Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wypełnianie formy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Zagadnienie szeroko rozumianych badań modelowych procesu odlewania ciśnieniowego jest jednym z aktualnych tematów badawczych prowadzonych w zespole naukowców z Katedry Automatyzacji Procesów oraz Katedry Inżynierii Procesów Odlewniczych AGH. Program LEICA QWin v. 2.2 do automatycznej analizy obrazu [...]
EN Widely recognised model investigations of die casting processes are included in the current research topics carried out by the team of scientists from the Chair of Process Automatisation and the Chair of Casting Processes Engineering, AGH - University of Science and Technology, The LEICA QWIN V. 2.2[...]
2
84%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 18/2 301--306
PL W artykule opisano stanowisko doświadczalne do badania zjawisk przepływowych, występujących podczas procesu zapełniania ciekłym metalem formy w zimno-komorowej maszynie ciśnieniowej. Omówiono realizowany aktualnie program badań modelowych, którego celem jest opracowanie opisu matematycznego procesu [...]
EN In the paper the testing stand for investigation of flow phenomena occurring during filling the die cavity by means of cold chamber die-casting machine have been presented. The programme of currently carried out experimental, as well as computer simulation research is given. The undertaken research [...]
3
84%
Mechanik
2000 R. 73, nr 2 117-121
PL Metody projektowania za pomocą oprogramowania CAD. Pojęcia związane ze wspomaganiem wytwarzania. Przykłady wykonania z wykorzystaniem programów: modelowanie - Solid Edge, wykonanie formy, symulacja wypełnienia formy - 3D QuickFill.
EN Designing methods using CAD software. Concepts associated with computer-aided manufacture. Examples showing the use of programes modelling - Solid Edge, making a mould, simulation of filling the mould - 3D QuickFill.
4
84%
Archiwum Odlewnictwa
2002 R. 2, nr 4 68--73
PL W pracy sformułowano model matematyczny i numeryczny krzepnięcia metalu w cylindrycznym kanale próby lejności w procesie jego wypełniania. Oceniano wpływ parametrów zalewania, intensywności odpływu ciepła, własności termofizycznych zalewanego metalu i formy na przepływ ciekłego metalu oraz moment je[...]
EN In the paper, a mathematical and a numerical model of the metal solidification process in a cylindrical channel of fluidity test during its filling, has been proposed. The influence of pouring parameters, rate of heat transfer as well as thermophysical properties of metal pouring and mould on molten[...]
5
84%
Archiwum Odlewnictwa
2001 R. 1, nr 2 42--47
PL W pracy podano model matematyczny i numeryczny krzepnięcia metalu w cylindrycznym kanale próby lejności w procesie jego wypełniania. Oceniano wpływ parametrów zalewania (prędkości i temperatury), intensywności odpływu ciepła, własności termofizycznych zalewanego metalu i formy na przepływ ciekłego m[...]
EN In the paper, a mathematical and a numerical model of the metal solidification process in a cylindrical channel of fluidity test during its filling, has been proposed. The influence of pouring parameters (the velocity and the temperature), rate of heat transfer, thermophysical properties of metal po[...]
6
84%
Krzepnięcie Metali i Stopów
1998 nr 37 65--70
PL Praca dotyczy komputerowej symulacji wypełniania wnęki formy ciekłym metalem w powiązaniu z procesem krzepnięcia odlewu. Opracowany model matematyczny i numeryczny procesu krzepnięcia odlewu uwzględnia wzajemną zależność zjawisk cieplnych i dynamicznych. Do analizy postawionego zadania zastosowano: [...]
EN This paper concerns of the computer simulation of mould cavity filling by molten metal during casting solidification process. Presented here mathematical and numerical model of the casting solidification takes into consideration interdependence of thermal and dynamical phenomena. Analysis of this pr[...]
7
84%
Archiwum Odlewnictwa
2002 R. 2, nr 4 245--250
PL W pracy sformułowano model matematyczny i numeryczny procesu krzepnięcia odlewu o kształcie cylindrycznym z uwzględnieniem procesu wypełniania wnęki formy ciekłym metalem, zasilania odlewu przez nadlew podczas jego krzepnięcia oraz powstawania i zalegania jamy skurczowej. Oceniano kształt i głębokoś[...]
EN In the paper, mathematical and numerical models of the solidification of a cylindrical shaped casting, with taking into account the process of the mould cavity filling with molten metal, has been proposed. The feeding of the casting by a riser head during solidification and shrinkage cavity distribu[...]
8
84%
Archiwum Odlewnictwa
2003 R. 3, nr 10 193--198
PL W pracy zaproponowano modele matematyczny i numeryczny procesu krzepnięcia stopu dwuskładnikowego w cylindrycznym kanale próby lejności. Uwzględniono wzajemną zależność zjawisk cieplnych, dyfuzyjnych i przepływowych. W modelu założono, że istnieją fazy: ciekła, przejściowa i stała. Dyfuzja masy i ro[...]
EN Mathematical and numerical models of the solidification process of two-component alloy in a cylindrical channel of fluidity test have been proposed in the paper. In the mathematical model the interdependence between thermal, diffusion and fluid flow phenomena has been taken into consideration. Takin[...]
9
84%
Archives of Foundry Engineering
PL W oparciu o badania przeprowadzone na modelu hydraulicznym układu komora prasowania-wnęka formy przeprowadzono analizę zachowania się strumienia cieczy modelowej o różnej lepkości w trakcie I i II fazy procesu. Zastosowano trzy przykładowe wersje układów doprowadzających ciecz modelową do wnęki form[...]
EN Analysis of behaviour of the stream of the model liquid (of various viscosity) during the Ist and Ilnd phase of the process was achieved on the basis of investigations performed in the hydraulic model of the system: shot sleeve - mould cavity. Three versions of the filling systems and various degree[...]
10
84%
Archives of Foundry Engineering
PL W pracy sformułowano model matematyczny procesu krzepnięcia odlewu cienkościennego z uwzględnieniem procesu wypełniania wnęki formy ciekłym metalem. Pola ciśnień i prędkości otrzymano z rozwiązania równań pędu i równania ciągłości, natomiast pola temperatury, z rozwiązania równania przewodnictwa cie[...]
EN In the paper, a mathematical model of the solidification of a thin-walled casting, which takes into account the process of filling the mould cavity with molten metal, has been proposed. Pressure and velocity fields were obtained by solving the momentum equations and the continuity equation, while th[...]
11
67%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: This article provides an overview of the monitoring technique for nanoimprint. Optical and electrical monitoring approaches that have the potential for detecting and monitoring mold deformation and cavity filling in nanoimprint will be reviewed. The major part is devoted to the review of a[...]
12
67%
Cement Wapno Beton
PL W artykule zaprezentowano badania wpływu lokalnego, w jednym końcu formy, jej wypełniania mieszanką wibrobetonu samozagęszczającego się, na rozmieszczenie włókien stalowych w modelowej belce betonowej i na jej właściwości. Belki betonowe o wymiarach 120x15x15 cm oraz 180x15x15 cm zawierały różny dod[...]
EN The paper presents the study of the effect of the local casting method, feeding the mix in one mould edge, on steel fibres distribution in self-compac!ing concrete beams and on their properties. The concrete beams, with dimensions 120x15x15 cm and 180x15x15 cm, contained different addition - volume [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last