Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wypadki w pracy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 5 2-3
PL Analiza danych statystycznych wskazuje, że dużej liczbie wypadków ulegają młodzi ludzie, nierzadko będąc ich sprawcami. Przedstawiając okoliczności przyczyny kilku wypadków przy pracy z udziałem osób młodych, autorka wskazuje na przyczyny tkwiące zarówno po stronie pracowników w tym wieku, jak równi[...]
EN An analysis of statistical data indicates that young people have a lot of accidents at work, which they often cause. The author presents the circumstances of a few accidents at work that involved young people and proves that both young workers and employers were to blame.
2
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2011 nr 11 6-9
PL W artykule przedstawiono dane statystyczne dotyczące przyczyn wypadków w budownictwie. Szczególną uwagę zwrócono na polskie małe firmy budowlane przyczyniające się znacząco do wzrostu wypadkowości w tej branży. Omówiono czynniki mające największy wpływ na stan bhp w tych firmach. Opisano realia funk[...]
EN In the paper statistical data concerning causes of accidents on construction site were presented. Special attention was turned onto polish small construction enterprises significantly influencing on accidents increase in this sector. Agents shaping osh state in these plants were discussed. The reali[...]
3
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2011 nr 12 32-25
PL Artykuł przedstawia wybrane wyniki analiz danych o wypadkach przy pracy (zebranych za pomocą "Statystycznej Karty Wypadku Z-KW"), które zostały przeprowadzone w CIOP-PIB. Zaprezentowano wyniki dotyczące: najczęściej występujących sekwencji zdarzeń prowadzących do wypadku przy pracy oraz przebiegów i[...]
EN This paper presents chosen findings of analysis of data on accidents at work (gathered with "Accident Statistical Card Z-KW"), which were performed in Central Institute of Labour Protection – National Research Institute. There are presented results of: most commonly occur sequence of events which le[...]
4
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2007 nr 5 24-26
PL W artykule przedstawiono dane GUS dotyczące kierowców zawodowych poszkodowanych w wypadkach przy pracy podczas kierowania pojazdami mechanicznymi w latach 2002-2004. Dane te przeanalizowano w aspekcie wieku i stażu pracy kierowców oraz rodzaju pojazdu. Spośród 641 poszkodowanych podczas kierowania ś[...]
EN This paper presents data of the Central Statistical Office concerning professional drivers injured in accidents while driving in 2002-2004. The data was analysed regarding the drivers' age and seniority. Among the 641 drivers injured while driving, the largest group comprised drivers aged 40-49, inc[...]
5
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2007 nr 10 2-6
PL W artykule omówiono zagadnienia odnoszące się do aktywności zawodowej osób starszych, a w szczególności fizjologiczne uwarunkowania tej aktywności, międzynarodowe uregulowania dotyczące polityk krajowych wobec pracowników starszych oraz zasady definiowania prac w szczególnych warunkach i o szczególn[...]
EN Basic issues related to the work ability of older people have been presented in the article, particularly physiological limitations of this ability, international legislation related to national policies on older workers and the principles of defining work in special conditions, and work of special [...]
6
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2005 nr 4 24-26
PL W artykule omówiono przyczyny powstawania zagrożeń upadkiem na powierzchni, zwracając uwagę na znaczącą liczbę tego typu wypadków w Polsce oraz przedstawiono propozycje działań zapobiegawczych w tym zakresie. Zwrócono także uwagę na powszechność występowania tych wypadków tj. w pracy i w życiu prywa[...]
EN The paper discusses the causes of falls on a surface, paying attention to the significant number of those accidents in Poland. Preventive actions are also presented. It is pointed out how common such accidents are, e.g., at work and outside work.
7
61%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 1 27-29
PL Zawiłość spraw związanych z wypadkami przy pracy powoduje konieczność powołania przez organy procesowe biegłego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy po to, by dotrzeć do przyczyn zaistniałego wypadku i przypisać odpowiedzialność konkretnej osobie. Przede wszystkim chodzi tutaj o wypadki przy pra[...]
EN The complexity of issues related to accidents at work entails the court of law establishing an expert witness in occupational safety and health (OSH) to determine the causes of an accident and to assign responsibility to an individual. This primarily, but not exclusively, applies to serious and fata[...]
8
61%
Journal of Ecology and Health
2013 R. 17, nr 2 87--90
PL W publikacji dokonano analizy sytuacji potencjalnie wypadkowych zarejestrowanych w dużym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Ustalono przyczyny zaistniałych sytuacji, obliczono liczbę nieprawidłowości przypadających na 1 zatrudnionego, na 1 przepracowaną roboczogodzinę i na 1 wypadek w ciągu roku, dokon[...]
EN The paper analyses situations potentially leading to accidents recorded at a large manufacturing company. The causes of the situations were determined and the yearly number of irregularities per employee, per man hour as well as per accident was calculated. In addition, a time analysis of the course[...]
9
61%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2012 Vol. 79, nr 6 434--437
PL Treścią publikacji jest diagnoza poziomu wypadkowości w przedsiębiorstwie hutniczym. Jako studium przypadku posłużyło przedsiębiorstwo hutnicze ArcelorMittal Poland. Zakresem czasowym analizy objęto lata 2006÷2011. W publikacji ujęto liczbę wypadków, które miały miejsce w analizowanym okresie z uwzg[...]
