Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 127
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wypadki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
1998 nr 12 26-28
PL Wyższy Urząd Górniczy od kilku lat prowadzi analizę porównawczą statystyk wypadkowych w górnictwie węglowym wybranych krajów świata na podstawie danych uzyskanych od tamtejszych władz górniczych. Niniejsze opracowanie stanowi skrót referatu wygłoszonego przez autora na międzynarodowej konferencji w [...]
EN The High Inspectorate of Mines (State Mining Authority) has been carrying out, for several years now, a comparative analysis of accident statistics of the coal mining in selected countries of the world on the basis of data received from the mining authorities concerned. This work constitutes an abri[...]
2
80%
Logistyka
PL Każdego dnia na polskich drogach zdarzają się wypadki. Rozmiar szkód poniesionych przez poszkodowanych zależy w znacznej mierze od działań służb ratowniczych. W artykule przedstawiono siły i środki, które działają w trakcie wypadków drogowych, czyli Państwową Straż Pożarną, zespoły Państwowego Ratow[...]
EN Every day on the Polish roads accidents happen. Extent of the damage suffered by the victims depends largely on the actions of the emergency services. This paper presents the power and the means to act during the accident, the State Fire Service, State Emergency Medical Teams and the Police. In addi[...]
3
80%
Logistyka
PL Według statystyk każdego dnia w wypadkach drogowych ginie 11 osób, 134 są ranne. W roku 2011 doszło w Polsce do ponad 39 000 wypadków drogowych, co oznacza nieznaczny wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Pomimo faktu, iż od 2010 roku obserwuje się zmniejszenie liczby wypadków drogowych w stosunku[...]
EN According to statistics, every day in road accidents 11 people are killed, 134 are injured. In 2011 in Poland there were more than 39 000 road accidents, which represents an increase according to the previous year. Despite the fact that since 2010 one observes a reduction in the number of road accid[...]
4
80%
Logistyka
PL W niniejszym opracowaniu przedstawiono statystyki wypadków kolejowych w krajach Unii Europejskiej zbierane i publikowane przez Urząd Statystyczny Unii Europejskiej (Eurostat). Statystyki te obejmują liczbę wypadków oraz ofiary tych wypadków - zabitych i rannych. Wypadki, do jakich doszło na terenie [...]
EN In the paper the recent railway accident statistics for all EU countries have been presented. The statistics are collected and disseminated by the Statistical Office of the European Communities (Eurostat). They include number of significant accidents and the victims - killed and seriously injured pe[...]
5
80%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL Artykuł przedstawia analizę wpływu klasy przejazdu kolejowego na rzeczywiste bezpieczeństwo ruchu drogowego. Przedstawiono w nim analizę zdarzeń drogowych w latach 2000-2007 ze względu na klasę przejazdu.
EN Article presents analysis of influence of class of railroad crossing on real safety of road traffic. Road safety has become a major concern and many strategies have been introduced to reduce road risk and mitigate severe consequences of unavoidable crashes. It present analysis of road event in years[...]
6
80%
Wiadomości Górnicze
PL W środowiskach pracodawców - opiniotwórczych i urzędowych - uważa się, że duża liczba wypadków w drodze do pracy spowodowana jest "wnoszeniem" do tej grupy wypadków pozazawodowych. Natomiast w środowiskach pracobiorców uważa się, że jest to wynik "kreatywnej statystyki" i "wynoszenia" wypadków przy [...]
EN Among the employers' circles - opinion making and administration circles - it is believed that a large number of accidents to work are caused by "bringing in" to this group of accidents of the non-professional accidents. On the other hand, in the circles of employees, it is believed that this is a r[...]
7
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pracy przedstawiono poligonowe stanowisko do przeprowadzania prób zderzeniowych samochodów. Może być wykorzystane do oszacowania wartości parametrów zderzenia, niezbędnych w symulacjach rekonstrukcyjnych wypadku. Stanowisko sprawdziło się w czasie wykonywanych prób zderzeniowych.
