Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wypadkowość w kopalniach
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2009 nr 3 19-23
PL W artykule przedstawiono kształtowanie się wypadkowości w polskim górnictwie na tle wypadkowości w kraju. Przypomniano zasady ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sporządzania dokumentacji powypadkowej. Zaprezentowano rodzaje przyczyn wypadków przy pracy w górnictwie według WUG[...]
EN The article presents development of accidents in Polish extractive industry against a background of accidents in the country. Described are rules of determination of accidents at work circumstances and causes and elaboration of post accidents documentation. Presented are kinds of causes of accidents[...]
2
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2007 nr 8 28-34
PL W artykule przedstawiono założenia oraz wyniki metody analizy zmian trendów wypadkowości, która stanowić może miarę skuteczności systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy funkcjonujących w poszczególnych kopalniach. Zwrócono uwagę na związek pomiędzy czasem funkcjonowania systemów zarządz[...]
EN The article presents the assumptions and results of the method of analysing changes in accident trends that could be a measure for the efficiency of the safety management systems which are functioning in respected mining plants. Particular attention was driven to the relation between the period in[...]
3
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2005 nr 3 3-9
4
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2004 nr 10 25-31
PL Przeanalizowane zostały cztery kategorie błędów, do których zaliczono pomyłki, błędy w organizacji zadań, pogwałcenia przepisów bezpieczeństwa oraz niezgodności w systemach zarządzania. W tym kontekście, na podstawie zaistniałych wypadków ustalone zostały czynności, które są szczególnie podatne na p[...]
EN The article represents an attempt of answering the question of what is behind the general term of human error that leads to an accident. To what degree the four (4) categories of errors, including mistakes, errors in the organisation of tasks, violating the safety rules, and shortcomings in the mana[...]
5
88%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2003 nr 4 3-10
PL Autorzy artykułu podjęli próbę analizy zależności pomiędzy działaniami restrukturyzacjnymi w górnictwie a poziomem wypadkowości w kopalniach. Analizę wykonano na bazie materiałów źródłowych pozyskanych z czterech spółek węglowych oraz z PARG KW S. A.. Mateiał ze spółek węglowych obejmował dwadzieści[...]
EN The authors of the article have undertaken an attempt to study the relationships that occurs between the restructuring measures applied in the mining sector and the accident rate level for mines. The study has been conducted on the basis of the source data acquired from four coal companies and PARG[...]
6
75%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2009 nr 5 17-25
PL Artykuł proponuje nowe podejście do sposobu szacowania ryzyka. Dla poszczególnych kategorii błędów ludzkich wyznaczono ich częstość, a posługując się zasadą ALARP, określono poziomy ryzyka ich zaistnienia. Uzyskane wyniki pozwoliły na poznanie genezy wypadków i przedstawienie ich przebiegu w formie [...]
EN The article proposes a new approach to the risk assessment. For individual kind of human mistakes determined was their frequency and by applying the rule ALARP determined were risk levels of their occurrence. Gathered results allowed for finding accident's genesis as well as for the presentation of [...]
7
75%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2007 z. 279 217-224
PL Opracowanie podejmuje aktualną obecnie problematykę oceny ryzyka zawodowego, której istotnym elementem jest ryzyko wystąpienia wypadków przy pracy. Artykuł ten przedstawia podstawowe założenia statystycznej analizy wypadków przy pracy, kryteria analizy bezwzględnej, rodzajowej i wskaźnikowej, klasyf[...]
EN The elaboration presents current problems of occupational risk evaluation, which one of essential elements is risk of occurrence of accidents at work. The article presents main foundations of statistical analysis of accidents at work, criterions of absolute, relative and indexed analysis, classifica[...]
8
75%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2007 nr 9/2 24-29
PL W artykule scharakteryzowano stan zatrudnienia w kopalniach węgla kamiennego w okresie restrukturyzacji kopalń, od 1993 do 2006 roku. Zatrudnienie przedstawiono w ujęciu struktury wiekowej pracowników w okresach pięcioletnich. Dla przyjętej struktury wiekowej określono liczby wypadków i wyliczono ws[...]