EN In the publication an diagnosis of work accidents in metallurgical enterprise was realized. ArcelorMittal Poland was used as a case study. The analysis was realized in 2006÷2011. In the publication number of particular accidents (total accidents, accidents with a break, fatal accidents) and rates (f[...]
10
61%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2000 Vol. 6, No. 2 293--306
EN This article is based on 2 studies. The aim of the first study was to examine the differences in occupational accident frequency between the 2 main language groups in Finland. Based on 3 independent statistical data sets, it was shown that Swedish-speaking workers had about 40% fewer occupational ac[...]
11
61%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
PL Cel: Celem wykonanych badań była próba oceny świadomości strażaków Państwowej Straży Pożarnej na temat tego, jak stres wpływa na możliwość wystąpienia wypadków przy pracy w akcjach ratowniczych. Poddano również weryfikacji tezę, że wiek i doświadczenie strażaków wpływają na ocenę sytuacji zagrażając[...]
EN Aim: The aim of this study was to assess awareness among State Fire Service (PSP) firefighters of the impact of stress on accidents at work in rescue operations. The thesis that the age and experience of firefighters affect the assessment of the situation that puts at risk the health of the rescuer [...]
12
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2011 nr 7/8 27-31
PL W artykule przedstawiono niektóre aspekty organizacji pracy tymczasowej, koncentrując się przede wszystkim na tych, które wymagają zmian w przepisach lub podjęcia dyskusji na temat ewentualnych zmian (łac. de lege ferenda – dosł. "o ustawie, która ma być uchwalona"). Przedstawione wnioski w zakresie[...]
EN This article describes some aspects of temporary work organization, covering first and foremost the ones requiring changes in the rules of law or a discussion of such changes (Latin de lege ferenda- "on the bill of law that is about to be passed"). The condusions on changes in acts of law related to[...]
13
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2009 nr 2 22-25
PL W artykule przedstawiono kształtowanie się wypadkowości w polskim górnictwie na tle wypadkowości w całym kraju. Przypomniano zasady ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sporządzania dokumentacji powypadkowej. Przedstawiono rodzaje przyczyn bądź zdarzeń czy zagrożeń powodujących[...]
EN This article shows trends in accidents in the Polish mining industry against a background of the national accident rate. It discusses the principles of determining the circumstances and causes of occupational accidents as well as preparing postaccident documentation. Types of causes, events and thre[...]
14
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1998 nr 5 2-5
15
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 331--333, CD
PL W artykule omówiony został wypadek do jakiego doszło podczas obsługi wibroprasy do produkcji bloczków betonowych. Wskazano okoliczności wypadku i jego przyczyny. Zwrócono uwagę na konieczność rzetelnego stosowania przepisów dotyczących minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji maszy[...]
EN Paper discussed an accident that occurred during the use of concrete block making machine for concrete blocks. The circumstances of the accident and its causes were indicated. Attention is paid to the necessity of reliable application of the provisions regarding minimum requirements for the safety o[...]
16
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1999 nr 9 5-7
17
51%
Przegląd Górniczy
2019 T. 75, nr 6 50--57
PL W artykule przedstawiono stan wypadkowości w kopalniach rudy miedzi w okresie 2007-2018 r., ze szczególnym zwróceniem uwagi na wypadki spowodowane zawałami, obwałami, opadami skał ze stropu i ociosów wyrobisk korytarzowych i eksploatacyjnych, zabudowanych obudową kotwową oraz wyrobisk niezabudowanyc[...]
EN This article presents the state of accidents in copper ore mines in the period 2007-2018, with particular attention being paid to accidents caused by roof falls, rock slides and rock falling off the roof and side walls of dog heading galleries and mining headings with and without rockbolt support sy[...]
18
51%
Wiadomości Górnicze
PL W artykule przedstawiono możliwości nadzoru przez Dział Controllingu nad działaniami ukierunkowanymi na poprawę wyników finansowych kopalni w aspekcie kosztów ponoszonych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Systematyczne działanie, kompetencja i odpowiedzialność za wydatki z tytułu ube[...]
EN The article presents possibilities of supervision by Controlling Department of activities focused on improvement of financial results of the mine with regard to costs incurred because of accidents at work and professional sicknesses. Systematic activity, competence and responsibility of expenditures[...]
19
41%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2009 nr 7/8 24-28
PL Określenie ilościowe udziału poszczególnych rodzajów błędnych działań człowieka stało się podstawą do zaproponowania nowego podejścia w zakresie sposobu szacowania ryzyka. Dla poszczególnych kategorii błędów ludzkich wyznaczono ich częstość, a postępując zgodnie z koncepcją ALARP określono poziomy r[...]
EN Quantitative assessment of selected errors made by humans has become a basis for the proposed new approach to estimating risk. Incidence of human errors was determined for individual categories and levels of risk of their occurrence was determined in accordance with ALARP. In addition to a statistic[...]
20
41%
Logistyka
2015 nr 3 5745--5751
PL Statystyki wykazują, że transport i gospodarka magazynowa należą do jednych z najbardziej narażonych na wypadki gałęzi gospodarki. Fakt ten uzasadnia potrzebę analizy zagrożeń w środowisku pracy, określenia ich skutków i poszukiwania działań prewencyjnych. Praca składa się z dwóch części. Pierwsza c[...]
EN For many years the transportation and storage are among the most dangerous fields of human activity. This fact causes the need of analysis the causes and effects of this accidents and forces preventive action. The study consists of two parts. The first part concerns the analysis of accidents occurre[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last