EN A ground stand for collision tests of cars is presented in the paper. The stand may be used to estimate crash parameters values, necessary to perform simulations of crash reconstruction. The stand was validated during collision tests.
8
80%
Prace Instytutu Podstaw Budowy Maszyn / Politechnika Warszawska
2001 z. 21 111-132
PL Artykuł dotyczy problemu modelowania prawdopodobieństwa wypadków w ruchu drogowym. Wspomniano rózne modele, skupiając uwagę na modelach wzrostu systemu i wynikających z nich modeli wypadków. Omówiono modele używane na świecie, a w szczególności modele Smeeda i Oppe`go. W dalszej części pracy przedst[...]
EN The article concerns the problems of modelling traffic accident probability. Several existing models are mentioned of which the model of limited growth as well as the resulting accident models are approached in more detailed way. The common models used for safety-related modelling are discussed in p[...]
9
80%
Logistics and Transport
EN In the summer of 2009, soon after the winners of the annual Safest Warehouse of the Year Awards were being lauded at an industry conference, journalist Marcel te Lindert wondered out loud in his regular column for the Dutch maga- zine Logistiek, why it was that there were more questions raised about[...]
10
70%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
PL Fotoradar jest jednym ze środków zarządzania prędkością wymuszających przestrzeganie prędkości dopuszczalnej przez kierowców. Redukcja prędkości jazdy w rejonie fotoradaru wpływa na zmniejszenie liczby wypadków i ich skutków. W referacie przedstawiono wyniki analiz bezpieczeństwa ruchu "przed i po" [...]
EN This paper describes the influence of photo radar on traffic safety in reducing accidents and collisions on the streets of Cracow. Some aspects on usage of photo radars are also presented in this paper.
11
70%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Ze względu na wagę zagadnienia badania wypadków i zdarzeń w transporcie, w Białej Księdze Komisji "Europejska polityka transportowa do 2010: czas na decyzje" [1] zwrócono uwagę na potrzebę podjęcia działań związanych z właściwym prowadzeniem badań wypadków w transporcie oraz potrzebę niezbędnego w t[...]
12
70%
Przegląd Górniczy
PL Na stres urazowy i jego negatywne dla funkcjonowania konsekwencje psycholo-giczne, narażeni są wszyscy, biorący udział w zdarzeniu katastroficznym. Pomoc psychologiczna jest tu zasadna, a jej charakter może być różnorodny. Incydentalny, o charakterze interwencji kryzysowej, bezpośrednio po zdarzeniu[...]
EN More and more frequently one points out the neccssiiy of psychic health protection of mines' workers, and particularly to ensure them psychological aid after sustained traumas in the workplace. Ali taking part in a catastrophic event are exposed to trauma stress and its negative psychological conseq[...]
13
61%
Energetyka
2013 nr 5 408--413
PL Energetyka zawodowa w znacznym stopniu korzysta z prywatnych gruntów, na których znajdują się napowietrzne linie energetyczne i transformatory. W artykule skomentowano najważniejsze zapisy prawne dotyczące zwrotu zajętych, wywłaszczonych lub zagarniętych nieruchomości oraz rekompensat za ich użytkow[...]
EN Industrial power engineering sector uses, to a considerable extent, private lands on which there are located overhead transmission lines and transformers. Commented are here the most important law provisions concerning the return of taken, expropriated or seized private properties and recompensation[...]
14
61%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
PL Towary niebezpieczne to takie materiały i przedmioty, których przewóz jest zabroniony, zgodny z Europejską Umową do międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych - ADR, zwolniony z ADR [1], [6]. Codziennie po polskich drogach przewożone są substancje niebezpieczne, groźne dla zdrowia i życia czł[...]
EN Dangerous goods it such materials and objects, transportation is forbidden which, with European agreement for international transportation of dangerous commodity consistent - ADR, with dismissed ADR. Dangerous substances are transported after polish ways daily, for health imminent and life of person[...]