EN Level and reduction of employment in hard coal mines from 1993 to 2000 (time of restructure of coal mines) have been presented in this article (fig.1). Taken in groups of 5 years, in frame of age structure of workers, considering their participation in general employment, employment has been shown ([...]
9
75%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2007 nr 9/2 39-43
PL W pracy podano sposób wyboru najbezpieczniejszej kopalni węgla kamiennego w okresie 2004-2006. Analizie poddano kopalnie, w których w analizowanym okresie czasu nie stwierdzono wypadku śmiertelnego i ciężkiego. Następnie dla tych kopalń obliczono wartości nowego prewencyjnego, wskaźnika zapadalności[...]
EN The article shows the means to define the safest coal-mine in the period of 2004-2006. The analysis takes into consideration the mines in which there have been no mortal or severe accidents in the analysed period of time. Subsequently, for those mines there have been calculated the new prevention fa[...]
10
75%
Wiadomości Górnicze
PL W artykule przedstawiono ocenę ryzyka dla wypadków spowodowanych .brakiem uwagi.. Przeanalizowano pięć scenariuszy rozwoju zagrożeń z nim związanych. Zaproponowano nowe podejście w zakresie ilościowego sposobu szacowania ryzyka, składające się z następujących kroków: wyznaczenie poziomów ryzyka na p[...]
EN The opinion of risk evaluation of accidents caused by .lack of attention" has been presented. Five scenarios have been analysed of development of hazards connected with it. The new approach was proposed with regard to quantitative way the risk's estimating, consisting of the following steps: the det[...]
11
63%
Rudy i Metale Nieżelazne
2008 R. 53, nr 10 593-604
PL Przedstawiono narastanie aktywności wstrząsowej kopalń LGOM, będącej wynikiem pękania skał stropowych zawisających nad zrobami. Omówiono i zdefiniowano zjawiska, wywoływane "udarem dynamicznym" pękających skał stropowych, powodujące wypadki śmiertelne. Podano zestawienie tych wypadków i ich narastan[...]
EN The growth in tremor activity observed in LGOM mines, resulting from cracking of the roof rocks hanging over goafs, has been presented. The phenomena caused by "dynamic shock" of the cracking roof rocks, which result in mortal accidents, have been outlined and defined. A list of these accidents is g[...]
12
63%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2007 nr 9/2 18-23
PL W artykule poddano analizie wypadkowość w polskim górnictwie węgla kamiennego w latach 1989 - 2006. Wybrany do analizy okres nie jest przypadkowy. Wtedy właśnie restrukturyzowano polskie górnictwo. Zamiarem autora była próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy restrukturyzacja górnictwa wpłynęła [...]
EN The accident rate in Polish coal mining in 1989-2006 was subjected to analysis in the article. The chosen period isn't accidental. At the same time Polish mining was restructured. The intention of author was attempt of finding the answer for the question if the restructuring has affected negatively [...]
13
63%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2007 nr 9/2 43-48
PL Podstawowymi wskaźnikami świadczącymi o skali zagrożeń występujących w poszczególnych działach gospodarki narodowej są wypadki i choroby zawodowe, dlatego autorzy skupili się na tych dwóch wskaźnikach. Wykorzystali danes tatystyczne zebrane przezGUS,WUG, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi oraz GIP. Por[...]
EN It allows to hope that both in mining and other industries in some timing perspective all the undertaken activities will bring desirable effects resulting in decreased number of accidents at work and workers affected by occupational diseases. Professionals indicate that investments in the field of i[...]
14
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2009 nr 7/8 24-28
PL Określenie ilościowe udziału poszczególnych rodzajów błędnych działań człowieka stało się podstawą do zaproponowania nowego podejścia w zakresie sposobu szacowania ryzyka. Dla poszczególnych kategorii błędów ludzkich wyznaczono ich częstość, a postępując zgodnie z koncepcją ALARP określono poziomy r[...]
EN Quantitative assessment of selected errors made by humans has become a basis for the proposed new approach to estimating risk. Incidence of human errors was determined for individual categories and levels of risk of their occurrence was determined in accordance with ALARP. In addition to a statistic[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last