do analiz procesu zmęczenia części na przykładzie wysięgnika podnośnika stosowanego w Straży Pożarnej. W ramach pracy pokrótce omówiono podstawę Metody Elementu Skończonego oraz zjawisko zużycia zmęczeniowego. Najważniejszą częś[...]
EN The paper presents an example of application of Finite Element Methods for the analysis of fatigue process on the basis of the lift boom used in the Fire Service. As part of the work briefly discussed Finite Element Methods basis and the phenomenon of fatigue wear. The most important part of the wor[...]
14
63%
Zeszyty Naukowe. Quality. Production. Improvement
2016 No. 1 (4) 54--65
PL W rozdziale zaprezentowano przedsiębiorstwo produkujące konstrukcje spawane dla maszyn, m.in. wysięgniki. Krótko przedstawiono wysięgnik oraz jego proces wytwórczy. W części badawczej zaprezentowano użycie dwóch tradycyjnych narzędzi zarządzania jakością: diagramu Ishikawy i diagramu Pareto-Lorenza.[...]
15
63%
Górnictwo Odkrywkowe
2018 R. 59, nr 4 86--93
PL Wysięgnik wielonaczyniowej koparki kołowej jest złożoną strukturą definiowaną przez technologię pracy koparki. W celu zmniejszenia stosunku waga/sztywność oraz występowania przenośnika taśmowego wysięgnik jest zaprojektowany jako konstrukcja kratownicowa. Jej elementy są poddawane silnym obciążeniom[...]
EN The boom of BWE is a very complex structure, dictated by its functions in operation of the excavator. In the simplest approach, it can be considered as an arm of an R-R robotic manipulator, having at distal extremity the working element, i.e. the bucket wheel, being fixed at proximal extremity by a [...]
16
63%
Górnictwo Odkrywkowe
2018 R. 59, nr 4 94--97
PL Department of Geotechnical Equipment od dwóch dekad zajmuje się badaniami i rozwojem zębów, czerpaków oraz innych aktywnych elementów różnych maszyn podstawowych. Aktualne badania służą rozwiązaniu problemów związanych z pracą koparek wielonaczyniowych kołowych w nadkładzie zawierającym piaskowce. W[...]
EN The Department of Geotechnical Equipment is involved since two decades in research and development of teeth, buckets and other active parts of different kinds of mining excavators. The actual study is devoted to reveal new difficulties arising when excavating in the sandstone as overburden rock, mai[...]
17
51%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2006 Nr 2/4 147--154
PL W artykule przedstawiono najnowsze rozwiązania konstrukcyjne obecnie stosowane oraz możliwości zastosowania nowych rozwiązań w budowie drabin i podnośników pożarniczych.
EN This article contains modern technical solutions and possibilities in construction of hydraulic platforms and turnable ladders for fire service, applied now and provided for applying in future constructions.
18
51%
Przegląd Mechaniczny
2001 nr 10 13-16
PL W pracy przeprowadzono analizę drgań wysięgnika koła czerpakowego koparki kołowej; w tym celu opracowano model geometryczny i dyskretny wysięgnika wraz z wysięgnikiem kabiny operatora, model ten rozbudowano o maszt i cięgno łączące maszt z wysięgnikeim przeciwwagi, w modelu dyskretnym opartym na met[...]
EN Analysis of vibration of the jib of a bucket wheel of a wheel excavator. This involved preparation of a geometric and discrete model of the jib and also of the outrigger of the driver's cage. This model was expanded to comprise a mast and a string connecting the mast with the counterweight outrigger[...]
19
51%
Materiały Budowlane
2016 nr 5 82--83
PL W artykule zaprezentowano przegląd betonowych słupów oświetleniowych oraz stosowanych do nich wysięgników typu Ala, Lot i WZ. Przedstawiono wymagania produkcyjne dotyczące słupów i wysięgników oraz omówiono zalety i wady stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych.
EN The article presents an overview of the concrete lighting poles and booms applied with them at Ala, Lot and WZ type. The production requirements of concrete poles and booms were presented. The advantages and disadvantages of applying structural solutions were discussed.
20
51%
Modelowanie Inżynierskie
PL W artykule zaprezentowano analizę stateczności układu żurawia podczas wykonywania ruchów sekwencyjnych w postaci obrotu kolumny żurawia, obrotu ramienia wewnętrznego i zewnętrznego oraz wysuwanych elementów sześcioczłonowego ramienia teleskopowego. Opisano parametryczny model bryłowy zbudowany w śro[...]
EN The article presents an analysis of the stability of the crane during the sequential rotational movements of the crane column, internal and external boom rotation and extendable telescopic boom elements. In the article the parametric solid model constructed in CAD/CAE is described, allowing the stud[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last