15
61%
Logistyka
2008 nr 2 CD-CD
PL Jedną z głównych przyczyn wypadków na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną jest wjazd pojazdów w czasie nadawania sygnału czerwonego. Ten typ wypadków często występuje, powodując śmierć około 30 osób rocznie. Kierowcy wjeżdżający na sygnale czerwonym należą do grupy agresywnych uczestników ruchu n[...]
EN One of the primary causes of crashes at signalised intersections involves a vehicle entering an intersection when the red signal is displayed. This type of collision occurs frequently. Clearly, red-light running, which is reported to be on the rise as with other aggressive driving behaviours, has be[...]
16
61%
Logistyka
2008 nr 2 CD-CD
PL Bezpieczeństwo w transporcie drogowym staje się coraz istotniejszym problemem we wszystkich rozwiniętych krajach na świecie. Niestety wydaje się, iż równolegle element tej gałęzi transportu jakim jest drogowy transport zbiorowy (autobus, trolejbus, tramwaj) jest zazwyczaj tra[...]
EN Within the EU CiViTAS CARAVEL project, Krakow University of Technology is cooperating with the municipality in two measures which concern PT safety and security. Activities already done within those measures has provoked the University Team to make a comprehensive analysis of the safety and security[...]
17
61%
Drogownictwo
2009 nr 6 191-201
PL Wizja "zero" ofiar śmiertelnych na drogach powstała w Szwecji w połowie lat dziewięćdziesiątych. I chociaż "zero" nie jest możliwe do osiągnięcia, wizja "zero" oznacza silne dążenie do maksymalnego ograniczania skutków wypadków. Autor opisuje procedury niektórych krajów, w tym wyznaczanie prędkości [...]
EN "Zero" vision of casualties on the roads originated in Sweden in the middle of nineties. And although "zero" is not possible to be gained, "zero" vision means strong determination for maximum limitation of accident consequences. The author describes procedures in some countries, including estimation[...]
18
61%
Drogownictwo
2008 nr 3 85-94
PL Autorka zastosowała metodę asocjacji do analizowania zależności między cechami charakteryzującymi zbiór danych o wypadkach drogowych. W analizie określiła związki między statusem i rodzajem wypadku, a także zbadała wpływ zachowania sprawcy wypadku i cech technicznych drogi na status wypadku.
EN The author applied association method for analyzing of the relation between features characterizing set of data on road accidents. In the analyzes, she defined relation between status and type of accident, and she tested influence of road accident perpetrator and technical condition of road on accid[...]
19
61%
Drogownictwo
2004 nr 10 323-326
PL Stan techniczny odwodnienia drogi a w szczególności zastoiska wody, kałuże czy rozmyte pobocza mają wpływ na bezpieczeństwo ruchu, chociaż nie łatwo znaleźć bezpośrednie zależności liczbowe. Dane statystyczne wykazują, że na drogach krajowych tylko 2% wypadków zdarza się podczas opadów deszczu i 10%[...]
EN Technical condition of road drainage, water pools and washed out shoulders in particular, influence traffic safety oh the road, although it is not easy to find direct relationship in figures. Statistic data show that only 2% of accidents happen during rainfall and 10% during snowfall but over 24% o[...]
20
61%
Przegląd Górniczy
PL W artykule dokonano identyfikacji zagrożeń towarzyszących wykonywaniu robót strzałowych w górnictwie podziemnym, związanych z ryzykiem. Wyznaczono prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku strzałowego w kopalniach podziemnych oraz określono wielkość strat i kosztów ponoszonych przez zakłady górnicze ze[...]
EN Identification of the hazards accompanying blasting connected with risk in underground mining is done. Probability of blasting accident occurrence in the mine, the amount of losses and costs born by mining plants because of blasting accidents as well as the level of risk for the plants are determine[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last